ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Hadis Eserleri > Cem ul Fevaid  > Belli bir vakte bağlı olmayan dualar
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Belli bir vakte bağlı olmayan dualar  (Okunma Sayısı 2697 defa)
30 Aralık 2010, 21:14:01
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 30 Aralık 2010, 21:14:01 »(BELLİ) BİR VAKTE BAĞLI OLMAYAN DUALAR


9449- Sa'd radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Balığın karnında dua ettiği zaman Yû­nus' un duası şu idi:

'Lâ ilahe illâ ente sübhâneke innî küntü mi-nez z-zâlimîn' (= Senden başka hiçbir ilah yok­tur. Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim, ben zalimlerden oklum) Kim bu duayı yaparsa (du­ası) muhakkak kabul olur." [Tirmizi]

9450- Ebû'd-Derdâ radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Davud'un duasındandır. O şöyle derdi: 'Allahıtn! Senin sevgini, seni sevenlerin sev­gisini, beni sevgine ulaştıracak ameli senden diliyorum. Allahım! Sevgini kendi nefsimden daha sevimli kıl! Malımdan, çoluk çocuğum ve soğuk sudan bile daha sevimli kıl!'

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Davud'u hatırlayıp da ondan söz ettiği zaman şöyle derdi: "O, insanların en çok ibadet ede­ni İdi." [İkisi de Tirmizî'ye ait]

9451- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Yunus'un kavminin duası şu idi: 'Ya Hayyu ya Kayyûm, lıîne lâ hayye. Yâ Muhyi, yâ Mümîtü, yâ Ze'l-celâli vel-ikrâm' (= Ey Hay olan, ey Kayyûm olan, hiçbirinin bulun­madığı zaman da böyle olan Allahım! Ey Ya­şatan, ey Öldüren, ey Celâl ve ikram sahibi olan!)' [Rezîn]

9452- Âişe radiyallahu anhâ'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Allah Âdem'i yeryüzüne indirdiği zaman Kâ'be'ye doğru durdu ve iki rek'at namaz kıl­dı. Allah ona şu duayı ilham etti:

'Allahım! Sen benim gizlimi ve aşikâremi biliyorsun. Mazaretimi kabul et! Hacetimi bi­liyorsun, dileğimi ver! içimdekini de biliyor­sun, günahımı bağışla! Allahım! Senden kal­bimi dolduracak iman, sadık bir yakın dilerim ki, böylece benim için yazıp takdir ettiğin şe­yin İsabet edeceğini hileyim. Benim için tak­sim ettiğin şeye de razı olayım.'" Dedi ki: "Al­lah ona şunu vahyetti:

'Ey Âdem! Tevbeni kabul ettim, günahını bağışladım* Bana önemli bir işinde kim bu duayı yaparsa mutlaka onu kabul ederim, onu bağışlarım ve ona kâfi gelirim. Şeytanı ondan uzaklaştırırım. Her tacirin ardından onu ka­zançlı kılarım, istemeden dünya ona, ister is­temez yönelir."

|Taberânî, Mu'cemu'l-Evsat'te zayif birsenedle.]

9453- İbn Mes'ûd radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Size Musa Aleyhisselam' in Isrâİloğullan ile denizi geçtiği zaman okuduğu duayı öğre­teyim mi?"

"Evet ey Allah'ın Resulü!" dedik.

"Şöyle deyin!" buyurdu: "Altahümme, le-ke'l-hamdü ve ileyke'l-Müştekâ ve ente'l-Müsteân. Velâ havle velâ kuvvete illâ billahi'7-Aliyyi' l-Azîm" (= Allahım! Hamd sana mah­sustur. Şikayetler sana arz edilir. Yardım an­cak senden beklenir. Yüce Allah' in izni olmak­sızın ne bir kımıldama olar ve ne de bir güç)"

'Abdullah (b. Mes'ûd) dedi ki: "Bunları, Peygamber sallallahu aleyhi ve*sellem'den duyduğum gündenberi hiç bırakmadım."

(Râvİ) Şakîk de şöyle dedi: "Ben de Ab­dullah'tan duyduğum gündenberi hiç bırak­madım."

A'meş 'Şakik'den duyduğum günden beri hiç bırakmadım' dedi ve ilave etti: "Rüyamda bana biri geldi ve şöyle dedi: Ey Süleyman! Bu duayı artır ki İçimizdeki bozgunculara karşı senden yardım isteyelim. Bütün işleri­mizin düzelmesini senden dileyelim.'

[Taberânî, Mu'cemu'l-Evsat ves-Sağîr'de hafi bir senedle. |

9454- Ömer radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Hasta bir adamı görüp de: 'Sana verdiği şeyden (hastalıktan) benî uzak tutan, biçok kimselerden (sıhhatle) beni üstün tutan Al­lah'a hamdolsun!' diyen kimse, yaşadığı müd­detçe o belâdan emin olur." |Tirmizî.|

9455- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem duasında şöyle derdi: 'Allahım! Her isimin koruyucusu olan dinimle beni salâha erdir! İçinde geçimimi sürdürdüğüm dünyamı ıslah eyle! Kendisine nihaî dönüşüm olacak âhire-timi de salâha erdir! Hayatta benim için hay­rı çoğalt! Ölümü benim için her kötülükten daha rahat kılıcı eyle!'

9456- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:)

"Allahım! Beni, bana öğrettiğinle fayda­landır! Bana faydalı olanı öğret! İlmimi artır! Her hâl üzere Allah'a hamd olsun. Cehennem ehlinin hâlinden Allah'a sığınırım." [Tirmizî|

9457- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: "Peygamber sallallahu  aleyhi ve  sellem'den ezberleyip de asla terk etmediğim dua şudur: 'Allahım, beni azamî şekilde şük­rünü eda eden,_ seni en çok zikreden, öğüdüne en çok uyan ve vasiyyetini en güzel tutan kişi eyle!' [Tirmizî]

9458- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Allahım! Beni kulağımdan ve gözümden faydalandır ve onları bana vâris eyle! Bana zulmedene karsı yardım et, intikamımı ondan al!" [Tirmizî]

9459- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: Bir adam dedi ki: "Ey Allah'ın Resulü! Bu

gece senin duanı dinledim, ondan hatırımda tutabildiklerim: Allahım! Günahımı bağışla, evimi genişlet, verdiğin azıklara bereket ve­rip artır!" Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: "Onlardan (istenmedik) bir şey eksik kalmış mıdır?" [Tirmizî.]

9460- Enes radiyallahu anh'dan: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in

en çok yaptığı dua şudur: 'Allahümme âtına fid-dünyâ haseneten ve fıl-âhireti haseneten ve knıâ azâbe'n-nâr (= Allahım! Bize dünya­da iyilik ver, âhirette de iyilik ver ve bizi ate­şin azabından koru!)'

[Buhârî, Müslim ve Ebû Dâvud.|

9461- Enes radiyallahu anh'dan: Bir adam sordu:

"Ey Allah'ın Resulü! Hangi dua en üstün­dür?" Şöyle buyurdu: "Rabbinden hem dün-yada hem de âhirette sana afiyet ve ihsan et­mesini niyaz et!"

Sonra ikinci gün yine gelip: "Hangi dua en üstündür?" diye sordu.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ay­nı şeyi söyledi. Sonra üçüncü gün gelip yine aynı soruyu sorunca; şöyle buyurdu: "Dünya­da ve âhirette sana afiyet verilirse felaha er­miş olursun." [Tirmizî]

9462- Enes radiyallahu anh'dan: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kuş yavrusu gibi olacak kadar zayıflamış bir hastayı ziyaret etti ve şöyle sordu: 'Allah'a bir şey için dua ediyor muydun veya O'ndan birşey diliyor muydun?' O şöyle cevap verdi:

'Evet, şöyle dua ederdim: Allahım! Bana âhirette vereceğin cezayı bu dünyada hemen peşin olarak ver!' Şöyle dedi: 'Sübhanallah! Senin buna gücün yetmez. Şöyle dua etteydin olmaz mıydı?: Allahım! Bize dünyada da âhi­rette de İyilik ver ve bizi ateş azabından koru!'

Bunun üzerine adam bu duayı yaptı ve he­men şİfa buldu."

[Müslim ve Tirmizî]

9463- Enes radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Kim Allah'tan üç kere cenneti isterse, cennet şöyle der: 'Allahım onu cennetine koy!' Kim üç kere cehennemden sığınırsa, ce­hennem de şöyle der: 'Allahım onu cehen­nemden kurtar!'

[Tirmizî ve Nesâî.]

9464- İbn Abbâs radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Rabbim bana yardım et, bana karşı ola­na yardım etme! Bana zafer ver, bana karşı olana zafer verme! Benim lehime tertip kur, bana karşı olanların oyununu boz! Beni hida­yet et, hidayet yolunu bana kolaylaştır! Bana tecavüze yeltenene karşı yardımcım ol! Beni kendine şükreden, zikreden, senden korkan, sana pek çok itaat eden, sana ibadet eden, sa­na yalvaran, sana yönelen kıl! Rabbim, tevbe-mi kabul et, günahımı temizle (affet) duamı kabul et, hüccetimi kuvvetlendir, dilimi doğ­rult, kalbime hidayet ver ve göğmmdeki dü­ğümü çöz!" |Ebû Dâvud ve Tirmizî.|

9465- İbn Abbâs radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Allahıtn! Sana teslim oldum, sana iman ettim, sana tevekkül ettim. Sana başvurdum, Senin yardımınla mücadele ettim. Allahım! Senden başka hiç bir ilah yoktur. Allahım! Be­ni saptırmandan izzetine, sığındım. Sen ölme­yen dirisin! (Ama) cinler ve insanlar ölürler."

[Buhârî ile Müslim.]

9466- Ebû Bekr radiyallalıu anh'dan; "Minber üstünde ayağa kalktı ve ağladı.

Dedi ki: 'Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, geçen yıl minber üstünde ayağa kal­kıp ağladı ve şöyle buyurdu: 'Allah'tan af ve afiyet dileyin! Çünkü kişiye yakînden (seksiz imandan) sonra, afiyetten daha iyi bir şey ve­rilmemiştir.' [Tirmİzî]

9467- Ömer radiyallahu anh'dan: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana şu duayı öğretip yapmamı söyledi:

'Allahım gizlimi açığımdan daha hayırlı kıl! Açık halimi de yararlı eyle! Allahım! Sap­mayarak ve saptırmayarak bana, insanlara bahşettiğin mal, aile ve çocuğun hayırlısın­dan vermeni senden niyaz ederim'.' [İkisi de Tirmizî'ye ait.|

9468- Ali radiyallahu anh'dan:

"Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle âssdv.'Ey Ali şöyle dua et: Allahım! Bana hidayet ver ve beni doğruya muvaffak eyle! Hidayetle seni yola getirdiğini; doğru­lukla da okun hedef alıp isabet etmesini hatır­la!' [Müslim]

9469- Ebû Mûsâ radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Allahım, günahımı bağışla! İsimdeki is­rafımı ve hakkımda benden daha iyi bildiğin kusurları affet! Allahım! Ciddimi ve şakamı bağışla! Hatamı, kasdımı da bağışla! Bunla­rın hepsi bende vardır. Allahım! Önceden yaptıklarımı ve sonraya bıraktıklarımı, gizle­diklerimi ve açığa vurduklarımı, hakkımda

benden daha iyi bildiklerini de bağışla! Mu-kaddim (ilk varlık) da sensin, Muahhir (son varlık) da sensin. Sensin her şeye gücü ye­ten."...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Belli bir vakte bağlı olmayan dualar
« Posted on: 21 Ekim 2019, 01:15:21 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Belli bir vakte bağlı olmayan dualar rüya tabiri,Belli bir vakte bağlı olmayan dualar mekke canlı, Belli bir vakte bağlı olmayan dualar kabe canlı yayın, Belli bir vakte bağlı olmayan dualar Üç boyutlu kuran oku Belli bir vakte bağlı olmayan dualar kuran ı kerim, Belli bir vakte bağlı olmayan dualar peygamber kıssaları,Belli bir vakte bağlı olmayan dualar ilitam ders soruları, Belli bir vakte bağlı olmayan dualarönlisans arapça,
Logged
21 Temmuz 2019, 16:17:36
Ceren
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 25.477


« Yanıtla #1 : 21 Temmuz 2019, 16:17:36 »

Esselamu aleykum. Rabbim razı olsun paylasimdan kardeşim. ...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
22 Temmuz 2019, 11:34:57
gulsahkilicaslan
Dost Üye
*****
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 901« Yanıtla #2 : 22 Temmuz 2019, 11:34:57 »

Rabbim dualarımızı kabul ve makbul eylesin selam ve dua ile...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &