ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Açık Öğretim & İlitam Dunyasi ๑۩۞۩๑ > Sakarya İlitam > Ders Notları ve Özetler > Tefsir Tarihi 1-2-3-4. Haftalar Özet
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Tefsir Tarihi 1-2-3-4. Haftalar Özet  (Okunma Sayısı 7037 defa)
25 Şubat 2010, 01:54:00
rahimma

Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 16


« : 25 Şubat 2010, 01:54:00 »Abdurrahim AKTAŞ

*Tefsir: gücün yettiği kadarıyla Kur’ân-ı Kerim’de ALLAH’ın murâdını araştıran ilimdir”.
>Tefsir:“Âyetlerin  inişlerini,  durumlarını ve kıssalarını, nüzûl sebeplerini, Mekkî ve Medenî, hass ve âmm, mutlak  ve mukayyed, vaîdi, emri ve nehyi, ibret ve emsâli gösteren ilimdir.”
*Te’vîl: âyetin, taşıdığı anlamlardan birine ircâ edilmesidir.
>Te’vîl; bir  sözün  tefsir ve beyanıdır. >İbn Cerîr te’vil’i tefsir anlamında kullanmıştır.
*Tercüme ıstılahta: “bir kelâmın mânâsını diğer bir lisanda dengi bir tabir ile ifade etmektir.”
>Tercüme iki kısımdır: 1. Harfî veya Lafzî  Tercüme, 2. Tefsirî  Tercüme.
>Tercüme yerine> meâl kullanılmıştır. 
*Meal Istılahta: bir sözün mânâsının her yönü ile aynen değil de, biraz noksanı ile ifade edilmesidir.
>Kur’ân-ı Kerim  tercümesi  için  kullanılan meâl  kelimesi> yapılan işte eksikliğin var olduğunu gösterir...
*Tefsir  ilminin  konusu> Kur’ân  âyetleridir.
*Tefsir ilminin gâyesi> Dünya ve ahiret mutluıluğudur.
*Tefsirin ilk örneğini> Hz. Peygamber yaptı.
*Tebliğ iki şekilde yapılır: 1- risâleti yani Kitabı tebliğ, 2- mânâlarını açıklamak ve bildirmektir.
*Hz. Peygamber’in tefsiri nasıldı>: Kur’ân’ın  mücmel âyetlerini tafsîl, umumî hükümlerini tahsîs, müşkilini  tavzih, neshe delâlet etme, müphem olanı açıklama, garip kelimeleri beyan etme, tavsif ve tasvir ederek  müşahhas hale getirme gibi kısımlardır.
*Bunların tefsiri Peygamberimize bırakılmıştır> Kur’ân’da zikredilmeyen Ahkâma, âhiret ahvâline, kısas ve ahbâra ait bazı hususlar...
*Peygamberin beyanı nasıldı>; kavliyle, fiiliyle ve ikrarıyla olurdu.
*Hz.Peygamberin âyetleri tefsir etmesi> programlı bir takrir şeklinde olmayıp müteaddit vesilelerle oluyordu.
* Sünnet, Kur’ân’ı iki şekilde beyân eder:
1- kitaptaki  mücmeli  beyândır. Örn: namaz vakitleri, zekâtın miktarı. 
2.  Kitapta bulunmayan bir hüküm koyar> bazen Kur’ân’da bulunmayan bir mesele hakkında sünnette varsa, bu sünnet hüküm olur ve o meseleyi  farz veya haram kılabilir.
*Sahâbe Tefsiri> kendilerine mânâsı kapalı gelen ayetlerle sınırlı kalmışken;
   Tabiiler Döneminde;
1-Kur’ân’ın bütünü tefsir edilmeye başlanmıştır.
2-Sahâbe’nin  yaptığının aksine, ayetlerin icmâlî mânâlarıyla yetinilmeyip kelimeler de tefsir edilmiştir.
3-Kur’ân’daki garip lafızlar, baştan sonuna kadar âyet âyet tefsir edilirken, istinbat ve istidlâl yoluyla âyetlerden hükümler çıkartılması sebebiyle, âyetlerde bazı kelime ve tâbirlerin tavzihine geniş yer verilmiştir.
4-Lügat müfredatının yanında târihî bilgiler, fıkhî şerhler ve gayb âlemini tasvîr mahiyetinde açıklamaların yapılmıştır.
>Tâbiîler arasındaki anlayış farklılığından> tefsirdeki  ihtilafları çok olmuştur.
>Bu  ihtilaflar neticesinde> mezhebî  ihtilafların  tohumları Tabiin döneminde oldu.
*İslâm’ın  ilk  5-6 asrından sonra, taklitten dolayı> Tefsir de durgunluk oldu.
*Avrupa’da meydana gelen fikrî ve ilmî hareketler> islâm âleminde de bir  uyanma  oldu. Pusulanın keşfi,  matbaa, Dekart, Galile ve Newton islâm âleminin gözünü açmıştır.
*İslamı olumsuz etkiledi> Avrupa’nın ilhâdî ve dehrî felsefe, Hindistan ve iran’da bâtınî hareketlere sebeptir.
*3. Selim  ve  2. Mahmut devirlerindeki  ıslahatlar> Gülhâne Hattı, Islahât-ı Hayriye, Necit’te Vahhabî,  Mağrib’de Sultan Süleyman el-Alevî’nin hareketlerine sebep oldu. 
*XIX.  asır> Müslümanlarda dinî  hareketlerin  canlandı. Tefsirdeki taklitçiliğe son vermeye çalışıldı.
*TEFSİR ÇEŞİTLERİ: “rivâyet ” ve “dirâyet tefsiri”
>RİVAYET TEFSİRİ(Nakli-Me’sur): Kur’ân-ın,sünnetin, sahâbe ve tâbiûn sözlerine dayanan tefsirdir. 
âyetin mânâlarını, kıraât vecihlerini,muhkem ve müteşâbihleri, nüzûl sebeplerini, nâsih ve mensûhunu geçmiş ümmetleri bildirir.Örn: Tefsir, siyer, magâzî ve târih’te var.
>DİRAYET TEFSİRİ(“rey-“ma’kûl)   ise; Arap dili ve edebiyâtı, dinî ve  felsefî  ilimlere dayanan  tefsirdir.
*TEFSİR 2’DİR: Mevdûî/Konulu ve Mevziî/tecziî/âyet  âyet  tefsir
>A. Mevdûî/Konulu/tevhidi  Tefsir: “Konulu  Tefsir”  veya “Kavram Tefsiri/Kavramsal Tefsir”  olarak bilinir. 
“Konulu Tefsir; aynı konuda değişik sûrelerde zikredilen âyetleri toplamak, nüzûl sırasına göre tertip etmek ve konularına göre açıklayıp hüküm çıkarmaktır.
>B. Mevziî/tecziî/âyet âyet tefsir çeşitleri> a. Tahlîlî, b. İcmâlî, c. Mukâren/Karşılaştırmalı Tefsir
*Tahlîlî Tefsir 2’dir> Rivâyet ve Dirâyet Tefsiri.                                       
*Dirâyet Tefsiri 2’dir:
1- Mutlak Dirâyet Tefsiri: Hiçbir görüşle kayıtlanmamış.
2- Mukayyed dirâyet tefsiri. Belli bir görüşün hâkim olduğu tefsir.
*Mukayyed Dirâyet Tefsiri bölümleri.
>A) Tasavvufî/Sûfî Tefsir: 1. Nazarî Sûfî/Tasavvufî Tefsir  2.İşârî veya Amelî Tefsir.
>Diğer Mukayyed Dirâyet Tefsirleri> Felsefî, Fıkhî, Fennî, Edebî-içtimaî, Lügavî, Târihî, Fırka, ilhâdî.
*Tefsirdeki  farklılık sebebi>  Kur’ân’ın  yapısı,  muhtevası  ve müfessirlerin görüş, tavırlarıdır.
*Müteşabih:>iki farklı yorum, iki farklı anlayıştır.
*“Kur’ân Müslümanlığı” ve “Yeniden Kur’ân’a dönelim” sözler> “Sünnet”i devre dışı bırakma hareketidir.
*Asrımız  insanı için en iyi metot> Konulu Tefsir metodudur.
   2.HAFTA - TEFSiR, TE’ViL, TERCÜME, MEÂL
   A) TEFSİR
   “fesr” kökünden türemiş, “tef’îl” vezninde mastardır.
Fesr: örtülü bir şeyi açmak, açıklamak ve ortaya çıkarmak mânâlarına gelir. Doktorun, hastalığı teşhis etmek maksadıyla hastanın şişedeki idrarına bakmasına “fesr” denildiği gibi, yine hastalığı teşhis maksadıyla tetkîk ettiği suya bakmasına ve bu suyun konulduğu şişeye de “fesr” denir. “fesr”in duyu organlarıyla kavranabilecek bir kapalılığı açmak değil, akıl ile kavranabilecek bir mânâyı açıklığa kavuşturmak mânâsına geldiği de kabul edilir.
Tefsire” de >doktorun hastalığı teşhis için, hastanın şişedeki idrarına bakması manasına geldiği gibi, yine teşhis için tetkîk edilen idrar mânâsına da gelir.
Tefsir” de >kapalı bir şeyi açmak ve ortaya çıkarmak mânâlarına gelir. Ancak bu kelime çokluk mânâsına delâlet eden tef’îl kalıbından geldiği için “fesr”in kuvvetlisidir ki, iyice açmak, açıklığa çıkarmak ve izah etmek demektir. 
Kur’ân-ı Kerim’de “Onların sana getirdiği her misale karşı biz sana mutlaka gerçeği en güzel açıklamayı getiririz.”
Türkçe’de tefsir: “yorum ve Kur’ân tefsirine dâir yazılmış kitap” mânâlarında kullanılmaktadır. Ayrıca “Şerh” kelimesiyle eş anlamlı olarak “ilmî ve felsefî eserleri izah etmek” mânâsında da kullanılmıştır.
Tefsir:> “O, ALLAH kelâmının açıklamasıdır”, yahut “O, Kur’ân lafızlarının ve mefhumlarının açıklayıcısıdır”. Tefsir: insan gücü ve Arapça dil bilgisinin verdiği imkân nispetinde Kur’ân metninin mânâsını konu edinen bir ilimdir”.
Tefsir, “mânâya açık bir şekilde delâlet edecek bir lafızla âyetin mânâsı, durumu, kıssası ve sebebini açıklamaktır”.
Yaygın anlamı: “Kur’ân’ın mânâlarını keşfetmek, ondaki müşkül ve garîb lâfızlardan kastedilen şeyi açıklamak”
Beyân ehline göre: kapalı ve anlaşılmaz sözün kapalılığını giderip açıklayacak şekilde sözü uzatıp fazlalaştırmaktır.
Tefsir; insan gücünün yettiği kadarıyla Kur’ânda ALLAH’ın murâdını araştıran ilimdir”.
Tefsir: “Âyetlerin inişlerini, durumlarını ve kıssalarını, nüzûl sebeplerini, sonra Mekkî ve Medenî, muhkem ve müteşâbih, nâsih ve mensûh, hass ve âmm, mutlak ve mukayyed, mücmel ve müfesser oluşlarını, helâlı haramı, va’di ve vaîdi, emri ve nehyi, ibret ve emsâli gösteren ilimdir.”

   B) TE’VİL
   Te’vîl” kelimesi, “evlun” kökünden tef’îl vezninde, “geri dönmek” (rücû’) mânâsınadır. Tef’îl bâbında ise, “açıklamak, beyân, tefsir, keşf, îzâh, tercüme, netice gibi anlamlarda kullanılır. 
Istılâh olarak, “zâhirî birbirine uygun olan mânâyı iki ihtimalden birine reddetmektir”.
Ez-Zerkeşi’ye göre ise; âyetin muhtemel olduğu mânâlardan birine rücû ettirilmesidir.
Te’vîl; “ister zâhirine uygun düşsün ister düşmesin, bir sözün tefsir ve beyanıdır.
İbn Cerîr eserlerinde >te’vil kelimesini tefsir anlamında kullanmıştır.
El-Begavî, “Te’vil: Ayet-i öncesi ve sonrasına uygun olan muhtemel mânâsına, Kitap ve Sünnet’e ters düşmeksizin, istinbat yoluyla hamletmektir. Tefsir ise: Ayeti, nüzûl sebepleri, diğer durumları ve kıssası itibariyle açıklamaktır.”
Mâturîdî “Tefsir: Ayetten murat olunan mânânın öyle olduğunu kesin olarak söylemek ve o mânânın kastedildiğine ALLAH’ı şahit tutmaktır. Bu şekilde yapılan tefsir, şayet kesin bir delile dayanıyorsa sahihtir; dayanmıyorsa, yasaklanmış olan re’y tefsiridir. >Te’vil ise: Kesin kaydıyla söylemeden ve ALLAH’ı şahit tutmadan, ayetin muhtemel olduğu mânâlardan birini tercih etmektir.”

   TEFSİRLE TE’VİL ARASINDAKİ FARKLAR
1) Te’vil’de, tefsir lafzında olduğu gibi, anlamın doğruluğunda>kesinlik yoktur. Tefsirde, “ALLAH Teâlâ şu ibareden şu hükmü, şu mânâyı murat etmiştir” diye kesin hüküm vardır. Bu cihetle tefsir kat’î bir delile ve şâri’in beyanına tevakkuf eder. Böyle kat’î bir delile istinat etmezse >re’y ile tefsir olur ki, bu şer’an menedilmiştir. Te’vil ise, lafızdan murad-ı ilâhiyyeyi beyanda kat’iyet bulunmayarak lafzın ihtimallerinden birini tercihten ibarettir. İlk devirde bir ihtiyat tedbiri olarak te’vil lafzı, tefsir lafzından daha çok kullanılmıştır. Yine bundan hareketle İbn Kuteybe>(Te’vilü Müşkili’l- Kur’ân), Taberî>(Câmiu’l- Beyân an Te’vili Âyi’l- Kur’ân) ve Mâturîdî>(Te’vilât) gibi ilk müfessirler,  tefsirlerine tefsir yerine >te’vil adını vermişlerdir.
2) Te’vil’de, ALLAH’ı şâhit göstermek yoktur. Zira te’vil eden, murat edilen şeyden haber vermemekte ve “ALLAH bununla şunu murat veya  kastetmiştir” d...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
« Son Düzenleme: 25 Şubat 2010, 02:23:49 Gönderen: Neslinur »
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Tefsir Tarihi 1-2-3-4. Haftalar Özet
« Posted on: 22 Şubat 2020, 04:18:13 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Tefsir Tarihi 1-2-3-4. Haftalar Özet rüya tabiri,Tefsir Tarihi 1-2-3-4. Haftalar Özet mekke canlı, Tefsir Tarihi 1-2-3-4. Haftalar Özet kabe canlı yayın, Tefsir Tarihi 1-2-3-4. Haftalar Özet Üç boyutlu kuran oku Tefsir Tarihi 1-2-3-4. Haftalar Özet kuran ı kerim, Tefsir Tarihi 1-2-3-4. Haftalar Özet peygamber kıssaları,Tefsir Tarihi 1-2-3-4. Haftalar Özet ilitam ders soruları, Tefsir Tarihi 1-2-3-4. Haftalar Özetönlisans arapça,
Logged
25 Şubat 2010, 02:26:52
Zehibe

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 31.682Site
« Yanıtla #1 : 25 Şubat 2010, 02:26:52 »

Allah c.c. razı olsun paylaşım için
Selametle...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
14 Mart 2010, 17:45:17
beyazmelek

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 166


« Yanıtla #2 : 14 Mart 2010, 17:45:17 »

allah razı olsun .
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
14 Mart 2010, 18:45:36
queen

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 231


« Yanıtla #3 : 14 Mart 2010, 18:45:36 »

çalışmaları yapan arkadaşlar istifade ediyoruz hakkınızı helal edin

[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &