ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Hadis Eserleri > Cem ul Fevaid  > Şehitliğin ve şehitlerin fazileti
Sayfa: [1] 2   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Şehitliğin ve şehitlerin fazileti  (Okunma Sayısı 5496 defa)
07 Ocak 2011, 21:33:30
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 07 Ocak 2011, 21:33:30 »ŞEHİTLİĞİN VE ŞEHİTLERİN FAZİLETİ

 

6118- İbn Abbâs radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu;)

"Kardeşleriniz Uhud'da öldürülünce, Allah onların ruhlarını ye§il bir kuşun içine yerleştirdi. O kuşlar cennet nehirlerine va­rıp, cennet meyvelerinden yer, sonra Arş'ın gölgesinde asılı olan altın kandillere döner­ler. En güzel yiyecek, en tatlı içecek şeylerle karşılaşıp en göz kamaştırıcı yerlerde isti­rahat ettiklerinde şöyle derler: 'Bizim cen­nette sağ olduğumuzu kardeşlerimize kim ulaştıracak ki, onlar da cennette çeşitli ni­metlere kavuşacaklarını bilsinler de cenneti hafife alıp savaşmaktan çekinmesinle):' Bu­nun üzerine Allah 'Ben ulaştırırım' dedi ve şu âyeti inzal buyurdu: 'Allah yolunda öldü­rülenleri ölüler sanmayın; bilakis onlar Rabları katında diridirler ve rızıklanmakta-dırlar.' (Âl-i imrân 169) |Ebü Davudi

6119- Mesrûk radiyallahu anh'dan: Abdullah (b. Mes'ûd)'a "Allah yolunda öldürülenleri ölüler sanmayın!" (Al-i İmrân, 169) âyeti hakkında sordum; şu cevabı verdi: "Biz de bunu Allah Resulüne sallallahu aley­hi ve sellem sorduk; şöyle buyurdu: "Onların (şehitlerin) ruhları yeşil kuşların içindedir. Bu kuşların Arş'da asılı kandilleri vardır. Cennete uçup istedikleri gibi gezip dolaşırlar, sonra geri dönüp o kandillerine konarlar. Rableri onlara bir bakış bakar ve şöyle buyu­rur: 'Bir şey arzuluyor musunuz?'

'Daha ne isteyeceğiz, cennette istediğimi­zi yiyip, gezip tozuyoruz, muazzam bir hayat sürdürüyoruz.' Allah aynı soruyu üç kere sor­duktan sonra devamlı kendilerine sorulacağı­nı anlayınca şöyle derler: 'Ya Rabbi senden dilediğimiz ruhlarımızı bedenimize tekrar döndür de yine senin yolunda savaşıp şehit düşelim.'Allah da onların bundan başka di­lekleri bulunmadığını görünce, onları o hal üzere terk eder." iMüslim ve Tirmizî.|

Ayrıca Tirmizî şunu da ilave etti: "Pey­gamberimiz'e bizden selâm ulaştır ve bizim ondan razı olduğumuzu, onun da bizden razı olduğunu ona ilet!"

6120- Enes radiyallahu anh'dan:

(Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Cennete giren hiç kimse dünyaya geri dönmek istemez. Yeryüzünde bulunan her şey orada da vardır. Ancak şehit şehitlik mertebe­sinin yüksekliğini gördüğü için dünyaya on kere dönüp her seferinde öldürülüp şehit düş­meyi temenni edecektir."

|Buhârî, Müslim, Tirmizî ve Nesâî. |

6121- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında şehitten söz edildi; şöyle buyurdu:

"Şelıitin henüz yerdeki kam kurumadan (cennetteki) iki eşi, yavrularını yitirmiş iki emziren kadın kılığında (yani büyük bir has­retle) kendisini karşılar. Her birinin elinde dünya ve içindekİlerden daha hayırlı olan bir hülle (giysi) bulunur." |İbnMik:e.|

6122- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan:

"Bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e dedi ki:

'Ey Allah'ın Resulü! Sabrederek, mükafa-atını bekleyerek, kaçmayarak son derece sabır ve tahammül göstererek Allah yolunda sava­şırsam ve o savaşla öl dural ürsem, acaba Allah tüm günahlarımı bağışla]- mı?'

"Evet" buyurdu. Biraz bekledikten sonra 'Soru soran nerede?' diye sordu.

'İşle benim ve buradayım.'

'Biraz (ince bana ne demiştin?*

'Kaçmadan, büyük bir sabır ve tahammül­le Allah yolunda savaşırken öldürülürsem acaba günahlarım bağışlanır mı?' dedim.

'Evel, ama borç dışında. Zira az önce bu­nu Cibril Aleyhisselam bana gizli olarak söy­ledi' buyurdu."

6123- Enes radiyallahu anh'dan:

(Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Allah yolumla öldürülmek bütün hatala­rı örter, ancak borç müstesna. Zira Cibril, borç hariç, dedi. Peygamber sallallahu aley­hi ve settem de, borç hariç, dedi." |Tirmizî]

6124- îbn Mes'ûd radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem

buyurdu): "Allah yolunda öldürülmek bütün lu talan örter, emanet hariç: Namazdaki ema­net, oruçtaki emanet, sözdeki emanet. Bunla­rın en ağırı ise insanların emanetlerdir." ITabcrânî, Mu'cemu l'K?bîr'dc.\

6125-  el-Mikdâm bin Ma'dîkerb radiyal­lahu anh'dan:

(Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Allah katında şehidin altı hasleti vardır. İlk önce bağışlanır; cennette yerini görür; ka­bir azabından emin olur; Feza-ı ekber (Kıya­metten) emin olur; bir yakutu dünya ve içinde-kilerden daha kıymetli olan yakuttan kendisine taç giydirilir; yetmiş iki (ceylan gözlü) hurt ile evlendirilir; (kendisine) akrabalarından yet­miş kişiye şefaat etme yetkisi verilir." tirmizi

6126- Ebû'd-Derdâ radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem

buyurdu) "Şehit, aile ve akrabasından yetmiş kişiye şefaat edecektir." |Ebû Dâvud]

6127- Ömer radiyallahu anh'dan:

(Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Dört çeşit .şehit vardır: Sağlam bir iman sahibi, düşmanla karşılaşır, Allah'ın vaadini doğrular, öldürülünceye dek savaşır. İşte bu adama kıyamet gününde (başındaki takkesi düşünceye kadar başını kaldırıp havaya baka­rak) işte insanlar şöyle bakacaklardır." — (Fadâle der ki:) Peygamberdin takkesini mi, yoksa Ömeı'inkini mi kastetti, bilmiyorum—

Yine sağlam bir imana sahip bir adam, düşmanla karşdaşır. Ancak sanki vücuduna bir diken batmış gibi korku içinde savaşır ve serseri bir oka hedef olup ölür. işte bu adam ikinci derecede şehittir.

İnanmış adam, salih amel de işlemiş, günah da işlemiş ve bu lıal üzere düşmanla karşılaşmış ve Allah'ın vadini doğrulamış ve öldürül­müştür. İşte bu, üçüncü derecede bir şehittir.

Boğazına kadar günaha batmış, düşmanla karşılaşmış, Allah'ı vaadinde doğrulayarak çarpışmış ve şehit düşmüş bir mii'min kişi. İş­te bu da dördüncü derece şehit olacaktır."

[Tinmizî]

6128- Utbe bin Abdi's-Sülemî radiyallahu anh'dan:

(Allah Resulü sailallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Öldürülenler üç çeşittir; Canı ve malı ile Allah yolunda savaşan mü'nün, düşmanla karşılaştığı zaman kıyasıya çarpışır, işte bu Allah tarafından ciddi bir imtihandan geçiril­miş bir şehittir ki, Allah'ın cihetinde Arş'in altında olur, peygamberlerden, sadece tek bir peygamberlik mertebesi ile farklı olur.

Salih amel de işlemiş, kötü amelde de bu­lunmuş mii'min; Allah yolund canı ve malı ile müdahale eder, düşmanla karşılaşır öldüm-

lünceye dek savaşır. Günah ve hataları altın­da sıkılmış bir halde olur, sonra salladığı kı­lıç, günah ve hatalarını siler. Bu da cennete dilediği kapıdan sokulur.

Adam münafıktır; Allah yolunda mal ve canıyla savaşır, düşmanla karşılaşıp savaşır­ken öldürülür, işte bu, cehenneme girer; çün­kü kılıç nifakı silmez." [Dârimf saytfbic senedle.]

Dedi ki: "Elbise yıkandığı zaman buna masmasa denilir, yani sıkılır, demektir."

6129- el-Berâ radiyallahu anh'dan:

"Bir adam tam teçhizattı olarak Peygam­ber sailallahu aleyhi ve sellem'e gelip sordu: 'Savaşayım mı, müslüman mı olayım?'

'Önce müslüman ol sonra savaş!' buyur­du. Adam müslüman oldu, savaştı ve öldürül­dü. Bunun üzerine Pegamber sailallahu aley­hi ve sellem onun hakkında şöyle buyurdu: 'Ameli az, fakat ecri çok oldu'."

IBuhârî ve Müslim.)

6130-   Sahabeden bir adam radiyallahu anh'dan:

Bir adam dedi ki: "Ey Allah'ın Resulü! Şehitten başka, neden diğer mü'minler kabir­lerinde imtihana çekilirler?" Şöyle buyurdu: "Şehidin Ölüm anında tepesinin üzerinde kılıç patırtısını hissetmesi imtihan olarak ona ye­ter." [Nesâi]

6131- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sailallahu aleyhi ve seilem buyurdu:)

"Şehit öldürülmekten, ancak birinizin çimdikten duyduğu acı kadar bir acı duyar."

|Tirmizî ve Nesâî.|

6132- İbn Mes'ûd radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sailallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Arkadaşları mağlup olduktan sonra tek­rar savaş alanına dönüp kılıç sallayarak şehit düşen adamdan Allah hoşlanır da meleklerine şöyle seslenir:

'Kuluma bakın! Katımda olan mükâfata rağbet ederek (azabımdan da) çekinerek tek­rar savaş alanına döndü ve kanını akıttı'."

| Ebû D3vud|

Rezîn şu ilaveyi yaptı: "Onu bağışladığı­ma dair sizleri şahit gösteriyorum"

6133- Abdülhabîr bin Sabit bin Kays, ba­basından, o da dedesinden:

"Ümmü Hallâd adında yüzü kapalı bir ka­dın Peygamber saüallahu aleyhi ve sellem'e gelip Allah yolunda öldürülen oğlu hakkında sordu. (Orada bulunanlardan biri): 'Oğlunu sormaya yüzün kapalı olarak mı geldin?' diye sordu.

'Oğlumu kaybettiysem de utanma duy­gusunu hiçbir zaman kaybetmeyeceğim.' diye cevap verdi. Bunun üzerine Peygamber sallal-Iahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

'Oğlun, iki şehit ecrine nail olmuştur.'

'Neden?'

'Çünkü onu Kitab ehli öldürmüştür' bu­yurdu. |Ebû Dâvud|

6134- Sehl bin Huneyf radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Kim Allah'dan hulus-i kalp ile şehitlik isterse, yatağında ölse bile, Allah onu şehitlerin mertebesine ulaştırır." [Müslim ve sünen ashabı.]

6135-   Ebû Mâlik el-Eş'arî radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Kim Allah yolunda evinden ayrılır da ölürse ya da öldürülürse, o şehittir. Atı kendi­sini yere atıp boynunu kırarsa ya da devesi yere atıp boynunu kırarsa yahut yılan ve saire tarafından sokulup öldürülürse ya da yata­ğında herhangi bir sebeple ölürse o şehittir ve ona cennet vardı...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Şehitliğin ve şehitlerin fazileti
« Posted on: 10 Nisan 2020, 04:51:13 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Şehitliğin ve şehitlerin fazileti rüya tabiri,Şehitliğin ve şehitlerin fazileti mekke canlı, Şehitliğin ve şehitlerin fazileti kabe canlı yayın, Şehitliğin ve şehitlerin fazileti Üç boyutlu kuran oku Şehitliğin ve şehitlerin fazileti kuran ı kerim, Şehitliğin ve şehitlerin fazileti peygamber kıssaları,Şehitliğin ve şehitlerin fazileti ilitam ders soruları, Şehitliğin ve şehitlerin faziletiönlisans arapça,
Logged
02 Eylül 2015, 15:11:51
❣ Muhammed ❣
Bölüm Görevlisi
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 3.112


« Yanıtla #1 : 02 Eylül 2015, 15:11:51 »

Esselamu Alleyküm Ve Rahmetullah Ve Berekatuh...Şehitlik mertebesi dinimizde büyük bir makamdır.Rabbim c.c bu makama ermeyi nasip eylesin İnşaAllah.Rabbim bu büyük mertebenin faziletine ermeyi nasip eylesin İnşaAllah.Allah c.c razı olsun İnşaAllah...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

02 Eylül 2015, 15:14:51
İkraNuR
Öğrenci Grubu
***
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 3.427« Yanıtla #2 : 02 Eylül 2015, 15:14:51 »

allahım şehitlk mertebesine ulaşamsakta bizleri şehitlerimizn şefaatlerine nail eyle. onlara direk cennetini vaad ettin bizleride onların yuzu suyu hurmetine cennetini nail et amin.
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
02 Eylül 2015, 17:06:11
✿ Yağmur ✿

Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 6.684


Site
« Yanıtla #3 : 02 Eylül 2015, 17:06:11 »

Ve aleykum selam;
Şehitlik mertebesi en güzel cennet mertebesidir....Her insan şehit olup o mertebeye ulaşmak ister...Peygamberler mertebesinden sonra en yüksek mertebe sayılır...Rabbim bizleri de şehitlerden etsin inşallah...Rabbim şehit olarak canımızı alsın inşallah...Rabbim c.c. razı olsun inşallah....
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
« Son Düzenleme: 02 Eylül 2015, 17:07:47 Gönderen: Yağmur »
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

02 Eylül 2015, 19:01:20
Ceren
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 26.002


« Yanıtla #4 : 02 Eylül 2015, 19:01:20 »

Aleykümselam.Şehitlik mertebesi cennetin en yüksek makamıdır.Sorgusuz,sualsiz Rabbimin rızasını kazanırlar.Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin ,bizleri de şehit makamıyla yanına alsın.
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1] 2   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &