ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Fıkhı Eseleri > Dört Mezheb Fıkhı > Ticâret Mallarının Zekatı
Sayfa: [1] 2   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Ticâret Mallarının Zekatı  (Okunma Sayısı 3395 defa)
01 Şubat 2010, 16:47:36
Eflaki
Gökte oturan melek
Tecrübeli Üyeler
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 9.997« : 01 Şubat 2010, 16:47:36 »
Darbhânede basılmış otsun olmasın, altın ve gümüş dışında ve nakit cinsinden olmayan mallara ticâret malı denir. Uç mezheb imamı; altın ve gümüşün ticaret malı kapsamına girmeyeceği hususunda itti­fak etmişlerdir. Mâlikîler bunlara muhalefet ederek demişlerdir ki: Darb­hânede damgalanmamış altın ve gümüşler, para cinsinden olmayıp ticâret malı cinsindendirler. Kumaş, demir ve benzeri ticâret malları ze­kâta tâbidir. Bir ticârete sâhib olan kişinin, malının kırkta birini zekât olarak vermesi gerekir. Mezheblerin buna ilişkin şartları ve görüşleri, detaylı bir şekilde aşağıda anlatılmıştır.

Şafiiler dediler ki: Ticâret malları, altı şartla zekâta tâbi olur­lar:

1. Bu mallar, satın alma gibi bir karşılık ödenerek mülk edinilmiş olmalıdırlar. Bir kişi peşin veya vadeli olarak ticâret yapmak niyetiyle mal satın alırsa, ileride belirtilecek şekilde bu malın zekâtını vermesi vâcib olur. Ama bu mallar miras gibi bir nedenle, bedeli ödenmeksizin mülk edinilmişse, sahibi bu malda ticâret niyetiyle tasarrufta bulunmadıkça ze­kâtını vermesi vâcib olmaz.

2. Bu malı satın alırken akdin hemen ardından veya akit meclisindeyken bunlarla ticâret yapmaya niyet edilmişse, zekâtını vermek vâcib olur. Bu mallarla, sözü edilen şekilde ticâret yapmaya niyet etmezse, ze­kâtını vermek vâcib olmaz. Sermayeyi tüketip tamamını mala bağlayıncaya kadar her mal alışta ticâret niyetini yenilemelidir. Böylelikle sermaye tümüyle mala bağlandıktan sonra, artık her alış-veriş için ticâret niyetini yapmaya gerek kalmaz. Çünkü önceki niyetler nedeniyle ticâret hükmü, malın tümünü kapsamış olur.

3. Elde bulunan malı ticâret için değil de yararlanmak üzere sak­lamayı kasdetmiş olmamak. Ama bu malla ticâret yapmamak kastedilirse sene hesaplaması kesilir; zekât vâcib olmaz. Bilâhare bu malla ticâret yap­mak kastedilirse bu malda tasarrufta bulunmakla beraber ticâret niyetini yenilemeye gerek yoktur.

4. Ticâret malı, mülk edildikten itibaren üzerinden bir sene geç­miş olmalıdır. Bu şart tahakkuk etmediği takdirde zekât vâcib olmaz. Ancak bu ticâret malı, nisâb miktarındaki peşin bir parayla mülk edinil­mişse veya kendisiyle mülk edinildiği peşin para, nisâb miktarından az olur da mal sahibi bu parayı nisâb miktarına ulaştıracak başka paraya da sâhibse, her iki durumda da yanındaki ticâret malı zekâta tâbi olur. Tabiî yine, üzerinden bir sene geçmiş olmalıdır.

5. Ticâret mallarının zekâtının keyfiyeti kısmında da belirtileceği üzere, ticâret mallarının tümü sene içinde nisâbtan az olan bir paraya çevrilmemiş olmalıdır. Eğer bu malların tümü sene içinde nisâbtan az olan bir paraya çevrilmişse, bir sene geçme, şartı işlemez. Zekât da gerek­mez. Bu parayla başka ticâret malı satın alırsa, bir senelik süre, bu malı satın aldığı tarihten itibaren işlemeye başlar. Eskiden geçen süre, nazar-ı itibâra alınmaz. Ama kişi, yanındaki ticâret malının bir kısmını nisâbtan az olan paraya çevirir, bir kısmını da mal olarak bırakırsa veya bu malların hepsini sene sonunda para ya da eşya cinsinden bir şeyler karşılığında yahut da malın değerini ölçmeyen bir nakitle satarsa bir senelik süre ke­silmez (işlemeye devam eder).

6. Ticâret mallarının değeri, sene sonunda nisâb miktarına ulaşır­sa, zekâtını vermek vâcib olur. Çünkü zekâtta senenin hem başı, hem sonu değil de sadece sonu nazar-ı itibâra alınır. Ticâret malı, meralarda beslenen hayvanlar ve meyve cinsinden bir şey olur da hem miktar ve hem de kıymet bakımından nisaba ulaşırsa, zekât bu malların bizzat ken­dilerinden verilir. Eğer bu tür malların kıymet veya miktarından sadece biri nisaba ulaşrmşsa; miktar bakımından nisaba ulaşması durumunda ze­kâtı, miktarına göre kendj. parçasıyla ödenir... Eğer kıymet bakımından nisaba ulaşmışsa, zekâtı ficâret malı hükümlerine göre verilir. Nisâb mik­tarı eksilmedikçe ticâret mallarının zekâtı her sene tekerrür eder. Bunla­rın zekâtını veriş keyfiyetine gelince; malların değeri satın alındıkları altın ya da gümüş gibi şeylere göre takdir edilir. Ama bu mallar, para dışında­ki şeylerle satın alınmışsa, değeri beldede en fazla revaçta bulunan paray­la takdir edilir. Değer takdiri için, sene sonunda iki âdil kişinin bulunma­sı gerekir. Çünkü bu kişiler, malın değerini takdir etmede bilir kişilik yapacaklardır. Bunların da bir kişiden fazla olması gerekir. Bu malların zekât oranı kırkta birdir.

Hanefiler dediler ki: Ticâret mallarının zekâta tâbi olmaları için gerekli bazı şartlar vardır:

1. Ticâret malı, nisâb miktarına altın veya gümüş değeriyle var­mış olmalıdır. Bu mallar, damgalanmış olan altın ve gümüşle değerlendi­rilmelidir. Mal sahibi, elindeki malı dilerse damgalı, dilerse damgasız al­tın veya gümüşle değerlendirir. Ama malı, bu altın veya gümüş cinslerin­den biriyle nisâb miktarını bulmakta, diğeriyle bulmamaktaysa bu du­rumda esas olan; hangisiyle nisâb miktarına ulaşacaksa onunla değerlen­dirmektir. Ticâret malları, bulundukları beldedeki rayiç değerleriyle tak­dir edilirler. Bir kişi malını ticâret için başka bir beldeye gönderir ve üzerinden bir sene geçerse, değeri o beldedeki rayice göre takdir edilir. Kişi, malını kırsal bir kesime gönderirse, değeri oraya en yakın olan bel­dedeki rayice göre takdir edilir. Değer takdiri yapılırken, cinsleri ayrı da olsa, ticâret mallan birbirine eklenir.

2. Ticâret mallarının üzerinden bir sene geçmiş olmalıdır. Bunda önemli olan, senenin ortası değil de başı ve sonudur. Senenin başında nisâb miktarı mala sâhib olup bu miktar sene içinde eksilir de sene so­nunda tekrar nisâb miktarına sâhib olursa zekât verilmesi vâcib olur. Ama nisâb miktarı sene başında veya sonunda eksilirse, zekât verilmesi vâcib olmaz. Yine aynı şekilde sene sonundaki malı, nisâb miktarından fazla olursa, zekâtını bu fazlalık oranında ödemesi gerekir.

3. Kişi, elindeki malla ticâret yapmaya niyet etmiş olmalı ve bu niyetini de fiilen ticarî bir davranışla birlikte yapmış olmalıdır. Meselâ bir kişi, kendi işinde çalıştırmak üzere bir hayvan satın alır ve sonra da bununla ticâret yapmaya niyet ederse, bu niyeti o hayvanı bilfiil satmaya veya kiraya vermeye başladığı anda mer’î olur. Bir kişiye para dışında bir mal hibe edilir veya kendisine vasiyet edilir de, bu malı teslim aldığın­da ticâret yapmaya niyet ederse, bu niyeti, bilfiil ticarî bir muamelede bulunmadıkça, mer’î olmaz. Bir kişi ticarî bir malı kendi misli bir malla değiştirirse, asla bakılarak takas yoluyla elde edilen mal da ticari mal sayılır. Elde edilen bu mal karşılığında verilen mal, ticarî olduğu için, ayrıca bu mal için de ticârete niyet etmeye gerek kalmaz. Ancak değiştir­meyi yaparken bu malla ticâret etmeye niyet ederse, bu mal ticarî sayıl­maz.

4. Kendisiyle ticâret yapılan mal, ticâret niyetine elverişli olmalı­dır. Sözgelimi bir kişi, öşür arazisini satın alıp ekerse veya tohum satın alıp ekerse, çıkan hasadın öşürünü vermek gerekir. Ayrıca zekât verilmesi de gerekir. Ama satın alman öşür arazisi ekilmezse, zekâtını değerine gö­re vermek vâcib olur. Oysa haraç arazisi böyle olmayıp, ekilmese bile değerine göre zekâtını vermek gerekmez. Bir kişi yanında ticâret için bu­lundurduğu hayvanların üzerinden bir sene geçmeden ticâret niyetini bo­zar, bu hayvanları sütleri, yavruları ve benzeri maksatlarla saime hayvan­lar kılarsa, ticâretin senesi kesilir. Niyetin değiştirildiği anda yeni sene başlar. Bu senenin bitiminde kendilerinden bir miktarım vererek zekâtla­rını öder. Zekâtlarını kendi cinslerinden olmayan değerleriyle ödeyemez. Altın ve gümüşle ticâret yapmakta olan kişi, bunların zekâtını önce belir­tilen nakit zekâtı gibi öder. Zekâtın vâcib olması için bunlarla ticâret yapmaya niyet etmek gerekmez. Bir kişinin ticarî malı, yıllar boyu (satılmayıp) yanında kalır; sonra da bu malı satarsa, sadece bir senenin değil de yanında kaldığı bütün senelerin zekâtını vermesi gerekir.

Malikiler dediler ki: Sahibi karaborsacı da olsa, hazırdaki piya­saya uygun olarak alıp satan biri de olsa, ticarî mallar belli bir keyfiyetle ve beş şart doğrultusunda zekâta tâbi olurlar:

1. Ticâret malı, elbise ve kitap gibi, zekâtın kendi aynı ile ilgisi olmadığı bir mal olmalıdır. Eğer zekât; altın ve gümüş gibi bir süs eşyası, veya aynı ile .ilgili olan deve, sığır, koyun, keçi gibi hayvanlar gibi bir mal ise nisâb miktarını buldukları takdirde, önce belirtilen şekilde ödenir. Ki bu ödeniş keyfiyeti; naam, altın ve gümüşün zekâtının verilişi bölü­münde anlatılmıştır. Eğer bunlar nisâb miktarını bulmazlarsa zekâtları, diğer eşyalarda olduğu gibi kıymetiyle ödenir.

2. Ticâret malı, satın alma, kiralama gibi mâlî bir mübadele ile mülk edinmiş olmalıdır. Hibe, miras, hulu’, sadaka gibi yollardan mülk edinilmiş olmamalıdır., Eğer bu yollardan biriyle mülk edinilmiş, sonra da bu malla ticâret yapmaya niyetlenilmişse bu mal satılıp da parasının alındığı günden bir sene sonra zekâtını vermek gerekir. Bu malın zekâtı­nın mülk edinilmiş olduğu günden bir sene sonra verilmesi vâcib olmaz. Eğer bu yollardan biriyle mülk edinilmiş olduğu malı satmazsa, kendisi, hazırdaki piyasaya uygun fiyatla alıp satan bir tüccar da olsa, değerini takdir edip de zekâtını vermesi vâcib olmaz.

3. Satın alırken kişi, bu malla ticârete niyet etmelidir. Bu malı alırken bununla ister sadece ticâret etmeye, ister bundan gelir sağlamaya veya isterse bundan yararlanmaya niyet etmiş olsun, yine zekâta tâbi olur. Örneğin bir kişi ticâr...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Ticâret Mallarının Zekatı
« Posted on: 04 Temmuz 2020, 03:00:04 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Ticâret Mallarının Zekatı rüya tabiri,Ticâret Mallarının Zekatı mekke canlı, Ticâret Mallarının Zekatı kabe canlı yayın, Ticâret Mallarının Zekatı Üç boyutlu kuran oku Ticâret Mallarının Zekatı kuran ı kerim, Ticâret Mallarının Zekatı peygamber kıssaları,Ticâret Mallarının Zekatı ilitam ders soruları, Ticâret Mallarının Zekatıönlisans arapça,
Logged
19 Temmuz 2016, 23:45:09
✿ Yağmur ✿

Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 6.684


Site
« Yanıtla #1 : 19 Temmuz 2016, 23:45:09 »

Esselamu aleykum
Allah c.c. Razi olsun...Ticaret mallarının nasıl zekat verildiğini öğrenmiş olduk....Rabbim ilmimizi artırsın inşallah....
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

19 Temmuz 2016, 23:50:01
Damla
Öğrenci Grubu
***
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 3.120


« Yanıtla #2 : 19 Temmuz 2016, 23:50:01 »

#Esselamu aleykum. Ticaret onemlidir.Cunku helal mi haram mi bilemezsin.Ama zekatinin nasil verildigini ogrenmis oldum.Rabbim razi olsun. #
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
20 Temmuz 2016, 10:59:37
Ceren
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 26.060


« Yanıtla #3 : 20 Temmuz 2016, 10:59:37 »

Aleykumselam.Her sene ticaret mallarindan elde edilen net gelir toplanir ve ona gore zekati verilir.Rabbim zekatini vaktinde ve hakkiyla veren kullardan eylesin bizleri inşallah...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
06 Mayıs 2018, 00:06:30
Sevgi.
Dost Üye
*****
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 15.742« Yanıtla #4 : 06 Mayıs 2018, 00:06:30 »

Aleykümüsselam ticaret mallarımızında zekatı vardır ihmal etmeyelim inşaAllah
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1] 2   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &