ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > Efendimiz > Medine den davet var
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Medine den davet var  (Okunma Sayısı 681 defa)
04 Mayıs 2011, 15:57:18
Safiye Gül

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 15.436


« : 04 Mayıs 2011, 15:57:18 »Medine'den Davet Var

Yine hac mevsimi gelmiş ve Mekke'ye doğru bir hareket başlamıştı. Hac ibadeti için Kabe'ye yönelenIerin arasında Medineli Müslümanlar da vardı; bunlar, ikisi kadın toplam yetmiş beş kişiydi. Uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra Mekke'ye geldiler. Günler bayrama kaymış teşrik günlerini yaşıyorlardı. Ancak, bu kadar insanın Kabe'ye gelerek Efendi­miz'le buluşmasını, o günün Mekke'sinin kaldırmasına imkan yoktu. Onun için başka bir formül bulunmalı ve problemsiz bir görüşme sağlanmalıydı. Bunun için önce, aralanndan Ka'b İbn Môlik ve Berti İbn Ma'rilr'u seçip Kabe'ye gönderi­ler. Zaten Hz. Bera, gördüğü bir rüyanın etkisinde kalarak, yol boyunca namazlannı Kabe'ye doğru kılar olmuştu ve arkadaş­lan da, onun bu hareketini şiddetle kınamışlardı; çünkü bu, Efendimiz'in uygulamalanna muhalefet anlamına geliyordu. O da, işin gerçek yönünü Allah Resülü'ne sormak için sabır­sızlanıyordu.

İşin garip olanı, her ikisi de daha önce Efendimiz'i görme­mişti; dolayısıyla beden itibariyle tanımıyorlardı. Yolda gider
ken aralannda konuşmaya başladılar; O'nu nasıl tanıyacaklan­nı soruyorlardı. Karşılanna çıkan bir Mekkeliye sordular:

- Sizler, O'nun amcası Abbas İbn Abdulmuttalib'i454 ta­nıyor musunuz?

Evet, ticaret maksadıyla zaman zaman Medine'ye de ge­len Hz. Abbas'ı tanıyorlardı. Bunun için:

- Evet, dediler. Adam:

- Öyleyse iş kolay! Çünkü O, Kabe'de Abbas'ın yanında

oturan şahıs! Oraya girdiğinizde göreceksiniz, diyordu.

Artık tereddütsüz yürüyorlardı. Derken Kabe'ye geldiler.

Hz. Abbas, diz çökmüş oturuyordu; yanında da İnsanlığın Emini vardı. Yanlanna gelip selam verdiler. Çok sıcak ve can­dan duruşlannı görünce Allah Resülü (sallallahu aleyhi ve sellem) Hz. Abbas'a dönerek:

- Bu adamlan tanıyor musun ey Eba Fadl, diye sordu.

- Evet, diyordu Hz. Abbas. "Bu, Bera İbn Ma'rür; kavmi-

nin efendisi! Şu da Ka'b İbn Malik!"

Efendiler Efendisi'nin yüzünde, sürür hüzmeleri dolaşı­yordu; zira bunlar, sadece kendilerini temsil etmiyordu. Arka­lannda kendileri gibi yetmiş küsur insan vardı ve onlan tem­silen gelmişlerdi. Nasıl buluşacaklannı sordular. Yeni adres

454 Hz. Abbas'ın ne zaman Müslüman olduğu konusunda ihtilafbulunmaktadır.

Bazılan onun, Bedir sonrasında Müslüman olduğunu söylerken bir kısım ta­rihçiler, onun Mekke'de iken Müslüman olduğunu ve bunu gizleyerek yeğeni Muhammedü'l-Emin'e içeriden lojistik destek sağladığını ifade etmektedir­ler. Belli başlı hadiselerdeki çıkışlanna bakılacak olursa bu göriiş, diğerine nispetle ağırlık kazanmaktadır. Çünkü, hicret sırasında Hz. Abbas da izin is­temiş, "Senin Mekke'de kalman daha hayırlı" diyerek Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) ona hicret izni vermemiştir. Hatta, onun hicretiyle birlik­te bu meselenin artık son bulacağının da müjdesini vermiş ve Hz. Abbas, müjdesi verildiği gibi Mekke'nin fethi öncesinde Medine'ye gelerek bu işe son noktayı koyınuştur. Müşriklerin zorlama ve baskılanyla Bedir Savaşı'na katıldığını duyunca da, kimsenin AbMs'a ilişmemesi gerektiğini ilan eden Efendiler Efendisi'nin, böylelikle onu stratejik bir konumda Mekke'de tuttu­ğu anlaşılmaktadır. Bkz. İbnii'l-Esir, Üsüdü'l-Ğabe, 3/ı63, ı64
de, yine Mina ve önceki yıllarda olduğu şekilde Akabe denilen mevki idi ve arkadaşlannın yanına gelip durumdan herkesi haberdar ettiler.

Ancak bunu, Medine'den birlikte geldikleri diğer insanlar bilmiyorlardı. Onun için ilk gece birlikte konaklayacak ve di­ğer insanlardan habersiz olarak gecenin ilerleyen saatlerinde buluşacaklardı.

Nihayet, gece ilerleyip de vuslat zamanı gelince, kimseye hissettirmeden kalkacak ve doğruca buluşma yerine gelecek­lerdi. Efendimiz'in yanında yine amcası Hz. Abbds vardı. Bir anda karşısında yetmiş beş kişiyi gören Allah Resülü'nün se­vincine diyecek yoktu. On üç senedir Mekke, bu denli kapıla­rını açıp imana 'buyur' etmemişti. Belki de Mekke'deki sıkın­tılar, Medine'de rahmet olup yağmaya başlamıştı.

Bir yılın semeresi ortaya konulmuş ve bu noktaya geli­nirken yaşanılanlar konuşulmaya başlanmıştı. O'nu daha da sevindirecek bir başka müjdesi vardı Hz. Mus'ab'ın!.. Her bir mü'minden beklenen bir müjdeydi bu aynı zamanda!.. Nimeti tahdis anlamında bunu söylerken, aynı zamanda çok duygu-

. luydu:

- Medine' de, içinde İslam'ın konuşulmadığı hiçbir ev kalmadı ya Resülallah, dedi büyük bir mahcubiyetle. Zira, bir beldede inanan bir gönlün olması, dava adına oranın fethi anlamına geliyordu. Hedef göstermişti Allah Resülü (sallallabu aleyhi ve sellem) ve almıştı mesajını Mus'ab!.. Dolayısıyla, attığı adımlara koşarak mukabele edilmişti ve ektiği samimiyetin semeresini devşirip getirmişti buraya.

Müşterek bir talepleri vardı; Gönüllerinin Gülü Hz. Mu­hammed'i Medine'ye davet ediyorlardı. Zaten, tablo ortaday­dı; İslam'ı yaşamak için Medine daha müsait görünüyordu. Aynı zamanda insanlan daha cana yakın ve dini hayat adına daha müstaitti.

Evet, bir davet vardı; ama bu davete icabet etmenin be

raberinde getireceği çok bedel vardı; sadece Efendimiz'in hicreti meseleyi çözmezdi ve iman eden herkesin Medine'ye gitmesi gerekirdi. Zira, burada kalanlar için Kureyş, akla ha­yale gelmedik oyunlar ortaya koyar, onlara nefes aldırmaz ve hayatı zehir ederdi. Bu ise, başlı başına bir problem demekti; ev-bark burada bırakılacak, yakın ve akrabalar geride kala­cak, hatta bazılan itibariyle ana-babadan geçilip evlad ii iyal terk edilecek, bağ ve bahçelere Kureyş el koyacak ve kısaca, mezara gidercesine bir terkle dünyaya ait her şey bir kena­ra bırakılarak gidilecekti. İşin diğer tarafında ise, elde avuçta imkan olmadan Medine'de yeni yuvalar kurulacak, iş tutula­cak, maişet temin edilecek ve dini hayat adına huzur yaşarken aynı zamanda da çoluk-çocuk açlık ve sefalet içinde bırakıl­mayacaktı. Sadece birkaç aile değildi; yaklaşık ı80 aile vardı ortada ... Bütün bunlar, zamanında çözüme kavuşturulmazsa çok ciddi sosyal problemler oluşturur ve gelecekte çok insanın başı ağnyabilirdi.

Belli ki artık Resülullah (sallallahu aleyhi ve sellern), Mekke'yi terk etme kesin kararlıydı. On üç yıldır sadece imanlan için didinmiş; ama buna karşılık onlardan hep şiddet görmüştü. Şimdi ise karşısında daha aktif ve bu işe gönülden destek ve­ren insanlar vardı. Gidişatı görüp seyreden amca Hz. Abbas, yeğeni Allah Resülü'nü kendi memleketlerine davet edenlere bir şeyler söyleme lüzumu hissediyordu. Devreye girdi ve:

- Ey Hazreç cemaati!455 Bildiğiniz gibi Muhammed, her şeye rağmen bizim aramızda bulunuyor; bütün engellemelere rağmen biz de O'nu koruyoruz. Ancak şu anda O, sizin aranıza katılmak ve sizinle birlikte sizin beldenize gitmek durumun­da. Şayet, O'nu davet ettiğiniz hususta vefa gösterebilecek-

455 Hazreç kabilesi, diğerlerinden daha güçlü olduğu için o gün, Medine denilin­ce onlar akla geliyordu ve Hz. Abbas da, tağlib tarikiyle Hazreç derken bütün Medinelileri kastediyordu.

seniz bu işe evet deyin; yann O'nun karşısına çıkıp da mu­halefet edenlere karşı O'nu can ve malınızı koruduğunuz gibi koruyacaksanız bir şey demem. Ancak, eğer buradan aynI dık­tan sonra O'nu yalnız bırakacak, düşmanlannın eline teslim edecek ve O'nu incitecekseniz, şimdiden bu işten vazgeçin ve yine O'nu bize bırakın. Çünkü O, her şeye rağmen kendi kav­mi arasında izzet ve onuruyla yaşayıp tebliğ görevini yerine getiriyor, dedi.

Bu çıkışıyla Hz. Abbas, böyle bir daveti n ne anlama gel­diğini hatırlatacaktı. Maksadı, işin gerçek yönünü kavramala­nnı sağlamak ve her şeye rağmen iradelerini ortaya koyarak yeğenine sahip çıkmalarını temin etmekti. Zira belli ki artık, yeğeni Muhammedü'l-Emin ile aynlık gözüküyordu ve elbette ki O'nu, koruyup kollama konusunda kesin bir kararlılık gör­meden başkalanna teslim etmek olmazdı.

Ancak, Medine' den gelenlerin gözü pekti ve önce Hz.

Abbas'a döndüler:

- Söylediklerini dinleyip maksadını anladık, diyorlardı.

Ardından da Efendiler Efendisi'ne yöneldiler:

- Ya Resülallahl Konuyla ilgili olarak hem Rabbin için hem de kendi adına bizden ne istiyorsun?

Derken sözü, İnsanlığın Emini aldı; önce Allah'a ham­dedip Kur'an'dan ayetler okudu. Ardından da, İslam'la ilgili genel konulara girdi ve dünle bugünün kıyasını ortaya koydu. Sonrada:

- Huzurlu olduğunuz zamanlarda da sıkıntıya düçar bu­lunduğunuz anlarda da mutlak itaat istiyorum; sıkıntılı anlar­da da bolluk durumunda da infakta bulunacaksınız!

O'na hiçbir şeyi eş ve ortak koşmadan ibadet edecek; na­mazınızı kılıp zekatınızı da vereceksiniz!.

Emr-i ma'rufyapacak ve kötülüklere karşı da sürekli neh­yedici olacaksınız!

Sürekli Allah için adım atacak ve birilerinin sizi kınama­sından endişe duyınayacaksınız!

Sizin aranıza geldiğimde, çoluk-çocuğunuzu ve hanımla­rınızı koruyup kolladığınız gibi Beni de koruyacak ve yardım edeceksiniz, buyurdu.

Berti İbn Ma'riir, Efendimiz'in elinden tuttu ve:

- Evet, Seni Hak ile gönderene yemin olsun ki, kadınları­mızı koruduğumuz gibi Seni de koruyacağız. Sana söz veriyor ve beyat ediyoruz ya Resülallahl Allah'a yemin olsun ki bizler, harp nedir bilen, eli silah tutan bir topluIuğuz ve bu, yüzyıllar­dır hep harp meydanlannda yaşayan atalanmızdan bize miras kaldı.

Bu arada Ebu'l-Heysem ileri atıldı. Belli ki onun da diye­cekleri vardı:

- Ya Resülallahl Bizimle orada bir kavim arasında prob­lem var ve onlarla savaşıp duruyoruz. Biz bu konuda onlarla savaşıp dururken şayet, Allah Size zafer ihsan etse ve bu iş ar­tık herkes tarafından kabullenilmeye başlansa, o zaman Sen, bizi bırakıp da yeniden ...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Medine den davet var
« Posted on: 19 Eylül 2019, 09:08:37 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Medine den davet var rüya tabiri,Medine den davet var mekke canlı, Medine den davet var kabe canlı yayın, Medine den davet var Üç boyutlu kuran oku Medine den davet var kuran ı kerim, Medine den davet var peygamber kıssaları,Medine den davet var ilitam ders soruları, Medine den davet varönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &