> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Hadis Eserleri > Ahkam Hadisleri > Teşehhüden Sonra Peygambere Salat Getirmek
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Teşehhüden Sonra Peygambere Salat Getirmek  (Okunma Sayısı 3206 defa)
20 Ağustos 2010, 15:31:21
Zehibe

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 31.682Site
« : 20 Ağustos 2010, 15:31:21 »Teşehhüden Sonra Peygambere (a.s.) Salat Getirmek
 

Allah'ı bize tanıtan, kulluğumuzu öğreten, bizimle Allah ara­sındaki engeleri kaldıran, insan ruhunun ancak ibâdetle arınabile­ceğini ve yeterli gıda alabileceğini beyân eden Resûlüllah (a.s.): Efendimizi salât ü selâmla anmamız Müslüman olarak terbiyemiz, nezaketimiz ve kadir bilirliğimizin gereğidir. O bakımdan namazda teşehhüde oturduğumuzda, Onun talim ettiği şekilde ibâdetimizi ta­mamlarken kendisini salât ü selâm ile yadetmemiz sünnet sayılmış­tır.                         

İlgili hadisler:

Ebû Mes'ud (r.a.)’den yapılan rivayette demiştir ki:

"Sa'd b. Ubade'nin (r.a.) meclisinde bulunduğumuz bir sırada Resûlüllah (a.s.) Efendimiz çıkageldi. Beşir bin Sa'd (r.a.), Pey­gamberimize dedi ki:

"Allah bize sana salât getirmemizle emretti; sana nasıl (han­gi lâfızlarla) salât getirelim?"

Bunun üzerine Resûlüllah (a.s.) Efendimiz sustu, o kadar ki, keşke Beşîr O'ndan sormasaydı diye temenni ettik. Sonra Resûlüllah (a.s.) şöyle buyurdu:

"Deyin ki: Allahümme Salli Alâ Muhammed'în Ve Alâ Âlî Mu­hammed'in Kema Salleyte Alâ İbrahim'e Ve Barik Alâ Muhammed'în Ve Alâ Âli Muhammed'in Kema Barekte Alâ Âli İbrahim'e, İnneke Hamîdün Mecîd. Selâm vermeyi daha önce öğrenmiş bulunuyorsunuz."[337]

Kâb b. Ucre (r.a.)’den yapılan rivayette demiştir ki:

"Bizler, Ey Allah'ın Peygamberi! dedik, sana nasıl selâm verilir, onu bize öğret veya tanıt. Şöyle buyurdu:

"Deyin ki: Allahümme Sallî Alâ Muhammed'in Ve Alâ Âlî Muhammed'în Kema Sallayte Alâ Âli Îbrahîm'e İnneke Hamîdün Mecîd. Al­lahümme Bârik Alâ Muhammed'in Ve Alâ Âli Muhammedin Kema Barekte Alâ Âli Îbrahîm'e İnneke Hamîdün Mecîd"[338]

Ancak Tirmizî bunu rivayette, her iki yerde de ayrıca İbrahim ismini kullanmış, âli'ni zikretmemiştir.

Fezale bin Ubeyd (r.a.)’den yapılan rivayette, demiştir ki:

"Peygamber (a.s.) Efendimiz, bir adamın namazda dua edip Peygamber'e (a.s.) ve âline salât getirmediğini işitti. Bunun üzerine şöyle buyurdu:

"Bu adam acele etti."

Sonra da onu çağırıp ona ve­ya başka birine dedi ki:

"Sizden biri namaz kıldığı zaman, önce Al­lah'a hamd sena ile başlasın, sonra Peygamber'e (a.s.) ve âline sa­lât getirsin, ondan sonra da dilediği kadar dua etsin."

Aynı hadîsi Tirmizî rivayet edip sahîhlemiştir:

Hadîslerin açık delâletinden şu hükümler anlaşılmaktadır:

1- Namazın sonunda teşehhütten sonra Peygamber (a.s.) Efendimiz ile âline salât-ü selâm getirmek, yani hadîste belirtilen elfazı söylemek sünnettir.

2- Namazın birinci oturuşunda da aynı şeyin söylenmesinin müstehab olduğu anlaşılıyorsa da müctehit imamların farklı görüş­leri söz konusudur.

3- Duada müstehab olan tertip şöyledir: Önce Allah'a ham ve sena edilir; sonra Peygamber (a.s.) Efendimiz'e salât-ü selâm ge­tirilir; sonra da meşru sınırlar içinde duâ edenin arzusu doğrultusun­da dilek ve hacetler arzedilir.

Hadîslerin ışığında müctehit imamların istidlal, ihticac ve icti­hatları:

a) Hanefî mezhebine göre:

Namazda birinci oturuşta sadece İbn Mes'ud (r.a.)’den rivayet edilen teşehhüt okunur, başkaca ne bir duâ, ne de salâvat söylenir. Nitekim et-Tahavî bu konuda şöyle demiştir:

"Kim bundan fazla bir şey okur veya söylerse, gerçekten o, icmaa muhalefet etmiş sa­yılır." Şüphesiz ki, Ebû Cafer et-Tahavî selefin mezhebini en iyi bi­lenlerden biridir.[339]

O halde birinci oturuşta teşehhütten sonra unutarak Allahümme Salli Ala Muhammed'in derse, îmanı Ebû Yusuf ile İmam Muhamnıed'e göre, yanılma secdesi gerekmez. Hasan b. Ziyat ise el-Amâlî'sinde İmam Ebû Hanîfe'den yaptığı rivayette, yanılma secde­sinin gerektiğini belirtmiştir.[340]

Namazda ikinci oturuşta ise, teşehhütten sonra, kişi kendi hace­tini ifade eder, ancak bunlar insan sözüne benzer ölçüde olmamalı­dır. et-Tahavî ise, teşehhütten hemen sonra Peygamber (a.s.) Efendimiz'e salât-ü selâm getirilir ve sonra hacetini dile getirip birtakım dileklerde bulunur, demiştir. Bu arada kendisi, ana-babası ve bütün mü'minler için istiğfarda bulunur. Sahih plan da budur. Nitekim Resûlüllah (a.s.) Efendimiz şöyle buyurmuştur:

"Sizden biri namaz kıldığı zaman önce Allah'a hamd ve sena ile başlasın, sonra bana sa­lât-ü selâm versin, sonra duâ etsin ve Peygambere (a.s.) salât getir­sin."

İşte ümmet için maruf olanı budur.[341]

b) Şafii mezhebine göre:

İkinci veya son oturuşta Peygamber'e (a.s.) salât-ü selâm getir­mek farzdır. Mezhebin en zahir kavline göre, birinci oturuşta Pey­gambere salât getirmek sünnettir. Birinci oturuşta Peygamberin Âli­ne salât getirilmez, sahîh olan budur. İkinci oturuşta getirmek sün­nettir.

Peygamber'e (a.s.) salâtın en kısa şekli şöyledir: Allahümme Sallî Alâ Muhammed'în Ve Âlihi.. Fazla olarak İnneke Hamidün Mecîd'e kadar uzatmak ise, son oturuşta sünnettir. Salâttan sonra duâ etmek de sünnettir, ancak me'sür olanını seçip söy­lemek af daldır.

Salât ve me'sur duaları söylemekten âciz olanlar kendi dillerine çevrilmiş olanını söyleyebilirler.[342]

İmam Şafiî de şöyle demiştir:

"Peygambere (a.s.) salât getir­menin en uygun farz olduğu yer namazda teşehhütten sonra olanı­dır. Ayrıca İmam Şafiî teşehhütten sonra, yani ikinci oturuşta söy­lenecek salât elfazını, Kâb b. Ucre ile Ebû Hüreyre'den (Allah ikisin­den de razı olsun) rivayet edilenin daha uygun olduğunu söylemiş­tir.[343]

c) Hanbelî mezhebine göre:

İmam Ahmed b. Hanbel'e göre, teşehhütten sonra -son oturuş­ta- Peygambere (a.s.) salât getirmek vâcib değil, sünnettir. Nitekim el-Mervezî diyor ki:

"Bir adam, İmam Ahmed'e dedi ki: Efendim, İbn Râhuye diyor ki:

"Eğer bir adam teşehhütte Peygambere (a.s.) salât getirmeyi terkederse, namazı bâtıl olur, siz ne buyurursunuz? İmam ona şu cevabı verdi: Ben böyle demeye cesaret edemem.."[344]

d) Mâliki mezhebine göre:

Birinci oturuşta teşehhütten sonra sadece Peygambere (a.s.) salât getirmek, ikinci oturuşta yine teşehhütten sonra hem Peygam­bere (a.s.), hem onun âline salât getirmek sünnettir.[345]

Konuyla ilgili diğer rivayetler, yorumlar ve tahliller:

Ihkâmü’l-Ahkâm sahibi İbn Dakiyk el-Iyd, Kâb b. Ucre (r.a.) hadîsini açıklarken şöyle diyor: Buhari bunu birden fazla yerde muhtelif lafızlarla tahric etmiştir. Ayrıca Müslim, Ebû Dâvud, Nesâî, Tirmizi ve İbn Mâce de aynı hadîsi tahrîc edenler arasında bulu­nuyorlar. Bu bapta bir çok, sahih değişik ibareler varit olmuştur.

İmam Nevevî el-Mühezzeb Şerhi'nde diyor ki:

"Salâtla ilgili va­rit olan sahih hadislerdeki lâfızları toplayıp şöyle demek daha uygun olur: Allahümme Salli Ala Muhammed'îni'n-Nebîyyi'l-Ümmiyyî Ve Alâ Âli Muhammed'în Ve Ezvacihi Ve Zühriyyetîhi Kema Sallayte Alâ İbrahim'e Ve Alâ Âli İbrahim'e Fi'l-Âlemîne İnnneke Hamîdun Mecîd.

el-Irakî ise, bu hususta diğer sahih hadîslerle varit olan bazı lâ­fızlar daha kaldı ki onlar beş tanedir, hepsini şöyle demek suretiyle biraraya toplamış oluruz: Allahümme Salli Alâ Muhammed'în Abdike Ve Resûlîke'n-Nebiyyî'l-Ümmîyyi Ve Alâ Âlî Muhammed'in Ve Ezvacihi Ümmehâti'l-Mü'minîne Ve Zürriyetihi Ve Ehli Beytihî Kema Sallayte Alâ İbra­him'e Ve Alâ Âlî İbrahim'e İnneke Hamîdün Mecîd."[346]

el-Münteka Şehr'inde diyor ki:

"Hadîste Resûlüllah'ın (a.s.) "deyin.." emri, namazda salât getirmenin vücubuna delâlet et­mektedir ki bu teşehhütten sonra söylenir. Nitekim Hz. Ömer, oğlu Abdullah, İbn Mes'ud ve Câbir b. Zeyd de aynı görüştedirler. Allah hepsinden razı olsun. İmam Şa'bî, Muhammed b. Kâb el-Kurezî, Ebu Cafer el-Bakır, el-Hâdî, el-Kasım, Şafiî, Ahmed b. Hanbel, İshak da bu görüştedirler."[347] Ancak az yukarıda da açıkladığımız gibi, İbn Kudâme el-Muğnî'de İmam Ahmed'in görüşünü belirtirken, teşeh­hütten sonra salât getirmenin sünnet olduğuna kail bulunduğunu söylemiştir. el-Münteka sahibi ise, onun hilâfına bir tesbitte bulun­muştur. Kanatimce, İbn Kudâme'nin tesbiti daha sıhhatlidir.

Nitekim Cumhur da teşehhütten sonra salât getirmenin vâcib olmadığını belirtmiştir ki İmam Mâlik, İmam Ebû Hanîfe ve arka­daşları, İmam Sevri, İmam Evzaî ve arkadaşları cumhurun bir ka­nadını oluşturmaktadırlar. Taberi ile Tahavî de önce gelen ilim adam­larıyla, sonra gelenler de salâtın adem-i vücubuna kail olmuşlardır, demişlerdir.[348]

Aynı konuyu Sıddîk Hasan Han, Bülûğü'l-Meram şerhinde ele alıp üzerinde durmuş ve teşehhütten sonra salât getirmenin vâcib olup olamadığıyla ilgili görüşleri naklederek araştırıcılara malzeme, vermiştir. Ayrıca Peygamberin âline salât getirmenin gereği üzerin­de durmuştur ki, ileride o konuyu ayrıca işleyeceğimizden burada üzerinde durmak istemedik.[349]

Zeylai ise İbn Mes'ud hadîsini tahlil ederek diyor ki: Hadîsin son kısmında "böyle dediğiniz" veya "böyle söylediğiniz zaman..." cümlesi üzerinde durulmuş, Peygambere (a.s.) ait olup olmadığı hakkında farklı görüşler izhar edilmiştir. Eğer Peygambere ait ol­duğu sıhhat kazanırsa, o takdirde teşehhütte Peygambere salât ge­tirmenin vacib olmadığı ortaya çıkar.[350]

956 nolu Ebû Mes'ud hadîsiyle istidlal edenler ise, teşehhütten sonra Peygambere (a.s.) salât getirmenin vâcib olduğunu söylemiş­lerdir. Nitekim Hakim bunu el-Müstedrek'te tahrîc edip, Müslim'in şartı üzerine sahihtir, demiştir. Dârekutnî de kendi sünen'inde riva­yet etmiştir.

Vücubuna kail olanların ikinci delili şu hadîstir:

Abdülmuheymin b. Abbas b. Sehl b. Sa'd es-Sâidi'den, o da ba­basından, o da dedesinden, o da Resûlüllah (a.s.) Efendimiz'den ri­vayet etmiştir ki, Efendimiz (a.s.) şöyle buyurmuştur:

"Abdesti ol­mayanın namazı caiz değildir. Allah'ın ismini anmayanın abdesti caiz değildir. Peygambere (a.s.) salât getirm...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.039


View Profile
Re: Teşehhüden Sonra Peygambere Salat Getirmek
« Posted on: 17 Ocak 2022, 07:55:16 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Teşehhüden Sonra Peygambere Salat Getirmek rüya tabiri,Teşehhüden Sonra Peygambere Salat Getirmek mekke canlı, Teşehhüden Sonra Peygambere Salat Getirmek kabe canlı yayın, Teşehhüden Sonra Peygambere Salat Getirmek Üç boyutlu kuran oku Teşehhüden Sonra Peygambere Salat Getirmek kuran ı kerim, Teşehhüden Sonra Peygambere Salat Getirmek peygamber kıssaları,Teşehhüden Sonra Peygambere Salat Getirmek ilitam ders soruları, Teşehhüden Sonra Peygambere Salat Getirmekönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &