ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Hadis Eserleri > Cem ul Fevaid  > Arazinin kiraya verilmesi ölü arazinin ihyası
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Arazinin kiraya verilmesi ölü arazinin ihyası  (Okunma Sayısı 952 defa)
09 Ocak 2011, 15:53:42
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 09 Ocak 2011, 15:53:42 »Arazinin Kiraya Verilmesi, Ölü Arazinin İhyası Ve Buluntu Mal


4863- İbn Ömer radiyallahu anh'dan: "Hayber fetholunduğu zaman, yahudiler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den, orada kalıp çalışmalarını ve çıkan hurma ve ekinin yansının kendilerinde kalmak üzere di­ğer yansını Peygamber sallallahu aleyhi ve sel-lem'e vennelerini teklif ettiler. Peygamber sal­lallahu aleyhi ve sellem: «Dilediğimiz sürece sizin bu teklifinizi kabul ediyorum» dedi. Böy­lece Hayber'in gelirlerinden olan hurma ikiye bölünüyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de ondan humus (beşte bir) alıyordu."[338]

 

4864- Diğer rivayet: "Hayber'in toprakla­rını ve hurmalıklarını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, yahudilere çıkacak mahsu­lün yarısını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e vermeleri şartıyla çalıştırmak üzere verdi." (Mâlik hariç. Altı hadis imamı.][339]

 

4865- Kays bin Müslim'den, o da Ebû Ca'fer'den:

"Medine'de hicret edenlerden hiçbir hane yoktur ki, üçte bir, dörtte bir mahsul karşılı­ğında ziraat yapmak üzere tarla kiralamamış olsunlar. Ali, Saîd bin Mâlik, İbn Mes'ûd, Ömer bin Abdilazîz, el-Kâsım, Urve, Ebû Bekr'in ailesi, Ömer'in ailesi, Ali'nin ailesi ve İbn Şîrîn bu şekilde ziraat yapmışlardır.

Abdurrahman bin el-Esved dedi ki:

«Abdurrahman bin Yezîd'e ekinde ortak olurdum.»

Hz. Ömer, insanlarla tohumu kendinden olursa çıkan mahsulün yarısı kendisinin, to­humu onlardan olursa çıkan mahsulün şu kadar kendisinin olmak üzere anlaşma yapıp onları çalıştırdı." [Buhârî bir bâb başlığında.]

Ben bunu, aslında yazılı olmadığı için kaynağından (Buhârî'den) yazdım.[340]

 

4866- İbn Ömer radiyallahu anh'dan: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında ekim arazileri, su kıyılarında yetişen mahsul, tarla sahibinin olmak üzere ve ne kadar olduğunu bilmediğim bir miktar­da saman verilmesi karşılığında kiralanırdı." [Nesâî][341]

 

4867- Tavus radiyallahu anh'dan:

O, topraklaman altın ve gümüş karşılığın­da kiralanmasından hoşlanmazdı. Çıkan mah­sulün üçte biri ve dörtte biri karşılığında veril­mesinde ise hiçbir sakınca göremezdi. Ona Mücâhid dedi ki:

"Haydi Râfi' bin Hadîc'in oğluna git, ba­basının Peygamber sallallahu aleyhi ve sel­lem'den rivayet ettiği hadisi dinle!" Onu azar­layarak şöyle dedi:

"Vallahi ben eğer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bunu yasakladığını bilsey­dim yapmazdım. Ne var ki bana bu hususta ondan daha bilgili olan şahıs, İbn Abbâs riva­yet etti. İbn Abbâs dedi ki: Peygamber sallal­lahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

«Birinizin kardeşine toprağını meniha olarak vermesi (kiralaması), onun üzerinden belirli bir haraç (ücret) almasından daha iyi­dir»." [Buhârî, Müslim ve Nesâî][342]

 

4868- Râfi' bin Hadîc radiyallahu anh'-dan:

"Biz Ensâr'in ekserisi çiftçi idik, arazimi­zi şurası kiracının burası bizim diye icara ve­rirdik. Çoğu kez birinin hissesi mahsul verir­di, diğeri vermezdi. Onun için (Allah Resulü) bize bunu yasakladı. Ama verik ile (gümüş parayla) yapılan icardan bizi alıkoymadı."[343]

 

4869- Onun rivayetlerindendir: "Altın ve gümüş (paralar)a gelince onlar o zaman yoktu."[344]

 

4870- Başka rivayette: Nâfi' radiyallahu anh'dan:

"İbn Ömer, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in, Ebû Bekr'in, Ömer'in, Os­man 'm zamanlarında Muâviye'nin hilâfetinin ilk senelerinde tarlalarını kiraya verirdi. Râfi' bin Hadîc'in, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bunu yasaklayan hadisini riva­yet ettiğini duyunca, hemen ona gitti, ben de beraberindeydim, sordu. O da:

«Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarlaları kiraya vermeyi yasakladı» deyince, kiralamaktan vazgeçti, bundan sonra kendisi­ne bu husus sorulunca da şöyle derdi:

«İbn Hadîc, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bunu yasakladığını iddia etti»."[345]

 

4871- Başka rivayette:

"(Râfi') altın ve gümüşle kiralamakta bir beis olmadığını söyledi. İnsanlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında su boyları, ark başları tarla sahibine tahsis edil­mek üzere ve ekinden bir miktarını ona ver­mek şartıyla icara verirlerdi. Kimi zaman bi­rine ait olan yer telef olur, öteksi selamette kalırdı (mahsul verirdi).

Böylece bir taraf kârlı çıkarken öbür taraf zarar ediyordu. Bundan başka icar usulü de yoktu. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bundan alıkoydu. «Amma belirli bir şey olup da garantili olursa bir be­is yok» derdi."[346]

 

4872- Bir başka rivayette: Peygamber sal­lallahu aleyhi ve sellem, bize yararlı olan şey­den bizi alıkoydu; ancak Allah ve Resulüne itaat etmek bizim için daha yararlıdır. Arazile­ri muhâkale edip, üçte bir, dörtte bir mahsul ya da belirli miktar yiyecek karşığılında kira­ya vermekten nehyetti ve arazi sahibine ya ekmesini ya da ektirmesini emretti."[347]

 

4873- Râfi'   bunu,   kâh   amcası   Zü-heyr'den, kâh halasından merfû olarak nakletmiştir.[348]

 

4874- Diğer rivayet, Râfi'den:

O, bir toprağa ekin ekmiş, orasını sularken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oradan geçmiş ve sormuş:

"Ekin kimin, toprak kimin?"

Cevap vermiş: "Ekin, benim tohumum ve çalışmamın mahsulüdür. Çıkan mahsulün ya­nsı benim olacak, diğer yansı ise (arazi sahi­bi) falan oğullannm olacaktır."

Şöyle buyurdu: "Faizli iş yaptınız, topra­ğı geri sahibine ver, sen (çalışmana karşılık) harcadıklarını ondan al!"[349]

 

4875- Başka rivayet: «Ona İbn Ömer dedi ki:

"Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sel-lem'in arazinin kiraya verilmesini yasakladı­ğını duydun mu?" Râfi' cevap verdi: "Pey­gamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu duydum: «Araziyi herhangi bir şey karşılığında kiraya vermeyin!»"[350]

4876- Başka rivayet: Ona (Râfi'e) İmrân bin Süheyl bin Rafi': "Babacığım biz yerimizi falan kadına iki-yüz dirheme kiraya verdik" dedi.

Şu cevabı verdi:

"Yavrum, bunu bırak! Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arazinin kiraya ve­rilmesini yasakladı."[351]

 

4877- Başka rivayette: İbn Ömer, ona de­di ki:

"Ey Hadîc'in oğlu! Arazinin icara veril­mesi hakkında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den yasaklamayı rivayet ediyorsun, öyle mi?"

Râfi' dedi ki: "Amcamdan duydum, ev halkına, Peygamber sallallahu aleyhi ve sel­lem'in arazinin kiralanmasını yasakladığını anlatıyordu." [Altı hadis imamı.][352]

 

4878- Urve radiyallahu anh'dan: Zeyd (b. Sabit) der ki:

"Allah, Râfi' bin Hadîc'i bağışlasın. Val­lahi ben hadisi ondan daha iyi bilirim. Resû-lullah sallallahu aleyhi ve sellem'e kıyasıya dövüşen Ensâr'dan iki adam geldi. Bunun üzerine Peyamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

«Madem durumunuz böyle; öyleyse tarla­larınızı kiralamayın.» Demek ki Râfi' sadece «Tarlalarınızı kiralamayın!» kısmını duy­muş." [Ebû Dâvud ve Nesâî.][353]

 

4879- İbn Şihâb radiyallahu anh'dan: "Salim bin Abdillah'a, tarlaları kiraya ver­mek hakkında sordum.

«Altın ve gümüşle kiralamakta herhangi bir sakınca yoktur» diye cevap verdi. Dedim ki:

«Râfi' bin Hadîc'ten nakledilene acaba ne dersin?»

«Râfi' aşırıya kaçmış; benim tarlam olsa hemen kiraya veririm»." [Mâlik][354]

 

4880- Sa'd bin Ebî Vakkas radiyallahu anh'dan:

Tarla sahipleri tarlalannı, ekinden çıkan ürün karşılığında kiraya veriyorlardı. Bu hu­susta anlaşmazlık çıktı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e, davalannın halli için baş­vurdular. Bu sebeple içindeki mahsûl karşılı­ğında kiralamalarını yasaklayıp şöyle buyur­du: "Altın ve gümüş karşılığında kiralayın!"

[Nesâî ve Ebû Dâvud.][355]

 

4881- Urve radiyallahu anh'dan (mürsel olarak):

(Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Kim ölü bir araziyi diriltirse o, onun olur, zulmen başkasının yerine ağaç dikenin bir hakkı yoktur." [Mâlik, Tirmizî ve Ebû Dâvud.]

Ebû Dâvud şunu ilave etti: Urve dedi ki:

"Bana bu hadisi anlatan şunu da anlatmış­tır: İki adam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip davalaştılar; biri ötekinin arsa­sına hurma ağacı dikmiş. Ötekisi de «yer be­nimdir» diye iddia edince, Allah Resulü sal­lallahu aleyhi ve sellem yer sahibine: «Yer se­nindir» demiş ötekisine de ağacını onun ye­rinden söküp çıkartmasını emretmiş. Ben de şahsen kazma ve baltalarla o hurma ağacının oradan sökülüp çıkartıldığını gördüm."[356]

 

4882- Diğer rivayet:

"Şahitlik ederim ki Allah Resulü sallalla­hu aleyhi ve sellem, bu hususta şöyle diyerek hükmetti:

«Yer Allah'ın yeridir, kullar da Allah'ın kullarıdır. Öyleyse kim ölü bir yeri ihya eder­se onu almaya o, herkesten daha hak sahibi olur.»

Namazı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bize nasıl nakletmişlerse bunu da ondan öylece nakletmişlerdir."[357]

 

4883- Mu'cemu'l-Evsat şunu ekledi: Urve dedi ki: "Şehadet ederim ki Âişe bunu bana Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'den nakletti. Şehadet ederim ki Âişe asla bana ya­lan söylemedi."[358]

 

4884- Saîd bin Zeyd radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Sahibinin güçsüz kalıp bakamadığı ve yok olmaya yüz tutan arazisini kim ihya edip canlandırırsa o, onun olur." |Rezîn][359]

 

4885- Câbir radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sall...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.034


View Profile
Re: Arazinin kiraya verilmesi ölü arazinin ihyası
« Posted on: 20 Temmuz 2019, 19:11:38 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Arazinin kiraya verilmesi ölü arazinin ihyası rüya tabiri,Arazinin kiraya verilmesi ölü arazinin ihyası mekke canlı, Arazinin kiraya verilmesi ölü arazinin ihyası kabe canlı yayın, Arazinin kiraya verilmesi ölü arazinin ihyası Üç boyutlu kuran oku Arazinin kiraya verilmesi ölü arazinin ihyası kuran ı kerim, Arazinin kiraya verilmesi ölü arazinin ihyası peygamber kıssaları,Arazinin kiraya verilmesi ölü arazinin ihyası ilitam ders soruları, Arazinin kiraya verilmesi ölü arazinin ihyasıönlisans arapça,
Logged
03 Temmuz 2019, 12:00:33
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 15.865Site
« Yanıtla #1 : 03 Temmuz 2019, 12:00:33 »

Esselamü aleyküm Rabbim paylaşım için razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
03 Temmuz 2019, 21:20:08
Ceren
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 24.898


« Yanıtla #2 : 03 Temmuz 2019, 21:20:08 »

Esselamu aleykum.Rabbim bizleri her haliyle islama uygun yaşayan kullardan eylesin inşAllah. ..
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &