ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > El-Bidaye Ven Nihaye >  Hicretin Yediyüzyirminci Senesi
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Hicretin Yediyüzyirminci Senesi  (Okunma Sayısı 729 defa)
08 Eylül 2010, 07:59:18
Ekvan
Varlıklar, alemler, dünyalar. (Evren).
Tecrübeli Üyeler
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 19.233


« : 08 Eylül 2010, 07:59:18 »Emir Nasirüddin.

Temimi Darî

Kadı Sa´deddin Mes´ud El-Harîsî

Hicretin Yediyüzonikinci Senesi

Tengizin Şam´a Naib Olması

Hicretin Yediyüzonikînci Senesinde Vefat Eden Meşhur Şahsiyetler.

Mardin Hükümdarı Melik Mansur.

Emir Seyfeddin Kutlubek.

Şeyh Nureddin Ebu´l-Hasan.

Büyük Emir Ve Muzaffer Hükümdar Şihabuddin Gazi

Kadilkudat Şemseddin Ebu Abdullah.

Hicretin Yediyüzonüçüncü Senesi

Hicretin Yediyüzonüçüncü Senesinde Vefat Eden Meşhur Şahsiyetler.

Şeyh Fahreddin Ebu Amr Affan.

Îzzeddin Muhammed B. Adl

Büyük Şeyh Kurra Şemseddin El-Maksay.

Hicretîn Yediyüzondördüncü Senesî

Hicretin Yediyüzondördüncü Senesinde Vefat Eden Meşhur Şahsiyetler.

Haleb Naibi Sudî

Sahib Şerefüddin.

Şeyh Reşid Ebu´l-Fida İsmail

Şeyh Süleyman Et-Türkmanî

Şeyha Ümmü Zeynep Fatıma Bint. Abbas.

Hicretin Yediyüzonbeşinci Senesi

Malatya´nın Fethi

Hicretin Yediyüzonbeşinci Senesinde Vefat Eden Meşhur Şahsiyetler.

Şebefübdin Ebu Abbîllah.

Şeyh Safiyyüddin El-Hindî

Kadı Takiyüddin Süleyman B. Hamza.

Şeyh Ali B. Şeyh Ali El-Harirî

Hekim Bahaeddin.

Hicretin Yediyüzonaltıncı Senesi

Hicretin Yediyüzonaltıncı Senesinde Vefat Eden Meşhur Şahsiyetler.

Şeref Salih B. Muhammeb B. Arabşah.

Tezkiretü´l-Kindîye Adlı Eserin Sahibi İbn Arefe.

Tavaşî Zahireddin Muhtar.

Emir Bedreddin.

Şeyha Sittü´l-Vüzera Bint Ömer.

İcadı

Şeyha Sittü´l-Münim..

Şeyh Necmeddin Musa B. Ali B. Muhammed.

Şeyh Takiyüddin El-Musılî

Şeyh Ebu Abdullah Muhammed B, Hatip Sülâme.

Şeyh Sadrb. Vekil

Şeyh İmadüddin İsmail El-Fuî

Hicretin Yediyüzonyedinci Senesi

Kayıp Mehdi´nin Cebele Diyarında Ortaya Çıkışı

Hicretin Yediyüzonyedincî Senesinde Vefat Eden Meşhur Şahsiyetler.

Şeyh Ebu´l-Hasan Ali B. Muhammed.

Şeyh Şîhabuddin Er-Rumî

Şeyh Fahredbîn Osman.

Kadîlkudat Gemalıddln Ebu Abdullah 1z-Zıvavî

Kadı Şerefüddin Ebu Muhammed.

Fakih İmam Şerefüddin Ebu Abdullah.

Sahip Enisü´l-Mülük Bedreddin.

Sadrü Reis Şerefüddin Muhammed.

Hicretin Yediyüzonsekizinci Senesi

Hicretin Yediyüzonsekizinci Senesinde Vefat Edenmeşhur Şahsiyetler.

Şeyh Salih Ömer B. Seyyid.

Şeyh Takiyüddin Ebu Muhammed Abdullah.

Kadîlkudat Zeyneddin.

Şeyh İbrahim B. Ebu´l-Alâ´

Şeyh Ebu´l-Velid Muhammed B. Ebu´l-Kasım..

Şeyh Kemaleddin B. Şerişî

Kurrâ Şihab.

Kadilkudat Fahreddin.

Hicretin YediÜzondokuzuncu Senesi 3

Hicretin Yediyüzondokuzuncu Senesinde Vefat Eden Meşhur Şahsiyetler.

Şeyh, Kurrâ Şihabüddin.

Şeyh İmam Taceddin.

Muhyiddin Muhammed B. Mufaddal B. Fadlullah El-Mısrî

Büyük Emir Gurlu B. Abdullah El-Adilî

Emir Cemaleddin Akkuş.

Hatip Selahaddin.

Allame Fahreddîn Ebu Amr.

Şeyh Ebu´l-Feth Nasr B. Süleyman.

Şeyh İsa B. Abdurrahman B. Mealî

Hicretin Yediyüzyirminci Senesi

Hicretin Yediyüzyirminci Senesinde Vefat Eden Meşhur Şahsiyetler.

Şeyh İbrahim Ed-Dehistanî

Şeyh Muhammed B. Mahmud B. Ali

Lügat Alimi Şemseddin B. Sâiğ.

Hicretin Yediyüzyirmibirinci Senesi

Hicretin Yediyüzyirmibirinoi Senb8indı Vefat Eden Meşhur Şahsiyetler.

Şeyh Afîfüddin Ebu Muhammed.

Şeyh Fazıl Şemseddîn Ebu Abdillah.

Şeyh Ali B.Said.

Emir Ve Baş Hacip Zeyneddin Kutboğa El-Mansurî

Hicretin Yediyüzyirmiikinci SenesiEmir Nasirüddin


Nasirüddin Muhammed b. İmadüddin Hasan b. Nesaî. Tabılhane emirlerindendi. Bendakta hakimlik yapmıştı. Bu göreve Seyfeddin Ba-laban´dan sonra atanmıştı. Bu senenin ramazan ayının yirmisi ile otuzu arasındaki bir günde vefat etti. [1]Temimi Darî


Bu senenin ramazan bayramında vefat etti. Küçük Kurafe Mezarhgına defnedildi. Mısır´da vezirlik yapmıştı. Göz doyuracak bir tarihçi ve haberciydi. Azledilmiş olduğu bir sırada vefat etti. Hadis dinlemiş ve ba­zı talebeler kendisinden hadis dinlemişlerdi.

Bu sene zilkade ayında büyük Emir İstedmür ile Benhas´m Kerek kalesindeki zindanda vefat ettiklerine dair haber Dımaşk´a ulaştı. [2]Kadı Sa´deddin Mes´ud El-Harîsî


Kadı, imam, allame, hafız Sadeddin Mes´ud el-Harisî el-Hanbelî. Mısırda hakimlik yaptı. Hadis dinledi, hadis derlerdi. Tahriç etti. Tasnif etti. Bu sanat´ta senetlerde ve metinlerde otoriteydi. Ebu Davud´un Sü-nen´inin bir kısmını güzel ve faydalı bir şekilde şerhetti. Senetlerini gü­zelce tanzim etti. Yüce Allah kendisine rahmet etsin. Onun durumunu elbette ki yüce Allah, daha iyi bilir. [3]Hicretin Yediyüzonikinci Senesi


Bu sene başında İslâm ülkesinin yöneticileri, adlan önceki senede anılan kimselerdi.

Muharremin beşinde, Emir İzzeddin Özdemir ez-Zerdgeş. ile bera­berinde iki emir, Efrem´in yanma gittiler. Hepsi birleşerek Mühen-na´nın yanında bulunan Kara Sungur´un yanına gittiler. Sultana mek­tup yazdılar. Yazın şiddetli sıcağında ısınan taşlardan kaçıp kurtulmak için adeta ateşe sığınmışlardı. Safer ayında posta bir emir getirdi. Efrem ve Kara Sungur ve Zerdgeşin bütün mallarına el konulması isteniliyor­du. Mühenna´nın ekmeğinin kesilmesi, görevden atılması, yerine kar­deşi Muhammed´in emirliğe atanması emrediliyordu. Bütün askerler Ergun´un komutasında Şam´ın kuzey tarafındaki beldelerden döndüler. Kara Sungur ve arkadaşlarının başına gelen hadiseden ötürü insanlar hüzünlenip kederlendiler. Sudî, Haleb naibi olarak Mısır´dan gelirken Dmıaşk´a uğradı. İnsanlar ve askerler onu karşılamaya çıktılar. Bir zi­yafet sofrası kuruldu. O esnada Dımaşk naibi Cemaleddin´in Mısır´a ça­ğırıldığını bildiren ferman okundu o da hemen o anda posta arabasıyla Mısır yoluna koyuldu. Laçin´in bulunmadığı zamanda naibliği hakkın­da konuştu. Aynı günde Sülamiye Şeyhi Kutbeddin Musa, ordu nazırı olarak Mısır´a davet edildi. O günün akşamında Mısır yoluna koyuldu. Gidip orada; azledilen, mahna mülküne el konulan Fahreddin Katibü´l-Memalikin yerine ordu nazırlığı görevine rebiyülevvel ayının onunda başladı. Aynı ayın onbirinde Mısır´daki Hanbelîlerin kadılığına Takiy-yüddin Ahmed b. Muiz Ömer b. Abdullah b. Ömer b. İvaz ei-Makdisî atandı. Bu zat ilk Hanbelî Kadısı Şeyh Şemseddin b. İmad´m kızının oğluydu. Emir Seyfeddin Bektimur da kaçıp Tatarlara sığınan Efremin yerine Trablus naibliği görevin başlamak üzere galdi. Rebiyülahir ayında Humus naibi Baybars el-Alaî, Baybars el-Msenun, Doğan vi alta Emir daha aym günde tutuklandılar. Tutuklu olarak Kersk´e götürülüp zindana atılıdılar.

Yine bu ayda Mısır naibi Rükneddin Baybars ed-Devaddar el-Mansurî tutuklandı. Yerine Ergun ed-Devaddar atandı.

Şam naibi Gemaleddin, Ksrek naibi, başhacip Şemseddin Sungur el-Kemalî ve beş emir daha Mısır´da tutuklanarak Kerek kalesindeki bir burca hapsedildiler.

Bu senede Babüssülamiye dahilinde bir yangın çıktı. Bu yüzden oradaki birçok ev ile İbn Ebil-Fevaris´in ve Şerif el-Kabanî´nin evleri de yandı. [4]Tengizin Şam´a Naib OlmasıRebiyülahir ayının yirmisinde perşembe günü Emir Seyfeddin Tengiz b. Abdullah el-Malik en-Nasırî, Kerek naibi ve beraberindeki bir grup sultan kölesinin Baybars el-Alaî taraftarlığı yüzünden tutuklan­malarından sonra Dımaşk´a naib olarak geldi. Tutuklananlar arasında Hacı Aruktay da bulunuyordu. Tengizi karşılamak için halk şehir dışına çıkmıştı. Onun gelişine çok sevinmişlerdi. Tengiz, Dârüssaade´ye yer­leşti. Şehre gelişi esnasında halk çok sevindi. Günlerden de ağustosun yirmi dördüncü günüydü. Cuma günü Maksure´de hutbeyi dinledi. Halk, onun için geçtiği yolda mumlar yaktı. Bu arada İbn Saserî´nin ka-dıaskerliğe yeniden atandığına dair ferman da geldi. Bu fermanda onun vakıflara da nezaret etmesi, önceki Şafiî kadıların adetleri üzere Şam beldelerinde, naiblikte kimsenin ona ortak olmaması da emrediliyordu. Şemseddin Ebu Talib b. Hamid´in, Mısır´da ikamet etmesinden dolayı görevden alman İbn Şeyh Sülamiye´nin yerine ordu nazırlığına atandı­ğına dair ferman da geldi. Birkaç gün sonra ordu nazırı Sadr Muineddin Hibetullah b. Haşiş Dımaşk´a geldi ve İbn Hamid de İbn Bedir´in vazife­sine başladı. İbn Bedir, Trablus ordu komutanlığına atanıp bu göreve gitti. Ergun ise Mısır naibliğine atandı. Kâtibül-Memalik Fahreddin de vazifesinin başına döndü, Kutbeddin b. Şeyhü´s-Sülamiye de onunla be­raber bu görevi yürütmeye devam edecekti.

Aynı ayda Şeyh Muhammed b. Kavvam ve beraberindeki bir grup iyi insan, Kilase´de vaaz veren, konuşmalar yapan İbn Zühre el-Mağribî aleyhinde harekete geçtiler. Onun Mushaf-ı Şerifi tahkir ettiğini, ilim ehlinin aleyhinde konuştuğunu ispatlayan bir tutanak hazırladılar. Bunun üzerine adalet meclisine çağırıldı. Teslim oldu. Cam bağışlandı. Ama çok ağır bir şekilde tazir edilip cezalandırıldı. Şehrin içinde, dışında, her tarafında, başı açık, sırtı kırbaçlanarak ve merkebe ters bindiri­lerek dolaştırıldı. Dolaştırılırken "Bilgisizce ilim ehlinin aleyhinde ko­nuşanın cezası işte budur." diy© yüksek sesle duyuru yapılıyordu. Bun­dan sonra hapsedildi bir sûra hapiite kaldıktan sonra ...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Hicretin Yediyüzyirminci Senesi
« Posted on: 18 Eylül 2019, 02:32:48 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Hicretin Yediyüzyirminci Senesi rüya tabiri, Hicretin Yediyüzyirminci Senesi mekke canlı, Hicretin Yediyüzyirminci Senesi kabe canlı yayın, Hicretin Yediyüzyirminci Senesi Üç boyutlu kuran oku Hicretin Yediyüzyirminci Senesi kuran ı kerim, Hicretin Yediyüzyirminci Senesi peygamber kıssaları, Hicretin Yediyüzyirminci Senesi ilitam ders soruları, Hicretin Yediyüzyirminci Senesiönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &