๑۩۞۩๑ Açık Öğretim & İlitam Dunyasi ๑۩۞۩๑ => Ders Soruları => Konuyu başlatan: Ünyeli üzerinde 29 Mart 2013, 15:25:23Konu Başlığı: İslam Hukuku 2 Sınav Soruları
Gönderen: Ünyeli üzerinde 29 Mart 2013, 15:25:23
İslam Hukuku II Sınav Soruları

 
1 ) Hanefî Mezhebine göre belirli bir menkûl mallın vakfı aşağıdaki durumlardan hangisinde geçerli olur?

  Menkûl malın ortak mülkiyete konu bir mal olması  
  Menkûl malın gayr-ı mümeyyiz bir kişi tarafından vakfedilmiş olması.  
  Menkûl malın vakfı konusunda yerleşik bir örfün buluyor olması.  
  Menkûl malın vâkıf tarafından ölümüne bağlı bir şekilde vakfetmesi.  
  Menkûl malın bi-gayrıhî mazmûn bir mal olması.  

2 ) Bir akarın (arsa) satılması durumunda, o akarı kiralayarak üzerine bir ev yapan kişi ile o araziye bitişik komşu akar sahibi arasında şufa hakkı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


  Bina sahibi ve komşu akar sahibi aynı statüde şufa hakkına sahiptirler.  
  Yalnızca bina sahibinin şufa hakkı vardır.  
  Yalnızca komşu akar sahibinin şufa hakkı vardır.  
  Komşu akar sahibinin şufa hakkı bina sahibinin şufa hakkından önce gelir.  
  Bina sahibi komşu akar sahibine göre öncelikli olarak şufa hakkına sahiptir.  

3 ) Bir malın şufa hakkına dayanarak mülkiyetine sahip olma durumuyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  Şufa hakkı satılan malın râyiç bedeli ile alıcıya maliyet bedelinden hangisi yüksek ise onu ödemekle yükümlüdür.  
  Şufa hakkı sahibi satılan malın yalnızca râyiç bedelini ödemekle yükümlüdür.  
  Şufa hakkı sahibi bedel konusunda alıcı ile yeni bir anlaşma yapmak zorundadır.  
  Şufa hakkı sahibi satıcı ile üzerinde anlaşacağı bedeli ödemekle yükümlüdür.  
  Şufa hakkı sahibi satılan mal için alıcının ödemiş olduğu maliyet bedelini ödemekle yükümlüdür.  

1 ) Lukata ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  Lukata onu bulan kişinin elinde kayıtsız şartsız emanet hükmündedir.
  Lukata onu bulan kişinin mülkiyetine geçer.
  Lukatayı elinde bulunduran kişi, bu malı hakimin izni olmaksızın kullanması durumunda malın kullanım bedelini tazmin etmekle yükümlüdür.
  Lukata bulan kişi bu malı temellük kasdıyla eline geçirmesi durumunda gâsıb hükmündedir.***
  Lukatayı elinde bulunduran kişi o malın menfaatine malik olur.

2 ) Aşağıdakilerden hangisi "Şahısvarlığı Haklarını" tanımlar?

  Şahıs varlığı hakları bir şahsın, şahsî hak niteliğindeki tüm haklarını ifade eder.
  Şahısvarlığı hakların bir şahsın sahip olduğu tüm haklara ve yükümlülüklere verilen addır.
  Şahısvarlığı hakları bir şahsın manevî değere sahip, para ile ölçülemeyen haklarıdır. ***
  Şahısvarlığı hakları malvarlığı haklarının bir türüdür.
  Şahısvarlığı hakları bir şahsın para ile ölçülebilen ve başka şahıslara devredilebilen haklarıdır.

3 ) Aşağıdaki "hak" tanımlarından hangisinde hakkın, hakkın süjesi olan şahıs ile hakkın objesi olan fayda arasında hukuk düzeni tarafından korunan bir bağ olduğu vurgulanmaktadır.

  Hak Şâri'in kişiler için tanıdığı faydadır.
  Hak Şâriin benimsemesiyle sabit olan ve Şâriin himaye ettiği şeydir.
  Hak Şeriatın fert için tanıdığı malî faydadır
  Hak Şeri’atta insan veya ALLAH için üçüncü şahıs üzerinde sabit olan şeydir.
  Hak Şeriatın belirli bir yararı gerçekleştirmek üzere başkasından bir îfânın gerekmesi veya bir şey üzerinde bir yetki şeklinde benimsediği bir aidiyettir****.


4 )  Semen ve kıymet kavramlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  Semen bir malın kıymetinden daha az olabilir ancak daha fazla olamaz.
  Semen bir malın taraflar arasında anlaşılan bedelidir, kıymet ise bir malın piyasa değeridir. ****
  Kıymet kıyemî malların, semen ise mislî malların bedeline verilen addır.
  Semen ve kıymet aynı anlamda kullanılan iki kavramdır.
  Semen ve kıymet kavramları ancak kıyemî mallarla ilgili olarak sözkonusu olur.

5 ) Mubah malların ele geçirilerek mülkiyet altına alınması hangi kavramla ifade edilir.

  Mukâyaza
  İbâhâ
  İhrâz****
  Hakku’t-temellük
  Hakku’t-taleb


6) Cümledeki boşluğu aşağıdaki seçeneklerden uygun olanıyla doldurunuz.

Kişinin zimmetine taalluk eden mâlî yükümlülüklere ........... adı verilir.

  tazmîn
  mükellefiyet
  aynî hak
  mazmûn
  deyn ****

7) Mal-Menfaat ayrımında malın hangi niteliği göz önünde bulundurulur?

  Malın fiziki varlığı. ****
  Malın menkûl veya gayr-ı menkûl olması.
  Maldan faydalanılmasının mubah olması.
  Malın mütekavvim olması.
  Malın artmaya elverişli olması.

8 ) Malın"Tüketilen Mal (İstihlâk Edilen Mal)-Kullanılan Mal" ayrımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  Tüketilen malların kullanımları onların maddî varlığının ortadan kalkması sonucunu doğurur.****
  Tüketilen mallar kıyemî mallardır.
  Tüketilen malların iâre olarak verilmeleri mümkündür.
  Tüketilen malların ivazlı mübadelesinde fâiz yasağı hiçbir surette sözkonusu olmaz
  Tüketilen mallar mislî mallardır.

9 ) Aşağıdakilerden hangisi “mislî mal-kıyemî mal” ayrımının sonuçlarından biridir?

  Mislî mallar misilleri ile tazmin edilirler. ***
  Kıyemî mallar mislî mallar ile mübâdele edilemez.
  Mislî ve Kıyemî mallar râyiç bedelleri üzerinden tazmin edilirler.
  Faiz yasağı ancak kıyemî mallarda sözkonusu olur.
  Mislî mallar ister misilleri ister kıymetleri ile tazmin edilebilirler.

10 ) Aşağıdakilerden hangisi “Kul Hakkının” baskın olduğu “Müşterek Hakların” örneklerindendir?

  Zimmet borçları
  Zina iftirası (kazif) cezası
  Kısas hakkı ***
  Hırsızlık cezası
  Alacak hakları

 
11 ) Hanefî Mezhebine göre belirli bir menkûl mallın vakfı aşağıdaki durumlardan hangisinde geçerli olur?

  Menkûl malın ortak mülkiyete konu bir mal olması
  Menkûl malın gayr-ı mümeyyiz bir kişi tarafından vakfedilmiş olması.
  Menkûl malın vakfı konusunda yerleşik bir örfün buluyor olması.*****
  Menkûl malın vâkıf tarafından ölümüne bağlı bir şekilde vakfetmesi.
  Menkûl malın bi-gayrıhî mazmûn bir mal olması.

12 ) Bir akarın (arsa) satılması durumunda, o akarı kiralayarak üzerine bir ev yapan kişi ile o araziye bitişik komşu akar sahibi arasında şufa hakkı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  Bina sahibi ve komşu akar sahibi aynı statüde şufa hakkına sahiptirler.
  Yalnızca bina sahibinin şufa hakkı vardır.
  Yalnızca komşu akar sahibinin şufa hakkı vardır.***?
  Komşu akar sahibinin şufa hakkı bina sahibinin şufa hakkından önce gelir.
  Bina sahibi komşu akar sahibine göre öncelikli olarak şufa hakkına sahiptir.

13 ) Bir malın şufa hakkına dayanarak mülkiyetine sahip olma durumuyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  Şufa hakkı satılan malın râyiç bedeli ile alıcıya maliyet bedelinden hangisi yüksek ise onu ödemekle yükümlüdür.
  Şufa hakkı sahibi satılan malın yalnızca râyiç bedelini ödemekle yükümlüdür.
  Şufa hakkı sahibi bedel konusunda alıcı ile yeni bir anlaşma yapmak zorundadır.
  Şufa hakkı sahibi satıcı ile üzerinde anlaşacağı bedeli ödemekle yükümlüdür.
  Şufa hakkı sahibi satılan mal için alıcının ödemiş olduğu maliyet bedelini ödemekle yükümlüdür. ****?

14 ) Aşağıdaki cümlede boşluğa hangi ifade getirilmelidir?
 
“ …. zimmete sahip olma niteliğini ifade eden bir kavramdır."

  Vücûb ehliyeti *****
  El-hukûku’l-mücerrede
  Hakku’l-teallî
  Eda ehliyeti
  Deyn

15 ) Cümledeki boşluğu aşağdaki seçeneklerden uygun olanı ile doldurunuz.

Gerçek anlamda vakıf olmayıp, devlet arazisi veya gelirlerinin belirli bir cihete tahsis edilmesi şeklinde kurulan vakıflara ........... vakıf adı verilir.

  irsâdî ****
  zürrî
  mevkûf
  muhayyer
  ehlî

Rehinle teminat altına alınan hakkın(merhun bih) mazmun bi gayrihi olmaması şartını aşağıdaki ifadelerden hangisi açıklar?

A merhun bihin ancak haksız bir fiil sonucu tazmin yükümlülüğü doğuran bir hak olması
B merhun bihin başka bir şey ile doğrudan teminat altına alınmamış olması
C merhun bihin gayri lazım bir akdin konusu olması
D  merhun bihin tazmin yükümlülüğü doğuran bir hak olmaması
E merhun bihin tazmin yükümlülüğü doğurmayan bir hak olması

Aşağıdakilerden hangileri “sınırlı ayni haklar” kavramında “sınırlı” kelimesiyle ifade edilmek temel anlamdır?
A bir malın sınırlarının belirli olması
B bir mal üzerindeki yetkilerin nisbi olması
C bir malın üzerindeki yetkilerin kamu menfaati sebebiyle sınırlandırılmış olması
D bir mal üzerindeki yetkilerin sınırlı olması
E bir mal üzerindeki mutlak yetkinin akit ile sınırlandırılmış olması

Aşağıdaki ifadelerden hangisi zimmet kavramıyla ilgili olarak söylenebilir?

A kişi ancak mal varlığı kadar zimmet borcuna sahip olabilir
B zimmet fukahanın ittifakıyla kişinin ölümyle sona erer
C ehli zimmetin zimmet akdinden yararlanabilmeleri için vücup ehliyetine sahip olmaları gerekir
D hanefi mezhebine göre zimmet kişinin vefatıyla sona ermez, ciddi derecede zedelenir
E zimmetin kişinin doğumuyla başladığı konusunda fukaha arasında ihtilaf söz konusu değildir.

Cümledeki boşluğu aşağıdaki uygun kelimelerden biriyle doldurunuz.
 
“ …...... Mezhebine göre kiralanmış bir malın menfaati vakfedilebilir”

Maturîdî
****Mâlikî
Hanbelî
Hanefî
Şâfiî

3 )

Aşağıdakilerden hangisi menfaatin bedel karşılığı temliki olan icârenin bağlayıcı (lâzım), menfaatin bedelsiz temliki olan iârenin ise bağlayıcı olmayan (gayr-ı lâzım) bir akit olmasının hukuki sonuçlarındandır?
  
Bir malı icâre ile alan kişi bu malı bir başkasına iâre olarak veremez.
****Bir malı iâre olarak alan kişi bunu bir başkasına icâre olarak veremez.
İâre alan kişi iâre aldığı malı bedelsiz olarak bir başkasına kullanmak üzere veremez.
İâre alan kişi iâre aldığı malı bedel karşılığında bir başkasına kullanmak üzere verebilir.
İâre alan kişi iâre aldığı malı bedel karşılığında ancak kısa bir süre için bir başkasına kullanmak üzere verebilir.
 

5 ) Aşağıdakilerin hangisi Hanefî Mezhebine göre menfaatlerin mütekavvim mal olarak değerlendirilmemesinin sonuçlarındandır?

Manfaatler satım akdine konu olamazlar.
Menfaatler ancak menfaatlerle mübâdele edilebilir.
Menfaatler ancak misilleriyle tazmin olunur.
Menfaatlerin haksız kullanımı tazmin yükümlülüğü ortaya çıkarmaz.
Menfaatlerin tazmini kıymetleri üzerinden yapılır.
 
 
 
Aşağıdakilerden hangisi bir "Sınırlı Aynî Hak" çeşididir?

 Âriye
 
Geçiş Hakkı
Önalım hakkı
Vedîa
Şufa
 
2 ) Şahsî hak kavramıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri söylenebilir?
I. Şahsî hak kavramı bir şahsın kanun tarafından korunan menfaatlerinin tümünü ifade eder.
II. Şahsî hak kavramı bir hakkın belirli bir şahıstan talep edilebileceğini ifade eder.
III. Şahsî hak bir mal üzerindeki zilyedlik ilişkisini ifade eder.
IV. Şahsî hak ve nisbî hak aynı anlamda kullanılır.
V. Şahsî hak nisbî hak kavramından daha geniş bir yetkiyi ifade eder.
 
II
IV
III ve V
???II ve IV
I ve V

“İslam Hukuku” kavramıyla ilgili olarak hakkında aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur.

I. İslam Hukuku kavramı klasik dönemde sınırları belirlenmiş ve köklü bir şekilde kurallar üzerine oturtulmuş bir kavramdır.
II. İslam Hukuku kavramı fıkhın tüm konularını içine alacak bir çerçeveye sahiptir.
III. İslam Hukuku kavramı klasik dönem Fıkıh kavramını tam olarak karşılar.
IV. İslam Hukuku kavramı modern dönemde oluşturulmuş bir kavramdır.
V. İslam Hukuku kavramı fıkhın kapsamı içinde yeralan ibâdet konularını büyük oranda içine almaz.

 
  
IV ve V
 ?I ve IV
I ve II
I
II ve V


1) Bir akarın (arsa) satılması durumunda, o akarı kiralayarak üzerine bir ev yapan kişi ile o araziye bitişik komşu akar sahibi arasında şufa hakkı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Yalnızca bina sahibinin şufa hakkı vardır.
Yalnızca komşu akar sahibinin şufa hakkı vardır.
Bina sahibi komşu akar sahibine göre öncelikli olarak şufa hakkına sahiptir.
  
Komşu akar sahibinin şufa hakkı bina sahibinin şufa hakkından önce gelir.
Bina sahibi ve komşu akar sahibi aynı statüde şufa hakkına sahiptirler.

2 )Rehinle teminat altına alınan hakkın (merhûn bih) mazmûn bi-gayrihî olmaması şartını aşağıdaki ifadelerden hangisi açıklar?

Merhûn bihin gayr-ı lâzım bir akdin konusu olması.
Merhûn bihin bir başka şey ile doğrundan teminat altına alınmamış olması.
Merhûn bihin ancak haksız bir fiil sonucu tazmin yükümlülüğü doğuran bir hak olması.
Merhûn bihin tazmin yükümlülüğü doğurmayan bir hak olması.
Merhûn bih’in tazmin yükümlülüğü doğuran bir hak olmaması.

3 )Hanefî Mezhebine göre kural olarak menkûl malların vakfedilmesi câiz değildir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  
Bina araziden bağımsız olarak vakfedilebilir ancak ağaçlar araziden bağımsız olarak vakfedilemez.
Bina ve ağaçlar vakfedildiğinde bunlara bağlı bulunan arazi doğrudan vakfedilmiş olur.
Bina ve ağaçlar hiçbir şekilde vakfedilemezler.
Bina ve ağaçlar ancak üzerindeki arazi ile birlikte vakfedilebilirler.
Bina ve ağaçlar üzerinde bulundukları araziden bağımsız olarak vakfedilebilirler.4 )Aşağıdakilerden hangisi irtifak haklarından değildir?

Hakku isâleti’s-selc
Hakku’ş-şirb
Rehin
Hakku’l-mesîl
Hakku’t-teallî

 
5 )Aynî hak kavramı hakkında aşağıdakilerden hangileri yanlıştır?
 
I. Aynî hak bir mal üzerindeki yetkiyi ifade eder.
II. Aynî haklar ancak belirli bir çevreye karşı ileri sürülebilir.
III. Mülkiyet hakkı bir aynî haktır.
IV. İrtifak hakları aynî hak çeşitlerindendir.
V. Aynî haklar sınırlı ve sınırsız aynî haklar şeklinde ikiye ayrılır.


???I, III, IV ve V
II  
III ve V
I  
I ve III