ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > El-Bidaye Ven Nihaye >  Hicretin Yediyüzyirmiyedinci Senesi
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Hicretin Yediyüzyirmiyedinci Senesi  (Okunma Sayısı 643 defa)
08 Eylül 2010, 07:49:57
Ekvan
Varlıklar, alemler, dünyalar. (Evren).
Tecrübeli Üyeler
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 19.233


« : 08 Eylül 2010, 07:49:57 »
Hicretin Yediyüzyirmiyedinci Senesi
Hicretin Yediyüzyirmiikinci Senesinde Vefat Eden Meşhur Şahsiyetler.

Kadı Şemseddin B. İzz El-Hanefî .

Şeyh Radiyüddin Ebû İshak.

Şeyhimiz Allame Rükneddîn Ebû Yahya.

Nasirüddin.

Şemseddin Muhammed B. Mağribî

Şeyh Necmeddîn.

Şemseddin Muhammed B. Hasan.

Şeyh Abîd Celaleddin.

Şeyh, İmam Kutbeddin Muhammed.

Hicretin Yediyüzyirmiüçüncü Senesi

Hicretin Yediyüzyîrmiüçüncü Senesinde Vefat Eden Meşhur Şahsiyetler.

Tarihçi İmam Kemaleddîn El-Futî

Kadîlkudat Necmeddin B. Sasari

Alaaddin Ali B. Muhammed.

Şeyh Zîyaeddin.

Kurra Şeyh Şihabeddin.

Şihabeddin Ahmed B. Muhammed.

Kadı İmam Cemaleddin.

Uzun Ömür Yaşayan Şeyh Cemaleddin.

Şeyh İmam Muhaddîs Safiyyüddin.

Hatun El-Musavvene.

Kıymetli Şeyhimiz Bahaeddin.

Emir, Vezir Necmeddin.

Emir Saîümüddin B, Kara Sungotıl-Oqgındar Mm..

Şıyh Ahmto El^Akıf

Kurra Şeyh Ebu Abdillah.

Şeyhimiz Asil İnsan Şemseddin.

Şeyh Ebu Bekir.

Emir Alaeddin B. Şerefüddin.

Fakih Şerefüddin El-Harranî

Hicretin Yediyüzyirmidördüncü Senesi

Hicretin Yediyüzyirmîdördüncü Senesinde Vefat Eden Meşhur Şahsiyetler.

Bedreddin B. Memduh B. Ahmed El-Hanefî

Hüccetü´l- Kebire Honda Binti Mekkiye.

Şeyh Muhammed B. Cafer B. Fer´ûş.

Şeyh Eyyûb Es-Suudi

Şeyh Nureddin Ebü´l- Hasan.

Şeyh Muhammed El-Bacrîkî

Şeyhimiz Kadı Ebu Zekeriya.

Büyük Fakih, Vezir, İmam, Alim Ve Hatip Bedreddin.

El-Katibü´l -Müfid Kutbedpin.

Emirü´l-Kebir Melikü´l-Arap Muhammed B. İsab. Mühenna.

Büyük Vezir Alişah B. Ebu Bekir Et-Tebrizî

Emir Seyfeddin Bektimur.

Şerefüddin Ebu Abdillah.

Şeyh Hasan El-Kürdî El-Müleh.

Sultan Vekili Kerimüddin.

Şeyh İmam Alim Alaeddin Ali

Hicretin Yediyüzyirmibeşinci Senesi

Hicretin Yediyüzyirmibeşinci Senesinde Vefat Eden Meşhur Şahsiyetler.

Şeyh İbrahim Sabbah.

İbrahim El-Muleh.

Şeyh Afifüddin.

Şeyh Abdullah B. Musa B. Ahmed El-Cezerî

Şeyh Takiyüddîn İbn Saiğ.

Şeyh, İmam Sadreddin Ebu Zekeriya.

Sadrü´l-Kebîr Şeyh Şihab Mahmud.

Şeyhimiz Afifüddin El-Amidî

Bedir El-Avvam..

Şihab Ahmed B. Osman El-Emşatî

Kadı Sadreddin Süleyman B. Hilal

Müezzin Ahmed B. Sabih.

Hattab Hanının Banisi Hattab.

Rükneddin Hattap B. Sahip Kemaleddin.

Bedreddin Ebu Abdillah. 2

Kadı Muhiddin.

Hicretin Yediyüzyirmîaltıncı Senesi

Hicretin Yediyüzyirmialtıncı Senesinde Vefat Eden Meşhur Şahsiyetler.

İbn Mutahhar Eş-Şiî Cemaleddin.

Kâtip Şems Muhammed B. Esed El-Harranî

İzz Hasan B. Ahmed B. Züfer.

Şeyh İmam Eminüddin Salim B. Ebiddür.

Şeyh Hammad.

Şeyh Kutbeddin El-Yonini

Kadîlkubat İbn Müslim..

Kadı Necmeddin.

İbn Kadı Şehbe.

Şeref Yakup B. Faris El-Caberî

Hacı Ebu Bekir B. Teymuraz Es-Sayrefî

Hicretin Yediyüzyirmiyedinci Senesi

Hicretin Yediyüzyirmîyedîncî Senesinde Vefat Eden Meşhur Şahsiyetler.

Emir Ebu Yahya.

Şeyh Ziyaeddin Ebü´l-Fidâ.

Şeyh Ali El-Muharifî

El-Melikü´l-Kâmil Nasirüddin.

Şeyh İmam Necmeddin.

Salih Şeyhlerden Ebü´l-Kasım..

Kadı İzzeddin.

Şeyh Kemaleddîn B. Zemlekanî

Emevî Camii´nin Meşhur Müezzini Hacı Ali

Şeyh Fadl B. Şeyh Er-Recihî Et-Tunusî

Hicretin Yediyüzyirmisekizinci SenesiHicretin Yediyüzyirmiikinci Senesinde Vefat Eden Meşhur Şahsiyetler


Kadı Şemseddin B. İzz El-Hanefî .Şemseddin b. İzz el-Hanefî Ebû Adillah Muhammed b. Şeyh Şere-füddin Ebü´l-Berekât Muhammed b. Şeyh İzzeddin Ebü´1-İzz Salih b. Ebi´1-İzz b. Vüheyb b. Atâ b. Cübeyr b. Kabin b. Vüheyb el-Ezruî el-Hanefî. Hanefîlerin çeşitli ilimlere vakıf şeyhlerinden, imamlarından ve faziletli şimalanndandı. Yirmi sene kadar hakim naibliği yaptı. Doğ­ru hükümler verirdi. Yolu düzgün, yaşantısı mazbut, ahlakı güzeldi. Çok iyilikleri, arkadaşlarına ve başkalarına da ihsanları vardı. Bir süre Efrem Camii´nde hatiplik yaptı. Orada ilk hatiplik yapan kişi kendisi­dir. Muazzamiye, Yağmuriye, Kinciye, Zahiriye medreselerinde ders verdi. Zahiriye Medresesi´nin vakıflarının nazın idi. Fetva verme husu­sunda insanlara izin verdi. Heybetli, saygın ve ulu bir şahsiyetti. Bu se­ne hac dönüşünden birkaç gün sonra, muharremin sonunda perşembe günü vefat etti. Aynı gün Öğleden sonra Efrem Camii´nde cenaze namazı kılındı. Muazzamiye´de akrabalarının yanına defnedildi. Cenazesi muhteşemdi. İnsanlar onun hayırlı bir kimse olduğuna şehadet ettiler. Bu şekilde ölümüne gıpta ile baktılar. Allah ona rahmet etsin. Vefatın­dan sonra Zahiriye Medresesi´nde Necmeddin el-Kofçazî; Muazzamiye ve Kıhciye medreselerinde de ders verme ve Efrem Camii´nde hatiplik yapma hususunda oğlu Alaeddin görevlendirildi. Kendisinden sonra kadı İmamüddin et-Tarsusî hakim naibliğine başladı. Bu zat kalenin müderrisi idi. [1]Şeyh Radiyüddin Ebû İshak


Şeyh, imam, âlim ve selef-i salihinin son halkası idi. Künyesi Ebû Ishak´tı. Radiyyüddin lakabım taşırdı. Şeceresi şöyledir: İbrahim b. Mu­hammed b. İbrahim b. Ebu Bekir b. Muhammed b. İbrahim el-Taberî el-Melikî. Şafiî Mezhebine mensuptu. Elli seneden fazla bir süre Makam-ı ibrahim´de imamlık yaptı. Kendi beldesinin şeyhlerinden ve oraya ge­len ulemadan hadis dinledi. Başka bir yere seyahatte bulunmuş değil-

dir. Uzun zamandan beri insanlara fetva verirdi. Beğavî´nin Şerhü´s-Sünne adlı eserini ihtisar ettiğini söylerdi. Rebiyülevvel ayının sekizin­de cumartesi günü öğleden sonra Mekke´de vefat etti. Ertesi gün defne­dildi. Önde gelen ulemâdandı. [2]Şeyhimiz Allame Rükneddîn Ebû Yahya


Şeyhimiz allame, zâhid ve selef-i salihinin son halkası idi. Şeceresi şöyledir: Rükneddin Ebû Yahya Zekeriya b. Yusuf b. Süleyman b. Ham-mad el-Becelî. Şafiî mezhebine mensuptu. Hatip naibi idi. Tabibiye ve Esediye medreselerinin müderrisi idi. Emevi Camii´nde ders halkası vardı. Orada talebeleri yanına gelip kendisinden feraiz ve diğer dersleri alırlardı. Dersine ara vermezdi. Bu sene cemaziyelevvel ayının yirmiü-çünde perşembe günü yetmiş yaşındayken vefat etti. Şeyhi Taceddin el-Fezarf nin yakınma defnedildi. Allah ikisine de rahmet etsin. [3]Nasirüddin


Nasirüddin Ebû Muhammed Abdillah b. Vecihüddin Ebû Abdülah Ali b. Muhammed b. Ali b. Ebî Talib b. Süveyd b. Mealî b. Muhammed b. Ebîbekir er-Rib´î et-Tağlibî. Tikritliydi. Dımaşk´m önde gelen vüzera-sındandı. Kendisinden önce babası Dlmaşk´a gelmiş, Melik Zahir´in za­manında ve ondan önce devlet makamlarında yükselmişti. Nasîrüddin, hicretin 650. senesinde doğdu. Çok malı ve mülkü vardı. Receb ayının yirmisinde perşembe günü vefat etti. Kasyun´daki türbelerine defnedil­di. Allah rahmet etsin. [4]Şemseddin Muhammed B. Mağribî


Gezgin tacirlerdendi. Yolcular için ana caddedeki Sanemiyyin ha­nını yaptırmıştır. Allah bu hayrım kabul etsin. Bu han gerçekten çok gü­zel ve faydalı bir yerdedir. İnsanlara yararı dokunmaktadır. Şemsed-cün, bu sene şevval ayının onbirinde pazar günü vefat etti. Allah rahmet etsin. [5]Şeyh Necmeddîn


Kıymetli bir zat olan Şeyh Necmeddin´in şeceresi şöyledir: Necmed-din Ebû Abdillah Hüseyin b. Muhammed b. İsmail el-Kureşî. İbn Ankud adıyla tanınmıştır. Mısırlıdır. Devlet erkânı nezdinde itibarlı ve önde gelen bir şahsiyetti. Şevval ayının yirmiüçünde cuma sabahı vefat etti ve zaviyesine defnedildi. Kendisinden sonra bu zaviyede kardeşinin oğ­lu görev yaptı. [6]Şemseddin Muhammed B. Hasan


Bu zât; fakihlerden Şeyh Muhiddin Ebû´1-Huda Ahmed b. Şeyh Şi-habeddin Ebû Şamen´in oğlu olup hicretin 653. senesinde doğdu. Babası onun hadis âlimlerinden istifade etmesini sağladı, hadis dinletti. Kur´an okudu, fıkıhla iştigal etti. Kitap istinsahı yapar, medreselere ve Seb´ül-Kebîr´e giderdi. Şevval ayının yirmiye di sinde vefat etti. Babü´l-Feradis Mezarhğı´na, babasının mezarının yanma defnedildi. [7]Şeyh Abîd Celaleddin


Şeyh Abid Celaleddin Ebû İshak İbrahim b. Zeyneddin Muhammed b. Ahmed b. Mahmud b. Muhammed el-Ukaylî. İbn Kalanisî adıyla ta­nınmıştır. Hicretin 654. senesinde doğdu. İbn Abdüddâim´den, îbn Are-fe´nin hadis cüz´ünü dinledi. Bunu defalarca rivayet etti. Başkalarından da hadis dinledi. Yazı ve inşâ sanatıyla iştigâl etti. Sonra bütün bunları bırakıp kendini zühd ve ibadete verdi. Emirler Mısır´da onun için bir za­viye yaptırdılar. Ziyaretine gidip geliyorlardı. Güler yüzlü, fasih konu­şan, ancak ağır duyan bir kimseydi. Sonra Kudüs´e göçtü. Bir defa Dı-maşk´a geldi. İnsanlar etrafında toplanarak kendisine ikramda bulu­nurlardı. Dımaşk´ta hadis okudu, vaaz verdi. Sonra Kudüs´e döndü. Zil­kade ayının üçünde pazar gecesi Kudüs´te vefat etti. Mamili Mezarlı-ğı´na defnedildi. Allah kendisine rahmet etsin. O, muhtesip İzzeddin b. Kalanisf nin dayısı idi. İzzeddin de sahip Takiyyüddin b. Meram...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
« Son Düzenleme: 08 Eylül 2010, 07:50:28 Gönderen: LivaülHamd »
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Hicretin Yediyüzyirmiyedinci Senesi
« Posted on: 18 Eylül 2019, 02:12:46 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Hicretin Yediyüzyirmiyedinci Senesi rüya tabiri, Hicretin Yediyüzyirmiyedinci Senesi mekke canlı, Hicretin Yediyüzyirmiyedinci Senesi kabe canlı yayın, Hicretin Yediyüzyirmiyedinci Senesi Üç boyutlu kuran oku Hicretin Yediyüzyirmiyedinci Senesi kuran ı kerim, Hicretin Yediyüzyirmiyedinci Senesi peygamber kıssaları, Hicretin Yediyüzyirmiyedinci Senesi ilitam ders soruları, Hicretin Yediyüzyirmiyedinci Senesiönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &