ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ İslami İlimler Dunyası ๑۩۞۩๑ > Dini Konular > Dini makale ve yazılar  > Sevmeyi Bilmek Sevgi ve Model
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Sevmeyi Bilmek Sevgi ve Model  (Okunma Sayısı 387 defa)
13 Temmuz 2010, 17:33:41
Sümeyye

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 29.261Site
« : 13 Temmuz 2010, 17:33:41 »SEVGİ VE MODELİnsanoğlu, yaratılışı icabı birlik tutkunudur Birliğe götüren sebeplerin en güçlüsü ise sevgidir Nehir ve dere suyundaki birlik tutkusu, onları denize, oradan da okyanusa taşır Kâinatın her zerresi tutku ile birbirine koşar Evrendeki çekim kanununun en temel vasfı sevgi ve cazibedirBu yüzden Allah Teâlâ kendisine duyulan aşk ve sevginin Peygamber sevgisiyle bütünleşip ona tebeiyyette kemâle ermesini istemektedir: "De ki: Siz gerçekten Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve suçlarınızı bağışlasın" (Âli İmran, 3/31)

İttibâ, bir iktidâ olayıdır İktidâ, sevgi ile ve gönülden istekle onun izine basarak yürümek demektir Kur'an Hz Peygamber (sa) için sıcak bir sevgiyle tam bir bağlılık istiyor Çünkü Kur'an Hz Peygamber'i bir model şahsiyet olarak sunuyor:

"Allah'ın Rasûlü'nde sizin için Allah'ı ve ahiret gü-nünü umanlar ve Allah'ı çokça ananlar için güzel bir örnek (üsve-i hesene =model şahsiyet) vardır” (el-Ahzâb 33/21) buyurmaktadır Kur'an Hz Peygamber'den başka İbrahim ve diğer peygamberler hakkında bu tabiri kullanmaktadır (bkel-Mümtehıne, 60/4,6)

Üsve veya İsve, Rağıb el-Isfahânî'nin beyânına göre; iyi kötü, üzüntü veya sevinç veren, başkalarına örnek teşkil edecek haslet demektirTeessî: Örnek veya model kişiye uymak ve onun ardınca gitmektir Peygamberler ve Hz Peygamber sâdece dünya ve dünya süsünü arayanlarla Allah'ı ve ahiret gününü düşünmeyenlere rehber olmak üzere değil, aynı zamanda Allah'ı ve âhireti gözleyen, Allah'ı çokça ananlar için de en güzel örnek olmak üzere gönderilmiştir Çünkü kendilerini ibâdete verip ibadet ve riyâzatta müslümanlıktan ve Hz Peygam-ber'den daha fazla olmak iddiasında bulunabilecek kimselere de o modelin itidal çizgisi örnek olarak sunulmuştur Nitekim asr-ı saadette Hz Peygamber'in ibâdet hayatını öğrenip adetâ onu azımsayarak devamlı oruç tutmaya, sürekli namaz kılmaya ve hiç evlenmemeye azmeden kimselere yine onun yaptığı uyarı bunu ortaya koymaktadır, (bk, Buhârî, nikâh, 1)

Allah Rasûlü'nü ümmete model olarak sunan, "Peygamber size neyi verdiyse alın, neyi yasakladıysa ondan sakının" (el-Haşr 59/7) ayeti, O'nun yalnız sözleriyle değil, fiil ve hareketleriyle dahi delil ve kendisine uyulan bir rehber olduğunu hükme bağlamaktadır

Allah Rasûlü'ndeki örnek şahsiyeti ortaya koyan ayet, aslında insanların ahlakî eğitim sürecinde model arayışı özelliğini gündeme getirmektedirİnsanlar kuralları öğrenip uygulamak-tan çok, onları uygulayan örneklerle bütünleşmeyi arzularlar Model şahsiyet ahlak boyutunda insanların işini kolaylaştıran müşahhas ve pratik bir numûnedir İnsanlardaki etkileşim özelliği, hallerin ve duyguların yansıma etkisi, eğitimde modeli gerekli kılmaktadır

İnsanlık tarihine bakıldığı zaman, nesilleri için sunulabilecek kahramanları ve kitlenin model şahsiyetleri bulunan toplumlar, sosyal gelişmelerde ve onların yönlendirilmesinde çok daha başarılı olmaktadır Gençlerin gönüllerine zerk edilen modeller, onları yeni ufuklara taşır Gençlere sunulacak modeli bulunmayan toplumlar tükenmeye ve varlık heyecanını bitirmeye mahkûmdur

XX Yüzyılın başında Batı'da gelişen kültür değişimi ile birlikte topluma sunulacak modeller de değişti Batılı ilim ve fikir adamları sinema, tiyatro ve TV aracılığı ile Batı insanına yeni kahramanlar üretmeye soyundular Ve yeni değer ölçülerine göre tarihten bir takım modeller sunarak XXyüzyıl Batı insanının kişiliğini dokudular Kültürel etkileşim İslâm toplumlarına aynı modelleri birlikte taşıdı Bu yüzden bizim toplumumuzun gençleri de son yarım yüzyılda Batı ve Amerikan toplumlarının model gibi sunduğu film kahramanları ile bütünleşti Kendisini on-larla aynileşme yoluna soktu

Model arayışları çok mühim Son birkaç yıldır, İslâm dünyasında ve ülkemizde Hz Peygamber başta olmak üzere İslâm büyüklerini tanıtmaya yönelik çabalar önem arzetmektedir Çünkü kendi gönül dünyasına uygun model bulamayanlar, kendilerine takdim edilen diğer modellere takılır kalırlar

Bu noktada en önemli mes’ele, model ile modele ulaşacak insanlar arasında kurulacak sevgi köprüsüdür Bu köprü kurulmadan yapılacak bilgilendirme yetersiz kalmaya mahkûmdur

Bugün İslâm dünyasının dışında, yaptığı inkılâb sayesinde Batıda da en etkili 100 insan arasında ilk sıraya yerleşen; hatta Hristiyanlığın peygamberi Hazreti İsa'dan öne geçen Hz Peygamber'i tanımak ve sevmek en önemli meselemiz Çünkü marifet ve muhabbet birbirine bağlı şeylerdir İnsan önce tanır, sonra sever ve ardından sevdiği gibi olmak ister İşte bütün me-sele de burdadır

Yazımızın başındaki “ittib┠âyeti ile ardından zikrettiğimiz “üsve” âyeti marifet, muhabbet ve ittibâ sürecine ışık tuttuğu gibi Sevgili Peygamberimiz'in: "İman, Allah ve Rasulü'nün sa-na herşeyden daha sevgili olmasıdır: (İbn Hanbel Müsned IV 11) hadisiyle, "Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki hiçbiriniz, ben kendisine ebeveyninden, çocuğundan ve bütün insanlardan daha sevgili olmadıkça, iman etmiş olamaz" (bk Müslim, îman, 69 - 70; Buhârî, îman, 8) hadisi O'nu sevmenin îmân'da kemâle ermek demek olduğunu göstermektedir

Ümmetten istenen bu sevginin Allah Rasûlü’nün gönlünde nasıl mukabele gördüğü Kur'an lisanıyla şöyle anlatılmaktadır: "O Peygamber müminlere nefislerinden daha yakın ve müşfiktir Onun eşleri onların analarıdır" (el-Ahzâb, 33/6)

"Andolsun size içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir O size çok düşkündür Üstünüze titrerMüminlere karşı çok esirgeyici ve bağışlayıcıdır" (et-Tevbe, 9/128)

Bu ayette Allah, Peygamberinin müminlere karsı olan şefkat ve merhametini kendisine aid olan Rauf ve Rahim isimleriyle tescil etmiştirDoğrusu âlemlere rahmet bir peygambere yakışan da budur O’nun şefkat ve merhamet örnekleri siyer ve hadis kitaplarında uzun uzun anlatılmıştır Ama bu şefkat ve merhametin hedefi bellidir: Muhabbet

Muhabbetten oldu Muhammed hâsıl

Muhammedsiz muhabbetten ne hâsıl

sözü de bu gerçeği çok özlü biçimde ifade etmektedir

Her Peygamberin kabule şayeste bir duası vardır Hz Peygamberin bu duayı âhirette ümmetine şefaat için saklamış olması, bunun bir başka delilidir Ayrıca ona duyulan sevgi kıyamette başlı başına bir kurtuluş teminâtıdır Nitekim bir hadîs-i şerif bunu şöyle anlatır: Bir sahâbi gelir ve Allah Rasûlü’ne: "Kıyamet ne zaman kopacak?" diye sorar O da: "Kıyamet için ne hazırladın?" buyurur Sahâbi: "Öyle çok fazla amelim yok Lâkin Allah ve Rasûlünü seviyorum" deyince Allah Rasulü: "Kişi sevdiğiyle beraberdir" buyurur, (bk Buhârî Edeb 96; Müslim 165; Tirmizi Zühd 50) Hadisin ravisi Enes b Mâlik der ki: "İslâmiyet geldikten beri müslümanların bir başka şeye bu kadar sevindiklerini görmedim"

İslâm düşmanlığı ve Hz Peygamber'e ve ilk müslümanlara yaptığı kötülük ve işkencelerle mâruf olan Ebû Leheb ölümünden bir süre sonra ailesinden biri tarafından rüyada görüldü ve kendisine ne halde olduğu soruldu Ebû Leheb: "Muhammed'i emziren cariyem Süveybe'yi azad ettiğim için bana su ikram ediliyor" diye cevap verdi

Hz Peygamber'e duyulan sevgi, ilâhî aşkın hem başı, hem de sonudur Bu da başta Hz Peygamber modeline uyma şeklinde ortaya çıkar Sonunda bu sevgide istiğraka erip Allah’ta fanî olmak şeklinde gerçekleşir İlâhî aşk, sabır ve sebat ile Hz Peygamber'in davranışlarını taklide bağlıdırTaklid ile başlayanı bu iletişim, îlâhi sırların kapılarını açar Ardından taklid, tahkîk vadisine erer Yâni ibadet, aşk ve birlik haline gelince de Allah'ı sevmekle Rasulü sevmenin aynı şey olduğu ortaya çıkar Nitekim şu ifade bunu anlatır:

Zâtıma mir'ât edindim zâtını

Bile yazdım adım ile adını

Başlangıç dönemini teşkil eden model ile bütünleşmenin sağlanması amacına yönelik ibadet ve riyazatla ittiba dönemi nefse çok ağır gelir Nefs ittiba kaydından sıyrılma yollarını arar İlâhi aşk ve cemalden uzaklaştıracak fani sevgilere, geçici cazibelere meyleder Hatta daha ileri gidip bazan bu fânî meyil ve hevesleri gerçek aşk sanabilir, işte bu ortamda ısrarla "ittiba" işine ağırlık verilmelidir Nefsin güzel görüp hoş gösterdiklerinden kaçmak; ağır görüp kaçmak istediklerine koşmak bu dönem için en etkili perhizdir

Fâni olanlardan büsbütün geçip ebedî olana varmak kolay iş değildir şüphesiz Bunun yolu da sevgiye kanat açmak ve bu sevgiyle dolu olanları sevmektir Nitekim şu duâ bunu tâlim et-mektedir

"Allahım, bana seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi, senin sevgine yaklaştıran şeyleri sevenleri sevmeyi nasib et!"

Demek ki: Sadece model ve sadece kural yetmiyor Model ile kuralı birleştiren ve onlara insanı monte eden sevgiye ihtiyaç var


Prof Dr Hasan Kamil YILMAZ*


 
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Sevmeyi Bilmek Sevgi ve Model
« Posted on: 18 Ağustos 2019, 17:53:04 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Sevmeyi Bilmek Sevgi ve Model rüya tabiri,Sevmeyi Bilmek Sevgi ve Model mekke canlı, Sevmeyi Bilmek Sevgi ve Model kabe canlı yayın, Sevmeyi Bilmek Sevgi ve Model Üç boyutlu kuran oku Sevmeyi Bilmek Sevgi ve Model kuran ı kerim, Sevmeyi Bilmek Sevgi ve Model peygamber kıssaları,Sevmeyi Bilmek Sevgi ve Model ilitam ders soruları, Sevmeyi Bilmek Sevgi ve Modelönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &