ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Hadis Eserleri > Cem ul Fevaid  > Feraiz bahsi
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Feraiz bahsi  (Okunma Sayısı 1020 defa)
09 Ocak 2011, 15:25:45
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 09 Ocak 2011, 15:25:45 »FERAİZ BAHSİ


5079- Üsâme radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu;)

"Müslüman kâfire, kâfir de müslümana vâris olamaz."

[Nesâî hariç, allı hadis imamı.|

5080-  Ebû Hureyre ve Cabir radiyallahu ahhumâ'dan:

(Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Farklı dine mensup iki kimse arasında tevarüs (miraslaşmak) yoktur."
|Tirmizî|

5081- Üsâme radiyallahu anh'dan:

"Ey Allah'ın Resulü, yarın nerede konak­layacaksın?" diye sordu. O, Mekke'nin fethedildiği sırada: Resûlullah: "Ukayl bize (kalacak) ev mi bıraktı?" şeklinde cevap verdi. [Buhârî, Müslim ve Ebû DŞvud.j

5082-  Muhammed bin el-Eş'as radiyalla­hu anh'dan:

"Onun yahudi ya da hıristİyan olan halası vefat etti. Durumu Ömer'e anlatıp: 'Ona kim vâris olabilir?' diye sordu. Ömer: 'Ona kendi dininden olanlar vâris olur.' şeklinde cevap verdi.

Daha sonra Osman'a gelip ona da aynı so­ruyu sorunca, Osman şöyle dedi: 'Ömer'in sana, 'Ona kendi dininden olanlar vâris olur' dediğini unuttuğumu mu sanıyorsun?' dedi."

[Malik]

5083- Urve radiyallahu anh'dan: Ensâr'dan, Uhayha bin el-Cellâh adında

bir adamın kendisinden küçük amcası vardı ve dayılarının gözetiminde kalıyordu. Onu Uhayha sırf ona vâris olmak için yanına aldı ve sonra öldürdü. Bunun üzerine dayıları: "Biz büyüyüp güçleninceye kadar ona baktık. Fakat öldüren kişinin tarafı (asabi olması sebebiyle) miras alma hususunda bize galip geldi"

(Urve dedi ki:) "Bu sebepledir ki bir katil öldürdüğü kimseye vâris olamaz." [Mâliki

5084-  Rabî'a bin Abdirrahman radiyalla­hu anh'dan, o da alimlerinden bir çokların­dan:

"Cemel. Sıffîn ve Harre günü öldürülenler birbirlerine vâris olamadılar. Sonra Kudeyd Savaşı olunca, yine birbirlerine mirasçı ola­madılar, ancak mal sahibinden önce Öldürül­düğü delillerle sabit olanlar hariç."

[Mâliki

5085- İbnü'l-Müseyyeb radiyallahu anh'­dan:

"Ömer araplar içinde doğanlar hariç acemlerden hiçbirinin araplara varis olmasını uygun görmedi." [Mâlik.]

5086- Ebû'l-Esved radiyallahu anh'dan: "Muâz'a müslüman olan oğlunun kendisi­ne vâris olduğu bir yahudinin mirası meselesi getirildi. Şöyle dedi: "Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki:  'islâm mağlup edilmez, (gücü) artar, eksilmez'." [Ebû Davudi

5087- İbn Ömer radiyallahu anh'dan: "Gaylân es-Sakafî müslüman olduğunda

nikâhı altında on tane kadın vardı, Ona Pey­gamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: 'Onlardan dört tanesini seç.'

Ömer'in dönemi gelince, kadınlarını bo­şadı, malını oğulları arasında taksim etti. Ömer bunu duyunca, şöyle dedi; 'Sanırım şeytanın hırsızlama sızdırdığı haberler içinde senin ölümün de vardır. Bunu senin içine koy­muş, galiba sen çok yaşamayacaksın. Allah'a yemin olsun ki, hanımlarına ric'at edip onlara tekrar nikâhının altına alacaksın; yahut mutla­ka ben onları sana vâris kılacağım ve emredip kabrini Ebû Riğâl'in kabri gibi taş yağmuru­na tutturacağım'.1' [Ahmed, BezzârveEbû Ya'iâ.j

5088- İbn Abbâs radiyallahu anh'dan.: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in hakkında: "Bu ümmetten birini kendi­me dost edinseydim, onu dost edinirdim: lâkin İslâm dostluğu daha üstün ya da hayırlıdır" buyurduğu kimse (yani Ebû Beki'), dedeyi ba­ba makamına koymuştur.

Bununla Ebû Beki''i kastediyor. Çünkü Ebû Bekr, İbn Abbâs ve Îbnü'z-Zübeyr de­diler: "Dede, baba makamındadır" dediler. Sahabenin kalabalık olduğu bir devirde, Ebû Bekr'e bu hususta muhalif olan hiç kimse zikredilmedi.

İbn Abbâs dedi ki: "Kızkardeşlerim değil de bana oğlumun oğlu vâris olur. Ben ölen oğlumun oğluna vâris olamam."

Ömer, Ali, İbn Mes'ûd ve Zeyd'den bu hususta değişik görüşler zikredilir. [Buhârî]

5089-  îmrân bin el-Husayn radiyallahu anh'dan:

Bİr adam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip şöyle dedi: "Oğlumun oğlu (lo­runum) öldü; onun mirasından bana düşen ne­dir?" Şöyle buyurdu: "Sudus (= altıda bîr)." Oradan ayrılınca, onu çağırdı ve şöyle buyur­du: "Sana diğer bir sudus daha vardır." Dönüp giderken yanma çağırdı ve şöyle bu­yurdu: "Diğer sudus hak değil, fazladan bir ikramdır!" [Ebû Dâvud ve Tirmizî]

5090- Muâviye radiyallahu anh'dan:

"O, Zeyd bin Sâbil'e dedenin vâris olma­sı hakkında bir mektup yazdı. Zeyd, cevabî mektubunda ona şunu yazdı: 'Sen bana dede hakkında sormak üzere bir mektup yazdın, Allah en doğru bilendir. Onun hakkında hali­felerin dışında kimse hükmetmemiştir. Sen­den önce şahit olduğum iki halife de ona (de­deye), ölenin geride bir kardeş bıraktığı za­man mirasın yarısını; iki ve ikiden fazla kar­deş bıraktığı zaman mirasın üçte birini verir­lerdi. Kardeşler çok olursa bile dedenin hisse­si sülüsten (üçte birden) az olmazdı'."

5091- Ömer radiyallahu anh'dan:

"O, Peygamber sallallahu aleyhi ve sel­lem'e 'Dede için nasıl taksimat yapacağım?' diye sordu.

Resûlullah şöyle buyurdu: 'Ey Ömer! Bu­nu neden soruyorsun; bunu Öğrenmeden Önce öleceksin.' Hakikaten de Ömer onu öğrenme­den önce vefat etti."

ITeberânî, M. cl-Evsat'ln.]

5092- Şa'bî radiyallahu anh'daıı:

Haccâc beni bağlı olarak getirtti. Yolda Yezîd bin Ebî Eşlem bana rastladı.

Dedi ki: "Biz bugün senin iki dudağın ara­sından çıkacak söze bakıyoruz. Bugün yalvar­ma günü değildir. Zira Haccac'm nifak ve şirki ayyuka çıkmıştır. Kendini iki lânetliden kurtarmana bak."

Sonra bana Muhammed bin el-Haccâc rastladı. Aynı Yezîd'in söylediği gibi söyledi.

Haccâc'in yanma girdiğimde bana: "Ey Şa'bî! Sen bize karşı çıktın. Hareketlerinde ileri gittin, değil mi?" diye sordu. Şöyle cevap verdim:

"Allah, emîrİ ıslah etsin! Evimizi başımı­za dar etti, değerimiz kalmadı, geçimimiz zor­laştı, uykumuz kaçtı, korku içinde kaldık, re­zil rüsvay olduk, iyi ve takva sahibi iyiler kal­madı, güçlü fâcirler de yok artık."

"Doğru söyledin. Vallahi bize karşı çık­makla iyi yapmadılar, bozguna uğradıkları için bize karşı güç de kazanamadılar."

Şa'bî devamla: O, mirasla İlgili (bir gün) bana muhtaç oldu ve haber gönderip:

"Ölen adam geride, bir anne, bir dede ve bir de kız kardeş bıraktı, bunların mirası hu­susunda sen ne dersin?" diye sordu

Dedim ki: "Bu mesele hakkında sahabe­den şu beş kişi ihtilâf ettiler; İbn Mes'ûd, Ali, Osman, Zeyd bin Sabit ve İbn Abbâs." Dedi kî: "Peki onun hakkında İbn Abbâs ne dedi?" Eğer görüşü doğru ise şöyle yaptı: "Dedeyi baba mevkiine koydu, kız kardeşe bir şey ver­medi, anneye sülüs (üçte bir) verdi."

"İbn Mes'ud ne dedi"

"Onu altı hisse yaptı; kıza üç, dedeye iki, anneye bir hisse verdi."

"Peki onun hakkında mü'minlerin emiri (Osman) ne dedi?"

"Onu üç hisse yaptı."

"Peki Ebû Turâb (Ali) ne dedi?"

"Onu altı hisse yaptı; kıza üç, anneye İki, dedeye bir hisse verdi."

"Peki Zeyd ne dedi?"

"Onu dokuz hisse yaptı; anneye üç, dede­ye dört, kız kardeşe iki (hisse) verdi" dedim. Ondan sonra kendisi şöyle dedi:

Kadıya söyleyin mü'minlerin emîrinin görüşünü yürürlüğe koysun." lBezzâr|

5093- Yalıya bin Saîd radiyallahu anh'dan: "Hz. Ömer dedenin mirasını yazdı (takdir

etti) fakat suikaste uğradığında onu getirtip imha ettikten sonra şöyle dedi: 'İlerde bize onun hakkındaki görüşünüzü belirteceksiniz." [Dâıimî]

5094-  İbn Şîrîn radiyallahu anh'dan: Abîde'ye dedim ki:  "Dedenin (mirası)

hakkında bana bir hadis rivayet et." Şöyle de-dî: "Ben dedenin mirası hakkında tam seksen çeşit farklı hükmü biliyorum." IDârimî]

5095- Ali radiyallahu anh'dan:

Dedi ki: "Kim Cehennem cürsûmelerine atılmaktan hoşlanıyorsa, kardeşler ile dede arasındaki (miras) hakkında hüküm versin." |Bu üç rivayel Dârimî'ye uitlir.|

Son rivayet kimliği meçhul bir râvi kana­lıyla gelmiştir.

5096- ibrahim radiyallahu anh'dan: "Hz. Ali, kardeşlerle beraber dedeyi de al­tıya kalıyor ve her fariza sahibine farizasını (mirasta tayin edilen hissesini) veriyordu.

Dede varken anne bir kardeşe ve bir kız kardeşe de miras vermiyordu. Çocuk varken dedeye südüs (altıda bir)'den fazla vermi­yordu. Ondan başka kimse yoksa o zaman veriyordu.

Ana baba bir kardeş varken, baba bir kar­deşe vermezdi. Ana baba bir kız kardeş ve ba­ba bir erkek kardeş olduğu zaman, kıza mira­sın yarısını veriyordu, diğer yansını yarıyan-ya dede ile kardeş arasında paylaştırıyordu. Eğer bir çok erkek ve kız kardeşler olursa de­deyi onlara, sudus (allı)da bir vererek orlak yapıyordu." | Dârimî]

5097- Şa'bî'nin Ali'den naklettiği rivayet­te şöyle geçmektedir:

"Altı erkek kardeş ile dede bulunduğu za­man dedeye altıda bir verirdi."

5098-  İbn Abbâs'ın Ali'den yaptığı riva­yetle o, dedeye yedide bir verdi.

5099- Zeyd bin Sabit radiyallahu anh'dan: "O, kardeşlerle beraber dede bulunduğu

zaman dedeye üçle bir verirdi. Ondan eksik vermezdi." [DSrimî]

5100- Zeyd bin Sabît radiyallahu anh'dan: "O, kız kardeş, anne, koca ve dede bulun­duğu zaman, mirası yirmiyedi hisse yapar ve anneye altı, kocaya dokuz, dedeye sekiz, kız kardeşe dört hisse verirdi." [Dârimî]

5101-   İbrahîm (en-Nehaî) radiyallahu anh'dan:

"Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iki nine baban tarafından, bir nine de annen tarafından (diyerek) üç nineye altıda bir ver­di." [Dârimî]

5102- Şa'bî radiyallahu anh'dan: "Babanın  annesi anneye vâris  olmaz.

Onun oğlu ona varis olamıyor da, o kadın ona nasıl vâris ols...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
« Son Düzenleme: 09 Ocak 2011, 15:26:48 Gönderen: Sidretül Münteha »
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.034


View Profile
Re: Feraiz bahsi
« Posted on: 20 Temmuz 2019, 19:36:51 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Feraiz bahsi rüya tabiri,Feraiz bahsi mekke canlı, Feraiz bahsi kabe canlı yayın, Feraiz bahsi Üç boyutlu kuran oku Feraiz bahsi kuran ı kerim, Feraiz bahsi peygamber kıssaları,Feraiz bahsi ilitam ders soruları, Feraiz bahsiönlisans arapça,
Logged
08 Temmuz 2019, 10:50:47
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 15.865Site
« Yanıtla #1 : 08 Temmuz 2019, 10:50:47 »

Esselamü aleyküm Rabbim paylaşım için razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &