ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ İslami İlimler Dunyası ๑۩۞۩๑ > Dini Konular > Dini makale ve yazılar  > Allahtan yana olmak
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Allahtan yana olmak  (Okunma Sayısı 551 defa)
28 Mayıs 2010, 17:46:05
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 28 Mayıs 2010, 17:46:05 »Allah'tan Yana Olmak

İnsanlara evrensel doğruları sunan ve canlı bir hayat nizamı olan İslam, yeryüzünden her türlü kötülüğü kaldırıp iyiliği hakim kılmak; kişiler arasında barış, güven ve huzuru temin edip bütün insanlığın kurtuluşunu sağlamak için gönderilmiş son hak dindir.1 İslam'ın hedeflediği huzurlu ve güvenli bir hayatın gerçekleşmesi, onun insan kişiliğinde ve hayatın içinde bütün canlılığı ile yer alıp yeni bir diriliş olgusunu ortaya çıkarmasına bağlıdır.2 İşte Kuran'da, "İslam'ı din edinen, Allah'ın dininden yana olup onu yüceltme ülküsü etrafında birleşen müminler topluluğunu" belirtmek için kullanılan tabirlerden biri de hizbullahtır.3 Şimdi bu terkibin Kuran'da hangi anlamlara geldiğini belirtmeye çalışalım.

Kuran'da Hizbullah Kavramı

Hizbullah terkibinin başında yer alan hizb kelimesi,4 sözlükte parça, kısım, bölük, parti ve belli bir amaç için bir araya gelmiş insan grubu5 gibi anlamlara gelir. Ayrıca Kuran cüzlerinin dörtte birini veya belli zamanlarda okunmak üzere düzenlenmiş duaları belirtmek için de hizb kelimesi kullanılır.

Hizbullah ise, "Allah'ın dinine uyan ve İslam'ı yüceltme ülküsü etrafında birleşen müminler topluluğunu" ifade eden bir Kuran terimidir.6 Kuran'da üç kez geçen hizbullah terkibi7 müfessir (Kuran'ı açıklama konusunda uzmanlaşmış kişi)ler tarafından, "Allah'ın dostları, Allah'ın ordusu, Allah taraftarları ve Allah'ın dininin yardımcıları" şeklinde yorumlanmıştır.8

Hizbullah teriminin Kuran'daki karşıtı, "şeytanın taraftarları veya askerleri" anlamına gelen hizbu'ş-şeytandır.9 Bunlar, şeytanın kuşatması altına girip onun oyuncağı haline gelen, Allah'ı unutan, insanları saptıran ve dine düşmanlık eden kimselerdir. İnsanlık ailesinin düşmanı olan şeytanı ve taraftarlarını, büyük bir hüsran beklemektedir.10

Allah'tan Yana Olanlar Mutluluğa Ulaşacaklardır

Kuran'da hizbullah terimi, "İslam'a bağlı kalan, Allah'ı, Peygamber(as)'i ve birbirlerini sevip dost edinen müminler grubu" anlamına gelir. Çünkü yukarıda belirtilen özellikleri taşıyan müminler, konuyla ilgili şu ayetlerde hizbullah olarak nitelendirilir. "Ey iman değerine ermiş olanlar! Eğer inancınızı yitirip dininizden dönerseniz Allah, zaman içinde sizin yerinize Onun sevdiği ve Onu seven insanlar getirir. Onlar, müminlere karşı alçak gönüllü inkarcılara karşı onurlu, Allah yolunda üstün çaba gösteren ve kendilerini kınayanların kınamasından korkmayan kişilerdir. Bu, Allah'ın dilediğine bağışladığı bir lütfudur. Allah lütfunda sınırsız ve her şeyi bilendir. Hem unutmayın ki sizin yardımcılarınız sadece Allah, Elçisi ve inanıp namazlarını kılan, zekatlarını veren bir de Allah'a tam olarak saygı duyan müminlerdir. Kim(ler) Allah'la, Elçisiyle ve inananlarla dost olursa, işte o(nlar) Allah'ın taraftar(lar)ıdır; hiç kuşkusuz zafere ulaşacak olanlar da onlardır."11

Hizbullah kavramına açılık getiren başka bir ayette de şöyle buyrulur: "Allah'a ve ahiret gününe iman eden hiçbir milletin, Allah ve Elçisinin karşısına çıkan kimseleri -isterse o kimseler babaları, evlatları, kardeşleri veya sülaleleri olsun- sevip dost edindiklerini göremezsin. İşte Allah'ın kalplerine imanı nakşettiği ve ilhamı ile güçlendirdiği gerçek müminler onlardır. Allah onları zamanı gelince içinden ırmaklar akan bahçelere koyacak ve orada ebedi olarak barındıracaktır. Allah onlardan, onlar da Allah'tan razıdırlar. İşte onlar, Allah'tan yana olanlardır. İyi bilin ki, Allah'tan yana olanlar mutluluğa ulaşacaklardır.12

Görüldüğü gibi Kuran'da hizbullah terkibi, "kendilerini Allah'a teslim eden, Peygamber(as)'e hakkıyla uymaya çalışan, müminleri candan sevip onlarla birlikte hareket eden, dini duyguları kuvvetli ve gayretleri çok olan samimi Müslümanları" ifade etmektedir.

Bu terkibin "siyasi parti" manasında bir terim haline gelmesi, XIX. yüzyılın sonlarına rastlar. Günümüz Arap dünyasında siyasi oluşumların büyük bir kısmı da, bu isimle anılır. Bunların en meşhuru, XX. yüzyılda Lübnan'da yapılanan Hizbullah örgütü olup bölgede İsrail Devleti'nin nüfuzunu kırmak ve kendi anlayışları doğrultusunda bir devlet kurmak için faaliyet göstermektedir.13

Bu aşamada, bir gerçeğin altını özellikle çizmekte yarar var. Son aylarda ülke gündemine giren ve adeta bir ölüm makinesi görünümü veren sabıkalı vahşet örgütünün, Kuran'daki "hizbullah" kavramıyla örtüşen bir yanı olmadığı gibi İslam'la da uzaktan yakından hiçbir alâkası yoktur. Ancak bu açık gerçeğe rağmen yine de İslam'la ilgili bir gürültüdür gidiyor. Kimileri İslam'ı "tehlike", kimileri de bir "tehdit" unsuru olarak görüyor. İslam karşısında yer alanlar veya onu kendi çıkar ve grupsal görüşleriyle sınırlamaya kalkışan hizibler, İslam'ın gerçek çehresini karalamaya çalışıyorlar. Bunu da art niyetli propagandaları, iyi çalışılmış taktiklerle gündeme getirerek yapıyorlar. Özellikle yakın geçmişte ülke gündemine giren ve hâlâ da sıcaklığını koruyan "hizbullah vahşeti" vesile edilerek adeta, "işte İslam böyle tehlikedir, Müslümanlar da böyle gaddardır" havası estirilmek isteniyor.

Şunu hemen belirtmeliyiz ki, ne İslam'a yönelik haksız itham ve düşmanca girişimleri, ne de ölüm makinesine dönüşmüş bir örgütün vahşetini tasvip etmek mümkün değildir. Tam aksine bu yapılanlar, kınanması ve lânetlenmesi gereken çirkin eylemlerdir. Çünkü bunların hiçbiri, İslami değerlere, ilmi gerçeklere ve haklı gerekçelere dayanmamaktadır. Fakat herhangi bir yanlışın veya vahşetin faturası İslam'a çıkartılıp bu iğrenç olay bahane edilerek bütün Müslümanlara bir bedel ödetilmeye kalkışılırsa bu da çok büyük bir haksızlık olur.

İslam'ın Ölçülerini Aşmamak

Mutlu bir hayat ve huzurlu bir toplum için, herkesin üzerine düşen görevi hakkıyla yapması şarttır. Önce İslam'ı kendi ulviyeti ve kutsiyeti içerisinde değerlendirip onu hiçbir şeye alet etmeden anlamaya ve uygulamaya çalışmak gerekir. Bu da dinde yeri olmayan uygulamaları bir tarafa bırakıp İslami bilgiyi esasa almak, insanımızı din konusunda yeterince bilgilendirmekle mümkündür. Çünkü din alanı, herkesin sorumsuzca at oynatabileceği bir arena değildir. Bunun için öncelikle bilgi boşluğu ve edep eksikliği giderilmelidir.

Hizipleşme genellikle, Kuran'ın ifade ettiği mana ve maksadı anlamadan çeşitli isimler altında gruplaşmaktan oluşuyor. Hakikate uymayan ve bağlı kalmayan bu tür oluşumlar, hem Müslümanlar arasındaki birliği bozuyor hem de hüsranla sonuçlanıyor.14 Bunun için Kuran, genellikle insanlar, özellikle de Müslümanlar arasındaki birliği bozan hizipleşmeyi, her hizbin kendi benimsediği görüşün dar ve katı kalıpları içinde kalıp bununla övünmesini, sadece kendini kurtulmuş diğerlerini de batmış gibi görmesini şiddetle kınıyor.15

Şayet İslami yaşayış açık bir hayat gerçeği halinde ortaya konulmak isteniyorsa yapılması gereken şey, Müslümanların İslam'da fiilen birleşip kurtarıcı birliğe kavuşmalarıdır. Eğer İslam'ın belirleyici ve birleştirici ölçülerine uyulmazsa o zaman herkes, kendine İslam'dan başka bir isim bulmaya kalkışır. Böyle yapılınca da hizipleşme kaçınılmaz olur. Günümüzde, katı bir taassup içine kapanıp kalan ve çeşitli isimler altında boy gösteren doktriner uyuşmazlıkların hâlâ varolması, değinilen tespiti doğrulamaktadır.

Sonuç olarak diyebiliriz ki, Türkiye Müslüman bir ülkedir; böyle olması da Allah'ın bu ülkeye bir lütfudur. Çünkü İslam, bu toplumun mayasında bin yıldır varolan bir değerdir. Uzun bir geçmişe ve pratik uygulamalara dayanan bu gerçek, Müslüman Türk Milletinin Allah'ın dininden yana olduğunu, onu yaşama ve yüceltme ülküsü etrafında birleştiğini açıkça ortaya koymaktadır. Öyleyse hiç kimsenin, İslam'ı göz ardı etmeye veya onun gerçek çehresini karartmaya hakkı yoktur.

Dipnotlar:1. Bkz. Bakara 2/208; Al-i İmran 3/19; Enfal 8/61; Tevbe 9/6 vb. 2. Bkz. Maide 5/54-57 vb. 3. Bkz. Maide 5/56; Mücadele 58/22. 4. Hizb kelimesi, çeşitli kullanım biçimleriyle Kuran'ın tamamında 20 kez geçer. Hizb kelimesinin geçtiği sure ve ayetler (nüzul sırasına göre) şunlardır: Sad 38/11,13; Fatır 35/6; Meryem 19/37; Hud 11/17; Ğafir 40/5,30; Zuhruf 43/65; Kehf 18/12; Müminûn 23/53; Rûm 30/32; Ahzab 33/20(2),22; Ra'd 13/36; Mücadele 58/19(2),22(2); Maide 5/56. 5. Bkz. İbn Manzur,Lisanu'l Arab, I, 308-310. 6. Bkz. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, XVIII, 183-184, 7. Bkz. Maide 5/56; Mücadele 58/22(2). 8. Bkz. Razi, et-Tefsiru'l Kebir, XII, 32; Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini Kuran Dili, III, 1721. 9. Bkz. Mücadele 58/19 10. Bkz. Mücadele 58/14-21. 11. Maide 5/54-56, 12. Mücadele 58/22. 13. Bkz. DİA, VIII, 183-184. 14. Bkz. Sad 38/11. 15. Bkz. Müminun 23/53-54

[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Allahtan yana olmak
« Posted on: 25 Şubat 2020, 08:30:41 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Allahtan yana olmak rüya tabiri,Allahtan yana olmak mekke canlı, Allahtan yana olmak kabe canlı yayın, Allahtan yana olmak Üç boyutlu kuran oku Allahtan yana olmak kuran ı kerim, Allahtan yana olmak peygamber kıssaları,Allahtan yana olmak ilitam ders soruları, Allahtan yana olmakönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &