> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Hadis Eserleri > Hadis Edebiyatı  > Miftahu kunûzi's-Sünne
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Miftahu kunûzi's-Sünne  (Okunma Sayısı 2191 defa)
05 Haziran 2011, 12:55:25
Hadice
Tecrübeli Üyeler
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 5.942


« : 05 Haziran 2011, 12:55:25 »a. Miftahu kunûzi's-Sünne

Müsteşrik A.J. Wensinck (Vensink) tarafından ingilizce olarak ve 14 kitab esas alınarak hazırlanan bu mevzu fihristi,[656]Muhammed Fuad Abdülbâkî ta­rafından arapçaya çevrilmiş ve böylece İslam Dünyasına yayılmıştır.

Kitab, alfabetik olarak ana konu ve şahıs isimlerini sonra da bu ana konu­nun tâli bahislerini vermekte ve her defasında da ihtiva ettiği 14 kitabtan han­gilerinin nerelerinde o konuyu bulmak mümkünse, remizlerle ve rakamlarla işaret etmektedir.

Miftahu Kunûzi's-sünne'nin ihtiva ettiği kitaplar ve remizleri şöylece sıra­lanabilir:

1. Sahimı'l-Buhârî                                                                    Leiden, 1862-68/1907-8 baskısı

2. Sahihu Müslim                                                                     Bulak, 1290 baskısı

3. Sünemi Ebî Davud                                                              Kahire, 1280 baskısı

4. Sünenu't-Tirmizî                                                                  Bulak, 1292 baskısı

5.  Sünenü'n-Nesâî                                                                   Kahire, 1312 baskısı

6.  Sünenu Ibn Mâce                                                               Kahire, 1313baskısı

7.  Sünemı'd-Dârimî                                                                Dehli, 1337 baskısı

8. Muvatta-ı Mâlik                                                                  Kahire, 1279 baskısı

9. Müsnedu Ahmed b.Hanbel                                               Kahire, 1313 baskısı

10. Müsnedu't-Tayâlisi                                                           Haydarâbâd, 1321 baskısı

11. Sîretu îbn Hişâm                                                               Göttingen, 1859 baskısı

12. Tabakâtu Ibn Sa'd                                                            Leiden, 1904-1908 baskısı

13. Meğazîl-Vâkıdî                                                                 Berlin, 1882 baskısı

14. Müsnedu Zeyd b.                                                              Ali Milano, 1919 baskısı

Ayrıca ile kitab'a bab'a hadis'e

işaret edilmiştir. işaretiyle de "Baş kısmıyla son kısmını karşılaştır" denmek istenmiştir. Rakamların sol tarafinda görülecek üç küçük mim harfi ile de hadisin defalarca tekerrür ettiğine; sayıların sol üst köşesindeki rakamlarla da o hadisin o sayfa ya da babta o kadar tekerrür ettiğine işaret edilmiştir.

Bu 14 kitab için verilen rakamlar hepsi için aynı şeyi ifade etmezler. Bu açıdan da bu kitablann şöylece grublandığı görülmektedir:

1. Kİtab ve hadis numaralan verilenler:

Bunlar,  Müslim, Muvatta, Tayâlisî'nin Müsned'i ve Zeyd b. Ali'nin Müsned'idir.

2. Kitab ve bab numaraları verilenler:

Bunlar,Buhârî, Ebu Davud, Tirmizt, Nesâî, İbn Mâce, Dârimî'nin ki­taplarıdır.

3. Cild ve sayfa numaralan verilenler:

Bunlar da, Ahmed b.Hanbel'in Müsned'i, îbn Sa'd'ın Tabakât'ı, İbn Hişûm'ın Siyret'i ve Vâkıdî'nin MeğazVsidir.

Bunlardan ibn Sâ'd için Kısım'a da işaret edilmiş; Ahmed b.Hanbel'in Müsned'i için cild kısaltması yerine, yazı ile evvel, sânî... diye cild sayısı belir­tilmiştir.[657]

Burada Zeyd b.Ali (122/739)'ye izafe edilen MÜSNED üzerinde bir nokta­ya işaret etmekte fayda vardır. Bu kitab, Şia'dan Zeydiyye'nin fıkıh sahasında temel kaynağıdır. Ne var ki bu kitabı Zeyd b.Ali'den rivayet eden Ebû Halid Amr b. Hâlid el-Vâsıtî, hadis imamlarınca kendisine güvenilmeyen ve yalancı­lıkla itham edilen biridir. Hatta Ahmed b.Hanbel onun "mevzu hadisler rivayet ettiğTni söylemektedir. [658]Bu husus bilinerek bu kitâbtan ihtiyatla yararlanıl­malıdır.[659]

 


b. Concordance

Fransızca olarak Concordance et Indices de la Tradıtıon Musulmane, arab-ça olarak el-Mu'cemu'l- Mufehres li Elfazı'l-Hadisl'n-Nebevi adını taşıyan ve kısaca Concordance diye anılan hadis fihristi, Amsterdam Kraliyet Akademi-si'nin himayesinde ve değişik ülkelere ait 15 kadar akademi ve enstitünün ilmî ve mâlî desteğiyle gerçekleştirilmiş modern bir çalışmadır.

Kütüb-i sitte'ye ilâve olarak Dârimî'nin Sünen'i, imam Malik'in Muvatta'ı ve imam Ahmed b.Hanbel'in Müsned'ini ihtiva eden Concordance'm hazırlan­ması için çalışmalar fiilen 1916 yılında Juynboll, Wensinck, Horovitz ve başka bazı müsteşriklerin planlamasıyla başlatılmıştır.[660] Muhtelif ülkelerden 40 ka­dar ilim adamı tarafından sürdürülen çalışmanın ilk ürünü, birinci cildi tam 20 yıl sonra 1936'da Leiden'de neşredilmiştir. 7.Cildi 1969'da, 8. cildi ise 1988'de yayınlanmıştır.

Şahıs ve yer isimlerine tahsis edilmiş olan 8.cild dışında hadislerde yer alan önemli ifâdelerin, lügat tekniği içinde[661] anılan 9 kitabtaki yerlerine işaret eden Concordance, ihtiva ettiği kitâblar için Miftahu kunuzi's-sünne'den ayrı olarak aşağıdaki kısaltmaları kullanmaktadır:

Buhârî

Müslim

Ebu Davud

Tirmizî

Nesâî

ibn Mâce                                                                                    (ilk iki formada  şeklindedir.)

Dârimî

Muvatta

Ah.b.Hanbel                                                                              (ilk iki formada  şeklindedir.)

Ayrıca bu kısaltmalar her sayfa altında gösterilmek suretiyle araştırıcıya yardımcı olunmuştur.

Bu 9 kitab için verilen rakamlar değişik anlamlardadır. Bu açıdan şöyle bir gruplandırma yapmak gerekmektedir:

1. Bölüm (kitab) adından sonra bâb numarası verilenler:

Bunlar, Buhârî, Ebû Davud, Tirmizî, İbh Mâce, Nesâî ve Dârimî'nin ki-tablarıdır.

2. Bölüm (kitab) adından sonra hadis numarası verilenler:

Bunlar da sadece Müslim'in Sahih'i ve îmam Mâlik'in Muvatta'ıdır.

3. Cild ve sayfa Numarası verilenler:

Bu, yalnızca Ahmed b.Hanbel'in Müsned'idir.

Concordance'tan kolaylıkla yararlanabilmek için, herşeyden önce, Mu-hammed Fuad Abdülbâkî tarafından hazırlanmış bulunan ilk sekiz kitabın, ki­tab (bölüm) ve bab isim ve numaralarım gösteren Teysîru'l-menfea[662] adlı eser yardımıyla dikkatli bir şekilde kendi kitablarımıza kitab ve bab numaralarını işlemek gerekmektedir.

Ayrıca aynı numaraların sayfa başlarına kaydedilmesi daha kolaylaştırıcı olacaktır.

Öte yandan Concordance'tan kısa zamanda aranılan hadis hakkında bilgi alabilmek için, o hadiste geçen "en nâdir ve müştakk" kelimenin tesbit edilmesi ve o kelimeden hareketle aramaya başlamak gerekir.

Bir hadis için bir-iki kelimeden bakıldıktan sonra bulunmazsa, hemen bu hadisin Concordance'ın ihtiva ettiği dokuz kitapta bulunmadığı hükmüne var­mamak lâzımdır. Daha başka kelimelerden araştırma sürdürülmelidir. Hazır­layıcıların hangi kelimeyi önemli gördüklerini her zaman doğru olarak kestir­mek mümkün olmayabilir. Tahmin edilmeyen bir kelimeden o hadisi almış ola­bilirler.

Concordance'ta kelimeler, mazî, müzarî, emir... malum, meçhul sırasıyla ve şahıs zamirleri de emsile-i muttaride sırasına göre dizilmişlerdir. Bu husus da göz önünde bulundurulursa, daha kısa zamanda sonuca varılabilir.

Concordance'tan faydalanma süresinin kısaltılması biraz da onu çok çok şahsen kullanarak kazanılacak melekeye bağlıdır.

Ayrıca, Concordance'tan tesbit edilen kitab, bab veya hadis numaralarının ait oldukları kaynaklardan tek tek kontrol edilmesi,hele bilhassa metinlerin gösterilen yerde bulunup bulunmadıklarının tetkiki asla unutulmamalıdır.

Bu yapılmadan Concordance üzerinden verilecek isim ve rakamlarda az da ol­sa, hata ihtimali bulunacağından, bazen büyük mahcubiyet&er doğabilir. Araş­tırmacılar bu pek önemli noktayı ihmal etmemelidirler.

Şu iki nokta da bilinmelidir:

a.Concondance'ta, Müslim'in Sahih'inde sadece sened'i zikredilmiş fakat metni verilmemiş rivayetlere atıf yapılmamıştır.

b. Muvatta'daki sadece merfu hadislere atıf yapılmış, İmam Malik'e ve öte­ki zevata ait görüşlere ("âsâr") işaret edilmemiştir.[663]

 

[656] bk. M. F. Abdülbâkî, îbn Mâce'nin Sünen'ine yazdığı tanıtma yazısı, II, 1626.

[657] Cild ve sayfa numarası verilenler dışındaki kitaplar için, kitap ismi, numarası ve bab veya hadis sayısını gösteren listeler kitabın baş tarafına konulmuş bulunmaktadır.

[658] bk. Miftahu künûzi's-sünne, (A. M. Şâkir'in tanıtma yazısı).

[659] Doç. Dr. İsmail Lütfi Çakar, Hadis Edebiyâtı, İfav Yayınları: 201-202.

[660] bk. Sıddıkî, Hadis Edebiyatı Tarihî, s. 19.

[661] bk. îbn Mfice, Sünen, II, 1526 (M. P. Abdülbâkt'nin tanıtma yazısı).

[662] Mısır,

[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.039


View Profile
Re: Miftahu kunûzi's-Sünne
« Posted on: 01 Kasım 2020, 03:54:51 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Miftahu kunûzi's-Sünne rüya tabiri,Miftahu kunûzi's-Sünne mekke canlı, Miftahu kunûzi's-Sünne kabe canlı yayın, Miftahu kunûzi's-Sünne Üç boyutlu kuran oku Miftahu kunûzi's-Sünne kuran ı kerim, Miftahu kunûzi's-Sünne peygamber kıssaları,Miftahu kunûzi's-Sünne ilitam ders soruları, Miftahu kunûzi's-Sünneönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &