ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Hadis Eserleri > Cem ul Fevaid  > Vakıf sulh ve emanet
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Vakıf sulh ve emanet  (Okunma Sayısı 1174 defa)
09 Ocak 2011, 15:39:20
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 09 Ocak 2011, 15:39:20 »VAKIF, SULH VE EMANET


4972- İbn Ömer radiyallahu anh'dan: "Ömer Hayber'de (ganimetten) bir arazi

elde etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip şöyle dedi:

«Ey Allah'ın Resulü! Hayber'de bir yer edindim; bugüne kadar onun gibi kıymetli bir yer elde etmedim. Onu ne yapmamı emreder­sin?»
Şöyle buyurdu:

«İstersen kökünden (Allah için) onu hap­set ve onu(n gelirini) vakfet.»

Bunun üzerine Ömer onu şu şartlarla vak­fetti: «Onun aslı satılmayacak; bağışlanmaya­cak; kimse ona varis olamayacak; onun geliri sadece fakirlerin, yakın akrabanın olacak. Ay­rıca köle azat edilmesi için, Allah yolunda sa­vaşanlar için ve yolda kalanlar için de sarfedi-lecektir."

4973- Bir rivayette şu ek vardır: "Misafir için de. Onu (araziyi) idare edenin malı ken­disine sermaye etmeden, oftdan yemesinde ve arkadaşına yedirmesinde herhangi bir sakınca yoktur." |Altı hadis imamı, Mâlik hariç.|

4974-  Yahya bin Saîd radiyallahu anh'­dan:

Abdu'l-Hamîd bin Abdillah bin Ömer ba­na, (benim için) Ömer'in vakıfnamesini kopye etti:

"Bismillahirrahmanirrahim. İşte bu, Al­lah'ın kulu Ömer'in Semğ'in vakfedilmesi

İbn Ömer'in geçen hadisinin benzeri.

Ayrıca burada şöyle geçmektedir: "İçinde­ki meyvelerden (mahsûlden) elde edilenler dilenci ve yoksullar içindir. Semğ'in velisi is­terse oranın mahsulünden ödeyerek çalıştır­mak üzere köle satın alabilir.

(Bu vakıfnameyi) Muaykîb yazdı, Ab­dullah bin el-Erkam da şahit oldu. Bu Al­lah'ın kulu ve mü'minlerin Emîri Ömer'in vasiyyetidir. Ona (Ömer'e) bir şey olursa, Semğ, Sırma İbnü'l-Ekva', orada işleri yü­rüten kölesi, Hayber'deki yüz hissesi ve ora­da bulunan kölesi, Vâdi'l-Kura'da Muham-med sallallahu aleyhi ve sellem'in yiyecek olarak kendisine verdiği yüz (vasak)ın idare­si; bütün bunlara yaşadığı sürece Hafsa ba­kacak ve idare edecektir. Ondan sonra onun akraba ve ailesinden ileri gelenler, şu şartla­rı dahilinde idare edeceklerdir: Orası satıl­mayacak; satın alınmayacak; dilenci, yok­sul, akrabadan olanlara münasip gördüğü tarzda harcayacaktır. Onu idare eden kimse­nin ondan yemesi ya da yedirmesinde, geli­riyle çalıştırılmak üzere köle satın almasında herhangi  vebal ve sakınca yoktur."

|Ebû Davudi

4975-  Sa'd bin Ubâde radiyallahu anh dan: Dedim ki:

"Ey Allah'ın Resulü! Annem vefat etti, onun için hangi sadaka efdaldir?" Şöyle bu­yurdu:

"Su." Bunun üzerine (Sa'd) bir kuyu kaz­dı ve şöyle dedi: "İşte bu (kuyu), Ümmü Sa'd İçindir." [Ebû Dâvud ve Nesâî]

4976- Eşlem radiyallahu anh'dan:

O, Hz. Ömer'in şöyle dediğini duymuş: "Nefsim kudret elinde bulunana yemin ede-

rim ki, eğer gelecek nesilleri fakir bir halde bırakmayacak olsaydım fethedilen her bir ülke arazisini, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in Hayber'i taksim ettiği gibi tak­sim ederdim; (bu amaçla) ben fethedilen ül­keleri (şimdiki gaziler arasında taksim etme­yip) onlara (ileriki nesillere) bir hazine ola­rak bırakıyorum; diledikleri gibi aralarında paylaşırlar."

[Ebû Dâvud ve aynı lafızla Buhârî]

4977- İbn Ömer radiyallahu anh'dan: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, umre yapmak üzere (Medine'den) yola çıktı. Kureyş, onu Beyt-i Şeriften menettiler. Bu­nun üzerine Hudeybiye'de kurbanını kesti ve başını traş etti.

Onlarla gelecek sene kılıçtan başka hiç si­lah taşımayacaklarına, orada Kureyş'in istedi­ği kadar kalacaklarına ve bu şekilde umre ya­pacaklarına dair anlaştı. Ertesi sene gelince, onlarla yaptığı barış anlaşması üzerine Mekke'ye girdi. Üç gün sonra ona oradan çıkma­larını emrettiler; o da çıktı." fBuhârî]

4978- Âişe radiyallahu anhâ'dan: "Eğer bir kadın kocasının kendisinden yüz çevirmesinden korkarsa" mealindeki âyet, (Nisa 128 ) kocasının kendinden bezip kendisini boşamak ve başka bir kadınla evlen­mek istediği zaman ona şöyle diyen kadın hakkında nazil oldu:

"Beni tut, boşama! Bana harcamak zorun­da olmadığın zaman benden başka bir kadın­la evlenirsin, ama nöbetim yine nöbet olur."

"İste onlar bu şekilde anlaşılırsa, arala­rında bir uzlaşmaya varmalarında, sulh tesis etmelerinde herhangi bir sakınca yoktur." (Nisa 128 )
|Buhârî ve Müslim.]

4979- İbnü'z-Zübeyr radiyallahu anh'dan, o da babasından:

"Ensâr'dan bir adam Peygamber sallalla­hu aleyhi ve sellem'in huzurunda Zübeyr ile, Harre mevkiindeki hurmalıklarını suladıkları su yollan hususunda davacı oldu. Ensârî dedi ki:

«Suyu serbest bırak, aksın!» Fakat Zübeyr buna razı olmadı. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Zübeyr'e şöyle de­di:

«Evvela sen arazini sula, Sonra komşuna sal!» Ensârî olan adam buna kızdı ve şöyle dedi:

«Ey Allah'ın Resulü! Halanın oğlu olduğu için böyle söylüyorsun.»

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yüzünün rengi birden değişti ve şöyle dedi:

«Ey Zübeyr! Hurma ağaçlarının köklerine ulaşıncaya dek sula, sonra suyu hapset!» Bu­nun üzerine Zübeyr dedi ki:

Vallahi şu âyetin bu hâdise hakkında nazil olduğunu sanıyorum:

«Aralarındaki anlaşmazlıklarda seni ha­kem tutuncaya kadar, Rabbine and olsun ki onlar tam iman etmiş sayılamazlar.» (Nisa 65)"

4980-  Diğer rivayet: Urve dedi ki: "Hal­buki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bundan önce hem Zübeyr'e, hem de Ensâ-rî'nin hoşnut olabileceği bir sulama yapması­nı işaret buyurmuştu. Ensârî ise buna razı olup Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sel-lem'in görüşünü benimsemeyince, Resûlullah Zübeyr'e hakkım bol bol kullanmasını açıkça bildirmiştir." [Malik hariç, Altı hadis imamı.]

4981- İbn Şîrîn radiyallahu anh'dan: Hasan bin Ali dedi ki: "Câbir Sad ile Câblak arasına baksanız benden ve kardeşimden başkasının dedesinin peygamber olduğunu göremezsiniz. Ben Muâviye'nin etrafında toplanmanızı uygun görüyorum" dedi ve "Bilmiyorum, belki de o (azabın ertelenmesi), sizi denemek ve bir zamana kadar sizi (imkân­lardan) faydalandırmak içindir" (enbiyâ 111) âyetini okudu.

Ma'mer der ki: "Câbir Sad ile Câblak'dan murad doğu ile batıdır." |Taberânî, Mu'cemu'l-Kebtr'ıkı.]

4982- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem

buyurdu:)

"Helâli haram; haramı helâl yapmadıkça, her türlü sulh müslümanlar arasında caizdir. Helâli haram; haramı helâl yapan şarttan mâda, müslümanlar her türlü şartlarını yeri­ne getirmelidirler." |Tirmizîve Ebû Dâvud.]

Ancak Ebû Davud'un rivayeti "Şurûtu-hum" kavlinde bitmektedir.

Derim ki; Ebu Hureyre'nin rivayeti sade­ce Ebû Dâvud'da yer almıştır. Bu hadisi daha uzun olarak Tirmizî, Amr bin Avf el-Müze-nî'den rivayet etmiştir.

4983- Sehl bin Sa'd radiyallahu anh'dan: "Kubâ ehli kavga ettiler, nihayet birbirle­rine taşlar atmaya başladılar.

. Peygamber sallallahu. aleyhi ve sellem bundan haberdar olunca, şöyle buyurdu: «Haydi gidelim onları barıştıralım»." |Buhârî|

4984- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem

buyurdu:)

"Emaneti güvendiğin kimseye ver! Sana hainlik yapana da hainlik etme!"

ITirmizî ve Ebû Dâvud.|

4985- Ebû Mûsâ radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem

buyurdu:)

"Emrolunduğunu tam ve kamil, gönül hoş­luğu ile veren, kime vermekle emredildi ise ona veren, güvenilir müslüman olan hazine me'mu-ru, sadaka veren (hayır sahibi) iki kişiden biri­sidir." [Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud ve Nesâî.]

4986- Huzeyfe radiyallahu anh'dan: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bi­ze iki (gelecekle ilgili) hadis öğretti; bunlar­dan birini gördüm, ötekini ise hâlâ bekliyo­rum: "Emanet duyguları insanların kalpleri­nin derinliklerine yerleştirildi. Sonra Kur'ân nazil, oldu. Onlar Kur'ân'dan ve sünnetten bilgi aldılar."

Sonra emanetin geri kaldırılacağından söz

etti ve buyurdu ki: "Kişi bir uykuya dalacak; emanet kalbinden kalkacak, hatta kalbinde eseri uçuk bir nokta gibi kalacak. Sonra bir daha uyuyacak kalbinden emanet biraz daha kalkacak; eseri bir kabarcık izi gibi kalacak; ayağına düşen ufak taşın (veya korun) bırak­tığı iz gibi bir kabarcık. İçinde hiçbir şey ol­madığı halde onu kabarmış görürsün."

Sonra Resûlullah sallallahu aleyhi ve sel­lem ufak bir taş alıp ayağının üstüne yuvarla­dı. Devam etti:

"İnsanlar birbirleriyle alış veriş yapacak­lar. Hemen hemen hiç kimse emaneti verme­yecek. Hatta denecek ki: «Falan oğullarından güvenilir bir adam var.» Hatta bir adam için denilecek ki «ne civanmert, ne zarif ve ne akıllı bir adamdır; oysa onun kalbinde zerre kadar iman olmayacaktır»."

(Huzeyfe dedi ki:) "Daha önce öyle gün­ler gördüm ki, hanginizle alış veriş yaptığıma aldırmazdım, çünkü karşımdaki müslüman idiyse bana karşı hile yapmasına dindarlığı engel olurdu. Şayet yahudi veya hıristiyan idiyse, onu da âmirden olan korkusu hile yap­maktan alıkordu. Ama bugün ancak (güveni­lir) falan, filan kimselerle alış veriş yapıyo­rum, onlardan başka hiç kimse ile alış veriş yapmıyorum." [Buhârî, Müslim ve Tirmizî.]

4987- Enes radiyallahu anh'dan:

(Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Emaneti olmayanın imanı da yoktur; ah­de vefası olmayanın dini yoktur."

[Ahmed, Ebû Ya'lâ, Bezzâr ve Taberânî, Mu'ce-mu'l-Evsat'ta leyyin bir senedle.]


 
4972-4973-Bu hadisi Buhârî...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.034


View Profile
Re: Vakıf sulh ve emanet
« Posted on: 16 Temmuz 2019, 10:57:39 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Vakıf sulh ve emanet rüya tabiri,Vakıf sulh ve emanet mekke canlı, Vakıf sulh ve emanet kabe canlı yayın, Vakıf sulh ve emanet Üç boyutlu kuran oku Vakıf sulh ve emanet kuran ı kerim, Vakıf sulh ve emanet peygamber kıssaları,Vakıf sulh ve emanet ilitam ders soruları, Vakıf sulh ve emanetönlisans arapça,
Logged
04 Temmuz 2019, 14:15:58
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 15.841Site
« Yanıtla #1 : 04 Temmuz 2019, 14:15:58 »

Esselamü aleyküm Rabbim bizleri Peygamberimizin yolundan ayırmasın Rabbim paylaşım için razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
04 Temmuz 2019, 15:38:53
Melek Nur Çelik koü

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 147


« Yanıtla #2 : 04 Temmuz 2019, 15:38:53 »

Paylaşım için Allah razı olsun..
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &