ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > El-Bidaye Ven Nihaye >  Hicretin Yedîyüzkırkıncı Senesi
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Hicretin Yedîyüzkırkıncı Senesi  (Okunma Sayısı 627 defa)
08 Eylül 2010, 07:32:31
Ekvan
Varlıklar, alemler, dünyalar. (Evren).
Tecrübeli Üyeler
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 19.233


« : 08 Eylül 2010, 07:32:31 »Hicretin Yedîyüzkırkıncı Senesi
Hicretin Yediyüzotuzbeşînci Senesi

Hicretin Yediyüzotuzbeşincî Senesinde Vefat Eden Meşhur Şahsiyetler.

Dımaşk Camîî´nîn Baş Müezzini Şeyh Burhaneddin.

Ünlü Katip Bahaeddin Mahmud.

Alaeddin Es-Sincarî

Adl Necmeddin Et-Tacir.

Şeyh, İmam, Hafız Kutbeddin Ebu Muhammed.

Kadı İmam Zeyneddin Ebu Muhammed.

Taceddîn Alî B. Îbeahtm..

Salih Şeyhlerden Abdülkâfî

Şeyh Muhammed B. Abdülhak.

Emir Sultanü´l-Arap Hüsameddin Mühennâ.

Şeyh Fadl El-Aclunî

Hicretin Yediyüzotuzaltıncı Senesi

Hicretin Yediyüzotuzaltıncı Senesinde Vefat Eden Meşhur Şahsiyetler.

Sultan Ebu Said B. Harbenda.

Şeyh Bendenicî

Emir Sarimüddin.

Emir Alaeddin Moğultay El-Hazîn.

Kadı Kemaleddin.

Emir Nasirüddin.

Alaeddin Ali Şerefüddin.

İzzeddin Ahmed B. Şeyh Zeyneddin.

Şeyh Ali B. Mecd B. Şeref B. Ahmed.

Emir Şihabüddin B. Berk.

Emir Fahreddin B. Şems Lü´lü´

İmadüddin İsmail

Hicretin Yediyüzotuzyedinci Senesi

Hicretin Yediyüzotuzyedinci Senesinde Vefat Eden Meşhur Şahsiyetler.

Şeyh Alaeddin B. Ganim..

Şeref Mahmud El-Harirî

Şeyh Nasirüddin B. Şeyh İbrahim..

Şeyh Şihabüddin Abdülhak El-Hanefî

Şeyh İmadüddin.

Şeyh Muhibbüddin Abdullah B. Ahmed.

Muhaddis Nasirüddin Muhammed B. Tuğurbel

Şeyhimiz Şemseddin Ebüxmuhammed Abdullah B. Afif

Şeyh Muhammed B. Abdullah B. Mecd.

Emir Esedüddin.

Şeyh Hasan B.İbrahim..

Hicretin Yediyüzotuzsekizincî Senesi

Hicretin Yediyüzotuzsekizinci Senesinde Vefat Eden Meşhur Şahsiyetler.

Emirü´l-Kebîr Bedreddin Muhammed B. Fahreddin.

Kadilkudat Şihâbüddin.

Şeyh Îmam Alîm Îbn Merhal

Kadilkudat Cemaleddin Es-Salihî

Şeyhü´l-İslâm Kadilkudat İbn Barizi

Şeyh İmam Alim Şîhabüddin Ahmed.

Sır Katibi Kadı Muhiddin B. Fadlullah.

Şeyh İmam Allame İbn Kettanî

Şeyh İmam Allame İbn Kavî

Hicretin Yediyüzotuzdokuzuncu Senesi

Allame Kadilkudat Fahreddin.

Kadilkudat Celaleddin Muhammed B. Abdurrahman.

Şeyh Îmam Hapız Îbn Berzalî

Tarihçi Şemseddin.

Hicretin Yedîyüzkırkıncı Senesi

Emir Tengîz´in Tutuklanış Sebebi

Hicretin Yediyüzkırkıncı Senesinde Vefat Eden Meşhur Şahsiyetler.

Halife Müstekfî Billah.

Hicretin Yediyüzkırkbîrîncî Senesi

Tengiz´in Vefatı

Haleb Naibi Taşdemîr.

Muhammed B. Temmam´ın Vefatı

Şeyh Mîzî´nîn Zevcesi Aîşe´nîn Vefatı

Dekkanî´nin İdamı

Melik Nasır Muhammed B. Kalavun´un Vefatı

Hicretin Yediyüzkırkikinci Senesi

Şeyhimiz Hafız Ebü´l-Haccac El-Mizzî´nin Vefatı

Cidden Garip Bir Olay.

Cidden Garip Bir Olay.

Zamanın Acaip Hallerinden Biri

Hicretin Yediyüzkırküçüncü Senesi 38


Hicretin Yediyüzotuzbeşînci Senesi


Bu sene başında İslâm ülkesinin yöneticileri, önceki senede adları anılan kimselerdi. Emevî Camii´nin nazırı İzzeddin b. Menca, muhtesip de İmadüddin eş-Şirazî idi.

Muharrem ayının başında perşembe günü Şeyh Hatip Tebrur, Ka-dilkudat Şihabüddin b. Mecd´in yerine Ümmü Salih Medresesi´nde ders verdi. Dersinde kadılar ve ayan tabakasına mensup kimseler de hazır bulundu.

Muharrem ayının altısında Mühenna b. İsa, sultamn yanından Dı-maşk´a geri geldi. Kendisini naib ve askerler karşıladılar. İzzet ve afiyet üzere ailesinin yanına döndü.

Bu ayda sultan, Kale Camii´nin genişletilmesini ve onarılmasını, Mısır´ın eski camisinin de tamir edilmesini emretti. Kadı Cemaleddin Muhammed b. İmadüddin b. Esir, Sır kâtibi olarak DımaşVa geldi. Da­ha önce bu görevde İbn Şihap Mahmud bulunuyordu. Bu ayda ve mütea­kip ayda boğaz şişmesi nedeniyle insanlardan bir çoğu öldü.

Rebiyülevvel ayında divanların başkam Emir Necmeddin b. Zey­bek tutuklandı. Mallarına el konuldu, atları ve eşyaları satıldı. Kendi­sinden sonra divan başkanlığına Seyfeddin Semer atandı. Bu kişi, hacib Bektimur´un kölesi olup zekât işlerine bakardı.

Bu ayda Emir Şemseddin Hamza´nın hamamının onarımı tamam­landı. Bu zat Nasirüddin Devaddar´dan sonra saltanat naibi Tengiz´in yanında itibar sahibi olup yükselmişti. Sonra hamamın onarımı işinde zulüm yaptığı nedeniyle aleyhinde dedikodular yayıldı, şikayet edildi. Saltanat naibi bu yüzden onu karşısına aldı, hesaba çekti. İnsanların kendisindeki haklarını alıp hak sahiplerine verdi ve huzurunda dövdür­dü. Keman kereyi eline alıp yüzüne ve vücudunun çeşitli yerlerine vur­du. Daha sonra kaleye hapsetti. Bir süre sonra da Taberiye gölüne gön­dererek gölde boğdurttu.

Kerek naibi Emir Cemaleddin, kendi isteği ile bu görevden alınarak Trablus naibliğine nakledildi. Kerek´e de naib olarak Taygal gitti.

Selhat´ta ikâmeti emredilen Kerek naibi Dımaşk´a geldi. Onu, sal­tanat naibi ve askerler karşıladı, önce Dârüssâade´ye getirildi, sonra kı­lıcı elinden alınarak kaleye götürüldü. Daha sonra Sıfd´a, oradan da is­kenderiye´ye götürüldü. Bu onun sonu oldu.

Cemaziyelevvel ayında, Emir Bektimur hacib Hüsamî´nin Kahi-re´deki evine ihtiyati tedbir konuldu. Araştırıldı ve içinden bir çok eşya alındı. Çocuklarının dedesi, mezkur Kerek naibi idi.

Cemaziyelâhir ayının dokuzunda cumartesi günü Hüsameddin Ebu Bekir b. Emir İzzeddin Aybek en-Necîbî, tutuklanan İbn Bektaş´ın yerine divan başkanlığına atandı. Bu münasebetle kendisine hil´atdirildi ve insanlar tarafından tebrik edildi.

Cemaziyelevvel ayının ortasında Mushaf-ı Osmanî´nin muhafaza edildiği odanın üzerine sekiz zira uzunluğunda, dörtbuçuk zira genişli­ğinde ibrişimden olan bu perdeye 4.500 dinar harcanmış, yapımı da bir-buçıık sene sürmüştü.

Şevval ayının dokuzunda perşembe günü Emir Alaeddin el-Mirrisî idaresinde Şamlıların hac kafilesi yola koyuldu. Kafilenin kadısı da Şi­habüddin ez-Zahirî idi.

Şevval ayında kendilerine katılan Türkmenlerden ayrı olarak sayı­lan 10.000 askeri bulunan Haleb ordusu Adana, Tarsus ve Ayaş tarafla­rından dönüp geldi. Bunlar o tarafları yıkıp tahrip etmişler, çok sayıda adam öldürmüşlerdi. Sadece bir asker kaybolmuştu ki o da Ceyhan neh­rine düşüp boğulmuştu. Ama kâfirler yanlarında bulunan 1.000 kadar Müslüman erkeği öldürmüşlerdi. Bu katliam ramazan bayramında ol­muştu. İnnâ lillalıi ve innâ ileyhi râciun (Doğrusu biz Allah´a aidiz ve O´na dönücüleriz.)

Bu ayda Hâma´da büyük bir yangın çıkmış, bu yüzden bir çok çarşı, pazar, emlak ve vakıflara ait binalar yanmış, sayılamayacak kadar çok mal telef olmuştu. Aynı şekilde Antakya şehrinin de çoğu yanmıştı. Müslümanlar bu duruma çok üzülmüşlerdi.

Zilhicce ayında Dımaşk´ın Babü´n-Nasır ile Babü´l-Cabiye kapılan arasındaki yolda bulunan mescit, kad,üann verdiği hüküm gereği salta­nat naibinin verdiği emir üzerine yıkıldı. Batı tarafında eskisinden da­ha güzel ve daha yararlı bir mescit yapıldı. [1]Hicretin Yediyüzotuzbeşincî Senesinde Vefat Eden Meşhur ŞahsiyetlerDımaşk Camîî´nîn Baş Müezzini Şeyh Burhaneddin


Salih şeyhlerden ve uzun ömür sürenlerden biri olan Burhaneddin, Emevî Camii´nin baş müezzini idi. Şeceresi şöyledir: Burhaneddin İbra­him b. Muhammed b. Ahmed b. Muhammed el-Vanî. Hicretin 643. sene­sinde doğdu. Hadis dinledi. Rivayet etti. Sesi ve şekli güzel bir kimse olup halk tarafından çok sevilirdi. Bu sene safer ayının altısında per­şembe günü vefat etti. Babü´s-Sağir Mezarlığı´na defnedildi. Kendisin­den sonra baş müezzinliğe oğlu Eminüddin Muhammed el-Vanî atandı. Oğlu da kendisi gibi faydalı bilgilere sahip bir muhaddis idi. O da baba­sından kırk gün sonra vefat etti. Allah ikisine de rahmet etsin. [2]Ünlü Katip Bahaeddin Mahmud


Ünlü bir katip olup güzel yazı yazardı. Şeceresi şöyledir: Bahaeddin

Mahmud b. Hatibi Baalbek Muhiddin Muhammed b. Abdurrahim b. Ab-dülvehhap es-Sülemî. Hicretin 688. senesinde doğdu. Yazı sanatıyla il­gilendi. Yüksek derecede bir hattat oldu. Yazı yazmada, kitap istinsahı yapmada kendi zamanındaki hattatların tümünün fevkine çıktı. Şekli güzel, ahlakı hoş sesi tatlı, sevecen bir kimseydi. Bu sene rebiyülevvel ayının bitiminde vefat etti. Şeyh Ebu Ömer´in türbesine defnedildi. Al­lah rahmet etsin. [3]Alaeddin Es-Sincarî


Dımaşk´taki Emevî Camii´nin kuzeyindeki Babü´n-Nâtıfaniyyin yanında bulunan Dârü´l-Kur´an´ı vakfeden kişidir. Şeceresi şöyledir: Alaeddin Ali b. İsmail b. Mahmud. Doğru sözlü, dürüst, hayırlı, seçkin, varlıklı, yardıma koşan tüccarlardandı. Bu sene cemaziyelâhir ajanın onüçünde perşembe gecesi Kahire´de vefat etti. Kadı Şemseddin b. Harirî´nin mezarının yanına defnedildi. [4]Adl Necmeddin Et-Tacir


Necrneddin Abdurrahim b. Ebi´l-Kasım Abdurrahman er-Rahabî. Mizze´deki meşhur türbenin banisidir. O türbenin yanında bir de mescit yaptırmış, çok gelir getiren vakıfları da oraya bağlamıştı. Kendi zama­nının en hayırhlanndandı. Çok sadaka verirdi. Bütün hakimler nezdin-de hüsnü kabul gören adil bir insandı. Vefatından sonra geride çok sayı­da evlat, büyük servet, muazzam bir konak ve Mizze´de bahçeler bıraktı. Bu sene cemaziyelâhir ayının yirmiye dişin de çarşamba günü vefat etti. ...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
« Son Düzenleme: 08 Eylül 2010, 07:33:12 Gönderen: LivaülHamd »
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Hicretin Yedîyüzkırkıncı Senesi
« Posted on: 18 Eylül 2019, 01:55:25 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Hicretin Yedîyüzkırkıncı Senesi rüya tabiri, Hicretin Yedîyüzkırkıncı Senesi mekke canlı, Hicretin Yedîyüzkırkıncı Senesi kabe canlı yayın, Hicretin Yedîyüzkırkıncı Senesi Üç boyutlu kuran oku Hicretin Yedîyüzkırkıncı Senesi kuran ı kerim, Hicretin Yedîyüzkırkıncı Senesi peygamber kıssaları, Hicretin Yedîyüzkırkıncı Senesi ilitam ders soruları, Hicretin Yedîyüzkırkıncı Senesiönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &