ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > Fıkhus Sire > Yeni yoplumun dayandığı temeller
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Yeni yoplumun dayandığı temeller  (Okunma Sayısı 2173 defa)
07 Ekim 2010, 17:28:47
Safiye Gül

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 15.436


« : 07 Ekim 2010, 17:28:47 » 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


YENİ TOPLUMUN DAYANDIĞI TEMELLER (ESASLAR)


1- Mescd İnşaası
 

Resûlullah (sav.)'in Medino'ye hicreti, o zamanki dünyada, ilk İslâm Yurdu'mın (Dâr-ı İslam) oluşmasını amaçlıyordu. Bu hicret olayı bir bakıma, Hz. Peygamber'in başkanlığında, İlk İslâm Devle-ti'nin ortaya çıkışını haber vermek demekti.

Bunun için Resûlullah'm başlattığı ilk iş, şübhesiz ki bu yeni devlet için önemli olan temel kaynakları kurmak olmuştur. Bu te­mel dayanaklar aşağıdaki sıralanan şekilde üç faaliyet alanında ken­dini göstermiştir.

1-Mescidin yapımı.

2- Umumi olarak, tüm müslürnanlar arasında; hususi olarak da. Muhacirlerle Ensâr ucasında oluşturulan kardeşlik.

3- Müslümanların   kendi  aralarındaki   yaşama   düzeninin   sı­nırlarını belirleyen; genel bir şekilde gayr-i müslimlerle, hususi bir şekilde  yahudilerie  aralarındaki  münâsebetleri  açıklayan  bir ana­yasa hazırlanması.

Şimdi biz, İlk önce mescidin yapımından söz etmekle işe başla­yacağız.

Bundan önceki konuda demiştik ki; Flosûlullah'ın devesi, En-sâr'dan iki yetim çocuğa âit olan, hurma kurutma yeri olarak kul­lanılan bir arsaya çökmüştü. Medine'ye hicretten önce. Es'ad bin Zürare burasını namazgah edinmiş ve arkadaşlarına orada namaz kıldırıyordu. Resûlullah (s.a.v.) da bu arsa üzerinde mescidin yapıl­masını emretmiş ve o iki yetim çocuğu - bu iki çocuk, Es'ad bin Zü: rare'nin vesayetinde idiler- çağırtarak bu arsayı satın almak istedL-ğini bildirmişti. Onlar da: -Ey Allah'ın elçisi, biz orayı sana hibe edi­yoruz» demişlerdi. Resûlullah (s.u.v.) onların bu teklifini kabul etme­yerek, o arsayı onlardan on dinara su tın aldı[1]».

Mescidin arsasının içinde dikenli ağaçlarla hurnıa ağaçları ve müşriklere âit eski mezarlar bulunmaktaydı. Hesûlullah (s.a.v,)'m-emri üzere; kabirler açılarak" kemikler başka bir yere nakledildi. Ve hurma ağaçlarıyla diğer dikenli ağaçlar köklerinden kesildi. Bu ağaçlar mescidin kıble tarafına dizildi. Mescidin kıble tarafından geriye doğru uzunluğu 100 zira' olarak ölçüldü. Hor iki tarafta, 'er zira' veya daha eksik olarak belirlendi. Sonra mescidi kerpiç İle inşâ. eltiler. Hesûlullah mescidin yapıntında nshabıyla birlikte ça­lışıyor, bizzat kendisi onlurla birlikte taş taşıyordu.

Mescidin kıblesini Beytü'l-Makdis'e (MoscLd-i Aksu'ya) doğru kurdu. Direklerini hurma gövdelerinden, tavanını ise hurma dalla­rından yaptı. Ona: -Mescidin üzerine tavan yapalım mı?» diye so­rulunca, o da: -Musa'nın gölgeliği gibi bir gölgelik yeter, (yûni ka­laslarla ve üzeri de otlarla örtülebilir.) İş bundan daha da âcildir[2] buyurdu. Mescidin tabanı kum ve çakıl ile döşenmiş olaralt bı­rakıldı.

Hesûlullah (s.a.v.) nerdo namaz vakti girerse, hemon oracıkta namazım kılardı. Hattâ davar ağıllarında bile kıldığı olurdu. Son­ra Hesûlullah (s.a.v.) mescidin yapılmasını emretti ve Neccör oğul. lan takımına adanı gönderdi. Bunun üzerine onlar da geldiler. Ro-sûlullalı onlara: -Ey Neccûr oğulları, şu duvar ile çevrilmiş arsa­nızın kıymetini bana söyleyin- buyurdu. Onlar da: -Iîayır, vallahi olmaz, biz onun bedelini ancak Allah'tan isleriz» dediler. Enes di­yor ki: O çevrili bnhçonin içinde şu söyleyeceklerim vardı: Müşrik­lerin kabirleri vardı. Sonra oyuk ve tümsek, bakılmamış harap yer­leri vardı. Bir do hurma ağaçları vardı. Uz. Peygamber (s.a.v.) em­retti. Müşriklerin kabirleri açılıp kemikleri başka yere nakledildi. Sonra harap yerler tesviye edildi. Hurma ağaçlan diplerinden ke­sildi. Hurma ağaçlarının gövdelerini direk olarak mescidin kıble ta­rafına (Mescid-i AJtsâ'ya doğru) sıra ile dizdiler ve kapının yan sö-velerlni taştan ördüler. Ashabı Kiranı, recez[3]ler söyleyerek, taş ta­şımaya başladılar. Ucsûlullah ts.a.v.) onlarla birlikte recez söyleye­rek: «llAKi ahiret hayatından başka hayır (denecek bir şey yok.) Öy­le iso, Ensâr İle Muhacirine çok mağfiret et[4]» buyurdu.

Hesûlullah'ın mescidi, herhangi bir değişiklik veya ilâve yapıl­maksızın bu şekil üzere Uz. Ebû Bekir'in hilâfeti dönemine kadar devam etti. Sonra Hz. Ömer (r.a.),   onda birtakım güzel değişiklikler yaptı. Fakat o, Hz. Peygamber döneminde olduğu gibi yine ker­piç ve hurma kerestüsi ile yaptı. Ayrıca direklerini yen'.Iedİ. Ondan sonra da Hz. Peygamber'in mescidinde, Hz. Osman (r.a.) bir kısım değişiklikler yaptı. O da, mescide daha büyük bir ilâve ekledi. Du­varlarım nakışlı taşlarla ve Itircç harcı ile yeniden ördü[5].

 

İbretler Ve Öğütler
 

Biz şu anlattığımız olaylardan birçuk önemli delil ve İşaretler elde ediyoruz ki, unlan aşağıya şu şekilde özetleyebiliriz:

1- İslam Toplumunda ve İslâm Devletinde Mescidin Önemi:

Şübhesiz ki Kosûlullah. Medine'ye varıcıyla ve oraya yerleşme­siyle sağlam ve birbirine kenetlenmiş bir Jblâmi toplumu kurmaya yöneldi. 13u toplum Medinei Münevvere'de toplanmış olan Muha­cirlerle Enbûr'dun olunmaklaydı. Hesülullah'ın bu uğurda attığı ilk adını, hır n teşci d yapmak olmuştu.

Aslında bunda, ne şaşılacak, ne dt; hayrete düşülecek bir du­rum var. Çünkü nıubcid yapmak Islâıai toplumun kuruluşundu en önemli ve başta gelen noktadır. Bunun için Müslüman bir toplum ancak Ulamın nizam, akide ve âdabına &unlnıa.kla -sağlamlık ve birbirine kcnetlennıişhk- vasl'ım kazanabilir. Ancak bunların tümü do mescid ruhundan ve ilhummdan kaynaklanır.

Mıikikulun mublumanlaiın arasında, kardeşlik ve sevgi bağının yaygınlaşması, Ulûm ııi/.aııııuıiı ve âd'âbutııı geriikİiM'indmıdîr. Ama bu bağıu yaygınlaşması yulnızca mescidde Kumul derucesino ulaşır. Müslümanlar uralarınduki inal, makam vo itibar faiklarından sıy-rılaruk, her gün Allah'ın evihdü yâni nıcsciddo buhrli vakitlerde bîraraya gelmedikleri surece aralarında kardeşlik ve dostluk ruhunun uluşınusı mümkün değildir.

Yinu nıuüluınanların arasındaki çeşitli İşlertlo ve durumlarda, adalet ve oşitlik ruhunun yaygınlaşması islâm Nizamının ve ûdttbı-nın gcrogidii". FukaL; nıüMunianlar, her guıı, kulblrri, bir olan Allah'a buzlanmış olarak, ubûdiyyctin zirvefijindc durup, ilablerinin huzu­rundu aynı s,u(sürece, bu ruhun yaygın lıalo gel­mesi mümkün delildir. Her müblünıau, ibâdulu iştirak vu ibâdutte toplunma olayı ohnadun. Aliah'u ibâdet etmiş, ruUû' yapmış ve sec­deye kapanmış olarak evine dönerse; adâlot ve eşil ligin anlamı, ben­cilliğin, kendini üstün gorınonin ve enaniyetin unlaınlarına ustun, gelmeyecektir.

Müslümanlann dağınıklıklarının, köklü bir vahdet potasında erimesi, İslâm'ın nizamının ve âdabının gereklerindendir. Onları bu birlik üzere toplayacak olan Allah'ın ipidir ki; o da, onun hükmü v© şeriatıdır. İslâm toplumunun her köşesinde, müslümanlann sım­sıkı sarılmaları için Allah'ın hükmünü ve şeriatını öğrenmek mak­sadıyla, içinde toplandıkları mescıdler yapılmadığı sürece, müslü­manlann birliği bozulur, hemerfce şehvet've arzulan, onlann arasına ayrılık tohumları eker.

İslâm toplumunda ve müslümanlann bu yeni devletinde ana maksadlan gerçekleştirmek için. herşeyden önce Resulullah Is.a.v.). mescidin yapımına girişti...

2- Çocuklardan ve yetimlerden rüşd çağına ulaşmamış kişilerle muamelenin hükmü:

Hanelilerden bazı fakihler, bu hadisi, bulûğa ermemiş küçüklerln yapacaktan tasarrufun sahih olacağına delil gösterdiler. Buna delâlet yönü de şudur. Resülullah  ts.a.v.)  bu arsayı pazarlık ettik­ten sonra iki yetim çocuktan satın aldı. Eğer onların tasarrufları sahih olmasaydı; elbetteki Resülullah  (s.a.v.)  onlardan satın almaz­dı. Ancak rüşd çağına ulaşmamış çocukların yapacakları tasarru­fun sahih olmadığı kanaatini taşıyan  hukukçular -ki onlar fuka-hânın cumhurudur- Cenâb-ı Hakk'ın  şu âyetini delil olarak ileri sürmüşlerdir. Meâlen şöyledir: -Yetimin malına, rüşdüne erinceye kadar ona en güzel olanından başka bir surette yaklaşmayın...»(En'-âm sûresi. 152). Arsanın satın alınması hadisinde ise iki şekilde cevab ileri sürülür:

a) lbn Uyeyne'nin rivayeti şöyledir: Resülullah (s.a.v.) o iki ye­timin amcası ile konuştu ve onun vasıtası ile de satın aldı. İki ye­tim, amcasının evinde kalıyorlar ve onun kefaletinde bulunuyorlardı. Bu duruma göre. Hanefİlerin sahib olduğu kanaat için bunda her­hangi bir delil bulunmamaktadır.

b) Resülullah  bu  gibi  işlerde,  özel  olarak bir'velayeti bulun­maktadır. Resülullah ts.a.v.) da ınüslünıanlardan bir fert olması vas­fıyla değil de, tüm müslümanlann umumi velisi olması hasebiyle, bu araziyi o iki yelimden satın almıştır.

3- İzleri kaybolmuş mezarlaruı açılıp, kemiklerinin başka bir yere naklinin cevazı ve bu yerin temizlenip arazisi tesviye edildiği vakit, mescid olarak kullanılması:

İmam Nevevl bu hadisi açıklarken şöyle diyor: -Bu hadlsde İzle­ri kaybolmuş kabirlerin, açılıp, kemiklerinin başka bir yere nakledil­mesi hususunda cevaz vardır. Aynı yerdeki kan ve irinle karışık toprak izâle edildiği takdirde; bu arazide namaz kılmak da eftiz olur.

Arazisi ıslah edildiği zaman, o yeri mescid olarak kullanmak da caizdir. Nitekim bu hadîs-i şerif, içinde ölülerin defnedildiği ve ka­birlerin düzlenip izlerinin kaybolduğu arazinin, sahibinin mülkiyeti üzere baki kalıp vakıf yapmadığı takdirde, kendinden sonra miras olarak kaldığı halde, satılmasının caiz olduğuna delâlet etmekte­dir[6]. Siyret uleması, arsanın içinde bulunan bu kabirlerden bahse­derken, o kabirlerin eski ve izleri kaybolmuş müşrik mezarları ol­duğunu ...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Yeni yoplumun dayandığı temeller
« Posted on: 22 Ağustos 2019, 15:08:04 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Yeni yoplumun dayandığı temeller rüya tabiri,Yeni yoplumun dayandığı temeller mekke canlı, Yeni yoplumun dayandığı temeller kabe canlı yayın, Yeni yoplumun dayandığı temeller Üç boyutlu kuran oku Yeni yoplumun dayandığı temeller kuran ı kerim, Yeni yoplumun dayandığı temeller peygamber kıssaları,Yeni yoplumun dayandığı temeller ilitam ders soruları, Yeni yoplumun dayandığı temellerönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &