ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Hadis Eserleri > Cem ul Fevaid  > Şirket daman rehin icare vekâlet ve gasb
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Şirket daman rehin icare vekâlet ve gasb  (Okunma Sayısı 781 defa)
09 Ocak 2011, 15:56:03
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 09 Ocak 2011, 15:56:03 »Şirket, Daman, Rehin, İcare Vekâlet, Kırâd Ve Gasb4845- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Allah Teala buyuruyor: «İki ortağın biri, arkadaşına hıyanet etmedikçe ben o iki orta­ğın üçüncüsüyüm. Ona hıyanet ettiği zaman ben aralarından çıkarım." [Ebû Dâvud]

Rezîn şu eki yaptı: "(Ben aralanından çı­karım) ve Şeytan gelir (girer)."[320]

 

4846- İbn Mes'ûd radiyallahu anh'dan: "Ben, Ammâr ve Sa'd üçümüz Bedir günü elde edeceğimiz şeyler üzerine bir ortaklık kurduk. Sa'd iki esir getirdi, ancak ben ve Ammâr bir şey getiremedik." [Ebû Dâvud ve Nesâî.][321]

 

4847- Zühre bin Ma'bed'den, o da dedesi 'Abdullah bin Hişâm'dan:

"Annesi Zeyneb bint-i Humeyd onu, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e iletmiş ve şöyle demiş:

«Haydi bunun biatim kabul et!» Şöyle bu­yurmuş:

«O, henüz küçüktür.» Sonra başını okşa-yıp ona bereketle dua etmiş."

Zühre dedi ki: "Dedem Abdullah (bazen) benimle çarşıya çıkar ve yiyecek satın alırdı, İbn Ömer'le İbnu'z-Zübeyr onu karşılayıp

«Ne olur (satın aldıklarına) bizi de ortak et; çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sel­lem sana bereketle dua etti» derlerdi. Bunun üzerine onları da ortak yapardı. (Abdullah b. Hişâm, bazen o duanın bereketi ile) bir deve yükü (kâr) elde eder ve onu öylece eve gönde­rirdi." [Buhârî][322]

 

4848- es-Sâib bin Ebi's-Sâib radiyallahu anh'dan:

"Peygamber sallallanu aleyhi ve sellem'e geldim, (ashab) beni ona övmeye ve hakkım­da konuşmaya koyuldular. Peygamber sallal­lahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

«Ben onu sizden daha iyi tanırım.»

Dedim ki:

«Doğru söyledin, babam ve annem sana feda olsun. Sen benim ortağımdın. Hem de çok güzel bir ortak. Ne karşı koyardın ve ne de münakaşa ederdin»." [Ebû Dâvud][323]

 

4849- İbn Abbâs radiyallahu anh'dan: "Bir adam, on dinar alacaklı olduğu ada­mın peşine düştü ve şöyle dedi:

«Vallahi bana borcunu ödeyinceye dek ya­nından ayrılmam, ya da bana bir kefil getirir­sin.» Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun borcuna kefil oldu. (Borç ödeme zamanı gelince) Borçlu adam vaad ettiği miktarı getirdi. Allah Resulü sal­lallahu aleyhi ve sellem ona sordu:

«Bunu nereden buldun?»

«Bir madenden» deyince,

«Ona ihtiyacımız yoktur, çünkü onda ha­yır yoktur» buyurdu ve adamın namına (para­yı) kendisi ödedi." [Ebû Dâvud][324]

 

4850- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Rehin olan hayvana bakımı (yemi ve su­yu) karşılığında binilir. Rehin hayvanın sütü içilir. Binen de sütü içen de hayvanların bakı­mını (yem ve suyunu) karsılar."[325]

 

4851- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Rehin kime teslim edilmiş ise, rehnin ya­rarı kendisine olduğu gibi zararı da kendisine ait olur." [Rezîn][326]

 

4852- İbnü'l-Müseyyeb radiyallahu anh'­dan:

(Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Rehin kapatılmaz."

Mâlik bu sözü şöyle tefsir etti: Verilen re­hinde, ne için verilmiş ise ondan fazlası da vardır. Rehin alan kimse der ki:

"Falan zamana kadar hakkımı getirmez-sen, bu mal benim olur." Yahut rehin bırakan adam şöyle der:

"Falan zamana kadar benden olan alacağı­nı getirmezsem bu rehin senindir." İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in yasakla­dığı rehin çeşidi budur. Uygunsuz bir şeydir. Eğer malın sahibi vadeden sonra getirirse için­deki ile birlikte o mal kendisinin olur.[327]

 

4853- Âişe radiyallahu anhâ'dan: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bir yahudiden belirli bir zamana kadar yiye­cek satın aldı .ve demir zırhını ona rehin bırak­tı." [Buhârî, Müslim ve Nesâî][328]

 

4854- İbn Ömer radiyallahu anh'dan: "İşçinin hakkını teri kurumadan verin!"

[İbn Mâce zayıf bk senedle. Taberânî, Mu'cemu'l-Ersat'ta aynısını Câbir'den zayıf bir senedle nakletmiştir.][329]

 

4855- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan, dedi ki:

"Yetim büyüdüm, yoksul olarak hicret et­tim. Ğazvân'ın kızına (Büsre'ye) boğaz tok­luğuna ayak pabucuna bir işçi oldum. (Yolcu­lukta) konakladıklarında onlara odun toplar­dım; hayvanlarına bindikleri zaman hayvan­larını şarkı söyleyerek hızlandırırdım. İslâm dinini bir nizam kılan ve Ebû Hureyre'yi imam yapan Allah'a hamd olsun!" [İbn Mâce][330]

 

4856- Urve el-Bârikî radiyallahu anh'dan: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana kendisine bir koyun satın almam için bir dinar verdi, ben o dinara iki koyun satın al­dım, birini sattım diğerini dinar ile birlikte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e gö­türdüm; durumu kendisine anlattığımda şöyle buyurdu:

«Allah pazarlığında sana bereket versin.»

Urve el-Bârikî ondan sonra Küfe pazarına çıkar, orada büyük kârlar ve kazançlar elde ederdi. Hattâ Kûfe'nin en çok mal sahibi olanlarından oldu."

[Ebû Dâvud ve aynı lafızla Tirmizt][331]

 

4857- Hakîm bin Hizam radiyallahu anh'-dan:

"Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu kendisine bir kurban almak için bir dinar­la gönderdi. O gitti o bir dinarı verip bir koç satın aldı, sonra o koçu iki dinara sattı. Dönüp bir dinara bir koç satın aldı ve sonra o kurban­lık koçla birlikte bir dinarı Peygamber sallal­lahu aleyhi ve sellem'e getirip teslim etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o artan dinarı ona tasadduk edip, ticareti, bereketli ol­ması için ona dua etti."

[Ebû Dâvud ve Tirmizt][332]

 

4858- Zeyd bin Eslem'den, o da babasın­dan:

Ömer'in oğulları Abdullah ile Ubeydullah Irak ordusunda yola revan oldular ve Basra emîri olan Ebû Musa'ya uğradılar. Ebû Mûsâ onları karşıladı ve dedi ki:

"Size bir yararım dokunacağını bilsem, mutlaka yaparım. Evet burada Allah'ın malla­rından bir mal vardır. Onu mü'minlerin emîrine gönderecektim, bari onu size önceden ve­reyim de, Irak mallarından bir mal alırsınız, Medine'ye gittiğinizde onu satar para kaza­nırsınız. Ana parayı mü'minlerin emîrine ve­rirsiniz, kazancı size kâr kalır.

"Olur, memnun oluruz" dediler. O da de­diğini yaptı. Parayı onlara verdi, mü'minlerin emîrine de parayı o ikisiyle gönderdiğine da­ir mektup yazdı.

Medine'ye geldiklerinde, ellerindeki malı sattılar, para kazandılar. Varıp ana parayı ve­recekleri zaman Ömer şöyle sordu:

"Ordunun her neferine size önceden ver­diği para gibi para verdi mi?"

"Hayır" dediler.

"Tabiî siz mü'minlerin emîrinin oğulları olduğunuz için verdi değil mi? Haydi ana pa­rayı da, kân da verin bakalım!" emrini verdi. Abdullah ses çıkarmadı, Ubeydullah şöyle dedi:

s'Ey mü'minlerin emîri, bu sana gerek­mez; çünkü şayet ana paradan eksik olsaydı ya da anaparayı tamamen kaybetseydik mut­laka ödeyecektik, değil mi?" Ömer:

"Haydi ödeyin!" diye tekrarladı, Abdullah sükût etti, Ubeydullah söylediği sözü tekrar etti. Ömer'in yanında oturanlardan bir adam şu öneride bulundu:

"Sen onu kırâd (ödünç) yapsan." Bunun üzerine Ömer anaparayı ve kârın yansım aldı, onlar da diğer yansını aldılar. [Mâlik][333]

 

4859- Urve (b. ez-Zübeyr) radiyallahu anh'dan: Ervâ bint Üveys, Saîd bin Zeyd'in kendi arazisinden bir parça yer aldığını iddia etti. Gelip onu Mervân'a şikâyet etti. (Davalaştılar) Saîd dedi ki:

"Ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bunun hakkındaki hadisi duyduk­tan sonra o kadının yerinden bir şey alır mı­yım hiç?"

"Ne duydun?" diye sordu.

"Şöyle buyurduğunu duydum: «Kim hak­sız yere başkasının arazisinden bir karış top­rak alırsa, Kıyamet gününde yedi kat yer onun boynuna dolanır»" dedi.

Mervân: "Bundan sonra senden başka de­lil istemiyorum" dedi.

Saîd de şöyle beddua etti: "Allahım! Eğer bu kadın yalan söylüyorsa, gözünü kör et, kabrini de kendi toprağında kıl!"

Çok geçmeden gözü kör oldu, gezerken tutunmak için duvarları arar oldu ve şöyle de­meye başladı:

"Bana mutlaka Saîd bin Zeyd'in bedduası tutmuştur." Arazisinde gezerken, orada bulu­nan bir çukura düştü ve kabri orası oldu.

[Buhârî ve Müslim][334]

4860- İbn Ömer radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Kim haksız yere bir karış toprak alırsa, Kıyamet gününde yedi kat yere batırılır." [Buhârî][335]

 

4861- İbn Mes'ud radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Müslümanın malının haramlığı, kanının haramlığı gibidir."

[Bezzâr ve Ebû Ya'lâ leyyin bir senedle.][336]

 

4862- Câbir radiyallahu anh'dan:

"Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabı ile birlikte bir kadına uğradı. Onlara bir toyun Kesip yemeYs. yaptı. Ondan bir lok­ma alıp ağzına attı, fakat çiğneyemedi. Dedi ki:

«Bu sahibinin izni olmadan kesilen bir ko­yundur.»

Kadın şöyle dedi:

«Ey Allah'ın Resulü! Biz Muâz ailesiyle böyle şeyleri hesaba katmayız, biz onlardan alırız, onlar da bizden (sormadan) alırlar»."  [Ahmed][337]


  [320] Bu hadisi Ebû Dâvud (no. 3383), Muh. b. Sül. el-Missî-sî an Muh. b. ez-Zeberkân an Ebî Hayyân et-Teymî an ebîhî an Ebî Hureyre senedi ile tahrîc etti.

Rudani,Büyük Hadis Külliyatı, Cem’ul-fevaid, İz Yayıncılık: 2/357.

[321] Bu hadisi Eb...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.034


View Profile
Re: Şirket daman rehin icare vekâlet ve gasb
« Posted on: 16 Temmuz 2019, 10:55:55 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Şirket daman rehin icare vekâlet ve gasb rüya tabiri,Şirket daman rehin icare vekâlet ve gasb mekke canlı, Şirket daman rehin icare vekâlet ve gasb kabe canlı yayın, Şirket daman rehin icare vekâlet ve gasb Üç boyutlu kuran oku Şirket daman rehin icare vekâlet ve gasb kuran ı kerim, Şirket daman rehin icare vekâlet ve gasb peygamber kıssaları,Şirket daman rehin icare vekâlet ve gasb ilitam ders soruları, Şirket daman rehin icare vekâlet ve gasbönlisans arapça,
Logged
02 Temmuz 2019, 11:55:01
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 15.841Site
« Yanıtla #1 : 02 Temmuz 2019, 11:55:01 »

Esselamu aleyküm Rabbim paylaşım için razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
03 Temmuz 2019, 21:27:02
Ceren
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 24.878


« Yanıtla #2 : 03 Temmuz 2019, 21:27:02 »

Esselamu aleykum. Rabbim razı olsun bilgilerden kardeşim. ..
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &