ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Hadis Eserleri > Cem ul Fevaid  > Vela varisi olmayanlar
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Vela varisi olmayanlar  (Okunma Sayısı 1189 defa)
08 Ocak 2011, 20:45:07
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 08 Ocak 2011, 20:45:07 »VELA, VARİSİ OLMAYANLAR, PEYGAMBER SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM'İN MİRASI VE BAZI EŞYASI İLE MALLARIVELA, VARİSİ OLMAYANLAR, PEYGAMBER SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM'İN MİRASI VE BAZI EŞYASI İLE MALLARI

5147- Amr bin Şuayb'dan, o da babasın­dan, o da dedesinden;

(Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Mala kim vâris olursa velâya da vâris

olur." [Tirmizî; daha sonra "İsnadı kavı ıleğiidİr" dedi.

5148- Amr bin Şuayb'dan, o da babasın­dan; o da dedesinden:

(Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Velântn mirası, erkeklerden en büyüğüne düşer. Kadınlar velâya bizzat azat ettikleri ve­ya azat ettiklerinin azat ettikleri olması dışında vâris olamazlar."

5149- Ebû Hureyre radiyallahu anh'daıı: "Âişe azat etmek niyetiyle bir cariye salın

almak istedi. Ancak cariyenin ailesi velayet hakkı kendilerinin olmadan buna razı olmadı, Âişe, durumu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e anlatınca, şöyle buyurdu: 'Bu şart seni alıkoymaz, çünkü velâ hakkı azat edenin­dir'."

5150- Ebû Bekr bin Abdirrahman radiyal­lahu anh'dan:

"Âs bin Hişâm Öldü. Üç tane oğul bıraktı. İkisi anne bir oğullar, diğeri ise herhangi bir sebepten olan oğul. Anne bir olan oğulların biri öldü. Geride mal ve azatlı köleler bıraktı. Anne-baba bir kardeşi malına ve azatlı köle­lerinin velasma vâris oldu.Sonra vâris öldü, geride baba bir oğul ve kardeş bıraktı.

Oğul dedi ki: 'Babamın hissesine düşen mal ve azatlı kölelerin velâsı benim hisseme düşmüştür.' Kardeşi dedi ki: 'Durum böyle değildir. Senin hissene sadece mal düşmüş­tür, azatlıların velâsını değil. Bugün karde­şim ölseydi meselâ ben ona vâris olmaz mıydım?' Bunun üzerine Osman'a başvur­dular. Osman, azatlıların velâsını kardeşine verdi." [Mâlik.]

5151- Ziyâd bin Ebî Meryem radiyallahu anh'dan:

"Bir kadın kendisine ait olan bir köleyi azal elti. Sonra öldü, geride oğlunu ve karde­şini bıraktı: Sonra azatlısı da öldü. Kadının oğlu ile kardeşi miras hakkında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e geldiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bu­yurdu: 'Miras kadının oğlunundur.' Kardeşi dedi ki: 'Bir cürüm işleseydi kime ait olur­du'?'

'Senin üzerine' buyurdu." |Dârimîl

5152- el-Hasan radiyallahu anh'dan:

Bir adam Peygamber sallallahvı aleyhi ve sellem'e bir köle getirdi. Dedi ki: "Ben bunu salın aldım, azat edeceğim, ne dersin?"

"O senin kardeşin ve nıevlândır (azatlı kölendir)."

"Onun dostluğu hakkında ne dersin?" "Sana teşekkür ederse, bu onun için hayır, senin için serdir. Eğer sana karşı nankörlük yaparsa, bu senin için iyi, onun İçin kötü olur." "Peki malı hakkında ne dersin?" "Eğer akraba bırakmadan ölürse sen ona vâris olursun!" buyurdu.

İkisi cie mürse. olarak Dârimî'ye aittir.]

5153- Amr bin Şuayb'dan, o da babasın­dan, o da dedesinden:

"Riyâb bin Huzeyfe bir kadınla evlendi; kadın ona üç oğlan doğurdu. Anneleri öldü, onun mallarına ve azat ettiği kimselerin velâ-sına vâris oldular. Amr bin el-Âs onun oğulla­rının asabesi (yani sadece vâris olduğunda malın tamamını alabilecek en yakın akrabala-

rı) idi. Amr, onları Şam'a yolladı, orada öldü­ler. Amr bin el-Âs geldi. Onun bir azatlısı da öldü ve mal bıraktı. Kardeşleri Ömer'in nez-dinde ondan (Amr'dan) davacı oldular. Ömer şöyle dedi: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 'Çocuğun veya babanın sahip olduğu mal, asabesi kimse onundur.' Ömer, Amr'a Abdurrahman bin Avf, Zeyd bin Sabit ve başka bir adamın şehâ-detini taşıyan bir mektup yazdı. Daha sonra Abdülmelik bin Mervan halife olunca, onlar onun yanında da davalaştılar. Abdülmelik: 'İşle bu, benim gördüğüm hükümdür' dedi ve Amr ise: 'Abdülmelik Ömer'in mektubu ile hükmetti. Artık kıyamete kadar biz bundan ayrılmayız1 dedi." [Ebû Dâvud]

5154- el-Mikdâm radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Her mumine ben kendi nefsinden daha ileriyim. Kim bir borç veya bakmaya muhtaç çoluk-çocuk bırakırsa bunların sorumluluğu bana aittir. Kim bir mal bırakırsa o, vârisle­rin olur. Ben mevlâsı olmayanın mevlûst-yım(vârisi olmayanların vârisiyim) malına vâris olurum; esirini kurtarırım. Dayı da mevlâsı olmayanın mevlâsıdır. Yeğenin malı­na vâris olur; onun esirini kurtarır."

5155-  Diğer bir rivayet: "Kim borç gibi ağır bir şey bırakırsa, onu ödemek bana aittir; mal bırakırsa vârislerine aittir. Ben vârisi olmayanın vârisiyim; onun diyetini öderim ve ona vâris olurum." |Ebû Dâvud]

5156- Bureyde radiyallahu anh'dan: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e bir adam gelip şöyle dedi: "Benim yanımda Ezd kabilesinden bir adamın mirası vardır, o kabileye mensup kimse bulamadım ki ona ve­reyim." Şöyle buyurdu: "Haydi git tam bir yıl Ezd kabilesinden birini ara." Bil' sene sonra ona geldi ve dedi ki: "Bunu verecek bir Ezdî bulamadım." Şöyle buyurdu: "ilk rast gelece­ğin Huzâî kabilesinden bir adama bak, ona verirsin." Adam geri döndüğünde, "Bana o adamı getirin!" buyurdu. Adam gelince, şöy­le buyurdu: "Huzâa kabilesinin en yaşlısını bul ve bunu ona ver!"

5157-   Diğer bir rivayet: Huzâa'daıı bir adam öldü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e onun mirası getirildi, şöyle buyurdu: "Onun bir vârisini arayın ya da bir akrabası­nı arayın." ona ne bir vâris ne de bir akraba bulabildiler. Bunun üzerine "Onu Huzûa'mn en yaşlısına verin!" buyurdu. |Ebû Dâvud]

5158- Âişe radiyallahu anhâ'dan: "Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sel­lem'in azatlı kölelerinden biri öldü ve geriye mal bıraktı. Ancak geride ne bir yakın ne de bir çocuk bıraktı. Peygamber sallallahu aley­hi ve sellem şöyle buyurdu: 'Onun mirasını kendi köy halkından birine verin!'"

|Ebû Dâvud veTirmizî|

5159- İbn Abbâs radiyallahu anh'dan: "Bir adam Öldü geride vâris bırakmadı; sadece azat ettiği bir köleyi bıraktı. Peygam­ber sallallahu aleyhi ve sellem onun mirasını ona (azatlıya) verdi." |Ebû Dâvuıi ve Tirmizîl

5160-  Temîm ed-Dârî radiyallahu anh'­dan:

Dedim ki: "Ey Allah'ın Resulü! Dalla önce müşrik iken müslüman birinin vasıtasıyla müslüman olan kimse hakkındaki sünnet (hüküm) nedir?" Resûlullah bana bunu açıklayarak buyurdu ki: "Müslüman kişi, İs­lâm'ı kabul edene sağlığında da, ölümünde de insanların en yakını ve en ileri olanıdır."

5161- Ukbe bin Âmir radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Kimin vasıtasıyla bir adam müslüman olursa, ona cennet vacip olur."

|Taberânî, Mu"'ccmıı'İ-Kebîr'de teyyîn bir senedle.J

5162-  Ömer radiyallahu anh'dan: "Bulunmuş çocuk hürdür, (ona kimse ve­layet iddia edemez) mirası da Beylü'l-Mal'a aittir.  Efendisi tarafından  'Senin üzerinde kimsenin velayeti olmasın, seni azad ediyo­rum' diyerek azad edilen köle de hürdür ve mirası da Beytü'l-Mal'a aittir." IRezînj

5163-  Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Vârislerim bir dinarı bile aralarında taksim edemezler. Hanımlarımın nafakası ve işçimin geçiminden sonra, bıraktıklarım birer sadakadır." [Mâlik, Buhârî, Müslim ve Ebû Dâvud.|

5164- Âişe radiyallahu anhâ'dan: "Fâtıma babasının Ölümünden sonra Al­lah'ın Peygamber sallallahu aleyhi ve sel­lem'e fcy olarak ihsan ettiği malın mirasından Ebû Bekr'den istedi. Ebû Beki- ona şöyle de­di: 'Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: 'Biz miras olarak bir şey bırak­mayız, bıraktıklarımız birer sadakadır." Fâtı­ma buna çok kızdı. Ölünceye kadar Ebû Bekr ile konuşmadı. Fâtıma Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra allı aya birkaç gün kala yaşadı. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e Hayber ile Fedek'lekİ fey olarak ihsan ettiği maldan ve Medine'deki zekât ma­lından kendi hissesine düşeni istedi. Ebû Bekr bunu kabul etmedi ve: 'Bunlardan hiçbir şeyi sana veremem. Peygamber sallallahu aleyhi

ve sellem'in yaptığı şeyden hiçbir şeyi lerkc-demem. O ne yaptıysa ben de onu yaparım. Onun emrine karşı gelirsem perişan olurum' dedi. Sonra Ömer de aynısını yaptı. Ancak Medine'deki sadakasını Ömer, Ali ile Ab-bâs'a verdi. Hayber ile Fedek'i elde tuttu ve 'Bunlar Allah Resulünün sallallahu aleyhi ve sellem sadakasidir. Onunla ilgilenmek, gelir­lerini fakirlere ve ilgili yerlere dağılmak, iş­başında olanlara aittir' dedi. İşle onlar bugüne kadar o hal üzere kalmışlardır."

5165- Diğer rivayet: "Bize vâris olunmaz; bıraktıklarımız sadakadır. Ne var ki Muham-ıned ailesi bu maldan (Allah'ın malından) yerler ve geçinirler. Geçimlerinden başka faz­la bir şey yapma hakları da yoktur,"

| Müslim, EbO Dâvud ve Nesaî.l

5166-  Ebû't-Tufeyl radiyallahu anh'dan: "Fâtima babasının mirasını istemek için

Ebû Bekr'e geldi. Ebû Bekr ona şöyle dedi:

'Allah Resulü sallariahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu duydum: 'Allah, Peygam­berine onu geçindirecek bir şey ikram ederse, ondan geride kalan kendinden sonra iş başı­na geçenlerin emrine verilir'." |Ebû Dâvud]

5167- Aişe radiyallahu anhâ'dan: "Peygamber sallallahu aleyhi ve seüem

vefat ettikten sonra hanımları, Osman'ı Ebû Bekr'e miraslarını istemek için göndermek istediler. Bunun üzerine Âişe şöyle dedi: Al­lah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem: Biz mi­ras bırakmayız, bıraktıklarımız ancak sada­kadır' buyumıamış mıydı? dedi."

5168-  Diğer rivayet: "Allah'tan korkmu­yor musunuz, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle dediğini duymadınız mı?: 'Biz miras bırakmayız; bıraktığımız sadaka olur. Muhammed ailesinin bu malı, gelip ge­çenler ve misafirler içindir. ...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
« Son Düzenleme: 08 Ocak 2011, 20:48:04 Gönderen: Sidretül Münteha »
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.034


View Profile
Re: Vela varisi olmayanlar
« Posted on: 16 Temmuz 2019, 10:59:40 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Vela varisi olmayanlar rüya tabiri,Vela varisi olmayanlar mekke canlı, Vela varisi olmayanlar kabe canlı yayın, Vela varisi olmayanlar Üç boyutlu kuran oku Vela varisi olmayanlar kuran ı kerim, Vela varisi olmayanlar peygamber kıssaları,Vela varisi olmayanlar ilitam ders soruları, Vela varisi olmayanlarönlisans arapça,
Logged
05 Temmuz 2019, 15:24:06
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 15.841Site
« Yanıtla #1 : 05 Temmuz 2019, 15:24:06 »

Esselamu aleyküm Rabbim bizlerin ilmini artırsın Rabbim paylaşım için razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
05 Temmuz 2019, 16:32:30
Ceren
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 24.878


« Yanıtla #2 : 05 Temmuz 2019, 16:32:30 »

Esselamu aleykum. Rabbim razı olsun paylasimdan kardeşim. ..
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
06 Temmuz 2019, 16:59:21
Sevgi.
Dost Üye
*****
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 14.464« Yanıtla #3 : 06 Temmuz 2019, 16:59:21 »

Aleyküm selâm Velâ nın mirası ordaki erkeklerin en büyüğüne düşer
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &