TEFSİR TARİHİ VİZE SORU VE CEVAPLARI

(1/3) > >>

laz imam:
                      TEFSİR TARİHİ VİZE SORULAR VE CEVAPLARI


1 ) Aşağıdaki tanım hangi ilim dalını ifade etmektedir?
“İnsan gücünün yettiği kadarıyla Kur’ân-ı Kerim’de Allah’ın muradını araştıran bir ilimdir”
Kur'ân
Tefsir-----------------------------------------------+
Kıraat
Fıkıh
Hadis

2 ) “İşârî tefsirler, makbûl ve makbûl olmamak üzere iki gruba ayrılırlar. İşârî tefsirin makbûl olabilmesi için, verilen Bâtıni mananın sıhhat şartlarının bulunması gereklidir. Batın mananın da sahih olması için şu dört şartın bulunması gerekir.” Aşağıdakilerden hangisi bu dört şarttan biri değildir?
Verilen Bâtıni mananın tek mana olduğunun ileri sürülmemesi
 Hiçbiri----------------------------------------
 Başka bir yerde bu mananın doğruluğunu te’yid eden şer’i bir şahidin bulunması
 Batın mananın Kur’ân lafzının zahir manasına aykırı olmaması
 Verilen bu mânâya, şer’î veya aklî bir muarızın bulunmaması

3 ) Aşağıdakilerden hangisi, bir müfessirin bilmesi gerekmeyen ilimdir?
Hadîs ve hadîs usûlü ilmi
Kırâat ilmi
Politika--------------------------------------------------+
Belâgat ilmi
Fıkıh ve fıkıh usûlü ilmi

4 ) Peygamber Efendimiz’e iman ederek O'nu gören ve Müslüman olarak ölen kimselere ne denir?
Mü’min
Müslüman
Sahabî--------------------------------------+
Ensâr
Muhâcir

5 ) Tefsirlere giren “Yahudi kaynaklı fikirler, aynı zamanda Hıristiyan kaynaklı fikirler ve bunların ikisinin karışımından ibâret olan Bâtıni ve Gnostik (irfânî) fikirlere ne ad verilir?
İsrâil kıssaları
İsrâiliyyât--------------------------+
Yabancı fikirler
Yahudi ve Hıristiyan haberleri
Yanlış haberler

6 ) Aşağıdaki tefsir çeşitlerinden hangisi Mukayyed Dirâyet tefsirlerinden değildir?
Felsefî Tefsir
Konulu Tefsir----------------+
Fennî Tefsir 
İçtimaî Tefsir
Tarihi Tefsir

7 ) Aşağıdaki tanımlardan hangisi “Meal” kelimesinin en doğru tanımıdır?
Bir sözün başka bir dile tercüme edilmesine meâl denir.
Hepsi
Bir sözün mânâsının her yönü ile aynen değil de, biraz noksanı ile ifade edilmesine meâl denir-------+
Kuran’ın tam olarak açıklanmasına meâl denir.
Ayetlerin eksik olarak tevil edilmesine meâl denir.
8 ) Hadis ilminden bağımsız olarak ilk tefsirler ne zaman meydana getirilmiştir?
Hicrî üçüncü yılda
Hicrî birinci yılda
Hicretin ilk yıllarında
Hicrî ikinci yılda
Tabiin döneminde----------------------+

9 ) “Kur’ân’ın harfî tercümesinin ….. Hususunda İslâm âlimleri icmâ ile ittifak halindedirler.” Boş yere aşağıdakilerden hangi kelime gelecektir?
Yapılabileceği
Yapılamayacağı------------------------------+
Mümküniyatı
Câiz olduğu
 Hiçbiri

10 ) Tefsircilerin çoğunluğunun görüşüne göre, Tâbiûn Tefsirinin hükmü nedir?
Hüccettir-----------------+
Kabul edilmez
Güzeldir
Reddedilir
Sahihtir

11) Tefsirin üçüncü merhalesi, hicrî …. asırla, yani İbn Cerir et-Taberi’nin vefatıyla başlayıp, miladî …. Asra kadar devam etmiştir.” Boş yerlere hangi kelimelerin gelmesi daha uygundur?
Üçüncü/Yirminci
İkinci/Ondokuzuncu
Dördüncü/Ondokuzuncu----------------------------------+
Birinci/Ondokuzuncu
 Dördüncü/Onsekizinci

12) Kur’ân tefsirindeki …., biri Kur’ân’ın yapısı, muhtevası ve üslûbundan, diğeri de müfessirlerin görüş, düşünce ve tavırlarından kaynaklanan iki ana sebebi bulunmaktadır.” Boş yere gelecek en uygun kelime hangisidir?
Benzerliklerin
Hiçbiri
Farklılıkların---------------------+
Eksikliklerin
Güzelliklerin

13) Aşağıdaki cümledeki boş yere hangi kelime daha uygundur?
“Kur’ân-ı Kerim’in …. Büyük bir ihtiyaç vardır.”
Tercümesine
Meâline
Türkçesine
Tefsirine------------------------------------+
Çevirisine

14) İnsan tefekkürünün genişlemesi, hâdiselerin çoğalması ve bunların izâhının Kur’ân nasslarının ışığında yapılmak istenmesi tefsirin boyutlarının …. Sebep olmuştur.” Boş yere gelecek en uygun kelime hangisidir?
Daralmasına
Genişlemesine--------------------------------+
Hepsi
Gerilemesine
Duraklamasına

15)Tefsirin Temellerinin Atıldığı Merhale, hangi merhaledir?
   Üç
   Beş
   İki
   Dört
   Bir---------------------+

16)“Tefsir, lâfzın taşıdığı zâhirî mânâyı, tevil ise Bâtıni mânâyı beyan eder.” Cümlesi hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
   Bu cümle, tefsir ile meal arasındaki farkı gösterir
   Bu cümle yanlış bir cümledir
   Bu cümle güzel bir cümledir
   Bu cümle tefsir ile tevil arasındaki farkı gösterir-------------------------+
   Bu cümle, tefsirin, tevilden üstünlüğünü gösterir
   

17) Kur’ân-ı Kerim ayetlerinin, Mushaf tertibine göre ayet ayet ve sure sûre tefsir edilmesine Tefsiru’l- …. Denir.” Cümlede boş yere ne gelmelidir? 
   Dirâye
   Mevziî-------------------+
   Naklî
   Me’sûr
   Mevdûî

18) Irak (Kûfe) Medresesi/Ekolünün kurucusu kimdir?
   Hepsi
   İmam-ı Azam
   Hz. Ali
   Abdullah b. Mes’ûd--------------------------------------+
   Hz. Osman.

19) Şer’i bir hükmün yine şer’i bir delil ile kaldırılması nedir?
Nesh---------------------+
Mensuh
Hepsi
Mücmel
nasih

 20) Sahabeden sonra tefsir alanında en önde gelen kimseler kimlerdir?
Ensar
Muhacirler
Muhaddisler
Müfessirler
Tabiin----------+
 

sekman:
Allah RAZI OLSUN....

birızbın:
Hocam,gerçekten mükemmelsin vesselam....

alifeda:
HOCAM Allah RAZI OLSUN HERKESTEN.BAŞARILAR İNŞ.

Hryş:
laz imam hocam Allah razı olsun devamını bekleriz.

Navigasyon

[0] Mesajlar

[#] Sonraki Sayfa

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc