Din hizmetlerinde İletişim ve Halkla İlişkiler

<< < (3/4) > >>

Reyyan:
Din hizmetlerinde iletişim : ünite :10

* kişilik ; insanın kalıtımla ( irsiyetle ) ilgili bütün özelliklerini sonradan edindiği özelliklerini duygularını alışkanlıklarını bütün davranış özelliklerini ifade eden eder.

* kişilik = kendilik = karakter = mizaç = huy = benlik

- bir insanın kişiliği denildiğinde onu başka insanlardan farklı kılan bedensel zihinsel ve ruhsal özelliklerin bütünü kastedilmektedir.

- insanın kişiliği; doğuştan getirdiği özellikler ve çevreden aldığı özelliklerin bir bütün haline gelmesiyle oluşmaktadır.

- mizüç ; insanın kalıtımla getirdiği duy2gusal özelliklerini anlatır.

- mizacın; beden kimyası ile yani iç salgı bezlerinin fonksiyonları ile ilgili olduğu anlaşılmıştır.

* karakter ise ; kişiliğin ahlaki boyutunu ifade etmek için kullanılmaktadır.

- karakterli insan; içinde yaşadığı toplumun değer verdiği kuralları benimseyip  bunu davranışlarında gösteren kimse demektir.

* kişilik ; hem kalıtımla gelen özellikler hem deçevre etkisiyle edinilen özelliklerin bütünüdür.

- * kişilik konusunda bazı görüşler *

1- freud ve taraftarlarının temsil ettiği görüş ( psikanalitik görüş ).

2- temel özellikler görüşü.

3- kişiliğin öğrenme ile oluştuğunu ileri süren görüş

4- varoluşçu psikologların temsil ettiği hümanist görüş.

** psikanalitik görüş = ( freud ve yandaşları ) : Psikanalitik görüşü savunanlara göre ; insanın kişiliği üç ana birimden meydana gelir :

1- id

2- ego

3- süperego

* id ; her insanda doğuştan getirilen temel iç güdüleri içine alır. Ki bunlar “cinsiyet” ve “saldırganlık” içgüdüleridir.

* ego ; kişiliğin dengeleyici birimidir. Id ile süperegd arasında bir dengeleyicilik ve sansür edicilik görevi yapar. Bu özelliği ile ego; insanın bilinçli olan kısmıdır.

* süperego ; insanın içinde yaşadığı yetiştiği sosyal çevrenin normlarının değerlerinin benimsenmesi ile oluşun  insanın içinde baskı kuran bölümdür. Buna bazan “ vicdan “ da denilmektedir.

- süperego; id den gelen etkileri çeşitli kurallara göre değerlendiren bölümdür.

- id ise kural tanımadan arzuların tatminini ister

-ego id ile süperego arasında dengeleyici ve sansür edici bir görev üstlenmiştir.

** ** temel özellikler görüşü ne göre ; insanın kişiliği  temel özelliklerinin bir sentezidir. Bu temel özellikler; insanın biyolojik ve psikolojik yapısına göre oluşur.

- bu görüşe göre ; bir insanın kişiliği birbirinin zıddı sıfat çiftlerinden faydalanılarak meydana getirilen ölçekler kullanılarak anlaşılabilir. Insanların ölçeklerden aldıkları puanlara göre kişilikleri değerlendirilebilir. örn. Gergin – sakin saldırgan – cesur uysal – geçimsiz cömert – cimri vb.

**** **** kişiliğin öğrenme ile oluştğunu ileri sürenlere göre ; insanın kişiliği yaşadığı süre içinde  kendi tecrübelerinin sonucunda meydana gelir. Bu görüşte ; sosyal çevrenin  insanın davranışını ve kişilik özelliklerini belirleyen bir etken olduğu anlayışı hakimdir.

** ** varoluşçu felsefeyi benimseyen hümanist psikologlar; insan tasiatının temelde iyi olduğunu kabul etmektedirler. Bunun için insanın doğuştan getirdiği en önemli özelliklerinin mutluluğu arama iyiye ve doğruya doğru gelişme potansiyellerini gerçekleştirmek için bir çabaya sahip olma  olduğugörüşündedir .

** diğer insanları anlamak insanın kendini tanımasıyla gerçekleşebilir.

Reyyan:
Din hizmetlerinde iletişim : ünite:11

* iyi hizmet verebilmek; birey ve toplumu iyi tanımaya ve anlamaya bağlıdır.

* güçlükler ; ancak inançla yaşanan hayat içinde karşılaşılan tecrübelenren haraketle aşılaabilir.

* yaygın eğitim = halk eğitimi = kitle eğitimi= yığın eğitimi = =tohlum eğitimi = sosyal eğitim .

* yetişkinler eğitimi ; yetişkinlere ve okul dışındakilere yönelik düzenli dizgeli ve örgütlü bir eğitim çabasıdır.

* yetişkinler dini eğitimi ; yetişkinlere okul dışında dini bilgiler kazandırmak ve din anlayışlarını geliştirmek hayatın din boyutunu yorumlamalarına yardımcı olmak amaıyla yürütülen  planlı  programlı veörgütlü bir din eğitimi çabasıdır.

* yetişkinler din eğitminin konusu ve amacı ; toplumsal hayatta ortaya çıkan dini ahlaki nitelikli ferdive toplumsal ihtiyaç ve problemler  yetişkinler din eğitimine konu olur.

* yetişkinler din eğitimi; örgün eğitimin ulaşamadığı kitlelere her türlü iletişim vasıtalarını kullanarak ulaşıp onları din ahlak konularında bilgi sanibi yapmayı ve aydınlatmayı hedefler .

** yetişkinler din eğitiminin amaçları :

1- yetişkinlere dini bilgiler kazandırmak

2- yetişkinlerin dini anlayışlarını geliştirmek

3- yetişkinlerin hayatın dini boyutunu yorumlamalarına yardımcı olmaktır.

** çocuk eğitimi ( örgün eğitim çalışmaları ):

+ bilgi - çözüm - sorun.

** yetişkin eğitimi ( halk eğitimi çalışmaları ):

+ sorun - bilgi - çözüm.

** yetişkinlerin öğrenme hızını etkileyen faktörler :

1- görme yeteneği

2- işitme yeteneği

3- ısıya uyum sağlama yeteneği

4- çalışma gücü

** yetişkinlerin ilgi duyduğukonular **

1- meslek yada işlerini ilerletecek bilgiler

2- dostluk kurmaya yarayacak bilgiler

3- yaşayanak öğrenmeye elverişli bilgiler

4- toplumdaki rollerini ve görevlerini yerine getirmeye yardımcı bilgiler.

*** iletişime engel olan altı insan tipi ***

1- dinlemeyen insan :

2- nezaketsiz insan:

3- sabırsız insan:

4- kızgın insan

5- baştan savmacı insan

6- menfi insan

*** yetişkin din eğitiminde kullanabileceğimiz dale carnegie ‘nin 5 basamaklı model formülü :

1. Basamak à karşınızdaki insanların dikkatini çekiniz. (dikkat)

2. Basamak à ne söylemek istediğinizi sizi dinleyenlere mümkün olduğu kadar açık olarak izah ediniz. Konu (ne).

3. Basamakà konunuzun sebebini söyleyiniz..sebep (neden ).

4. Basamak à bir örnekle söylediğiniz konuyu açıklayınız. örnek.

5. Basamak à sizi dinrleyenlere artık onlardan ne beklediğinizi söyleyiniz. Sonuç.

** iyi bir ilişki kurmanın altın anahtarı karşımızdaki insanın kişiliğine saygı duymaktır

- başkasını olduğu gibi kabul etme ğerçekten sevmektir.

- kabul etme ; küçücük tohumları bile en güzel çicek haline getirebilecek verimli bir toprak gibidir.

- enönemli 1 kelime : “ biz “

-en önemli 2 kelime : “ teşekkür ederim. “

- en önemli 3 kelime : “ eğer izin verirseniz !”

- en önemli 4 kelime : “ bu hususta düşünceniz nedir ? “

- en önemli 5 kelime : “ aferin iyi bir iş yaptınız!”

- en önemli 6 kelime : “ evet ben hata yaptığımı kabul ediyorum.”

**

* hayati yardım = din görevlisinin yetişkinlerin hayatı anlama çabalarına dini muhteva ile yardımcı olmasına  hayati yardım denmektedir.

** yetişkin din eğitiminde hayati yardım **

1- insana yaratıcısı ile yaratıcısının yaratmış olduğu bütün yaratıklarla anlamlı ve amaçlı bir bütün olduğunu hatırlatma.

2- insana kendini tanıtma.

3- insanı  hürriyetlerinin ve sorumluluğunun bilincine vardırma

4- yetişkinlere kendi davranışlarını yakından izleme alışkanlığı kazardırma ve hatalarını düzeltme isteklerini geliştirmek.

5- dingörevlisi halkla ilişkilerinde kuranın ve rasülüllahın yöntemiyle çalışacaktır.

** kuranı kerim insana ;

1- allaha yönelme

2- yüksek ahlaki değerleri yaşama

3- Allahın insan için yarattıklarındanyeterli ve gerekli ölçüde yararlanmanın sağlıklı yollarını sunar

Reyyan:
Din hizmetlerinde iletişim: ünite:12

* vaaz ; camide insanlara ögüt vermek onları dini – dünyevi konularda bilgilendirerek uyarmak dini bililer öğretmek vb. Amaçlarla yapılan özel bir hitabet türüdür.

* vaaz edene de  vaiz denir.

- din hizmetlerinin en önemli vasıtalarından birisi veen yaygın şekli vaazdır.

* vaaz; camii cezaevi egitim merkezleri ıslahevleri vb. Yerlerde yapılmaktadır.

* vaazın konusu ; doğrudan insandır.

Vaazın amacı ise ; insanın iman ibadet ve ahlak bakımından olgunlaşması ve güçlü bir kişiliğe sahip kılınmasıdır.

* vaaz ; nasihat veöğüt vermek demektir.

*** vaaz **** vaazın açılımları :

1- nasihat = vaaz nasihat ve güzel öğüttür.

2- tezkir = vaaz insanlara doğruyu ve yanlışı hatırlatmadır.

3- irşad = vaaz  irşaddır.

4- talim = vaaz insanlara doğru bilgiler sunmaktır.

5- rehberlik = vaaz bir rehberlik faaliyetidir.

- irşad ; fert ve topluma hayırlı hak doğru ve faydalı yolları göstermek ve onlara tebliğ ve davette bulunmaktır.

- rehber; klavuz yol gösterici anlamına gelir.

- rehberlik ; kendini çevresindeki olanakları tanıması gizli güçlerini geliştirmesi sorunlarını çözebilmesi ve kendisini gerçekleştirebilmesi için kişiye bu işi meslek edinmiş uzmanlarca yapılan düzenli bir yardım sürecidir.

* vaaz ; rehberlik faaliyeti olarak  “grup rehberliği” içine girmektedir.

** ** vaaz ** ***

1- davettir = irşad kelimesinin eş anlamlısı olarak dinin doğru ve gerçeklerine çağırmak anlamına gelir.

2- tebliğ = Allahın emirlerini insanlara duyurmak olarak peygamberlerin asıl görevidir. Vaaz tebliğ için bir yoldur.

3- hidayet = insanlara hidayet yolunu göstermektir.

** vaiz ; uygun yöntemleri kullanarak  insanları; nasihat öğüt uyarma bilgilendirme yollarıyla irşad etmeye çalışan kişidir.

- hz. Peygamberin ; vaaz ve nasihat uyarma tebliğ etme irşad edip doğru yolu gösterme işini cami ile sınırlı tutmadığı açıktır.

- cami olgusu mekkeden medineye hicret ile ortaya çıkmıştır. Hicretten önce aynı görevi mümkün olan her yerde sürdürmüştür. Cami olgusunun ortaya çıkmasından sonrada sürdürmeye devam etmiştir.

** ilk resmi vaizlik görevi ; hz . ömer zamanında başlamıştır.

-vaazda; biri vaaz eden  diğeri de dinleyen olmak üzere iki ana unsur bulunmaktadır.

- vaizin; vaaz etmek istediği topluluğu tanıması ve bilmesi gerekir.

**halkla ilişkiler = belirtilmiş hedef kitleleri etkilemek için hazırlanmış planlı inandırıcı haberleşme çabasıdır.

** halkla ilişkiler = onganizasyon ile ilgili çevreleri ( hedefkitleleri) arasında karşılıklı iletişim anlamayı kabülü ve işbirliğini sağlayıp sürdürmeye yardımcı bir yönetim fonksiyonudur

** halkla ilişkiler ;

1- organizasyon

2- ilgili çevreler

3- karşılıklı iletişim

4- anlama

5- kabul

6- işbirliği

7- yönetim fonksiyonu

- organizasyon = kendini oluşturan kişilerden ayrı bir varlığa kişiliğe sahip kuruluşlardır.

- diyanet işleri başkanlığı ; bir organzasyondur.

- ilgili çevreler ; hedef kitlelerdir.

+ iletişim = her hangi bir bilginin düşüncenin yada tutumun çeşitli yollarla başkalarına aktarılmasıdır.

* iletişimin gerçekleşmesi için en az üç unsurun bulunması gerekir :

1- kaynak

2- mesaj

3- alıcı

** kaynak = karşı tarafa mesaj göndermek üzere konuşan yazan çizen veya beden ve yüz hareketlerinde bulunan her hangi bir kişi veya kurum.

* mesaj = karşıtarafa ( hedefe ) iletilmek istenen bilgi düşünce tutum veya anlamdır.

* alıcı = mesajın ulaşması amaçlanan kişi kurumveyatohluluktur.

* kanal ( oluk ) = mebajın kaynaktan alıcıya ulaşmasını sağlayan araç vasıtadır.

- iletişimde bulunmak isteyen kişi mesajını yazarak belirli semboller kullanarak yada belirli bir davranış ve tutum içine girerek ifade eder. Buna mesajın kodlanması denir.

- iletişim sürecinin tamamlanabilmesi için  kodlanıp gönderilen mesajın karşı tarafa ulaşması ve karşı tarafça anlaşılması gerekir. Buna da mesajın çözümlenmesi denir.

Reyyan:
Dinhizmetlerinde iletişim :ünite:13

** vaaz hazırlık aşamasında sorulan soruların içeriği :
1- ne öğreteceğim = konuyu belirlemek üzere düşünülmesi gereken temel sorudur

2- niçin öğreteceğim = öğretilecek olan konunun uzak ve yakın hedeflerini belirlemeyi amaçlar.

3- nasıl öğreteceğim = konuyu öğretirken kullanılacak yöntemleri teknikleri araç ve gareçleri vb. Belirlemeye yardımcı olur.

4- sonuçları nasıl değerlendireceğim = öğretimin başarıyla gerçekleşip gerçekleşmediğini kontrol için yapılabilecek işlemleri belirlemeye yardımcı olur.

** vaaz hazırlıkta belli başlı aşamalar **

1- konu seçimi.

2- vaazın sınırlandırılması.

3- amaçların belirlenmesi

4- kullanılacak yöntem teknik ve araç gereçlerin belirlenmesi.

5- değerlendirme konusunda neler yapılabileceğinin planlanması.

* günümüzde irşad hizmetlerinde görülen bası yanlışlıklar *

1- herhangi bir gerçeklikle ilgisi bulunmayan olgu ve vakıa olayları.

2- dini meseleleri iyice hazmedilmemiş ilmi görüşler sonuçlar hipotezler vs.ile açıklamak.

3-eski dini eserlerde yer alan ve bugün bilimin konusuna giren bazı konuların iyice tetkik edilmeden aynen anlatılması.

Reyyan:
DİN HİZMETLERİNDE İLETİŞİM : ÜNİTE :14

* HALKLA İLİŞKİLER ; KARŞILIKLI GÜVEN SEMPATİ İŞBİRLİĞİ VE İYİ NİYET OLUŞTURMAYIAMAÇLAYAN İLETİŞİM FAALİYETLERİDİR.

* HALKLA İLİŞKİLERİN TEMELİNDE İLETİŞİM VARDIR.

- BU İLETİŞİM; YÜZ YÜZE GERÇEKLEŞTİĞİ GİBİ BAZI VASİTALARLA VE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARIYLA GERÇEKLEŞİR.

- HUTBE ; ÖNEMLİ BİR KİTLE İLETİŞİM ARACIDIR.

- İSLAM TARİHİNDE; HUTBE; DİNİ BİLGİLERİN MANEVİ VE AHLAKİ DEĞERLERİN AKTARILMASINDA ETKEN OLMUŞTUR

-HUTBE ; TARİHTEN GÜNÜMÜZE KİTLELERE MESAJ YOLLAMA VASITASI OLAGELMİŞTİR.

* HİÇ BİR VAAZ SOHBET VE DİNİ PROGRAM; HUTBENİN HEDEF KİTLESİ KADAR YOĞUN BİR HALK KİTLESİNE YÖNELİK OLAMAMAKTADIR. BU YÖNÜ İLE DE FARKLI BİR ÖZELLİĞİ OLAN HUTBE ÖNEMLİ BİR HALKLA İLİŞKİLER VASITASIDIR.

*** HUTBE ; İNSANLARA HİTAP ETMEK SÖZ SÖYLEMEK VE İNSANLARI İKNA İÇİN YAPILAN TASİRLİ KONUŞMADIR.

* DİNDİLİNDE İSE HUTBE ; CUMA VE BAYRAM NAMAZLARINDA HATİP TARAFINDAN MİNBERDEN YAPILAN HİTAPDIR.

* CUMA VE BAYRAM HUTBELERİNİ DİĞER HUTBELERDEN AYIRAN ÖNEMLİ NOKTALARDAN BİRİSİ; BU HUTBELERİN İBADETİN BİR PARÇASI OLMALARIDIR.

- HATİP ; TOPLULUK KARŞISINDA ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞAN KİMSEDİR.

* HATİP ;

1- BİLGİLENDİRİCİ OLMALI

2- İKNA EDİCİ OLMALI

3- DAVRANIŞ GELİŞTİRİCİ OLMALI

4- İNANÇ V E TUTUMLARI PEKİŞTİRİCİ BİR ÜSLUBA SAHİP OLMALI

5- GÜÇLÜ BİR DUYGUSAL ÜSLUP VE KONUŞMA TARZI OLMALI

6- GENELLEME VARSAYIM TÜMDEN GELİM TÜME VARIM BENZETME KIYAS VB. UNSURLARI YERİNDE KULLANMALI.

* DİN HİZMETLERİNDE HATİP ; HUTBE OKUYAN DİN GÖREVLİSİNİN ADIDIR.

- DİYANIT İŞLERİ BAŞKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİNİN 63. MADDESİNE GÖRE HUTBE OKUMAK İMAM HATİBİN BİR GÖREVİDİR.

** HİTABET ; TOPLULUK KARŞISINDA İKNA EDİÇİ VE ETKİLİ GÜZEL SÖZ SÖYLEME SANATIDIR.

* HİTABET ; GENİŞ HALK KİTLELERİNE KARŞI KONUŞMAK BİR FİKRİ VE DÜŞÜNCEYİ SÖZLÜ OLARAK ANLATMAKTIR.
* * RETORİK = SÖZCÜKLERİ ETKİLİ KULLANMA SANATIDIR.

* retorik ; düşünceleri etkiyeyici biçimde düzenleme ve açıklama yöntemidir.

** HİTABETİN GENEL AMAÇI ; BİR KONU VEYA HEDEF ETRAFINDA MUHATAPLARI İKNA ETMEK VE ARALARINDA ORTAK BİLGİ VE HEYECAN YARATMAKTIR.

+ HİTABET TÜRLERİ ;

1- DİNİ HİTABET

2- SİYASİ HİTABET

3- HUKUKİHİTABET

4- AKADEMİK HİTABET

5- ASKERİ HİTABET

6- DİPLOMATİK HİTABET

* HATİBUL ENBİYA= PEYGAMBERLERİN EN GÜZEL KONUŞANI OLAN HZ. ŞUAYB DIR.

* DİNİ HİTABET ; ALLAHI YÜCELTMEK ONA OLAN BAĞLILIĞI GÜÇLENDİRMEK DİNİN GÜZELLİKLERİNİ TELKİN ETMEK VE GERÇEĞİ TAVSİYE ETMEK AMACIYLA YAPILAN KONUŞMADIR.

* DİNİ HİTABETİN EN YAYGIN UYGULAMA ALINI CAMİLERDE OKUNAN HUTBELERDİR.

* HUTBE OKUMAKTAN AMAÇ ; ALLAHI ANMAK PEYGAMBERİMİZE DUA VE SELAM YOLLAMAK MÜSLÜMANLARA DİNİ VE AHLAKİ ÖĞÜTLER VERMEK TİR.

* DİN HİZMETLERİNDE HALKLA İLİŞKİLERİN İKİ TEMEL EVRESİ VARDIR

1- DİNİ TANITMA

2- CEMEATİ TANIMA

DİN HİZMETLERİNDE HALKLA İLİŞKİLER SÜRECİ ; HALKA DİNİ MESAJ YOLLAMA ( TANITMA ) VE HALKIN İSTEKLERİNİ İLGİLERİNİ İHTİYAÇLARINI ÖĞRENME ( TANIMA ) EVRELERİNİ KAPSAYAN KARŞILIKLI GÜVENE DAYALI İLİŞKİLER KURMAYI İÇERİR.

* HALKLA İLİŞKİLER SÜRECİ *

1- BİLGİ TOPLAMA

2- PLANLAMA

3-UYGULAMA

4- DEĞERLENDİRME

* DEĞERLENDİRME ; UYGULAMADA ELDE EDİLEN SONUÇLARIN ÖNCEDEN BELİRLENMİŞ HEDİFLERE NE ÖLÇÜDE UYGUN OLDUĞUNUN KONTROL EDİLMESİDİR

* ARAŞTIRMA ; SİSTEMLİ BİLGİ TOPLAMA VE TOPLANAN BİLGİLERİ DEĞERLENDİRMEDİR.

- ARAŞTIRMA GÜVENİLİR BİLGİLERİN ELDE EDİLMESİNDE BİR ARAÇTIR.

* HALKI TANIMA DA ;

1- ANKET

2- GÖRÜŞME

3- YÜZ YÜZE İLİŞKİLER

4- DANIŞMA

5- KAMUOYU ARAŞTIRMALARI VB. YÖNTEMLER KULLANILIR.

* 1993 YILINDA I. DİN ŞURA SINDA  DİN HİZMETLERİNDE İLMİ ARAŞTIRMALAR ÜZERİNDE DURULDU. BUNLAR :

1- KİTLE İLETİŞİMİNDE OKUYUCU SEYİRCİ ARAŞTIRMALARI

2- DİNİ İSTATİSTİKLER

3- İSLAMİ ARAŞTIRMALAR.

* İSLAMİ ARAŞTIRMA; İSLAMİ BİLGİ KAYNAKLARININ DÜZENLENMESİYENİDEN TASNİF OLUNMASI VE ÇEŞİTLİ AÇILARDAN YORUMLANMASI SÜREÇLERİNİ İÇİNE ALAN TEMEL ARAŞTIRMALAR DIR.

* UYGULAMALI ARAŞTIRMALAR; İSTATİSTİKİ YÖNTEMLERLE İFADE OLUNMALARI VE PROBLEM ÇÖZÜCÜ OLMALARI İTİBARİYLE TEMEL ARAŞTIRMALARDAN AYRILIR.

* CEVAMİUL KELİM = AZ VE ÖZ SÖZ SÖYLEME KABİLİYETİ.
* PEYGAMBERİMİZİN HİTABETİNİ FORMÜLE EDEN ÜÇ KAVRAM :

1- HAKKA GÜVENMEK

2- SÖZ – EYLEM BÜTÜNLÜĞÜ

3- DOĞRU BİLGİ

* HZ PEYGAMBER MEDİNEYE GELİŞİNDEN VEFATINA KADAR 500 ( BAZI ARAŞTIRMACCILARIN TESBİTİNE GÖRE 552) HUTBE OKUMUŞTUR.

* KUTSAL KİTABIMIZDA KAVL ( SÖZ ) KELİMESİ ;

1- KAVLİ MA’RUF = GÜZEL YAPICI SÖZ.

2-KAVLİ SEDİD = DOĞRU SAĞLAM ETKİLİ SÖZ.

3- KAVLİ LEYYİN = YUMUŞAK TATLI SÖZ

4- KAVLİ KERİM = NAZİK SAYGILI SÖZ

5- KAVLİ MEYSUR = GÖNÜL ALICI TESELLİ EDİCİ SÖZ.

6- KAVLÜL MÜ’MİNİN = İNANANLARIN SÖZÜ.*KURÜNA GÖRE HİTABET METODU ;

1- KONUŞURKEN KANITLA KONUŞMAK. KESİN BİLGİ SAHİBİ OLUNMAYAN HUSUSLARDA İSE DİKKATLİ OLMAK.

2- KONUŞURKEN BİLGİ KAYNAKLARINI ETKİLİ KULLANMA GÜVENİLİR KAYNAKLARDAN YARARLANMA.

3- KONUŞURKEN BİRLEŞTERECE OLMA  BÖLÜCÜ VE PARÇALAYICI İFADELER KULLANMAMA

4- KONUŞURKEN KAVRAMLARI YERİNDE KULLANMAK

5- BİLİNCİ UYANDIRMAK DUYGULARI TERBİYE ETMEK.

6- ALLAHA DAYANMAK VE GÜVENMEK.

Navigasyon

[0] Mesajlar

[#] Sonraki Sayfa

[*] Önceki Sayfa

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc