> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Fıkhı Eseleri > Bidayetül Müctehid > Mendub oruçlar
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Mendub oruçlar  (Okunma Sayısı 1304 defa)
24 Ocak 2011, 17:35:50
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 24 Ocak 2011, 17:35:50 »33. Mendub Oruçlar
 


Mendub olan oruca dair bahsimiz, bu orucun üç rüknü ile bu orucu boz­manın hükmü hakkındadır. [95]

 

1. Mendub Oruçların Zamanı:
 

Orucun birinci rüknü olan oruç tutma zamanı -oruç tutulması teşvik edi­len, oruç tutulması yasaklanan ve ne teşvik, ne de yasaklanan günler olmak üzere- üç kısımdır ki bunların bir kısmında ittifak ve bir kısmında da ihtilâf edilmiştir. Oruç tutulmasının teşvik edildiğinde ittifak edilen gün, aşure gü­nüdür.

İhtilâf edilen günler ise, arefe günü Şevval ayından altı gün ve her ayın onüç, ondört ve onbeşinci günleridir. Çünkü Peygamber (s.a.s) Efendimiz'in aşure günü oruç tuttuğu ve tutulmasını emrettiği hakkındaki hadis sabittir. Bu hadiste,

«Bugün kim oruç tutmuşsa orucunu tamamlasın ve kim tutmamışsa gü­nünü tamamlasın» [96] buyurmuştur.

Ancak aşure günü, Muharrem ayının dokuzuncu günü mü, yoksa onun­cu günü mü diye ihtilâf etmişlerdir.

Bu ihtilâfın sebebi, bu husustaki hadislerin çeşitli olmasıdır. Müs­lim «İhtı Abbas: 'Muharrem hilalini gördüğünüz zaman dokuzuncu günün sabahını say' dedi. Kendisine: Rasûlullah (s.a.s) Aşure orucunu öyle mi tutardı? diye sordum. Evet dedi» mealinde bir hadis rivayet etmektedir [97]

Peygamber (s.a.s) Efendimiz'in aşure günü oruç tuttuğu ve tutulmasını emrettiği zaman kendisine, 'Bugün Yahudi ve Hıristiyanlar tarafından kut­sal sayılan bir gündür' diye söylendiği ve kendisinin,

«Gelecek yıl -Allah dilerss- dokuzuncu günü tutacağız» diye buyurdu­ğu ve fakat gelecek yıla ömrünün vefa etmediği yolunda da bir hadis rivayet olunmuştur [98]                                                                                    .

Arefe günü hakkındaki ihtilâflarına gelince: Çünkü Peygamber (s.a.s) Efendimizin Arefe günü oruç tutmadığı halde,

«Arefe günü oruç tutmak, önceki ve sonraki iki yılın günahlarını silip yok eder» [99]buyurduğu rivayet olunmuştur. Bunun içindir ki Arefe günün­de ihtilâf etmişlerdir. îmam Şafii, hacda olanlara tutmamasını ve hacda olmayanlara da tutmasını muhtar görerek her iki hadisi telif etmiştir. Ebû Dâvûd da «Peygamber (s.a.s) Efendimiz Arafat dağında Arefe günü oruç tutmayı yasakladı»[100] diye rivayet etmektedir.

Şevvalin altı günü hakkındaki ihtilâfa gelince, her ne kadar Peygamber (s.a.s) Efendimizin,

«Kim Ramazan orucunu tuttuktan sonra arkasında Şevval ayından da altı gün tutarsa, bütün yılı oruç tutmuş gibi (sevap kazanmış) olur» [101]diye buyurduğu sabit olmuşsa da İmam Mâlik, ya halkın Ramazan'dan olmayan günleri de Ramazan'dan saymasından korktuğu ya da belki bu hadisi işitme­diği veyahut sahih bulmadığı için -ki en zahir olan da budur- bu altı gün oruç tutmayı mekruh görmüştür, imam Mâlik, ayın onüç, ondört ve onbeşinci günlerini de oruç tutmayı, cahiller bu günlerin orucunu vacib görecekleri en­dişesi ile mekruh saymıştır. Sabit olmuştur ki Peygamber (s.a.s) Efendimiz her ayda belirsiz olarak üç gün oruç tutmuş [102]ve Abdullah b. Amr b. As'ın çok oruç tuttuğunu haber alınca ona,

 «Her aydan sana üç gün yetmi­yor mu?» diye söylemiş ve fakat Abdullah 'Ya Rasâlallah, gücüm ondan faz­lasına yeter' deyince,

«Öyle ise beş gün olsun», demiş ve fakat Abdullah'ın, "Gücüm ondanda fazlasına yeter' demesi üzerine, «Öyle ise yedi», «Öyle ise dokuz», «öyle ise on bir gün olsun» demiş ve her defasında 'gücüm ondan fazlasına yeter' diyen Abdullah yine de 'Gücüm ondan fazlasına yeter' deyince:

«Öyle ise Dâvûd (a.s.)'un orucunu tut, onun orucu yılın yansı idi, bir gün tutar, bir gün tutmazdı» [103]buyurmuştur.

Ebû Dâvûd da «Peygamber (s.a.s) Efendimiz, Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutardı» [104] diye rivayet etmektedir. Peygamber (s.a.s) Efendi-miz'in Ramazan'dan başka hiç bir ayı tamamı ile oruç tutmadığı ve en çok, Şaban ayında oruç tuttuğu sabit olmuştur [105].

Oruç tutulması yasaklanan günlere gelince; Bunlar da -yasaklandığın­da ittifak ve ihtilâf edilenler olmak üzere- iki kısımdır. Yasaklandığında itti­fak bulunan günler, Ramazan bayramı ile Kurban bayramının birinci günüdür. Çünkü bu iki günde oruç tutmanın yasaklandığı sabittir. İhtilâf edilenler ise, «Eyyâmü't-Teşrik» denilen Kurban bayramının iki, üç ve dördüncü gün­leri, şekk, Cum'a ve Cumartesi günleri ve Şaban'ın son yansı ile senenin tamamıdır. Teşrik günlerinde oruç tutmayı caiz görenler de, görmeyenler de vardır. Kimisi de, 'Teşrik günleri oruç tutmak mekruhtur' demiştir ki, İmam Mâlik bunu benimser. Fakat Temettü haccmı yaptığı için kendisine hacda oruç va­cib olan kimse için İmam Mâlik, 'caizdir', demiştir.

Bu ihtilâfın sebebi, Peygamber (s.a.s) Efendimiz'in, «Teşrik günleri yiyip-içme günleridir» hadi­si, 'Bu günler yiyip içme günleri olduğu için bu günlerde oruç tutulamaz' de­mek midir, yoksa *Bu günlerde yiyip içmek oruç tutmaktan evlâdır* demek midir diye tereddüt edilmesidir.

Hadisi vücuba hamledenler [106]Teşrik günlerinde oruç tutmak haramdır' mendubluğa hamledenler ise 'Mekruhtur' demişlerdir. Hadislerin vücuba hamledilmesi asıl olduğu halde bunu mendubluğa hamledenler -akla öyle geliyorki-: 'Eğer vücuba hamledilirse, Ebû Said el-Hudrî'nin «Peygamber (s.a.s) Efendimiz'den,

«Senenin iki gününde, fıtır ve kurban bayramı günleri, tutulan oruç sa­hih değildir» buyurduğunu işittim» mealindeki sabit olan hadisin delilü'l-hitabıyla (mefhum-u muhalifıyle) çatışmış olacaktır' demişlerdir. Çünkü bu

hadisteki delüü'l-hitab'tan, diğer günlerde tutulan oruç sahihtir diye anlaşıl­maktadır.' Zira eğer bu iki günden başka da orucu caiz olmayan günler olsay­dı yalnız bu iki günü söylemekte mânâ kalmazdı.

Cum'a günü hakkında ise, kimisi, «Oruç tutmak mekruh değildir» de­miştir ki, İmam Mâlik ile tabileri ve bir kitle bunlardandırlar.

Kimisi de 'Eğer ondan önceki veya sonraki günlerden biri de onunla be­raber tutulmazsa mekruhtur' demiştir.

Bu ihtilâfın sebebi, bu husustaki hadislerin çeşitli olmasıdır. Biri İbn Mes'ud'un «Rasûlullah (s.as) her aydan üç gün oruç tutardı ve hiçbir Cum'a günü oruç tutmadığını görmedim» [107] mealindeki hadisidir ki bu ha­dis sahihtir.

Biri, «Adamın biri Câbir'e: 'Peygamber (s.a.s)'in Cum'a günü yalnız olarak oruç tutmayı yasakladığını işittin mi?' diye sorduğuna ve Câbir'in, «Evet, şu beytin Rabbine yemin ederim» diye cevap verdiğine dair .olan ha­distir ki bunu da Müslim kaydetmiştir [108]. Biri de, yine Müslim'in kaydettiği «Peygamber (s.as),

«Biriniz, ondan önceki veya sonraki günü de tutmadan yalnız Cum'a günü oruç tutamaz» buyurdu» mealindeki Ebû Hüreyre'nin hadisidir[109]. İbn Mes'ud hadisinin zahirini tutanlar Cum'a günü oruç tutmayı mutlaka caiz görmüş, Câbir hadisinin zahirini tutanlar da mutlaka mekruh görmüşlerdir. Ebû Hüreyre'nin hadisini tutanlar ise Câbir ile îbn Mes'ud'un hadislerini te'lif etmişlerdir. Şekk gününe gelince: Ulemanın cumhuru şekk günü Ramazan orucu niyeti ile oruç tutmanın yasaklandığı görüşündedirler. Çünkü -yukarıda İbn Ömer'den naklettiğimiz haber dışında- bütün hadislerin zahiri, Ramazan orucunun ancak ya hilalin görülmesinde ya da Şaban ayının otuz gün olarak tamamlanması ile tutulabildiğini bildirmektedirler. Şekk günü tatavvu' (na­file) niyeti ile oruç tutmakta ise ihtilâf etmişlerdir.

Kimisi, Ammâr'ın «Kim şekk günü oruç tutarsa Ebü'l-Kasım (s.a.s) a karşı gelmiş olur» [110] hadisinin zahirine bakarak mekruh görmüş, kimisi de -Peygamber (s.a.s) Efendimiz'in Şaban ayının tamamını oruçlu geçirdiği [111] ve   «Ramazan'ı bir veya iki gün Önce]oruç tutmakla karşılamayınız. Ancak eğer tutulan oruç, birinizin daha önce tutmak i'tiyadında olduğu oruca rast­larsa o zaman onu tutsun» [112]buyurduğu için -caizdir demiştir.

Leys b. Sa'd de, «Eğer kişi şekk gününün Ramazan orucu niyeti ile tutar da, sonra o günün gerçekten Ramazan olduğu sabit olursa kendisi için kâfi gelir» diye söylemiştir.

Leys b. Sa'd'ın bu sözü, tatavvu1 niyetim, fecirden sonra farz niyetine çe­virmenin caiz oluşunu benimsediğini göstermektedir.

Cumartesi günü hakkındaki ihtilâfın sebebi de,

«Cumartesi günü, size farz kılınan oruçtan başka bir oruç tutmayınız» [113] diye rivayet olunan hadisin sıhhatinde ihtilâf etmeleridir. Bu hadisi Ebû Dâvûd kaydetmektedir. «Bu hadis, «Peygamber (s.a.s) bir Cum'a günü Cüveyriyye binti Hars'a uğrayıp onu oruçlu buldu ve kendisine: Dün de oruç tutmuş muydun? diye sordu. Cüveyriye hayır dedi. Peygamber (s.a.s): Ya­rın da tutacak mısın? diye sordu ve Cüveyriye yine de: Hayır deyince Öyle ise orucunu boz, dedi» [114] hadisi ile nesholunmuştur» derler.

Yılın tamamında oruç tutmanın yasaklandığının [115] sabit olduğu halde îmam Mâlik, senenin tamamında oruç tutmakta bir sakınca görmemiştir, îmam Mâlik, belki senenin tamamını oruçlu geçirmenin vücut zafiyeti ve hastalığa yol açtığı kaygısı ile bundan nehyedildiği kanaatinden dolayı; 'Bunda dinî bir sakınca yoktur' demiştir.

Şaban'ın ikinci yansında oruç tutmaya gelince: Kimisi, 'Mekruhtur' ki­misi, 'Caizdir' demiştir. 'Mekruhtur' diyenler, Peygamber (s.a.s) Efendi-miz'den,

«Şaban'ın yarısından sonra, Ramazan gelinceye kadar artık oruç yok­tur» [116] diye rivayet olunan hadise bakmışlardır. 'Caizdir* diyenler ise, Üm-mü Seleme'nin «Rasûlullah (s.a.s)'ın Şaban ve Ramazan'dan başka iki ay üst üste oruç tuttuğunu görmedim» [117] mealindeki hadisi ile, İbn Ömer'in «Rasûlullah (s.a.s)Şaban'ıRamazanla birleştiriyordu» [118] hadisinedayanmışlardır. Bu hadislerin hepsini Tahâvî kaydetmektedir. [119]

 

<...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.039


View Profile
Re: Mendub oruçlar
« Posted on: 28 Kasım 2020, 10:11:25 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Mendub oruçlar rüya tabiri,Mendub oruçlar mekke canlı, Mendub oruçlar kabe canlı yayın, Mendub oruçlar Üç boyutlu kuran oku Mendub oruçlar kuran ı kerim, Mendub oruçlar peygamber kıssaları,Mendub oruçlar ilitam ders soruları, Mendub oruçlar önlisans arapça,
Logged
13 Ocak 2020, 19:25:40
Ceren
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 26.152


« Yanıtla #1 : 13 Ocak 2020, 19:25:40 »

Esselamu aleyküm.rabbim razı olsun paylaşım dan kardeşim...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
15 Ocak 2020, 06:54:54
Sevgi.
Dost Üye
*****
Çevrimiçi Çevrimiçi

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 16.225« Yanıtla #2 : 15 Ocak 2020, 06:54:54 »

Aleyküm selâm. Rabbim bizleri rızasına uygun şekilde hareket edenlerden eylesin inşaAllah
Bilgiler için Allah razı olsun kardeşim
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
16 Ocak 2020, 16:19:30
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 17.348Site
« Yanıtla #3 : 16 Ocak 2020, 16:19:30 »

Ve Aleykümüsselam Rabbim paylşaım için razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &