ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Hadis Eserleri > Cem ul Fevaid  > İstiğfar tekbir tahmid ve Peygambere salatû selam 3
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: İstiğfar tekbir tahmid ve Peygambere salatû selam 3  (Okunma Sayısı 1882 defa)
30 Aralık 2010, 21:25:18
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 30 Aralık 2010, 21:25:18 »İSTİĞFAR, TESBÎH, TEHLÎL, TEKBÎR, TAHMÎD, HAVKALE (LÂ HAVLE...) VE PEYGAMBER SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM'E SALATÜ SELÂM 39563- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Lâ havle velâ kuvvete illâ billah', en kü­çüğü üzüntü olan doksondokuz hastalığa kar-şt en güzel bir devadır."

[Taberânî. Mu'cemu'l-Evsat'ta feyyin bir senedle.]

9564- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Lâ havle velâ kuvvete illâ billah' ı çokça söyleyin! Çünkü o, cennet hazinelerindendir."

(Râvi) Mekhûl der ki: "Her kim 'Lâ havle velâ kuvvete illâ billah, ve lâ mence minella-hi illâ ileyhi (= Güç ve kuvvet ancak Allah iledir. Allah'tan kaçış, sığmış yine O'nadır)' derse, en küçüğü fakirlik olan yetmiş tane za­rar kapısını bertaraf eder." [İkisi de Tirmizî'ye ait]

9565-  Ebû Mes'ûd el-Bedrî radiyallahu anh'dan:

"Biz Sa'd bin Ubâde'nin meclisindeyken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem geldi.

Ona Beşîr bin Sa'd dedi ki: 'Ey Allah'ın Resulü! Allah bize senin üzerine salât getir­memizi emretti, bunu biz nasıl yapacağız?' Sükût etti, hatta keşke bunu sormasaydı dedik. Sonra 'Şöyle deyin,' buyurdu: 'Allahümme salli alâ Muhammedin ve ala âli Muhammed, kemâ salleyte alâ İbrahim. Ve bârik alâ Mu­hammedin ve alâ âli Muhammed, kemâ bârek-te alâ İbrâhtme inneke Hamîdün Mecîd (= Al-lahım! İbrahim'e rahmet eylediğin gibi Mu­hammed'e ve âline (şeriat ve şefaatini) kutlu kılıp rahmet eyle! İbrahim' i âline mübarek kıl­dığın gibi Muhammed' e ve onun âline bereke­ti daim eyle! Şüphe yok ki Sen Hamîd'sin, Me-ctd'sin)' (Teşelıhüdde) selâm ise bildiğiniz gi­bidir.'" (Yani "es-Selâmü aleyke eyyühe'n-Nebiyyu ve-rahmetullahi ve-berekâtühü")

9566- Diğer rivayet:

"Ve bûrik alâ Muhammedin ve alâ âli Mu-hammedin, kemâ bârekte ala İbrâhtme jtl-âlemîne, inneke Hamîdun Mecîd."

Diğer rivayette ise: "Allahümme salli alâ Muhatnmedİnn-Nebiyyi'l'Ümmiyyi ve alâ âli Muhammed" olarak geçmektedir.

[Buhârî hariç, altı hadis imamı.|

9567- İbn Ebî Leylâ radiyallahu anh'dan: "Bana Kâ'b bin Ucre rastladı ve şöyle de­di: 'Sana bir hediye vereyim mi?' Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizim yanımıza çıktı; dedik ki:

'Ey Allah'ın Resulü! Sana nasıl selâm ve­receğimizi biliyoruz, fakat sana nasıl salavat getireceğiz?'

'Şöyle deyin,' buyurdu: 'Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Ke-mâ salleyîe alâ İbrâhîme. inneke Hamîdun Mecîd. Allahümme târik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ bârekte alâ Ibrâhî-me. İnneke Hamîdun Mecîd'."

[Mâlik hariç, altı hadis imamı.)

9568- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Biz Ehl-i beyte salâtü selâm getirdiğinde sevapları tam ölçeği ile elde etmek isteyen kimse, şöyle desin: 'Allahümme salli alâ Mu­hammedi' n-Nebiyyi' l-İI mmiyyi ve ezvâcihi ümmehâti' 1-mÜ'minîn ve-zürriyetihi ve ehl~i beytihi. Kemâ salleyte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhîm. İnneke Hamîdun Mecîd (= Allahım! İbrahim'e ve âline salât ettiğin gibi ümmî peygamber Muhammed''e, onun mu minlerîn anneleri olan hanımları, zürriyetİ ve ehl-i beyti üzerine salât eyle! Şüphesiz Sen, Ha-mîd'sin, Mecîd'sin)'."

9569- Ebû Saîd radiyallahu anh'dan: Dedik ki: "Ey Allah'ın Resulü! Sana nasıl selâm vereceğimiz malum. Peki sana nasıl sa­lavat getireceğiz?"

"Şöyle deyin," buyurdu: "Allahümme sal­li. ala Muhammedin abdike ve Resûlike. Ke­mâ salleyte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrahim. Ve bârik ala Muhammedin ve alâ âli Muham­medin, kemâ bârekte alâ ibrâhîme ve ala âli İbrâhîm." |Buhârî ve Nesâî.|

9570- Talha radiyallahu anh'dan:

Bir adam: "Ey Allah'ın Nebîsİ! Sana nasıl salât getirelim?" diye sordu.

"Şöyle deyin," buyurdu: "Allahümme sal­li alâ Muhammedin kemâ salleyte alâ ibrâhî­me inneke Hamîdun Mecîd." [Nesâî.]

9571-  Ebû Humeyd es-Sâ'İdî radiyallahu anh'dan:

Dediler ki: "Ey Allah'ın Resulü! Sana na­sıl salât edeceğiz?"

"Şöyle deyin," buyurdu: "Allahümme sal­li alâ Muhammedin ve alâ ezvâcihi ve zürri-yetihi kemâ salleyte alâ İbrâhîme. Ve bârik alâ Muhammedin ve alâ ezvâcihi ve-zürriyye-tihi, kemâ bârekte alâ ibrâhîme. inneke Ha­mîdun Mecîd." |Tirmizî hariç, altı hadis imamı.|

9572- İbn Mes'ûd radiyallahu anh'dan: Dedi ki: "Peygamber sallallahu aleyhi ve

sellem'e salavat getirdiğiniz zaman, güzel ge­tirin! Çünkü bilemezsiniz belki de bu salavat O'na sunulur."

"Öyleyse bize (güzel olan salavatı) Öğret!" dediler.

"Şöyle deyin," dedi."Alla/um! Salavatla-nn rahmetin ve bereketlerin peygamberlerin

efendisi ve müttekîlerin imamı üzerine olsun." |İbn Mâce.]

Tamamı Kitabın giriş kısmmdadır.

9573- Enes radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Kim bana bir kere savalat-ı şerife geti­rirse, Allah ona on salat eder, on günahım si­ler, on derece de yükseltilir." [Nesâî]

9574- Ebû Talha radiyallahu anh'dan: "Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sel­lem yüzünde büyük bir sevinç ifadesiyle geldi.

Dedik ki: 'Yüzünde sevinç ifadesi görü­yoruz; hayırdır inşaallah.'

Şöyle buyurdu: 'Bir melek geldi ve bana: 'Rabbînin sana selâmı var.' Diyor ki: Bir kimse sana bir kere selet ederse, ben ona on kere rah­met ederim. Sana bir kere selâm, ederse, ben ona on kere selâm ederim. Bu seni hoşnut et­mez mî?'" |İkisi de Nesâî'ye ait.]

9575- İbn Mes'ûd radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Kıyamet gününde bana en yakın olacak kişi, bana en çok salâtü selâm getirendir."

9576- Ali radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Yanında anıldığı halde bana salâtü se­lâm getirmeyen kişi cimrinin ta kendisidir."

|İkisi deTirmizî'nindir.l

9577- İbn Mes'ûd radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Allah'ın, yeryüzünde gezgin melekleri vardır. Onlar ümmetimin selâmını bana ulaş­tırırlar." |Nesâî.]

9578-  Abdullah bin Dînâr radiyallahu anh'dan:

"İbn Ömer'in, Peygamber sallallahu aley­hi ve sellem'in kabri başında durup, ona, Ebû Bekr ve Ömer'e salavat getirdiğini gördüm."

[Malik.]

9579- Muhammed bin Yahya bin Hibbân, babasından, o da dedesinden:

Bir adam dedi kî:

"Ey Allah'ın Resulü! Duamın üçte birini sana yapayım mı?"

"Evet."

"Üçte ikisini?"

"Evet."

"Bütün dualarım senin içindir" deyince, şöyle buyurdu:

"öyleyse dünya ve âhiret saadetin için, Allah senin yanında olacak ve senin için ye­terli olacaktın" [Taberanî, Mu'cemu'l-Kebîr]

9580- Ammâr bin Yâsir radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Allah kabrimde bir melek görevlendirmiş ve ona bütün mahlûkatııı sesini duyma yetene­ğini vermiştir. Kıyamete kadar kim bana salâ­tü selâm getirirse, onun ve babasının ismini de söyleyerek falan oğlu filan sana selâtü selam getirdi diyerek onun o salâtü selâmım bana ulaştırır." |Be/,/.âr zayıf bir senedle.|

9581- Enes radİyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Kim bana bir kere salâtü selâm getirirse Allah ona on salât eder, kim bana on kere sa-lât getirirse Allah ona yüz salât eder. Kim ba­na yüz salât-ü selâm getirirse, Allah onun iki gözü arasına ateşten ve nifaktan beraat ettiği­ni yazar. Kıyamet gününde ise onu şehitlerle

beraber kılar."

[Taberânî, Mu'cemu'l-Evsat ve's-Sağir'de hafi bir senedle]

9582- Ali radiyallahu anh'dan:

"O, insanlara Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e salâtü selâmı şöyle diyerek öğre­tirdi: Dünyaları yayan, gökleri yaratan, şakî ve saîd olmak üzere kalpleri fıtratı üzerinde kılan Allahım! Salavatlann en şereflilerini, bereket­lerin bolluğunu, rahmet ve şefkatini kulun ve Resulün olan Muhammed'in üzerinde kıl! (O Muhammed ki) kendinden öncekilerin sonun­cusu ve kapalı olanların açıcısıdır. Hakkı hak ile ilan eden ve batıl ordularını kahredendir. Se­nin emrinle sana boyun eğmek hususunda senin rızanla zinde, bir an bile geri durmaksızın ve kararlılıkta zaafa düşmeksizin güçlenmiştir. Vahyine karşı duyarlı ve senin emrine uymaya dair geçmişte verdiği ahdini koruyandır. Onun­la kalpler, fitne ve günah dalışlarından sonra açık İşaretler, İslâmî aydınlatmalar ve hükümle­rinin ateşleriyle hidayete kavuşmuştur. O, senin Emîn ve Me'mûn'undur. Gizlenmiş İlminin bekçisi, din gününün şahidi ve hak ile rahmet olarak gönderdiğin bir nimetindir. Allahım! Adn cennetinde onun içirt büyük bir yer aç! Fa­ziletinden kal kat hayırlar ile meşakkatsiz, üzü­cü olmadan ve bilinen sevabının başarısı ile ba­ğışının genişliğinden onu ücretlendir! Allahım onun binasını diğer insanların binalarından yü­ce kıl, katında sevabını artır, ona ikramda bulun ve onun nurunu tamamla, kıyamet günü dirildi-ğinde şehadetini ve sözünü makbul, yine o gün­de hak, doğru ve sağlam sözlü kıl.'

[Taberanî, Mu'cemu'l-Evsal'ta munkatı bir senedle.)

9583- Ka'b bin Ucre radiyallahu anh'dan: "Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem minbere çıktı birinci basamağa çıktı­ğında 'Amin!' dedi. Sonra diğer basamağa çıktı. Onda da 'Âmin!' dedi. Sonra üçüncü ba­samağa çıktı ve onda da: 'Âmin!' dedi. Minberden indikten sonra: 'Ey Allah'ın Resulü! Senden bugün bir söz duyduk.' diye sorduk.

'Duydunuz mu?'

'Evet' dedik; şöyle buyurdu: 'Birinci ba­samakta Cibril gelip bana şöyle dedi: 'Ana babasına y...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: İstiğfar tekbir tahmid ve Peygambere salatû selam 3
« Posted on: 23 Ağustos 2019, 22:45:40 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: İstiğfar tekbir tahmid ve Peygambere salatû selam 3 rüya tabiri,İstiğfar tekbir tahmid ve Peygambere salatû selam 3 mekke canlı, İstiğfar tekbir tahmid ve Peygambere salatû selam 3 kabe canlı yayın, İstiğfar tekbir tahmid ve Peygambere salatû selam 3 Üç boyutlu kuran oku İstiğfar tekbir tahmid ve Peygambere salatû selam 3 kuran ı kerim, İstiğfar tekbir tahmid ve Peygambere salatû selam 3 peygamber kıssaları,İstiğfar tekbir tahmid ve Peygambere salatû selam 3 ilitam ders soruları, İstiğfar tekbir tahmid ve Peygambere salatû selam 3önlisans arapça,
Logged
23 Temmuz 2019, 20:17:29
Ceren
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 25.147


« Yanıtla #1 : 23 Temmuz 2019, 20:17:29 »

Esselamu aleykum. RABBİM razi olsun paylasimdan kardeşim. ...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &