ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Açık Öğretim & İlitam Dunyasi ๑۩۞۩๑ > Sakarya İlitam > Ders Soruları > islam hukuk usulü 1 vize soruları(ilk dönem)
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: islam hukuk usulü 1 vize soruları(ilk dönem)  (Okunma Sayısı 5565 defa)
14 Temmuz 2010, 23:07:54
Nesly

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 1


« : 14 Temmuz 2010, 23:07:54 »Mutlak lafız ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
 


 
Hanefilere göre mutlak “hâss” lafzın türlerinden biridir.
 
Mutlak lafız, mahiyete delalet eder.
 
“Öğrenci” kelimesi mutlak bir lafızdır.
 
Mutlak lafız delalet ettiği fertlerin hepsini içine alır.
 
Mutlak lafızda şümul özelliği yoktur.

“Vacib” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez.


 
Hanefîler göre vacip kesin ve bağlayıcı olmakla birlikte zannî delillere dayanmaktadır.
 
Hanefîler dışındaki usulcülere farz ve vacip terimleri eş anlamlıdır.
 
Şafiîler vacip için “amelî farz” tabirini kullanırlar.
 
Şafiîlere göre vacip şâri‘in mükelleften yapılmasını kesin ve bağlayıcı tarzda istediği şeydir.
 
Hanefîlere göre vacibi inkar kişiyi dinden çıkarmaz.

Müşterek” lafızla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylenemez?
 


 
Müşterek lafzın bütün anlamlarının hakikat olması gerekir.
 
Müşterek tek bir vaz‘ ile birden fazla manaya konulmuş lafızdır.
 
Lafızda asıl olan müşterek olmamaktır.
 
Müşterek lafız, anlamlarından biri tercih edildiğinde müevvel olur.
 
Şafiîler umûmü’l-müştereki kabul ederler

Aklı ve nakli birleştiren ilimler hangi şıkta doğru verilmiştir?
 


 
Mantık-felsefe-matematik
 
Fıkıh-kelam-tasavvuf
 
Hadis-fıkıh-kelam
 
Kelam-tasavvuf-mantık
 
Tefsir-hadis-fıkıh
İslam hukuk usulünde kinaye lafzın ifade ettiği anlam aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?


 
Kendisinden murâd edilen anlamın hiç bir düşünceye (teemmül) gerek kalmaksızın işitilmekle bilindiği lafızdır.
 
Bir lafzın hakikat ya da mecaz olarak o anlamda çok kullanılıyor olmasından ötürü, tam bir açıklıkla kendisi ile kastedilen anlamın açık olduğu lafızdır.
 
Lafzın konulduğu anlamın dışında başka bir anlamda kullanılmasının kabul edildiği lafızdır.
 
Mütekellimin niyetine bakılmaksızın, gereği sabit olan lafızdır.
 
Hakikat ya da mecaz olsun kendisi ile kastedilen anlamın, kullanım gereği gizli olduğu lafızdır.
Fıkıh usulü alanında yazılan ilk eser aşağıdakilerden hangisidir?


 
El-Ümm
 
Er-Risale
 
Siyer-i İbn İshak
 
El-Asl
 
Fıkh-ı ekber
1.   Fıkıh usulü yöntemleri hangi şıkta doğru verilmiştir?


 
Fıkıhçı-kelamcı
 
Fıkıhçı-usulcü
 
Kelamcı-mantıkçı
 
Nakilci-fıkıhçı
 
Mantıkçı-fıkıhçı
Hanefi fıkıh usulü alimlerinin konulduğu mana yönünden lafızları tasnifi aşağıdakilerden hangisidir?
 


 
hâs, emir ve müevvel
 
âmm, müşterek ve nehiy
 
hâs, nehiy ve müevvel
 
hâs, âmm, müşterek ve müevvel
 
hâs, müşterek, emir ve müevvel
Dilin kökeni itibariyle tevkîfî/üstbildirimsel olduğunu öne süren fıkıh bilgini aşağıdakilerden hangisidir?
 
 


 
Ebû Hanife
 
İmam Şâfiî
 
İbn Hazm
 
Ahmed b. Hanbel
 
Ebû Hâşim el-Cübbâî

Fıkıh usulü aşağıdakilerden hangisiyle ilgilenmez?


 
Deliller
 
Hükümler
 
Kur’an
 
Sünnet
 
İbadetler
Aşağıdakilerden hangisi Hanefilerin tahsîs delilinde (muhassıs) aradıkları şartlardan biri değildir?
 
 


 
Muhassısın şer’i nasslardan olması.
 
Muhâssısın âmm lafzı ihtiva eden nassdan müstakil/munfasıl olması,
 
Muhassısın âmm lafza zaman bakımından mukârin olması
 
Muhassısın kat’îlik ve zannîlik bakımından âmm’ın derecesinde olması
 
Muhassısın, âmmı ihtiva eden nassın bir cüz’ü olması.
islam hukuk usulünde kinaye lafzın ifade ettiği anlam aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?


 
Kendisinden murâd edilen anlamın hiç bir düşünceye (teemmül) gerek kalmaksızın işitilmekle bilindiği lafızdır.
 
Bir lafzın hakikat ya da mecaz olarak o anlamda çok kullanılıyor olmasından ötürü, tam bir açıklıkla kendisi ile kastedilen anlamın açık olduğu lafızdır.
 
Lafzın konulduğu anlamın dışında başka bir anlamda kullanılmasının kabul edildiği lafızdır.
 
Mütekellimin niyetine bakılmaksızın, gereği sabit olan lafızdır.
 
Hakikat ya da mecaz olsun kendisi ile kastedilen anlamın, kullanım gereği gizli olduğu lafızdır.
Kitab-Sünnet-İcma’dan oluşan birinci grup delillerle Kıyas delili arasındaki temel fark hangi şıkta doğru verilmiştir?
.


 
Birinciler hükmü ispat diğeri ise hükmü izhar eder
 
Birinciler kesin diğeri ise zannidir.
 
Birinciler delil diğeri ise değildir.
 
Birinciler vahye diğeri ise vahiy dışı kaynağa dayanır.
 
Birinciler her zaman delil diğeri ise sadece bazı durumlarda delildir.
Şer’i delillerin kat’i olanları hangi şıkta doğru verilmiştir?

 
Mütevatir haber-icma-kıyas
 
İcma-Kur’an ayeti-sünnet
 
Muhkem ayet-mütevatir sünnet-icma
 
Haber-i vahid-müevvel ayet-kıyas
 
Kur’an’ın muhkem ayetleri-mütevatir sünnet-kıyas-ı fukahaHanefiler âmm lafzın kapsamının istisna, sıfat, şart ve gaye gibi
kayıtlarla daraltılmasına ne ad verirler?


 
Tahsîs
 
Nesih
 
Takyîd
 
Kasr
 
Te’vîl

Allah alışverişi helal, ribâyı haram kılmıştır’, (el-Bakara, 275) ayetindeki ihlâl (helal kılma) manasındaki ifade ne tür bir lafızdır?
 
Zahir
 
Kinaye
 
Mecaz
 
Örfi hakikat
 
Sarih
Namaz kılınca, yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın” (Cuma 62/10) ayetindeki emrin delaleti konusunda ortaya çıkan görüş ayrılığının temelinde yer alan ihtilaf konusu hangisidir?


 
Emrin harici karinelerle anlaşılmasının gerekliliği
 
Nehyin delaleti meselesi.
 
Yasaklama ve haram kılma sonrasında gelen emir sıygalarının delaleti.
 
Özel bir karine bulunmadıkça memûrun bih’in mubah olduğu.
 
Emrin vücûba olan delâletinden
Aşağıdakilerden hangisi Hanefîlere göre vaz‘î hükmün kapsamına dahil değildir?


 
Sebep
 
Azimet
 
Şart
 
Rükün
 
Mani
Fıkıh usûlü terminolojisinde has lafız nasıl tanımlanmaktadır?
 


 
Tek bir anlam için konulan iştirak halindeki her lafızdır.
 
Tek başına ve müşâreke olmaksızın tek bir anlam için konulan her lafız ve tek başına belirli fertler için konulan her isimdir.
 
Tek başına tek bir anlam için konulan her lafızdır.
 
Bir tek ferde delâlet eden şahıs ismidir.
 
Tek başına birden çok fert için konulan lafızdır.
Aşağıdaki mezheplerden hangisi “husun ve kubuh”un aklî olmadığını ileri sürmektedir?


 
Cehmiyye
 
Mu’tezile
 
Eş’ariyye
 
Maturidiyye
 
Hanefiyye
İslam hukuk usulünün beslendiği ilmi alanları nelerdir?

 
Kelâm-felsefe
 
Fıkıh-kelâm-mantık
 
Kelam-sözbilim-fıkıh
 
Kelâm-dilbilim-şer’i hükümler
 
Fıkıh-hadis-tefsir
“İnsan” sözü ne tür bir lafızdır?


 
Hâss
 
Müevvel
 
Âm
 
Müşterek
 
Mukayyed
Hanefi fıkıh usulü alimlerinin konulduğu mana yönünden lafızları tasnifi aşağıdakilerden hangisidir?

 
hâs, emir ve müevvel
 
âmm, müşterek ve nehiy
 
hâs, nehiy ve müevvel
 
hâs, âmm, müşterek ve müevvel
 
hâs, müşterek, emir ve müevvel
“Boşanmış kadınlar kendi başlarına üç kur’ süresi beklerler” (Bakara, 228) ayetindeki ‘üç’ kelimesini lafız türü ve delalet biçimi hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 
Müşterek lafız-katiyyü’d-delâle
 
Has lafız-delaleti zanni
 
Has lafız-delaleti kesin
 
Amm lafız-delaleti katî
 
Amm lafız-delaleti zannî
Fıkıh usulü aşağıdakilerden hangisiyle ilgilenmez?
 
Deliller
 
Hükümler
 
Kur’an
 
Sünnet
 
İbadetler
Hükmün mahiyeti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
Hanefi usulcülere göre hüküm mükellefin fiilinin vasfıdır.
 
Mütekellimûn mesleğine mensup usulcüler hükmü Allah’ın kelâm-ı nefsîsi olarak görürler.
 
Şafiî usulcüler hükmü tanımlarken hükmün ilişkili olduğu mahalli merkeze almışlardır.
 
Şafiîlere göre “îcâb”, “tahrîm” işlemini hüküm olarak nitelerken Hanefîler “vücub”, “hurmeti”e hüküm derler.
 
Şer’î hüküm kulların fiillerine ilişkin olup nesnelere ilişkin değildir.
Aşağıdakilerden hangisi memzuc usul yöntemine göre yazılmış eserlerden biridir?

 
El-İhkam
 
Takvimü’l-edille
 
El-Menar
 
Et-Tahrir
 
El-Müstesfa
Vacib” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez.
 
Hanefîler göre vacip kesin ve bağlayıcı olmakla birlikte zannî delillere dayanmaktadır.
 
Hanefîler dışındaki usulcülere farz ve vacip terimleri eş anlamlıdır.
 
Şafiîler vacip için “amelî farz” tabirini kullanırlar.
 
Şafiîlere göre vacip şâri‘in mükelleften yapılmasını kesin ve bağlayıcı tarzda istediği şeydir.
 
Hanefîlere göre vacibi inkar kişiyi dinden çıkarmaz.
Mümeyyiz çocuğun ehliyeti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
 
Eksik vücup eh...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.320


View Profile
Re: islam hukuk usulü 1 vize soruları(ilk dönem)
« Posted on: 24 Mayıs 2018, 03:27:11 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: islam hukuk usulü 1 vize soruları(ilk dönem) rüya tabiri,islam hukuk usulü 1 vize soruları(ilk dönem) mekke canlı, islam hukuk usulü 1 vize soruları(ilk dönem) kabe canlı yayın, islam hukuk usulü 1 vize soruları(ilk dönem) Üç boyutlu kuran oku islam hukuk usulü 1 vize soruları(ilk dönem) kuran ı kerim, islam hukuk usulü 1 vize soruları(ilk dönem) peygamber kıssaları,islam hukuk usulü 1 vize soruları(ilk dönem) ilitam ders soruları, islam hukuk usulü 1 vize soruları(ilk dönem)önlisans arapça,
Logged
15 Temmuz 2010, 18:57:22
ahmett

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 51


« Yanıtla #1 : 15 Temmuz 2010, 18:57:22 »

sagolun cok makbule geçtiii
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
11 Aralık 2010, 10:13:17
Yaman60

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 5


« Yanıtla #2 : 11 Aralık 2010, 10:13:17 »

hocalarım bunların cevaplarını bilen yokmu cevaplasa selamlar ve teşekürler
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &