ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Fıkhı Eseleri > Dört Mezheb Fıkhı > Yemin Keffâreti
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Yemin Keffâreti  (Okunma Sayısı 2449 defa)
05 Şubat 2010, 00:40:19
Eflaki
Gökte oturan melek
Tecrübeli Üyeler
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 9.997« : 05 Şubat 2010, 00:40:19 »
Keffâreti gerektiren şeyler:

Bazı durumlardan ötürü yemin keffâreti ödemek vâcib olur ki, bu hu­susta mezheblerin detaylı görüşleri aşağıya alınmıştır.

(107) Hanbelîler dediler ki: Yemin keffâreti şu durumlarda gerekir:

1- Önce belirtilen şartlar çerçevesinde gerçekleşen yemini bozmak.

2- Nezr-i mutlak. Nitelik ve niceliği belirtilmemiş adak. Bir kişi, "şöyle veya böyle yaparsam" kaydını koysun koymasın, "üzerime adak olsun" veya "Allah´ın, üzerime adağı olsun" derse bu adağın nitelik ve niceliğini belirt­mediği için, bu adağa "nezr-i mutlak" denir. Adakta bulunanın nitelik ve niceliğini belirtmediği için, yemin keffâreti ödemesi gerekir. Ama adakta bu­lunurken belli bir şeyi yapmayı niyet ederse, o işi yapması gerekir.

3- Bir kişi kendisine hanımından başka helâl olan şeyleri haram edinir­se, sözgelimi hanımı olmayan bekâr birinin, "Allah´ın helâl kıldığı şeyler bana haram olsun" derse, yemin keffâreti ödemesi gerekir ve hiç bir helâl şey de kendisine haram olmaz. Aynı şekilde "bu yemek bana haram olsun" derse, yemin keffâreti ödemesi gerekir; yemek de kendisine haram olmaz.

4- Bir kimse, "eğer bu işi yaparsam yeminim olsun" der de o işi yap­mazsa keffâret ödemesi gerekir. Aynı şekilde, "eğer böyle yaparsam, malım yoksulların olsun" der de bu sözüyle yemini kastederse yemin olur ve aksini yaparsa yeminini bozmuş olur, keffâret ödemesi gerekir.

5- Bir kişi İslâm´dan başka bir din üzerine yemin ederse, sözgelimi, "eğer bu işi yaparsam yahûdî veya hıristiyan, kâfir, ateşperest veya haça tapan, Allah´tan uzak biri olayım; veya zinayı, içkiyi, namazı terketmeyi, orucu tut­mamayı helâl sayan biri olayım" der ve bu yeminin tersini yaparsa yemin keffâreti ödemesi gerekir. Bazı âlimler, bu durumda, keffâret ödemek ge­rekmeyeceğini, ancak haram bir fiil işlediği gerekçesiyle tevbe etmesinin icâb edeceği görüşünü ileri sürmüşlerdir.

6- Bir kişi, yemin kasdederek eğer böyle yapmazsam müslümanların ye­minlerini yerine getireyim" der ve o işi yapmazsa yemin keffâreti ödemesi gerekir. Eğer o sözüyle namazı, ziharı veya adağı niyet etmişse, niyeti gibi olur. Çünkü müslümanların yemini, bir kinaye olup onunla Allah´a yemin, adak, boşama, zihar ve azâd etme gibi anlamlar kastedilebilir.

Malıkıler, yemin keffâretinin dört durumdan ötürü gerekeceğini söy­lemişlerdir:

1- Mübhem Nezir. Adakta bulunulup da adağın nitelik ve niceliğinin belirtilmemesine "mübhem nezir" denir. Sözgelimi adamın biri, "eğer böy­le yaparsam Allah için üzerimde adak olsun" veya "üzerimde Allah için bir adak olsun." der de bu sözünü yerine getirmezse yemin keffâreti ödemesi gerekir. Aynı şekilde adamın biri, "eğer Allah hastama şifâ verirse Allah için üzerimde adak olsun" veya "üzerimde Allah için bir adak olsun" der de Allah, hastasına şifâ ihsan ederse yemin keffâreti ödemesi gerekir. Mu­ayyen Nezir ise adanılan şeyin belirtildiği adaktır. Örneğin "şu kadar gün oruç tutmak" veya "şu miktarda sadaka vermek adağım olsun" demek gi­bi. Bu durumda söz veya niyetle belirlenen adağın yerine getirilmesi gerekir.

2- Yemin siğasında. Meselâ bir kişi, "eğer böyle yaparsam üzerime ye­min olsun" veya "üzerime Allah´ın yemini olsun" der de bu sözünün gere­ğini yapmazsa yemin l^effâreti ödemesi gerekir.

3- Olumsuz cümle tizerine kurulan gerçekleşmiş yemin-i berri bozma hâ­linde (keffâret ödemek gerekir). Buna yemin-İ berr denir. Meselâ, "vallahi eve girmeyeceğim" diye yemin eden kişi, eve girmedikçe yeminini bozmuş olmayıp berâet içinde kalır.

4- Hins üzerine gerçekleşmiş yemini bozma hâlinde (keffâret ödemek gerekir). Bu yemin olumlu cümle üzerine kurulmuştur. Örneğin: "vallahi bu işi yapacağım" veya, "eğer böyle yapmazsam" gibi. Buna yemin-i hins adı veriliyor. Çünkü yemin eden kişi, yemininde sözünü ettiği şeyi yapıncaya kadar yeminini bozmuş gibidir.

Bir kişi, "vallahi yolculuğa çıkacağım" diye yemin ederse, yolculuğa çıkması kendisinden istenir ve çıkıncaya dek, yeminini bozmuş (gibi) sayılır. Aynı şekilde bir kişi, "eğer yolculuğa çıkrnazsam benim için şöyle şöyle olsun" derse, yine aynı hükme tâbi olur. Yemin-i hinsin bu şekilde âcil bağlayıcı bir yemin olması için zamanla kayıtlandırılmaması gerekir. Meselâ bir kişi, "vallahi bir ay sonra yolculuğa çıkacağım" derse, bu yemini bir ay süreyle yemin-i berr olur. Bir ay sona erince, eğer yolculuğa çıkmamişsa, çıkmasını engelleyen şer´i veya âdi bir manî de yoksa yeminini bozmuş olur. Ama şer´î veya âdi bir engel varsa yeminini bozmuş olmaz. Aklî engele gelince bu, mu­teber değildir. Mutlak yemin siğalanyla edilen yeminler, ancak ölüm hâlin­de bozulurlar. Diyelim ki, bir kişi, "vallahi yolculuğa çıkacağım" veya "vallahi falan adamla konuşmayacağım" derse, ölmedikçe yeminini bozmuş olmaz. Aynı şekilde bir kişi, "hanımımı mutlak boşayacağım" derse (ve bo-şamazsa) ancak, hanımının vefatıyla yemini bozulmuş olur. Veya, "eğer bu İŞİ yapmazsam yahûdî ya da hıristiyan olayım" diyerek İslâm´dan başka bir din üzerine yemin eden kişi, bu yemininin gereğini yerine getirmezse keffâ­ret ödemesi gerekmez. Yalnız bu şekilde yemin etmek haramdır. Bu tür söz­leri, yemin dışında konuşan kişi, şaka da yapmış olsa mürted olur.

Hanefîler dediler ki: Şu hususlardan ötürü yemin keffâreti ödemek vâcib olur:

1- Önce belirtilmiş şartlar çerçevesinde gerçekleşen yemini bozma duru­munda keffâret ödemek vâcib olur. Yemini bozmadan keffâret vâcib olrnaz. Yemini bozmadan verilen keffâret sahih değildir.

2- Gayr-ı muayyen nezirlerde. "Adağım olsun ki böyle bir işi yapmıyacağım" veya "yapacağım" diyen kişi, bu sözünü yerine getirmezse, âdeta yemin keffâretini adamış gibi keffâret ödemesi gerekir. Adak olarak bir şeyi belirlememişse, yemin keffâreti öder. Adak olarak bir şeyî belirle-mişse, o şeyi yapmak gerekir.

3- Allah adını anmaksızın, "üzerime yemin olsun ki bu işi mutlaka yapacağım" diyen bir kimsenin bu sözü yemin olarak gerçekleşir ve sözünü tutmadığı takdirde keffâreti ödemesi gerekir. Ancak, zimmetinde bîr yemin bulunduğunu haber vermeyi kasdetmedikçe keffâret ödemesi gerekmez.

4- Helâl şeyi, kişinin kendine haram edinmesi. Örneğin adamın biri, "bu yemek bana haram olsun" derse, yemek kendisine haram olmaz. Ama ye­mesi durumunda da keffâret ödemesi gerekir. Fakat, "bu yemeği yersem bana haram olsun" deyip de yerse kendisine bir şey gerekmez. Çünkü birinci du­rumda, bilfiil mevcûd olan bir yemeği haram etmiştir. İkinci durumdaysa o yemeği, ancak yedikten sonra haram etmiştir ve haram ettiği vakitte de yemek mevcûd değildir. Aynı şekilde bir haramı kendisine haram edinmek de bu hükme tâbidir. Diyelim ki bir kişi, "şarap bana haramdır" demekle yemini kasdetmiş olursa, (şarap içmesi hâlinde) keffâret ödemesi gerekir. Ama bu sözüyle, haber vermeyi kasdederse veya hiç bir şeyi kasdetmezse keffâret ödemesi gerekmez. "Falanın malı bana haramdır" demek de bu statüye tâbidir.

5- "Her helâl şey veya Allah´ın helâl kıldığı her şey veyahut müslüman-Iarın helâl gördüğü her şey bana haramdır" diyen kişinin hanımı varsa, müf-tâbih görüşe göre bir bâin talâkla boşanmış olur. Eğer birden fazla hanımı varsa, hepsi de birer bâin talâkla boşanmış olurlar. Eğer bu sözüyle üç talâ­kı kasdetmişse, üçer talâkla boşanmış olurlar. Eğer bu sözü söylerken karısı olmayıp bekârsa, sözü yemin olarak gerçekleşir. Sâdece yemc-içme nedeniy­le yeminini bozmuş olur. Yemini eğer geleceğe yönelikse ve yalanı kasdet­mişse yemini ğamûs olur. Eğer yalanı kasdetmemişse, yemini lağv (geçersiz) olur.

6- "Böyle yaparsam Allah´tan uzak olayım" diyen kişi, bu sözüyle ye­mini kasdeder ve yeminin gereğini de yapmazsa keffâret ödemesi gerekir. Aynı şekilde "eğer böyle yaparsam Rasûlullah´tan veya Kur´an´dan veya Ki-tâbullah´tan veya Kur´an´ın bir âyetinden veya bütün âyetlerinden beri olayım" derse ve yemininin gereğini de yapmazsa, bozulan yemininden do­layı keffâret ödemesi gerekir. Yine bunun gibi, "dört kitaptan berî olayım" diyen kişi de aynı hükme tâbi olur. "Berî olayım" sözleri tekrarlandıkça yemin de tekerrür etmiş olur. Meselâ bir kişi, "eğer bu işi yaparsam Allah´tan beri olayım; Rasûlünden beri olayım" dediği halde yine o işi yaparsa, iki yemini bozmuş olur. Eğer bu yeminine, "Allah ve Rasûlü de benden beri olsun" sözünü eklerse dört yemin etmiş olur. Bir kişi yemininde "İslâm´dan beri olayım" veya "kıbleden veya ramazan orucundan veya namazdan ve­yahut mü´minlerden beri olayım" derse bu sözü yemin olur ki, aksini yap­ma durumunda keffâret ödemesi gerekir.

7- Bir kişi, "eğer bu işi yaparsam yahûdî ve hıristiyan olayım" derse, veya "hıristiyan olduğuma tanıklık edin", veyahut "ben kâfirlerin ortağı­yım", ya da "kâfirim" der de sözünün tersini yaparsa ve yemini de geleceğe yönelikse keffâret ödemesi gerekir. Yemini geçmiş zamanla ilgiliyse ve ya­lan olduğunu biliyorsa, ğamûs yemin olur. Bu şekilde yemin eden kişi, bu­nun yemin olduğuna inanırsa, sahîh kavle göre mürted olmaz, ama bu şekilde yemin etmekle, veya koştuğu şartı yerine getirmemekle mürted olacağına ina­nıyorsa; bu şekildeki yemin nedeniyle küfre rızâ gösterdiği için mürted olur.

8- Bir kişi, "eğer böyle dersem, orucum yahûdîlerin olsun" der ve bu­nunla tâati kastede...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Yemin Keffâreti
« Posted on: 29 Mayıs 2020, 23:46:49 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Yemin Keffâreti rüya tabiri,Yemin Keffâreti mekke canlı, Yemin Keffâreti kabe canlı yayın, Yemin Keffâreti Üç boyutlu kuran oku Yemin Keffâreti kuran ı kerim, Yemin Keffâreti peygamber kıssaları,Yemin Keffâreti ilitam ders soruları, Yemin Keffâretiönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &