ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Hadis Eserleri > Cem ul Fevaid  > Akika fera ve atire
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Akika fera ve atire  (Okunma Sayısı 1558 defa)
10 Ocak 2011, 18:12:00
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 10 Ocak 2011, 18:12:00 »AKİKA, FER A VE ATÎRE KURBANLARI


3982- Semure radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem

buyurdu:)

"Her çocuk, akîka kurbanına karşı rehin­dir; yedinci gün onun için o kurban kesilir ve başı traş edilip ismi konur."

[Sünen ashabı]

Ebû Dâvud'da: "Ve (başı) kana boyanır" şeklinde geçmektedir. Katâde bunu şöyle yo­rumlamıştır: "Akîka kurbanından bir yün alı­nıp hayvanın kan damarına batmlarak, kanlı iplik çocuğun başına sürülür. Sonra çocuğun başı yıkanıp traş edilir." Bu (yani "kana boya­nır" sözü Hemmâm'ın) bir vehmidir. Katâ­de 'nin bu yorumu da nesh edilmiştir.

3983- Bureyde radiyallahu anh'dan: "Cahiliyette âdetimiz şu idi: Birimizin bir

çocuğu doğduğu zaman, bir koyun boğazla-nırdı. Onun kanı çocuğun başına sürülürdü. İslâm gelince yedinci gün koyun kesmeye, başım traş edip zaferanla boyamaya başla­dık." [Ebû Dâvud]

3984- Ümmü Kürz radiyallahu anhâ'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem

buyurdu:)

"Erkek çocuk için iki, kız çocuk için de bir koyun (kesiniz, kesilen koyunların) erkek veya dişi olmaları farketmez." [Sünen ashabı]

3985- İbn Abbâs radiyallahu anh'dan: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem,

Hasan ile Hüseyin için birer koçu akîka kur­banı olarak kesti." [Ebû Dâvud]

3986- Nesâî'nin rivayetinde: "İkişer koç" şeklinde geçmiştir.

3987- Bezzâr ile Ebû Ya'lâ, Âişe'den mer-fû olarak şu ekle rivayet ettiler: "Onun ismi üzerine kesin ve şöyle deyin: «Bismillahi Al-lahu ekber, minke ve leke hâzihi akîkatüfülâ-

nin (-Allah'ın adı ile, Allah en büyüktür! Senden ve sana. Bu falanın akîkasıdır)»."

3988-  Taberânî, Mu'cemu's-sağîr'de Câ-bir'den şu ek ile rivayet etti:

"Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o ikisini yedinci günü sünnet ettirdi."

3989-  Taberânî Mu'cemu'l-Kebîr'de Ebû Râfi'den:

"Onlar (Hasan ile Hüseyin) doğduğu za­man Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kulaklarına ezan okudu."

3990- Rezîn'in rivayeti:

"Hasan'ın kulağına İhlâs sûresini okuyup ağzını hurma ile tahnîk etti (yani çiğneyip ağ­zına verdi.)"

3991- Ali radiyallahu anh'dan: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem,

Hasan'ın namına bir koyunu akîka kurbanı olarak kesti ve şöyle dedi: «Ey Fâtıma! Onun

başını traş et, (tüylerin) ağırlığınca gümüşten sadaka ver.» Kesilen saçını tarttık, bir ya da yarım dirhem geldi. [Tirmizî]

3992-Enes radiyallahu anh'dan:    "Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, yedinci günü emretti, Hasan'la Hüseyin'in saçları traş edildi, ağırlığınca da gümüş sada­ka olarak verildi. Kurban bulamadı." [Bezzâr ve Taberânî, Mu'cemu'I-Kebtr ve'I-Evsat'te.]

3993- Ebû Râfi' radiyallahu anh'dan: "Hasan doğduğu zaman Fâtıma onun adı­na iki koçu akîka kurbanı olarak kesmek iste­di. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöy­le buyurdu: «Onun namına kurban kesme; ba­şını traş et; saçının ağırlığınca Allah yolunda gümüş tasadduk et.» O da öyle yaptı."

[Ahmed ve Taberânî, Mu'cemu'I-Kebîr'de.]

3994-  Ca'fer bin Muhammed'den, o da babası radiyallahu anh'dan:

"Fâtıma, Hasan, Hüseyin, Zeynep ve Üm-mü Gülsüm'ün saçlarını tarttı ve ağırlığınca gümüş tasadduk etti." [Mâlik]

3995- Bureyde radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem

buyurdu:)

"Akîka kurbanı yedinci, ya da ondö'rdün-cü ya da yirmi birinci (günü) kesilir."

[Taberânî, Mu'cemu' I-Evsat ve's-Sağîr'de zayıf bu senedle.]

3996- Enes radiyallahu anh'dan: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem,

peygamber olarak gönderildikten sonra ken­disi için akîka kurbanı kesti." [Bezzâr ve Mu'cemu' I-Evsat.]

3997- İbn Abbâs radiyallahu anh'dan, de­di ki:

"Çocukta yedi şey sünnettendir: Yedinci günü adı konur; sünnet edilir; ondan bunun sı­kıntısı giderilir; kulağı delinir; namına kurban kesilir; başına akîkasımn kanı sürülür; saçının ağırlığınca altın veya gümüş tasadduk edilir."

[Taberânî, Mu'cemu' l-Evsat'ta.]

3998- Ali radiyallahu anh'dan: "Hasan, Hüseyin ve Muhsin'e gelince, on­ların adlarını bizzat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem koydu. Onların namına akîka kurbanı kesti. Başlarını traş etti, saçlarının ağırlığınca sadaka verdi. Emretti, göbekleri kesildi ve sünnet edildiler."

[Taberânî, Mu'cemu'I-Kebfr'de leyyin bir senedle.]

3999- Amr bin Şuayb'dan, o da babasın­dan, o da dedesi (Abdullah b. Amr b. el-Âs)dan:

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e akîka kurbanı hakkında sordular; şöyle dedi:

"Allah ukuku (bu kelimenin manası olan anne ve babaya isyanı) sevmez. —Sanki akî­ka isimden hoşlanmadı.— Kimin çocuğu do­ğup da namına bir kurban kesmek isterse, oğ­lan olursa, iki koyun, kız olursa bir koyun kurban etsin; bu yetişir."

Fera' kurbanı hakkında sordular.

"Fera' da haktır. Fakat onu (hayvanı) et-lenene, iki yaşına veya üç yaşına girene kadar

kesmeyip bırakmanız ve ondan sonra ona (döllenmeye muhtaç) bir dişi deve getirmeniz ya da onu Allah yolunda kullanmanız, onu (şimdi) kesip de zayıflıktan etinin yününe ya­pışıp kalmasından ve (annesinin sütüyle dol­durmakta olduğunuz) kabınızı (artık ona bir daha süt saramayacağınız için) ters çevirip yere kapatıvermenizden, (yavrusuz kalan) de­venizi de şaşkın bırakmanızdan daha hayırlı-dl." [Nesâî ve aynı lafızla Ebû Dâvud.]

4000- Nubeyşe radiyallahu anhâ'dan: Bir adam şöyle seslendi:

"Ey Allah'ın Resulü! Biz Receb ayında atîfe kurbanı keserdik. Bu hususta bize ne emrediyorsun?" Şöyle buyurdu:

"Hangi ayda olursa olsun Allah için kur­ban kesin, Allah için iyilik edin. Allah için ye-dirin." Yine sordu:

"Biz Cahiliyet devrinde, devenin ilk do­ğurduğunu kurban ederdik, bu hususta bize ne emredersin?"

"Her kıra salınan sürünün (sütüyle) bes­lediği bir yavru (fera') vardır. Bu yavru yük taşıyacak (yahut da yavrulayacak) bir hale gelince (onu) kesersin ve etini sadaka olarak dağıtırsın."

Ebû Kdâbe'ye denildi ki: "Bir fera' kur­banı gerektiren sürünün sayısı ne kadar ola­caktır?"

"Yüz" diye cevap verdi. [Ebû Dâvud]

4001- Âişe radiyallahu anhâ'dan: "Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem,

bize her elli koyundan bir koyunu (fera' kur­banı olarak) kesmemizi emretti." lEbû Dâvud]

4002- Ebû Ya'lâ'nın rivayeti:

"O, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sel-lem'in beş koyundan birini fera' kurbanı ola­rak kesilmesini emrettiğini işitmiş."

4003- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem

buyurdu:)

"Ne fera' kurbanı vardır ve ne de atîre kurbanı."

Fera': Putlar için kesilen ve devenin ilk doğurduğu yavrudur. Atîre ise; Receb ayında kesilen kurbandır. [Mâlik hariç, Altı hadis imamı.]

4004- Diğer rivayet:

Fera': "Devenin ilk doğurduğudur. Onu putları nâmına keserlerdi; sonra etini yerlerdi. Derisi ağacın üstüne asılırdı. Atîre: Receb ayının ilk on gününde kestikleri kurbandır."


3982-Bu hadisi Ebû Dâvud (no. 2837-8), Tirmizî (no. 1572) ve Nesâî (akîka 5, VIII, 166), el-Hasan an Semure asl-ı senedi ile tahrîc ettiler.

Tirmizî'ye göre isnâdı sahîhtir.

3983-Bu hadisi Ebû Dâvud (no. 2843), Ahmed b. Muh. b. Sâbit an Alî b. el-Hüseyn an ebîhî an Abdillah b. Bureyde an ebîhî senedi le tahrîc etti.

3984-Bu hadisi Ebû Dâvud (no. 2835-6), Tirmizî (no. 1516) ve Nesâî (akîka 4/1-2, VII, 165), Ubeydullah b. e. Yezîd an Sibâ' b. Sâbit (an Muh. b. Sâbit b. Sibâ') an Ümmi Kürz asl-ı senedi ile tahrîc ettiler.

Tirmizî, isnâdı hakkında "hasen sahîh" hükmü vermiştir.

3985-3986-Bu hadisi Ebû Dâvud (no. 2841), Eyyûb es-Sahtiyânî'den; Nesâî (akîka 4/3, VII, 166), Katâde'den, her ikisi de an İkrime an İbn Abbâs asl-ı senedi ile tahrîc ettiler.

3987-Heysemî diyor ki: "Ebû Ya'lâ'nın şeyhi İshak dışındakiler Sahîh ricâlindendir. Bu şahsı tanıyamadım" (Mecma‘ IV, 59).

3988-Râvilerinden Muh. b. es-Serî'yi İbn Hibbân ve başkası tevsîk etmiş, azıcık zaafı olan bir râvidir (Mecma‘ IV, 59).

3989-Râvilerinden Hammâd b. Şu'ayb, Ebû Hâtim'e göre güvenilir, başkasına göre ise zayıftır (Mecma‘ IV, 60).

3991-Bu hadisi Tirmizî (no. 1519), Muh. b. Yahyâ el-Kuta'î an Abdila'lâ b. Abdila'lâ an Muh. b. İshâk an Abdillah b. e. Bekr an Muh. b. Ali b. el-Hüseyn an Ali senedi ile tahrîc etti ve isnâdı hakkında, Muh. b. Alî, Hz. Ali'yi idrâk edemediği, dolayısıyla munkatı olduğu için "hasen garîb" hüküm verdi.

3992-Bu hadisi Bezzâr (no. 1238), İbn Lehî'a an Umâre b. Gaziyye an Rabî'a b. e. Abdirrahman an Enes asl-ı senedi ile tahrîc etti.

Heysemî'ye göre İbn Lehî'a sebebiyle isnâdı hasendir (Mecma‘ IV, 57).

3993-Bu hadisi Ahmed (VI, 393), Zekeriyyâ b. Adiyy an Ubeydillah b. Amr an Abdillah b. Muh. b. Akîl an Ali b. el-Hüseyn an Ebî Râfi' senedi ile tahrîc etti.

Heysemî'ye göre isnâdı hasendir (Mecma‘ IV, 57).

3994-Mâlik (akîka no. 2, s. 501), bunu Ca'fer'den ahzetmiştir.

3995-Râvilerinden İsmaîl b. Müslim el-Mekkî, hatâlarının çokluğu sebebiyle zayıftır (Mecma‘ IV, 59).

3996-Bu hadisi Bezzâr (no. 1237), Süheyl b. İbr. el-Cârûdî an Avf b. Muh. el-Murâdî an Abdillah b. el-Muharrer an Katâde an Enes senedi ile tahrîc etti.

3997-Heysemî'ye göre râvileri güvenilir kimselerdir (Mecma‘ IV, 59).

3998-Râvilerinden Atiyyetu'l-Avfî, tevsîk edilmiş olmakla birlikte zayıf bir râvidir (Mecma‘ IV, 59).
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Akika fera ve atire
« Posted on: 02 Temmuz 2020, 22:36:22 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Akika fera ve atire rüya tabiri,Akika fera ve atire mekke canlı, Akika fera ve atire kabe canlı yayın, Akika fera ve atire Üç boyutlu kuran oku Akika fera ve atire kuran ı kerim, Akika fera ve atire peygamber kıssaları,Akika fera ve atire ilitam ders soruları, Akika fera ve atire önlisans arapça,
Logged
06 Temmuz 2019, 13:19:37
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 16.957Site
« Yanıtla #1 : 06 Temmuz 2019, 13:19:37 »

Esselamu aleyküm Rabbim bizlerin ilmini artırsın Rabbim paylaşım için razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
06 Temmuz 2019, 19:07:11
Ceren
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 26.060


« Yanıtla #2 : 06 Temmuz 2019, 19:07:11 »

Esselamu aleykum. Rabbim bizleri peygamber efendimizin sünnetine tabi yaşayan kullardan eylesin inşallah. ..
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &