ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ İslami İlimler Dunyası ๑۩۞۩๑ > Dini Konular > Dini makale ve yazılar  > İşte ben o rüya yı gören zatın oğluyum
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: İşte ben o rüya yı gören zatın oğluyum  (Okunma Sayısı 421 defa)
18 Temmuz 2010, 16:20:08
Sümeyye

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 29.261Site
« : 18 Temmuz 2010, 16:20:08 »İşte ben o rüya'yı gören zat-ın oğlu'yum
işte ben o rüyayı gören
zatın oğluyum

Gönderilen bir Resûl'ün bir kitaptan okumadığı ve bir hocanın talebesi olmadığı hâlde, âlemde kimsenin bilmediği hikmetli ilimleri ve geçmişte meydana gelmiş olayları, ümmetlerinin peygamberleriyle aralarında geçen hâdiseleri aynen bilmesi, sözünün ilâhî bir vahiy olduğuna delalet eden büyük bir nimettir
"Andolsun ki, içlerinde, kendilerinden, onlara O'nun (Allahu Teâlâ'nın) âyetlerini okuyan, onları (bozuk inançlarından ve kötü huylarından) tertemiz eden ve onlara o kitabı (Kur'an–ı Kerim'i) ve hikmeti (Sünnet–i Seniyyeyi) tam mânasıyla öğreten bir peygamber gönderdiği için Allah mü'minlere (büyük bir) iyilikte bulunmuştur Halbuki bundan önce apaçık bir dalâlet içindeydiler (Âl–i İmran, 164)
Mevlâ Teâlâ bu âyet–i celilesinde Resûl'ünün birçok kıymetli sıfatlarını açıklayarak, beşeriyete bu kadar hizmet eden, insanları karanlıklardan nura çıkaran bir zatı tenkit edenlerin, saadetten mahrum olduklarını beyan etmiştir
Kadî Beydavî'nin beyanına göre; Resûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem bütün âlemlere gönderilmiş ve bütün kulları doğru yola kavuşturmakla emrolunmuş olduğundan, herkes hakkında rahmetse de ancak bu rahmetten mü'minler istifade ettiğinden Mevlâ Teâlâ Resûl göndermekle mü'minlere iyilik ettiğini açıklamıştır
"Hâzin Tefsiri"nde zikredildiğine göre, Efendimizin gönderilişinin kullar hakkında tam bir lütuf oluşu çok açıktırÇünkü insanların aklı, Allahu Teâlâ'nın rızasına uygun olan ibadeti ve o ibadetin nasıl yapılacağını anlamaktan aciz olduğundan, Mevlâ Teâlâ, kullarına bir Resûl gönderip, o Resûl vasıtasıyla rızasına uygun amelleri ve o amellerin nasıl yapılacağını açıklattırarak, dünya ve âhiretle alakalı birtakım hükümleri öğrettirip, kimsenin bilemeyeceği sırları izah ettirerek, kendilerine çok büyük iyilikte bulunmuştur

KİMSENİN BİLMEDİĞİ
HİKMETLİ İLİMLERİ
BİLİYOR
Efendimizin, kulları can yakıcı azaptan kurtaracak ve kendilerini naim cennetlerindeki sevaplara ulaştıracak bir yola davet edişi de, kendisinin onlar hakkında ne büyük bir nimet olduğunu açıkça göstermektedir
Resûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in, Arapların kendi cinslerinden ve kendi beldelerinden olup, aralarında yetişmiş olması da ümmeti hakkında büyük bir lütuftur Zira Efendimizin Arap kabilelerinden her biriyle akrabalığı vardır
Ancak Benî Tağlib kabilesiyle nesebi yoktur Çünkü onlar evvelce Hıristiyan olup daha sonra da Hıristiyanlık'ta sebat ettiklerinden, Allahu Teâlâ Resûl'ünü onlarla akraba olmaktan uzak tutmuştur
Efendimizin kavminin, evvelden beri onun sadakat ve emanetini, yani doğruluk ve güvenirliliğini ve sair güzel hallerini, soyu ve sopunu bilmeleri, onun peygamberliğini tasdik etmek ve ona iman etmekte çok büyük bir kolaylık olduğundan zorluk çekmeksizin itaat dairesine girmek ve Mevlâ Teâlâ'nın rızasına yol bulmak elbette büyük bir nimettir
Gönderilen bir Resûl'ün bir kitaptan okumadığı ve bir hocanın talebesi olmadığı hâlde, âlemde kimsenin bilmediği hikmetli ilimleri ve geçmişte meydana gelmiş olayları, ümmetlerinin peygamberleriyle aralarında geçen hâdiseleri aynen bilmesi, sözünün ilâhî bir vahiy olduğuna delalet eden büyük bir nimettir
Getirdiği kitabın Allahu Teâlâ'nın birliğini yerleştirmesi, Mevlâ Teâlâ'yı bütün noksan sıfatlardan tenzih etmesi, bütün işlerde adaleti esas alması, türlü türlü ibadetleri ayrıntılı bir şekilde açıklaması, O zatın Allahu Teâlâ tarafından gönderilmiş bir resûl olduğuna delalet ettiği gibi, elçiliğini doğrulamakta büyük kolaylıklar sağladığından elbette kullar hakkında tam bir nimettir

O ÜMMET–İ MUHAMMED İÇİN
NİMETLERİN EN BÜYÜĞÜDÜR
O Resûl'ün gönderilmesinden evvel Arap kavminin dinleri putperestlik olduğundan, kendileri alçak, dinleri ise bâtıl olup, ahlâkları da kapmak, çalmak, vurmak, kırmak, dövmek, öldürmek gibi bütün insanlar nazarında en çirkin ve kendileri bütün kavimler arasında cahil ve düşkün bir hâldeydi
Böyleyken Allahu Teâlâ'nın bir Resûl gönderip onun vasıtasıyla onların dinini üstün, dinlerin alâsı ve ahlâklarını en üstün kılarak, onları âlem nazarında hatırı sayılır bir ümmet yapması ve ümmetlerin derecelerinin en yüksek tabakasına çıkarması, ümmet–i Muhammed için elbette nimetlerin en büyüğüdür
"Alûsî Tefsiri"nde zikredildiğine göre; Efendimizin Arap kabilelerinin en şereflisinden olduğunu bilmek, hiç izaha muhtaç olmayan bir hakikat olup, her mü'minin bunu böyle bilip kabul etmesi gereklidir
Nitekim Şeyh Veliyüddin–i İrakî Hazretlerine, "Resûlullah'ın bir beşer olduğunu ve Arap kavminden olduğunu bilmek imanın sıhhatinde şart mıdır veya farz–ı kifayelerden midir?" diye sorulduğunda, "İmanın makbul olması için şarttır" diye cevap verdi
Sonra şöyle buyurdu:
"Bir kişi, 'Muhammed Aleyhissalâtu Vesselâm'ın bütün kullara gönderildiğine inanıyorum, lâkin onun beşerden mi, melaikeden mi, yoksa cinlerden mi olduğunu veya Araptan mı acemden mi olduğunu bilmiyorum' dese, bu kişinin kâfir olduğunda hiç şüphe yoktur Zira bu sözün sahibi, Kur'an–ı Kerim'i yalanlamış ve asırlardan beri ümmetin kabul ettiği havas ve avam katında kesinlikle bilinen bir gerçeği inkâr etmiş olur ve ben bu fetvada hiçbir âlimin ihtilaf ettiğini bilmiyorum" Ancak kişi, bu hakikati bilemeyecek kadar cahil olursa, kendisine bu hakikati öğretmek vaciptir, ama yine de inkâr ederse küfrüne hükmederiz

ONUN BİRTAKIM
ÖZELLİKLERİ
Resûlullah'ın okuduğu âyetlerden maksat; Kur'an–ı Kerim'in âyetleri, kitaptan maksat; Kur'an–ı Kerim, hikmetten maksat ise; Sünnet–i Seniyye'dir
Efendimiz Aleyhissalâtu Vesselâm'ın gönderilmesinden evvel, ümmetin açık bir sapıklık içinde olduklarının beyan edilmesi, kendilerine bir peygamber gönderilmesine son derece muhtaç oldukları zamanda o Peygamberin kendilerine gönderilmesinin ne büyük bir rahmet ve nimet olduğuna işaret etmektedir
Mevlâ Teâlâ bu âyet–i celilesinde Resûl'ünü beş sıfatla vasıflamıştır ki, o sıfatlardan her biri birçok menkıbeleri içine almıştır

O RESÛL'ÜN KENDİ
CİNSLERİNDEN OLMASI
Efendimiz Arapların cinsinden olduğu için kendisini çok iyi tanıdıklarından tenkit edecek hiçbir şey bulamamışlar, din adına tenkitlerin ise, bütün âleme gülünç olmaktan başka bir tesiri olmamıştır

Allah'IN ÂYETLERİNİ
ÜMMETİNE OKUMASI
Kur'an–ı Kerim'in her bir âyeti o zamanda meydana gelen veya kıyamete kadar meydana gelecek olan, bir hâdise hakkında fetva olup, o fetva da bu hâdisenin zorluklarını halletmekte, akla uyan tek çare olduğundan, Efendimizin bu âyetleri okuması kendisinin risaletine, o âyetin vahy–i ilâhî olduğuna ve kendisinin kadr–ü kıymetinin yüceliğine yeterli bir delildir

ÜMMETİNİ
GÜNAHLARDAN
TERTEMİZ ETMESİ
Efendimizin okuduğu âyet–i kerimeler ve hadis–i şerifler, ümmetini doğru yola sevk ettiğinden o âyetlere inanıp gereğiyle amel edenler, elbette bütün günahlarından tertemiz olurlar Binaenaleyh Resûlullah, birçok kimseleri bu vesileyle tertemiz ettiğinden, bütün âlemler nazarında şerefi gün be gün artmıştır

ÜMMETİNE KUR'AN–I
KERİM GİBİ BİR
KİTABI ÖĞRETMESİ
Kur'anı Azimüşşan, dünya ve âhiret ile alâkalı bütün hükümleri, geçmiş ümmetlerin ibret verici hâllerini, birçok misalleri hikmetli ilimleri ve vaazları kendisinde topladığından, bunu getiren Peygamberin ne kadar yüce bir mertebeye sahip olduğuna delalet etmekte yeterlidir

ÜMMETİNE HİKMETİ
ÖĞRETMESİ
Kur'an–ı Azimüşşan'ın sırlarını beyan etmek, açık ifadelerinden anlaşılmayan gizli meseleleri delillerinden ve işaretlerinden alıp, hâlis hidâyet olan Sünnet–i Seniyye'yi ümmetine açıklayarak, onlara yapacakları amelleri kolaylaştırmak, o Peygamberin ümmetine karşı ne kadar geniş bir merhamete sahip olduğuna açıkça delalet eden kuvvetli bir delildir
"Ruhu'l–Beyan" sahibi İsmail Hakkı Bursevî Hazretleri bu âyet–i kerimenin tefsirinde şöyle buyurmuştur:
"Bilinmelidir ki, Allahu Teâlâ Muhammed Aleyhissalâtu Vesselâm'ı çok azgın kavimlere göndererek onların inatçılarını dize getirmiştir"
Efendimiz doğduğunda putlar baş aşağı düşmüş, Kisra'nın sarayı parçalanmış ve Efendimizin sahip olacağı kavimlerin sayısınca on dört kulesi yıkılmıştır Ateşperestlerin binlerce senedir sönmeden yanan ateşleri sebepsiz yere sönmüş, Save gölü beklenmedik şekilde kurumuştur
Mevlâ Teâlâ o Habib'ini bütün kulları arasından seçmiş ve onu bütün mahlûkata takdim etmiştir Onun devletinin günleri, bayram günleri ve düğün geceleri gibidir O bütün ümmetler hakkında umumî bir rahmet olup, havas ve avam nazarında onun kadr–ü kıymeti çok yücedir
Efendimizin amcası Ebû Talib, Efendimizi Hatice validemizle evlendirirken, Haşimoğulları ve Kureyş'in huzurunda okuduğu hutbesinde şöyle demiştir:
"Bizi İbrahim Aleyhisselâm'ın zürriyetinden, İsmail Aleyhisselâm'ın neslinden, Mudar ırkından kılan, Ev'inin bakıcıları Harem'in gözcüleri yapan, bize herkes tarafından kastedilen bir Ev ve emniyetli bir Harem veren ve bizi insanlar üzerine hâkimler kılan Allaha hamd ederim!
Sonra benim kardeşimin oğlu bu Muhammed b Abdullah, Kureyş'ten hangi delikanlı ile tartılsa, mutlaka ağır gelir, bundan sonra da vallahi onun için büyük bir haber ve yüce bir rütbe vardır" ("Ruhu'l–Beyan", 2/120–121)

BEN PEYGAMBERİM YALAN YOK
İbn Abbas Radıyallahu Anhümâ'dan rivâyet edildiğine göre; Âdem Aleyhisselâm yaratılmadan iki bin sene evvel Kureyş kabilesi Allahu Teâlâ'nın huzurunda bir nurdu, o nur tesbih ediyor, melekler de onun tesbihiyle tesbih ediyorlardı Allahu Teâlâ Âdem Aleyhisselâm'ı yaratınca o nuru onun sulbüne koydu
Rivâyete göre Efendimizin dedesi Abdülmuttalib bir kere Hicr (Altın oluğun altın)da uyurken korkuyla uyandı HzAbbas buyurdu ki: "Ben onun peşine düştüm ve ben o gün denileni anlayacak çağda bir çocuktum O Ku...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: İşte ben o rüya yı gören zatın oğluyum
« Posted on: 21 Eylül 2019, 18:53:47 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: İşte ben o rüya yı gören zatın oğluyum rüya tabiri,İşte ben o rüya yı gören zatın oğluyum mekke canlı, İşte ben o rüya yı gören zatın oğluyum kabe canlı yayın, İşte ben o rüya yı gören zatın oğluyum Üç boyutlu kuran oku İşte ben o rüya yı gören zatın oğluyum kuran ı kerim, İşte ben o rüya yı gören zatın oğluyum peygamber kıssaları,İşte ben o rüya yı gören zatın oğluyum ilitam ders soruları, İşte ben o rüya yı gören zatın oğluyumönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &