ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > El-Bidaye Ven Nihaye > Hastalığa Yakalanan Ve Rasûlullah´ın Duası Üzerine Iyîleşen Kîşîler
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Hastalığa Yakalanan Ve Rasûlullah´ın Duası Üzerine Iyîleşen Kîşîler  (Okunma Sayısı 982 defa)
08 Aralık 2010, 15:45:59
Esila

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 967


« : 08 Aralık 2010, 15:45:59 »Hastalığa Yakalanan Ve Rasûlullah´ın Duası Üzerine Iyîleşen Kîşîler

Koyunun Rasûlullah´a Secde Etmesi

Kurdun, Rasûlullaıtın Peygamberliğine Şahadet Etmesi

Hz. Peygamberin Evindeki Yırtıcı Hayvanın Kıssası

Aslan Olayı

Geyik Vaıcası

Keler Kıssası

Eşekle İlgili Hadîs.

Kaya Kuşu İle Îlgîlî Mucize.

Işık Mucizesi

Temim Ed-Dârî´nîn Kerameti

Bu Ümmetten Bir Velinin Kerameti

Alâ B. Hadremî Île Dîğer Bir Kişinin Olayı

Zeyd B. Harîce Kıssası Ve Onun Öldükten Sonra Konuşması

Ölülerin Konuşmaları Ve Tuhaf Halleri

Küçük Çocuklar Ve Dilsizlerin Konuşmaları

Hastalığa Yakalanan Ve Rasûlullah´ın Duası Üzerine Iyîleşen Kîşîler

Rasûlullah´ın Hayır Duaları

Fasıl

FasılKoyunun Rasûlullah´a Secde Etmesi


Ebu Muhammed Abdullah b. Hamid, Enes b. Malik´in şöyle dediğim rivayet etmiştir:

"Peygamber (s.a.v.), Ebu Bekir, Ömer ve Ensâr´dan bir adamla bir­likte Ensâr´dan birinin bahçesine girdi. Bahçede bir koyun vardı. Rasûlullah´a secde etti. Ebu Bekir dedi ki:

- Ya Rasulallah, şu koyuna nisbetîe bizim sana secde etmemiz ge­rekir.

- Bir kimsenin, bir başkasına secde etmesi uygun olmaz. Eğer uy­gun olsaydı, kadının kocasına secde etmesini emrederdim."

Bu, garib bir rivayettir. Senedinde tanınmayan kişiler vardır. [1]Kurdun, Rasûlullaıtın Peygamberliğine Şahadet Etmesi


imam Ahmed b. Hanbel, Yezid kanalı ile Ebu Said el-Hudrî´nin şöy­le dediğini rivayet etmiştir:

"Bir kurt, bir koyuna saldırdı. Yakaladı. Çoban, koyunu kurtarmak için kurdun pençesinden çekti. Bunun üzerine kurt, arkası üstü oturup şöyle dedi:

- Allah´tan korkmaz mısın sen Allah´ın bana gönderdiği bir rızkı elimden çekip alıyorsun! Adam, hayret ve dehşet içinde:

- Hayret, bir kurt benimle insanlar gibi konuşuyor!

- Bundan daha hayret verici birşeyi sana haber vereyim mi Mu-hammed, Medine´de öncekilerin haberlerini insanlara bildiriyor!

Çoban, koyunlarını önüne katıp Medine´ye geldi. Koyunları Medi­ne´nin bir köşesine bıraktı. Sonra Rasûlullah´m yanma gelip durumu anlattı. Rasûlullah (s.a.v.) da emir verdi, insanların mescide toplanma­ları çağrısında bulundu. Sonra Rasûlullah, çıkıp çobana dedi ki:

- Gördüklerini cemaata anlat.

Çoban gördüklerini orada toplanan cemaata anlatınca, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:

- Doğru söyledi. Muhammed´in nefsi kudret elinde bulunan zata yemin ederim ki, canavarlar insanlarla konuşmadıkça, kişi kendi kır­bacının ucuyla ve ayakkabısının bağıyla konuşmadıkça ve baldırı da kendisinden sonra ailesinin ne yaptığını kendisine haber vermedikçe kıyamet kopmayacaktır."

Beyhakî, bunun sahih olduğunu söylemiştir.

İmam Ahmed b. Hanbel, Ebu´l-Yeman kanalıyla Ebu Said el-Hud-rfnin şöyle dediğini rivayet etmiştir:

"Bir ara bedevinin biri, Medine´nin bir tarafında koyunlarını otlat­maktayken kurdun biri gelip koyunlarından birine saldırdı. Pençeleri arasına aldı. Bedevi çoban gelip koyunu kurttan kurtarmaya çalıştı, kurda bağırıp çağırdı. Ancak kurt inad etti. Gidip kuyruğunu yere vura­rak arkası üstü oturdu ve çobana hitab etti:

- Allah´ın bana nasib ettiği bir rızkı elimden alıyorsun!

- Hayret, kuyruğunu yere vuran bir kurt benimle konuşuyor ha!

- Vallahi ey çoban, sen bundan daha hayret verici şeyleri bırakmışsın, benimle uğraşıyorsun.

- Bundan daha hayret verici ne var

- iki kara taşlık arasında, iki hurma bahçesi arasındaki Allah Rasûlü, insanlara geçmişte olan şeylerle gelecekte olacak şeyleri haber

veriyor!

- Bunun üzerine bedevi çoban, koyunlarına ünledi, onları önüne katıp Medine´nin bir taranna bıraktı, sonra Peygamber (s.a.v.)´in evine doğru yola koyuldu, gelip kapısını çaldı. Peygamber (s.a.v.), namazını tamamladıktan sonra:

- Koyunların sahibi bedevi nerede diye sordu. Bedevi ayağa kalk­tı. Rasûlullah (s.a.v.) ona:

- Duyduklarını ve gördüklerim insanlara anlat, dedi. Bedevi´de gördüğü kurdun durumunu ve ondan işittiği sözleri insanlara anlattı. Rasûlullah (s.a.v.) da şöyle buyurdu:

- Doğru söyledi. Kıyametten önce bazı alametler görülecektir. Nef­sim kudret elinde bulunan zata yemin ederim ki, sizlerden biri, ailesi­nin yanından çıktıktan sonra ayakkabısı veya kırbacı veya değneği ken­disinden sonra ailesinin ne yaptığını kendisine haber vermedikçe, kıya­met kopmayacakür."

imam Ahmed b. Hanbel, Ebu Hüreyre´nin şöyle dediğini rivayet et­miştir:

"Bir kurt, bir koyun sürüsüne gelerek bir koyunu kapıp aldı. Sürü­nün çobanı onunla uğraştı, nihayet koyunu onun pençesinden kurtardı. Bunun üzerine kurt, bir tepeye çıkıp kuyruğunu yere vurarak arkası üs­tü oturdu ve şöyle dedi:

- Allah´ın bana nasib ettiği bir rızka yöneldim, ama sen onu elim­den çekip aldın!

- Vallahi bugüne kadar konuşan bir kurt görmedim.

- Bundan daha hayret verici birşey var. Bir adam iki hurmalık ve iki kara taşlık arasında (Medine´de) geçmişteki hadiseleri ve bundan sonra cereyan edecek hadiseleri size haber veriyor!

Çoban Yahudi idi. Peygamber (s.a.v.)´in yanına gidip Müslüman ol­du. Gördüğü hadiseyi ona bildirdi. Peygamber (s.a.v.) de onu tasdik etti. Sonra da şöyle dedi:

- Bu, kıyametten Önce görülecek alametlerden biridir. Yakın bir zamanda kişi evinden çıkacak, evine dönmeden ayakkabıları ve değne­ği, kendisinden sonra ailesinin ne yaptığını kendisine anlatacaktır."

«Delâilü´n-Nübüvve» adlı eserde Ebu Nuaym, Enes b. Maliksin şöyle dediğini rivayet etmiştir:

ebük gazvesinde Peygamber (s.a.v.) ile beraberdim. Koyunlarım ürküp kaçtılar. Kurdun biri gelip sürüden bir koyunu kapıp aldı. Çoban­lar onun peşinden koştular. Kurt, dedi ki:

- Allah´ın-bana yedireceği bir rızkı elimden çekip alacaksınız. Öyle mi

Oradakiler şaşkına döndüler. Kurt, konuşmasına devamla şöyle dedi:

- Kurdun konuşmasından ne diye hayrete düşüyorsunuz Oysa Muhammed´e vahiy nazil olmuştur. Kimi onu tasdik etmiş, kimi de ya­lanlamıştır."

Beyhakî, İbn Ömer´in şöyle dediğini rivayet etmiştir: "Rasûlullah (s.a.v.)´m zamanında bir çoban vardı. Kurdun biri gelip sürüsüne saldırdı ve bir koyunu kapıp götürdü. Çoban da arkasından koşup koyunu, kurdun pençesinden kurtardı. Kurt dönüp ona şöyle de­di:

- Allah´tan korkmaz mısın sen Allah´ın bana yedireceği bir rızkı pençemden çekip alıyorsun!

- Hayret, bir kurt konuşuyor!

- Sana bundan daha hayret verici birşeyi göstereyim mi O şey de şudur: Hurmalıkta (Medine´de) bir adam var, insanlara geçmişlerin ve sonradan geleceklerin haberlerini anlatıyor, işte onun bu durumu, be­nim konuşmamdan daha hayret vericidir.

Kurdun böyle söylemesi üzerine çoban koşup Medine´ye geldi. Ra-sûlullah´m huzuruna varıp durumu haber verdi ve Müslüman oldu. Rasûlullah (s.a.v.) da ona:

- Bu durumu insanlara da anlat, dedi."

Hafiz b. Adiy, Ebu Bekr b. Ebi Davud´un şöyle dediğini rivayet et­miştir: "Halk, o çobanın oğullarına: "Kurtla konuşanın oğullan." derdi. Onların malları ve davarları vardı. Huzaa kabilesine mensubtular. Kurtla konuşan kişinin adı Esban´dır. Muhammed b. Eşlas el-Huzaî, onun evladuıdandır."

Beyham dedi ki: Bu da bu hadisenin meşhur olduğunu göstermekte­dir ve sözü edilen hadisi de takviye etmektedir.

Beyhakî, Ebu Süleyman el-Makrî´nin şöyle dediğini rivayet etmiş­tir:

"Bir merkebe binerek bazı şehirleri dolaşmaya gittim. Ne var ki, merkeb beni yoldan saptırıyordu. Başına vurdum. Birkaç darbe vurun­ca, başını kaldırıp bana şöyle dedi:

- Vur ey Ebu Süleyman vur. Senin beyninde ancak: "O işte vuru­yor." diye yazılıdır.

- Anlaşılır şeyler söylüyorsun!

- Nasıl sen benimle konuşuyorsan, ben de seninle konuşuyorum." Said b. Mesud, Ebu Hüreyre´nin şöyle dediğini rivayet etmiştir: "O kurt geldi, Peygamber (s.a.v.)´in huzurunda oturdu. Kuyruğunu

sallamaya başladı. Rasûlullah´tan birşeyler umuyordu. Rasûlullah da sahabelere şöyle dedi:

- Bu, kurtların elçisidir. Mallarınızdan kendisine birşey vermeni­zi istemek için buraya geldi.

- Hayır, vallahi bunu yapmayız (ona hiçbir şey vermeyiz). Orada hazır bulunanlardan biri, bir taş alıp kurda firlattı. O da arkasını dönüp uluyarak gitti. Bu durumu gören Rasûlullah (s.a.v.):

- Kurt, ama ne kurt dedi."

Muhammed b. îshak, Hamza b. Ebi Üseyd´in şöyle dediğini rivayet

etmişti:

"Rasûlullah (s.a.v.), EnsâVdan bir adamın Baki mezarlığına gömül­mekte olan cenazesi için mezarlığa gitti. Yolda bir kurdun ön ayaklarını yere yaymış olduğunu gördü.

- Bu sizden birşeyler istemek için gelmiş, deyince sahabeler:

- Sen bu hususta ne teklif edersin ya Rasulallah diye sordular. Rasûlullah da:

- Senelik olarak otlayan her sürüden bir koyun verin.

- Çoktur ya Rasulallah.

Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v.), gerektiğinde gelip onlardan an­sızın bir şeyler kapıp götürmesi için kurda işaret etti.

Kurt da çekip gitti."

Vakidî, Muttalib b. Abdullah b. Hanteb´in şöyle dediğini rivayet et­miştir:

"Bir ara Rasûlullah (s.a.v.), Medine´de iken kurdun biri gelip huzu­runda durdu. Rasûlullah (s.a.v.):

- Bu, kurtların size gönderdiği elçidir. Dilerseniz ona malınızdan birşeyler verin ki, başkalarına saldırmasın. Yok, isterseniz onu kendi haline biralarsınız, ona karşı tedbirinizi alırsınız. Buna rağmen sizden birşey kapıp götürürse o d...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Hastalığa Yakalanan Ve Rasûlullah´ın Duası Üzerine Iyîleşen Kîşîler
« Posted on: 19 Ekim 2019, 03:13:52 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Hastalığa Yakalanan Ve Rasûlullah´ın Duası Üzerine Iyîleşen Kîşîler rüya tabiri,Hastalığa Yakalanan Ve Rasûlullah´ın Duası Üzerine Iyîleşen Kîşîler mekke canlı, Hastalığa Yakalanan Ve Rasûlullah´ın Duası Üzerine Iyîleşen Kîşîler kabe canlı yayın, Hastalığa Yakalanan Ve Rasûlullah´ın Duası Üzerine Iyîleşen Kîşîler Üç boyutlu kuran oku Hastalığa Yakalanan Ve Rasûlullah´ın Duası Üzerine Iyîleşen Kîşîler kuran ı kerim, Hastalığa Yakalanan Ve Rasûlullah´ın Duası Üzerine Iyîleşen Kîşîler peygamber kıssaları,Hastalığa Yakalanan Ve Rasûlullah´ın Duası Üzerine Iyîleşen Kîşîler ilitam ders soruları, Hastalığa Yakalanan Ve Rasûlullah´ın Duası Üzerine Iyîleşen Kîşîlerönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &