ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Açık Öğretim & İlitam Dunyasi ๑۩۞۩๑ > Aöf İlahiyat Programı > İlahiyat 2.sınıf > Ders Özetleri ve Notları >  İslam Düşünce Tarihi Ara Sınav Çalışma Özeti
Sayfa: [1] 2 3   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: İslam Düşünce Tarihi Ara Sınav Çalışma Özeti  (Okunma Sayısı 23540 defa)
17 Aralık 2009, 05:11:22
Zehibe

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 31.682Site
« : 17 Aralık 2009, 05:11:22 »İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİ ARA SINAV ÇALIŞMA ÖZETİ

ÜNİTE 1

-İslam Düşüncesi genel insanlık düşüncelerinden kaynağı bakımından ayrılır.
-Yahudi din felsefesinin kurucusu Philon dur.
- Hıristiyan din felsefesinin kurucuları Origene ve Crement dir.
-Yahudilik ve Hıristiyan din felsefeleri Eflatun ve Yeni Eflatunculuk düşüncelerinin yorumlanmasından oluşmuştur.
-İslam düşüncesine etkisi en az olan düşünce Sabiilik'tir.
-İslam felsefesinin temel kaynağı Yunan -Hellenistik düşüncedir.
-Hellenistik felsefe devrinde ortaya çıkan mekteplerin başında, Şüphecilik, Epikürcülük ve Yeni Eflatunculuk gelir.
-Batı düşüncesinin ortaya çıkışı XI ve XII yy larda

ÜNİTE 2
-İslam akılcılığının temeli Hz. Muhammed'in vefatıdır.
-Hz.Muhammed ilk müslümanların sağlık ihtiyaçlarını bilimsel olarak çözmek için teyzesinin kocasını İran'a tıp öğrenmesi için göndermiştir.
-Kelami, Siyasi ve Hukuki düşünce akımları Emeviler devrinde ortaya çıkmıştır.
-Hz. Osman , Hz. Ali ve Muaviye döneminde cereyan eden olayların nedeni Hilafet Meselesi'dir.
-Haricilerin ilk fırkası Ezrakiler'dir.
-Muaviye ve Emevi iktidarı taraftarlığını savunan Cebriye Fırkası'dır.
-Felsefi ve Bilimsel düşünce Abbasi devrinde ortaya çıkmıştır.
-Mutezileninde öncülüğünü yaptığı Allahın Sıfatlarının olumsuz karşılanması görüşü Cehmiyye fırkası'dır.
-Düşünce haraketlerine fırka yerine mezhep denmesi Abbasi döneminde başlamıştır.
-Maturidilik hukuk sahasında ortaya çıkan bir mezhep değildir.
-Selef haraketinin başlangıcı sayılan ilk fıkhi haraket Kur'an ve Sünneti anlamaya yönelik olan Medine Ehli haraketidir.
-Medine Ehli haraketi İmam Şafi, Ahmet B.Hambel, Malik B.Enes gibi alimlerin yetişmesine vesile olmuştur.
-İslamda esas tecüme haraketleri Abbasi döneminde başlar.
-Abbasi döneminde başlayan tercüme haraketi adeta bir devlet politikası olmuş ve 830 yılında Beytül_Hikme adıyla tercüme bürosu açılmııştır.

ÜNİTE 3

-Kalbe, akla düşüncelerin gelmesi ve marifet anlayışının temelini oluşturan İsbatiyye prensibi Havatır'dır.
-İbnül Arabi'ye göre cihanı meydana getiren mertebelerin sonuncusu İnsan_ı kamil'dir.
-Tarikatlerin müesseseleşmesi XVI yy. da başlamıştır.
-Tasavvuf'a felsefi ve kelami düşünceyi sokan ve hululittisal anlayışlarına karşı çıkan mutasavvıf Gazzali'dir.
-İbnül Arabi'nin en önemli eseri Fususil_Hikem'dir.
-İmam Rabbani2nin en önemli eseri Maktubat'tır.
-Rüya yolu ile Hz. Muhammed2ten feyz alınarak kurulan tarikat Üveysi tarikatıdır.
-Gazzaliden önceki kelamcılar döneminde kelamın konusu Allahın Zat'ı ve Sıfatları olmuştur.
-Felsefe'nin islam aleminde yayılması ile kelamın konusu Mevcud teşkil etmiştir.
-Kelam ilmini felsefe ile mücadele yapabilecek şekilde geliştiren kelam ekolü Eş'ariyye'dir.

ÜNİTE 4
-Alimlerin kelam ilmini tarif ederkenitina gösterdikleri Usul_ü Selase : Allah_Nübüvvet_Ahiret'tir.
-El Fıkhul Ekber adlı eseri ile fıkıh ile kelamı birbirinden ayıran islam alimi İmam Ebu Hanife'dir.
-Tarih boyunca kelam ilminin konuları ve metodları açısından değişimindeki etken ortaya çıkan ihtiyaçlardır.
-Allahı zatından ve sıfatlarından, fiil ve birliğinden bahseden Kelam ilmidir.
-İslam fikir tarihinde Kelam ilminin ilk kurucusu Mu'tezile kabul edilir.
-Mu'tezile'nin kullandığı bu metod'a Kelam , İslam akaidini savunan ilme de Kelam ilmi denmiştir.
-İmamiyye ve Zeydiyye Şiilik kelam ekolünün temelini oluştururlar.
-İmam Ebu Hanife'nin iman esaslarını ele aldığı eseri El_Fıkhul_Ekber'dir.
-İmam Maturidi'nin kelama dair görüşlerinin bulunduğu eseri Te'vilatü Ehlis_Sünne veya Te'vilatul Kur'an adlı eseridir.

ÜNİTE 5
-İslam dünyasında felsefenin gerilemeye başlaması XIV yy da olmuştur.
-Tabiat felsefesiyle uğraşmış olan İlahıyatçılar ile Tabiatçılar arasındaki fark Metafizik konulardır.
-Felsefi reddeden bir tutum içerisinde olan Malikiler'dir.
-Yunan-Hellenistik felsefeye karşı Doğu kaynaklı bir Hikmet felsefesi kurmak girişiminde bulunan Suhreverdi El-Maktul'dür.
-IX yy İslam felsefesinin doğuş devridir.
-İslam düşünce tarihinde Yunan-Hellenistik düşünceye bağlı felsefe akımının son temsilcisi İbn_Rüşd'tür.
-Tabiatçıların en ünlü düşünürleri Es_Serahi ve Ebu Bekr Er_Razi'dir.
-Er_Razi bilimsel kimyanın kurucusu sayılır.
-Er_Razi'nin tıp alanında en ünlü eseri El_Havi ve Kitabul_Mansur'dur.
-Er_Razi felsefesinde kozmolojik ve metafizik görüşlerini hepsi ezeli olan Allah,Ruh,Madde,Zaman ve Mekan esaslarına dayandırır.

ÜNİTE 6
-İlk islam filozofu Kindi'dir.
-Farabi Allahın varlığını Kozalite delili ile ispatlamıştır.
-Sudur nazariyesinin kaynağı Sümerler'dir.
-Aristo'nun Batılılarca tanınmasını sağlayan ve Batıda hür düşüncenin doğmasına öncülük eden İslam düşünürü İbn_Rüşd'tür.
-Suhreverdi'nin kurduğu İşrakilik temelde hakikatin sezgiyle elde edileceğine inanır.
-İşrakilik geniş ölçüde Gazzali-Tasavvuf etkisinde kalmıştır.
-İşarakilik eklektik bir felsefedir.
-İşrakiliği tanıtan filozof Risale fi Akvalil isimli eseriyle Kasapbaşızade'dir.
-Endülüs felsefe tarihinin önemli ilk filozofu İbn_Bacce'dir.
-Gazzali2nin Tasavvufa yönelmesinde etkili olan şüphelerini anlattığı eseri El Munkız ed_Dari adlı eseridir.
-İbn Sina dinle felsefeyi uzlaştırmada dini tercih etmiştir.
-Sosyoloji ve Ekonomi ilimlerini kuran ve ilk Tarih Felsefecisi olan düşünür İbn Haldun'dur.
-İbn Halduna şöhreti veren tarih felsefesi yaptığı eseri Mukaddime adlı eserdir.,
-İbn Haldun'un Mukaddime adlı eserine ilk çeviriler Türkiye'de Pirizade Cevdet Paşa tarafından yapılmıştır.

ÜNİTE 7
-Düşünce tarihimizin yazılmasında zorlukların en fazla yaşandığı dönem Anadolu Türk Tarihidir.
-Tasavvufi düşünce ve tarikat olarak en yaygın olan Nakşibendiliğin Osmanlı düşünce hayatına girişi Simavlı Molla İlahi iledir.
-Tasavvufi düşüncenin en önemli ekollerinden olan Vahdet_i Vucud İbnü'l Arabi ile doğmuştur.
-Mutasavvıflara göre Tasavvuf düşünce ve pratik olarak özünü Kur'an ve Sünnet'ten alır.
-Tasavvuf'un gerçek kurucusu Hasan el Basri'dir.
-Batıda gelişen modern mantık Osmanlılar düşüncesine Ali Sedat ve Salih Zeki ile girmiştir.
-Osmanlı kelam düşüncesi büyük ölçüde Eş'ariliğin ve Maturidiliğin yorumlarına dayanır.
-Kurtuluş devri kelamcıların en önemlisi İznik medresesinin ilk müderrisi, vahdet_i vücudçu olan Davud'ül Kayseri'dir.
-Beşir Fuad Metaryalist bir ilim adamıdır.

ÜNİTE 8
-Vasıtalı dorulama yöntemi Delil'dir.
-Bilgide esas olan bilginin kesinliği (doğruluğu ve yanlışlığı )dır.
-Bütün İslam alimlerinin bilginin kaynakları olarak birleştikleri kavram Akıl'dır.
-Objektif ve Subjektif bilgiyi ifade eden kavramlar Akıl ve Duygu'dur.
-Tümdengelim ve Tümevarım yöntemleri özellikle bilginin çıkarımsanımı için gereklidir.
-Kelamcılara göre Tümevarımda anoloji yapılırken Hikmet gözönünde bulundurulur.
-İlim tarihinde ilk sınıflamalar IX yy da Harizmi ve Kindi ile başlamış, Farabi, İbn Sina ve İhvanı Safa'larlada genişlemiştir.
-İlmi matlablar kendileri ile ilim elde edilen sorulardır.
-Farabinin ilimler sınıflaması İhsaü'l_Ulum adlı eserindedir.
-Harizinin ilimler sınıflaması Mefhatihü'l_ulum adlı eserindedir.
        

[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: İslam Düşünce Tarihi Ara Sınav Çalışma Özeti
« Posted on: 12 Temmuz 2020, 16:00:20 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: İslam Düşünce Tarihi Ara Sınav Çalışma Özeti rüya tabiri, İslam Düşünce Tarihi Ara Sınav Çalışma Özeti mekke canlı, İslam Düşünce Tarihi Ara Sınav Çalışma Özeti kabe canlı yayın, İslam Düşünce Tarihi Ara Sınav Çalışma Özeti Üç boyutlu kuran oku İslam Düşünce Tarihi Ara Sınav Çalışma Özeti kuran ı kerim, İslam Düşünce Tarihi Ara Sınav Çalışma Özeti peygamber kıssaları, İslam Düşünce Tarihi Ara Sınav Çalışma Özeti ilitam ders soruları, İslam Düşünce Tarihi Ara Sınav Çalışma Özetiönlisans arapça,
Logged
17 Aralık 2009, 14:20:39
zahdem

Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 2.060


Site
« Yanıtla #1 : 17 Aralık 2009, 14:20:39 »

Allah razı olsun neslinur kardeşim.rabbim bu gayretinin artarak devam ettirmeyi nasip eylesin.diğer konuları ve derslri de bekiyoruz
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

14 Ocak 2010, 15:58:09
*belinay

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 7


« Yanıtla #2 : 14 Ocak 2010, 15:58:09 »

allah razı olsun emklerınıze sağlık bunları bılgısayarıma cıkartabılırmıyım sormadan cıkarmak emegı calmak gbı olacak..
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
14 Ocak 2010, 19:19:25
m1976k

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 1


« Yanıtla #3 : 14 Ocak 2010, 19:19:25 »

teşekkürler emeğine sağlık 8)
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
30 Ocak 2010, 17:55:29
Zehibe

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 31.682Site
« Yanıtla #4 : 30 Ocak 2010, 17:55:29 »

ALLAH razı olsun emklerınıze sağlık bunları bılgısayarıma cıkartabılırmıyım sormadan cıkarmak emegı calmak gbı olacak..

Tabi indirebilirsiniz derslerinizde yüksek başarılar dilerim belinay kardeşim
sevgi ve dua ile...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1] 2 3   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &