ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Hadis Eserleri > Cem ul Fevaid  > Davalar deliller
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Davalar deliller  (Okunma Sayısı 975 defa)
09 Ocak 2011, 15:45:34
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 09 Ocak 2011, 15:45:34 »DAVALAR, DELİLLER, ŞAHİTLER, HAPİS VE DİĞER MESELELER

4930- İbn Amr bin el-Âs radiyallahu anh'-dan:

(Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Delil (beyyine) göstermek davacıya ait­tir; yemin ise davalıya aittir." [Tirmizî]

4931- İbn Abbâs radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"İnsanlara (her) iddia ettikleri (delilsiz) şeyler verilseydi, birtakım insanlar, birtakım insanların kanlarını ve mallarını talep eder­lerdi. Lâkin yemin (etmek) davalıya aittir."

4932-  Diğer rivayet: İki kadın deri diki­yorlardı, biri biz (deri iğnesi) avucunda batır­mış olarak çıktı, ötekisinin aleyhine (yani ba­tırdığına dair) şikayette bulundu. Derken dava İbn Abbâs'a aksetti. Şöyle dedi: "Allah Resu­lü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyur­muştur:

«İnsanlara (her iddia ettikleri verilseydi (birçoklarının) kanları da, malları da giderdi. Ona (davalıya) yemin ettirin ve ona «Allah' in ahdini ve yeminlerini az bir pahaya değişen­ler» (Al-i İmrân 77. âyetini) okuyun.»

Bunu kadına anlattılar; bunun üzerine o suçunu itiraf etti."

(İbn Abbâs) Dedi ki:

"Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: «Davalı da yemin etmeli­dir» ."

4933- İbn Abbâs radiyallahu anh'dan: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem,

bir yemin ve bir şahitle (dava için) hüküm vurdi." [Müslim ve Ebû Dâvud]

4934-  Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tek şahit ve yeminle hüküm verdi."

[Ebû Dâvud ve Tirmizî. Onun (Tirmizî'nin)

4936-  Ubeydullah bin Abdillah bin Ebî Müleyke radiyallahu anh'dan:

"Ced'ânoğullannın azatlıları olan Suhey-boğulları, Mervân'ın nezdinde iki ev ve bir odayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sel-lem'in onların babalan olan Suheyb'e verdi­ğini iddia ettiler. Mervân:

«Bu hususta şahidiniz var mıdır?» diye sordu.

«İbn Ömer bizim şahidimizdir» dediler. Bunun üzerine İbn Ömer:

«Ben şahidim, gerçekten Peygamber sal­lallahu aleyhi ve sellem o iki evle odayı Su­heyb'e vermiştir» dedi. Mervân, İbn Ömer'in şahitliğini kabul edip o iki evle, bir odanın Suheyb'e verilmesine (yani tek şahitle) hük­metti." [Buhârî]

4937- Ebû Musa radiyallahu anh'dan: "İki adam bir devenin kendilerine ait ol­duğunu iddia ettiler, her biri iki şahit gösterdi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, onu aralarında yarıya böldü."

4938- Diğer rivayet: "İki adam bir deve ya da bir hayvanın kendisine ait olduğunu iddia ettiler; hiçbirinin şahidi yoktu. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arala­rında onu taksim etmelerine hükmetti."

[Nesâî ve Ebû Dâvud.]

4939- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem,

(bir mal hususunda çekişen, fakat beyyineleri olmayan) bir kavme yemin etmelerini emretti; hepsi yeminde âdeta yarış yapacak oldular, bu­nun üzerine (önce kimin yemin edeceğini tesbit için) Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aralarında kur'a çekmelerini emretti." [BuhârîJ

4941- Amr bin Şuayb'dan, o da babasın­dan, o da dedesinden:

(Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Hain erkek ve kadının, zina eden kimse­nin, müslüman kardeşine karşı kini olan kim­senin şahitlikleri caiz olmaz." [Ebû Dâvudj

4942- Âişe radiyallahu anhâ'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Hain erkek, hain kadın, şer'î ceza kendi üzerinde uygulanmış kişi, müslüman kardeşi­ne karşı kini olan, (yalan) şahitliği tecrübe edilmiş olan, ev halkına mensup (kani') olup aileye hizmet eden, azatlılığı ve akrabalığı şüpheli olanların şahitliği caiz değildir."

el-Fezârî diyor ki:

"Hadisin Arapça metninde geçen «kani» kelimesi, tâbi anlamına gelir." [Tirmizî]

4943- Mâlik radiyallahu anh'dan:

Bize ulaştığına göre Hz. Ömer şöyle söy­lemiştir:

"Hasmın ve zanlının şehâdeti caiz olmaz."

4944- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem

buyurdu:)

"Bedevinin köylü aleyhindeki şahitliği ca­iz değildir." [EbûDâvud]

4945- Hişâm (b. Urve) radiyallahu anh'dan: "İhnü'z-Zübeyr;  yaralama olaylarında,

çocukların kendi aralarında yaptıkları şahitli­ği kabul ederdi." [Mâlik]

4946- Eneş radiyallahu anh'dan, dedi ki: "Kölenin şahitliği, eğer adil ise caizdir." [Buhârî bir bâb başlığında.]

4947- Rabîa bin Ebî Abdirrahman radiyal­lahu anh'dan:

Bir adam, Irak'tan Ömer'e gelip şöyle dedi: "Ben sana başı ve kuyruğu olmayan bir iş için geldim."

"Nedir o?" diye sorunca, şöyle dedi: "Ül­kemizde zuhur eden yalan şahitlik." "Bu gerçekten oldu mu?" "Evet." Bunun üzerine Ömer şöyle dedi: "İslâm'da adil olmayan şahitler yüzünden kişi, sorumlu tutulup cezalandırılmaz." [Mâlik]

4948-   Eymen bin Huraym radiyallahu anh'dan:

(Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Ey insanlar, yalan şahitlik Allah'a şirk koşmakla denk tutuldu." Peygamber sallalla­hu aleyhi ve sellem sonra şu âyeti okudu: "Putlar (a tapmak) pisliğinden uzak durun, yalan sözden de uzak durun!" (Hacc 30)

[Ebû Dâvud ve Tirmizî. Lafız Tirmizî'ye ait olup il­letli olduğunu söylemiştir.]

4949- Abdullah bin Utbe bin Mes'ûd radi­yallahu anh'dan:

Hz. Ömer'in şöyle dediğini duydum: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in za­manında birtakım insanlar(ın sırları) vahiy yolu ile (meydana çıkardı da böylece) yakala­nırlardı. Şimdi ise vahiy kesilmiştir.

Bu nedenle kim bize bir hayrı izhar eder­se ona güvenir ve onu kendimize yakınlaştın-rız, onun iç dünyası bizi ilgilendirmez. Kim de bize kötülük belirtirse, iç âleminin iyi olduğunu söylese bile, ona güvenmeyiz ve onu tasdik de etmeyiz." [Buhârî]

4950-  Zeyd bin Hâlid radiyallahu anh'-dan:

(Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Size en iyi (hayırlı) şahitleri bildireyim mi? Kendisinden şahitliği istenmeden gelip şahitlik eden kimsedir."

[Mâlik, Müslim, Ebû Dâvud ve Tirmizî.J

4951-   Huzeyme bin Sabit radiyallahu anh'dan:

"Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir bedeviden bir at satm aldı. Parasını öde­mek için Hz. Peygamber'in evine doğru yürü­meye başladılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hızlı gitti. Bedevi atıyla beraber ar­dından ağır yürüdü.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in satın aldığını bilmeyen birtakım adamlar Bedevîden atını satın almak istediler ve pazarlı­ğa tutuştular. Bedevî Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e şöyle seslendi:

«Atı alacaksan gel al, yoksa (başkasına) satacağım.» Onun seslenmesini duyan Pey­gamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi:

«Ben senden atı satın almadım mı?»

«Hayır, vallahi ben sana onu satmadım» dedi.

«Bilakis ben onu senden satın aldım» bu­yurdu. Bedevî:

«Öyleyse şahit göster!» deyince, Huzey­me şöyle dedi:

"Ona atını sattığına dair ben şahitlik ede­rim." Bu defa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Huzeyme'ye dönerek:

«Ne ile şahitlik ediyorsun, sen gördün mü?» diye sorunca,

«Sana olan tasdikim ile» diye cevap verdi. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Huzeyme'nin şahitliğini iki adam şahitliğine denk tuttu." [Ebû Dâvud ve Nesâî.J

4952- Rezîn şu ilaveyi yaptı: "Bedevî dedi ki:

«Bu Allah'ın Resulü müdür?» Ebû Hureyre (Bedeviye) şöyle dedi: «Bu cehalet sana yeter. Peygamberini na­sıl bilemezsin? Allah doğru söylemiştir: «Be­devilerin küfür ve nifakları her yönden daha ileridir. Allah'ın, Peygamberine indirdiğinin sınırlarını bilmemeye daha müsaittirler. Allah bilendir, Hakim'dir». (Tevbe 97)»

Ondan sonra Bedevî, atını Peygamber sal­lallahu aleyhi ve sellem'e sattığını itiraf etti."

4953- Ebû Mûsâ radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem

buyurdu:)

"Her kim çağırıldığı zaman şehâdeti giz­lerse, yalan şahitlik etmiş kimse gibi olur."

[Taberânî, Mu'cemu'l-Kebîr ve'l-Evsafta leyyin bir senedle.]

4954- İbn Ömer radiyallahu anh'dan: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e süt emme meselesinde kimlerin şahitlik yapabilecegini sordular.

<<Adam ya da kadın» buyurdu."

4955- Diğer rivayet: "Bir adam bir de kadın."

[Ahmed ve Taberânî Mıı'cemu'l-Kebîr'âs zayıf bit senedle.]

4956- Huzeyfe radiyallahu anh'dan: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem,

ebenin şahitliğini (yeterli bulup) kabul etti." [Taberânî, Mıı'cemu'I-Evsat'ta zayıf bir senedle. |

4957- İbn Abbâs radiyallahu anh'dan: "Ey müslümanlar topluluğu!  Allah'ın Peygamberine indirdiği Kitabınız en son, en yeni Kitâb iken siz nasıl olur da Kitab ehline (dinî sorular) sorarsınız? Allah'a yemin olsun ki size onu tertemiz hiçbir şey bulaşmamış olarak okuyup duruyorsunuz. O (Kur'ân) size Kitab ehlinin kitaplarını değiştirdiklerini ve elleri ile yazıp kaşüığında az bir para almak için, «O, Allah katındandır» dediklerini anlat­mıştır. Size gelen ilim hakkında onlara (soru­lar) sormanızı nehyetmemiş midir?

Hayır vallahi, size indirilen Kitap hakkın­da ise onların aralarından size soran kimseyi görmedik." [Buhârî]

4958-  Ebû Nemle el-Ensârî radiyallahu anh'dan:

Bir cenaze geçti, bir Yahudi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e sordu:

"Ey Muh...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.034


View Profile
Re: Davalar deliller
« Posted on: 16 Temmuz 2019, 11:19:15 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Davalar deliller rüya tabiri,Davalar deliller mekke canlı, Davalar deliller kabe canlı yayın, Davalar deliller Üç boyutlu kuran oku Davalar deliller kuran ı kerim, Davalar deliller peygamber kıssaları,Davalar deliller ilitam ders soruları, Davalar delillerönlisans arapça,
Logged
06 Temmuz 2019, 17:47:23
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 15.841Site
« Yanıtla #1 : 06 Temmuz 2019, 17:47:23 »

Esselamu aleyküm Rabbim paylaşım için razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
06 Temmuz 2019, 18:29:27
Melek Nur Çelik koü

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 147


« Yanıtla #2 : 06 Temmuz 2019, 18:29:27 »

Paylaşım için Allah razı olsun..
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
07 Temmuz 2019, 00:39:44
Sevgi.
Dost Üye
*****
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 14.464« Yanıtla #3 : 07 Temmuz 2019, 00:39:44 »

Aleyküm selâm herhangi bir dava görülürken mutlaka delil ve şahit gerekir aksi halde kimin suçlu olduğu bilinemez o zaman da hak ve adalet olmaz
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &