ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Ahlaki Eserler > Gençlik Ahlakı Fütüvvet > Kişi Dostunun Samimiyetini Anladık­tan Sonra
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Kişi Dostunun Samimiyetini Anladık­tan Sonra  (Okunma Sayısı 660 defa)
12 Haziran 2010, 13:15:31
Zehibe

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 31.682Site
« : 12 Haziran 2010, 13:15:31 »29. Kişi Dostunun Samimiyetini Anladık­tan Sonra Dostuna Karşı Hiçbir Zaman Kusur İşlemez:
 

Muhammed ibn Ahmed ibn Tövbe el-Mervezi'den şunları işittim: Adamı sevgiyle ta­nıdığın zaman, onun bütün kusurlan affedilmiş demektir. Adamı düşmanlıkla tanıdığın zaman onun bütün iyilikleri kendine geri çevrilmiş demektir.

Allah (cc.) senin gözetimini üslensin. Bil ki, fütüvvetin temeli; dini gözetmek, sünneti iz­lemek ve Allah Taâlâ'nın: " Affa sarıl, iyiliği emret ve bilgisizlerden yüz çevir. " [57] ve "Allah (cc.) adaleti, iyilik yapmayı ve yakınlara bakmayı emreder. Ahlâksızlığı, kötü davranışı, azgınlığı ve aşınlığı yasaklar. Ders alasınız diye size öğüt verir. " [58] buyruklarında pey­gamberine bildirdiği ilke ve kurallara uymaktır.

Bunun yanında Peygamber (s.a.v.) Efen­dimizin Mekke'ye girdiği gün şu sözüyle emret­tiği:

" Ey insanlar! Selâmı yayınız, fakiri doyu­runuz, yakınları ziyaret ediniz, insanlar uyku­dayken siz namaz kılınız ve selametle Cennet'e giriniz." [59] ve şu sözüyle yasakladığı:

" Yakınlarınızı ziyareti kesintiye uğratmayın ve birbirini­ze arkanızı dönmeyin. Ey Allah'ın (cc.) kullan! Allah'ın (cc.) size emrettiği gibi kardeş olunuz. " [60] ilke ve kurallara uymaktır.

Fütüvvet ilkelerinden bazılan da şunlardır: Doğruluk, bağlılık, cömertlik, iyi huy, gönül zenginliği, dostlarla şakalaşmak, arkadaşlarla iyi geçinmek, kötü söz dinlemekten kaçınmak, İyi İşler yapmaya özlem duyma, iyi komşuluk, ko­nuşmalarda zarafet, sözünü yerine getirmek, bakmakla yükümlü bulunmadığın aile bireyi ve yardımcıya iyilikte bulunmak, çocuklan eğit­mek, büyüklere iyi davranmak, kin, aldatma ve öfkeden uzak durmak, Allah (cc.) için dostluk kurmak, Allah (cc.) için düşmanlıkta bulunmak, mal ve mevkiinden Müslüman kardeşlerini fay­dalandırmak, bu durumu onların başına kak­mamak, mal ve mevkiiyle kendisinden yardım isteyenin sözünü yerine getirmek, misafirlerin hizmetine koşmak, dostlann çağrısına koşmakta onlara minnettarlığı hissettirmek, yemeğiyle on­lara saygısını belli etmek, mal ve canıyla dostla­rın ihtiyaçlanna koşmak, kötülüğe iyilikle, gel­meyene giderek karşılık vermek, büyüklenmekten uzak durmak, kendi durum ve davranışlarını beğenmeyi bırakmak, ana babaya iyilikte bu­lunmak, akrabaya ziyarette bulunmak, dostlann kötülüklerini görmezlikten gelmek, kusurlarını örtbas etmek, dostlara yalnızken öğütte bulun­mak, her zaman dostlar için duada bulunmak, yaptıkları işlerde halkı mazur görmek, nefsinin kötülük ve gaddarlığını kesin bildiği için sürekli kendini ayıplamak, halkla kaynaşmak, Müslü­man'lara merhamet etmek, onlarla şakalaşmak ve onlara iyilikte bulunmak, fakirlere acımak, zenginlere şefkatle yaklaşmak, âlimlere tevazu göstermek, kimden işitirse işitsin hakkı kabul etmek, yalan gıybetten dili ve çirkin sözleri din­lemekten kulağı korumak, yasaklara bakmaktan gözü kapatmak, ibadetlerde ihlâslı, davranışlar­da doğrudan yana olmak, iç dünyasını denetim, dış dünyasını gözetim altında tutmak, yaratık­larda iyilikler görmek, iyilerle arkadaşlık etmek, kötülerden uzak durmak, dünyadan yüz çevir­mek, Allah Taâlâ'ya yönelmek, isteklerden vaz­geçmek, hedef ve gayeyi şu geçici dünya için kirletmekten uzak durmak, fakirlerle oturmaktan güç almak, zenginliklerinden dolayı zenginlere saygı göstermeye tenezzül etmemek, zenginliği Rabbinin yardımıyla olmak, zenginliğinde şük­retmek, hiçbir kötüleyene aldırmadan gerçeği söylemek, hoşlandığı durumlara şükretmek, hoşlanmadığı durumlara sabretmek, hıyanetten kaçınmak, sırlan saklamak, mecliste aşağıya oturmaya razı olmak, kendi haklannı istemekten vazgeçmek, başkalannın haklannı yerine getir­mek, nefsi bunu yapmaya zorlamak, tenhalarda Allah'ın (cc.) yasaklannı çiğnememek, arkadaş­larla fikir alış verişinde bulunmak, yoklukta yal­nızca Allah'a (cc.) güvenip dayanmak, aşın hırsa kapılmamak, kanaatten güç almak, halkın sıkıntılarına katlanmak, kendi sıkıntılarını halka yüklemek, iyilere saygıda kusur etmemek, günahkârlara şefkatle yaklaşmak, hiç kimseye sıkıntı çektirmemek için çaba harcamak, dışıyla içini birbirine ters düşürmemek, dostunun dos­tuyla dost, düşmanıyla düşman olmak, dostu­nun hayatı boyunca bunu değiştirmediği gibi ölümünden sonra da değiştirmemek.

Bunlar ve benzeri ilkeler, fütüvvet yol ve ahlâkındandır. Allah Taâlâ'dan bizlere üstün ahlâk bahşetmesini, fütüvvet yollarını nasip etmesini, vaktimizi boşa harcadığımız ve gö­revlerimizi ihmal ettiğimiz için cezalandırma­masını, kendisine yaklaştıracak işler yapmayı bizlere nasip ederek katına yaklaştırmasını dile­riz. O yakındır ve dualan kabul edendir.

Hamd âlemlerin Rab'bına özgüdür. Yüce Allah'ın (cc.) rahmet ve mağfireti, her zaman ve bol bol peygamberlerin efendisi ve bizim efen­dimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.) ve O'nun tüm temiz ve günahsız aile fertlerine olsun.--------------------------------------------------------------------------------

[1] Keşfü'z-Zunûn, II, 1445

[2] Nahl: 16/123

[3] Nisa: 4/125

[4] Al-i İmran: 3/95

[5] Al-i İmran: 3/67

[6] Atatürk Küttür ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi erdem Dergisi, Türklerde Hoşgörü Özel sayısı, Ocak 1996, C. 8, Sayı: 24

[7] Kehf: 18/110

[8] İsra: 17/111

[9] Enbiya: 21/60

[10] Kehf: 18/13

[11] Kehf: 18/14

[12] Kehf: 18/18

[13] Bkz.Yusuf: 12/30, Kehf: 18/10, 60, 62 ve Enbiya: 21/60 âyetler

[14] 1943'te vefat etti.

[15] Bu hadisi Bezzar Müsned'inde Enes ibn Malik'ten rivayet etmiştir. Hadis zayrftır. Heysemi der ki: Senedinde Ya'la ibn Meymûn vardır ve kendisi hadisçiler tarafından terk edilmiştir. Feyzü'l-Kadir, C. 6, S. 8

[16] Hadisi Ebû Davud ve ibn Hibban Sahih'inde rivayet etmiş­lerdir. et-Terğib, C.3, S.240 Bkz. et-Edeb, araştırmayı ya­saklama bölümü.

[17] Hadis-i şerif için bkz. Müslim, Eşribe, 20

[18] Hadisin Ebû Hüreyre (r.a.) hadislerinden olduğu üzerinde görüş birliği vardır.

[19] Hadisi Tabarani sağlam bir senetle rivayet etmiştir. Terğîb, C.3, S.373; Feyzü'l-Kadir, C.5, S.428

[20] Bu hadisin metni bulunamamakla birlikte kaynaklarda an­lam olarak yer almaktadır.

[21] Bu hadisi Darekutni tek kalan hadisler arasında aktarmış­tır. Sahih, Feyzü'l-Kadir, C.3, 5.36

[22] Bu hadisi ibn Adiy Kâmü'de ve Kudâî Hz.Âişe (r.a.) den ri­vayet etmişlerdir. Ancak hadisi ibn Cevzi uydurma hadis­ler arasında anmıştır. Feyzü'l-Kadir, C.3, S.363

[23] Bu hadisi ibn Adîy Kâmil'de Hz.Âişe (r.a.)'den rivayet et­miştir. Ancak hadis zayıftır. Feyzü'l-Kadir, C.2, S.291

[24] Bu hadisi Buhari Edep bölümünde, Tabarâni  Kebir'de, Beyhakî Sünen'de ve Hâkim Müstedrek'te rivayet etmiş­lerdir. Feyzü'l-Kadir, C.5, S.360

[25] Bu hadisi ibn Ebi'd-Dünya Ebû Bekre'l-Feresi "İhtiyaçlar: Karşılama" bölümünde ibn Müseyyeb'den Mürset olarak ri­vayet etmiştir. Feyzü'l-Kadir, C.4, S.3

[26] Bu hadisi Beyhaki, Ebû Saîde'l-Hudri'nin rivayet ettiği hadis­lerden tahric etmiştir. Darekutni'nin de Câbir'in rivayet et­tiği hadisler arasından tahric ettiği benzer bir hadis vardır.

[27] Bu hadisi Ahmed İbn Hanbel Müsned'inde rivayet etmiştir. C.1.S.79, 106

[28] Bu hadisi Beyhaki imanın Bölümleri'nde ve Tabarâni de Ukbe ibn Âmir'den rivayet etmişlerdir. Feyzü'l-Kadir, C.3, S.214

[29] Bu hadisi İmam Ahmed, Müslim, Tirmizi, Nesâi, ibn Mace Süfyan ibn Abdillah e's-Sakafi'den rivayet etmişlerdir ve hadis sahihtir. Feyzü't-Kadir C.4, S.523

[30] Bu hadisi Dârekutnî ve Ebû Bekr ibn Lal, Enes hadislerin­den tahric etmişlerdir. Harâitî, Ahlâkın güzelikleri konu­sunda Ebû Said ve benzerlerinden rivayet etmiştir. Ancak senedinde Salih e'l-Mürri vardır ve hakkında konuşulan bi­ridir.

[31] Bu hadisi Müslim, buluntular konusunda rivayet etmiştir. Hadis no: 18; Ebû Dâvûd, Zekât, 32; Ahmed b. Hanbel, C.3, S.34

[32] Bu hadisi Ahmed ibn Hanbel, Hâkim ve Tabarâni rivayet etmişlerdir.

[33] Bu hadis başından "kaçanlar" kelimesine kadar aynı an­lamda Tirmizi'nın Sünen'inde mevcuttur. Bkz. İman, 13,

[34] Bu hadisi Ahmed Müsned'inde, Tabarâni Kebir'de, Beyhaki Şuab'da ibn Amr'dan, yine Tabarâni ibn Amr'dan, ibn Adiy Kâmil'de, ibn Asâkir ibn Abbas'tan, Hasen bir hadis olarak rivayet etmişlerdir. Feyzü'l-Kadir, C.1, S.461

[35] Bu haşinin aslı buradan başka yerde bulunamadı.

[36] Bu hadis Ebû Şüreyh ve Ebu Hüreyre (r.a.) hadislerinden üzerinde ittifak edilen bir hadistir. Ancak sözlerinde ufak bir değişiklik vardır.

[37] İbn Mace'nin Sünen'inde benzen bir hadis yer alır. Hadis şöyledir: Peygamber (s.a.v.) Efendimiz buyurdular ki: " Bir kimse oruçlu iken yemeğe davet edildiğinde davete icabet etsin, dilerse yer, dilerse yemez.(orucuna devam eder.)" Oruç konusu: bolüm: 47

[38] Bu hadisi Deylemi Müsnedü'l-Firdevs'de Hz.Ati (r.a.) den rivayet eder. Hadisi aktaranlar arasında Hârûn e'l-Hâşimi vardır ve Zehebi bu kimseyi zayıflar arasında zikretmiştir. Darekutni de bu kimsenin isa ibn Mihran'dan daha zayıf olduğunu söyler. Zayıflar arasında yalancıların ve rafizilerin de varlığını bildirir. Feyzü'l-Kadir, C.2, S.285

[39] Bu hadisi Buhari Sahih'inde, Ebu Ya’la Müsned inde Tabarâni Kebir'de, Hakim ..Müstedrek'te ve Beyhakı Şuabü'l-iman'da Yezid ibn Useyd'den nvayet etmiştir. Hadis sahihtir. Feyzü'l-Kadir, C.1, S.176

[40] Ankebut: 29/26

[41] Bu hadis, Ömer ibn Hattab (r.a.)'ın aktardığı: "Davranışlar niyetlere göredir." Hadisinden bir parçadır. Hadis, sıhhatin­de görüş birliği olan hadislerdendir. Buhari, iman konusunda vahyin nasıl başladığını açıklayan bölümde, Müslim, Devlet başkanlığı konusunda, (bölüm 45)hadise yer vermişlerdir.

[42] Zuhruf: 43/67

[43] Metin S.60 altı çizili kısma yeniden bak

[44] Haşr: 59/9<...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Kişi Dostunun Samimiyetini Anladık­tan Sonra
« Posted on: 24 Temmuz 2019, 03:41:13 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Kişi Dostunun Samimiyetini Anladık­tan Sonra rüya tabiri,Kişi Dostunun Samimiyetini Anladık­tan Sonra mekke canlı, Kişi Dostunun Samimiyetini Anladık­tan Sonra kabe canlı yayın, Kişi Dostunun Samimiyetini Anladık­tan Sonra Üç boyutlu kuran oku Kişi Dostunun Samimiyetini Anladık­tan Sonra kuran ı kerim, Kişi Dostunun Samimiyetini Anladık­tan Sonra peygamber kıssaları,Kişi Dostunun Samimiyetini Anladık­tan Sonra ilitam ders soruları, Kişi Dostunun Samimiyetini Anladık­tan Sonra önlisans arapça,
Logged
02 Temmuz 2016, 17:45:55
Ceren
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 24.928


« Yanıtla #1 : 02 Temmuz 2016, 17:45:55 »

Esselamu aleykum.Allaha sonsuz tevekkul icinde bulunan onun yolunda olan kullar ile dost olan ve iman yolunda islam yolunda hizmet eden kullardan olalim inşAllah...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &