ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans

๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ => Ahkam Hadisleri => Konuyu başlatan: Zehibe üzerinde 13 Ağustos 2010, 15:56:19Konu Başlığı: Kurban Kesmenin Vakti ve Süresi
Gönderen: Zehibe üzerinde 13 Ağustos 2010, 15:56:19
Kurban Kesmenin Vakti ve Süresi
 

İslam Dini, ibadeti de belirleyip belli vakit ve sınırlar içine iş ve ona bir bakıma resmiyet kazandırmıştır. Bu, hem disiplinli, planlı ve programlı hareketi ilham etmekte, hem de ibadeti kişilerin insiyatif ve kişisel görüş ve tesbitlerinden ayırmaktadır. Böylece bütün Müslümanların belli vakitlerde ibadet etmesi sağlanmakta ve Allah'a kullukta birlik atmosferi oluşturularak ibadet asıl hedefine ulaştırılmaktadır.

Kurban kesmemiz için de dinimiz belli süre koymuş ve vakit in etmiştir. Tabii olarak da adak keffaret ve nafile ibadetler bu-dışmda tutularak kişinin imkanları elverdiği zaman ve yerde yerine getirilmesi bir kolaylık olarak belirlenmiştir.

Kurban, genellikle Kurban Bayramı günlerinde kesilir. Ancak bayram teşrik günleriyle birlikte dört gündür. Müctehidlerden bazısına göre, kurban bayramı günü ile teşrik günlerinin birinci ve ikinci günlerinde kurban kesilir. Bazısına göre ise, bayram günü ve onu izleyen üç gün içinde kesilir. [148]

 

Konuyla İlgili
 

Cündeb b. Süfyan el-Becelî'den (r.a) yapılan rivayete göre, adı $en, Kurban Bayramı günü Resulüllah (s.a.v.) Efendimizle beraber Imaz kıldı ve şu bilgiyi verdi: "Namazı bitirip ayrılınca et ile ırşılaştı. Kesilen kurban etleri biliniyordu. Nitekim Re-ılüllah (s.a.v.) Efendimiz de bildi ve bunların henüz •ayranı) namazı kılınmadan önce kesildiğini anladı. Bunun üzerine şöyle buyurdu: "Kim namaz kılmadan önce kurban kestiyse, onun yerine bir başka kurban kessin. Kim de biz na­maz kıhncaya kadar kurban kesmediyse, Allah'ın ismiyle kes­sin." [149]

Cabir (r.a), den yapılan rivayete göre, adı geçen diyor ki: "Resulüllah (s.a.v.) Efndimiz Medine'de kurban bayramı günü bize namaz kıldırdı ve bu sırada birkaç adam öne geçip Peygamber'in (s.a.v.) kurban kestiğini sanarak onlar da kur­banlarını kestiler. Bunun üzerine Peygamber (s.a.v.), "kim kendisinden önce kurban 'kesmişse, onun yerine başka bir kurban kessin" dedi ve Peygamber (s.a.v.) kurban kesmeden başkalarının kurban kesmemesini emretti." [150]

Enes (r.a) den yapılan rivayete göre, Peygamber (s.a.v.) Efendi­miz kurban bayramı günü şöyle buyurdu: "Kim (bayram) na­mazından Önce kurban kestiyse, onun yerine bir başkasını

kessin." [151]

Buhari ise bu hadisi şu lafızla rivayet etmiştir:

"Namazdan önce kurban kesen kimse, onu ancak kendisi kesmiş  olur. Kim  de namazdan sonra keserse  onu çekten nüsükü (kurbanla ilgili ibadet) tamamlamış olur ve îslümanlann sünnetiyle uyum sağlamış bulunur."

Süleyman b. Musa'dan, o da Cübeyr b. Mut'im'den, o da Pegamber (s.a.v.) Efendimiz'den rivayet etmiştir: Efendimiz şöyle buyur-ıştur: "Teşrik günlerinin hepsi kurban kesme günüdür."[152]

 

Hadislerin Işığında Müctehidlerin İstidlal ve İhticacları
 

a) Hanefîlere göre: Çölde ve köyde oturan kimse bayram na-azı için kalkıp şehre gelir ve ev halkına kendisi için kurban kesmel-ini emrederse, onlar da onun için fecir doğduktan sonra kurban ke-rlerse caiz olur. Hasan b. Ziyad bunun hilafına bir görüş ilirtmiştir. Ancak birinci görüş daha sahihtir. Adam köyde, mezrada sya çölde, ailesi ise şehirde oturursa, ailesinin onun için ancak ıam bayram namazını kıldırdıktan sonra kurban kesmesi caiz olur. nam Ebu Yusuf da aynı görüştedir.

Adam ayrı bir beldede, ailesi de başka bir beldede olur ve ailesi-in kendisi için kurban kesmesini emrederse, o takdirde ailesi ancak alundukları şehirdeki imamın kurban namazını kıldırdıktan sonra urban kesmeleri caiz olur.

Kurbanı alıp şehir dışına çıkarırsa, o takdirde götürdüğü yer asr-i salat yapılacak bir mesafede ise, onu bayram namazından önce e kesebilir. Yani fecir doğduktan hemen sonra kesmesi caiz olur.

Aldığı kurbanlık hayvanı belirlenen süre içinde kesmezse, vak­tini kaçırmış olur ve artık o hayvanı diri olarak tasadduk etmesi gerekir. [153]

b) Şafiîlere göre: Hanefîlere  göre, kurban kesmek vacip olduğu halde Şafiîlere göre, müekked sünnettir. Ancak bu kifayet üzere bir sünnettir. Yani ev halkı birden fazla ise, birinin kesmesiyle bu sünnet yerine gelmiş olur. Ama kişi yalnız başına ise, onun hakkında sünnet-i ayndır, başkasının kesmesiyle onun üzerinden bu sünnet kalkmış olmaz.

Kurban kesme günleri, bayramın birinci günü dahil olmak' üzere dört gündür. [154]

c) Hanbelîlere göre: Kurban Bayramının birinci günü bayram, namazını kılacak ve hutbesini irad edecek kadar bir zaman geçince artık kurban kesme zamanı girmiş olur ve teşrikin' ikinci günü akşamına kadar süresi devam eder.  Geceleyin kesmek ise caiz değildir.

Belirtilen vakitten önce kesilirse kafi gelmez ve onun yerine bir başkasını kesmek gerekir. [155]

d) İmam Malik'e göre de, kurban kesmenin süresi üç gmulür. Geceleyin kesmek bu mezhebe göre de caiz değildir. [156]

Birinci hadisle istidlal eden İmam Malik'e göre: İmam namaz kılmadan, hutbe okumadan ve kendi kurbanını kesmeden önce başkasının kurban kesmesi caiz olmaz. İmam Ahmed ise "imam na­maz kılmadan, hutbe okumadan önce kurban kesmek caiz değildir" demiştir. Böylece bu iki imam, imamın kurban kesmesi hususunda farklı ictihadlarda bulunmuşlardır. [157]

 

Tahliller ve Diğer Rivayetler
 

749 nolu Cündeb hadisi sahih olup istidlal ve ihticaca salihtir. Hadis, kurban bayramı namazım kılmadan kurban kesmenin caiz olmadığma delalet etmektedir. Nitekim bu bapta kütüb-i sittenin iera'dan yaptığı bir rivayet bulunuyor ki, lafzı şöyledir: "Kim na­mazdan Önce keserse, o ancak çoluk çocuğu için takdim ettiği ir ettir, nüsük (kurban ibadeti) olarak onda bir (hüküm) oktur."

Sonra da hadiste, namazdan maksat, imamın kıldığı namazdır. Böylece imam namaz kıldırmadan kurban kesmenin caiz olmaya­cağına işaret bulunuyor.

750 nolu Cabir hadisi de sahihtir. Bu, imam kendi kurbanını Lesmeden önce başkasının kurban kesmesinin caiz olmadığına dela-et etmektedir. Bu bakımdan kurban kesme vaktinin ancak imamın turban kesmesinden sonra başlayacağı hükmü ortaya çıkıyor.

Böylece yukarıdaki iki hadis arasım birleştirip telif edecek olur­sak, şöyle diyebiliriz: Kurban kesme vakti, imamın namaz kıldırıp kurban kesmesiyle başlar. Nitekim îmam Malik'in içtihadı böyledir. İmam Âhmed ise, bu hadisle yukarıdaki hadislerle istidlalde buluna­rak, kurban kesme vaktinin, imamın namaz kıldırmasından sonra başlayacağını belirtmiştir. Nitekim el-Hasan, Evzaî ve İshak da aynı görüştedirler. [158]

İmam Sevrî'ye göre, kurban kesme işi, imam namaz kıldırdıktan hemen sonra başlar. Hutbe'nin okunmasını beklemek şart değildir.

îmam Şafiî ise rivayetleri bir araya toplayarak şu hükmü çıkartmıştır: "Kurban kesme vakti, güneş doğup namaz kılacak ve hutbe okuyacak kadar bir zaman geçtikten sonra başlar. îster imam namaz kıldırmış olsun, ister olmasın fark etmez. Önemli olan, güneşin doğmasından sonra namaz kılıp hutbe okuyacak kadar bir sürenin geçmesidir. Aynı zamanda kurban kesecek olan kişi de ister namaz kılmış olsun ister olmasın, belirtilen sürenin geçmesiyle kur­banını kesebilir.

İmam Ebu Hanife ise, köy, mezra ve çölde oturanlar için kurban kesme vakti fecrin doğmasıyla başlar. Şehir ve kasabalarda ise, imamın namaz kıldırıp hutbe okumasından sonra başlar. Bundan önce kesmek caiz olmaz.

751 nolu Enes hadisi sahihtir ve istidlal ile ihticaca salihtir. O bakımdan müctehidlerin önemli bir kısmı bu hadise dayanarak kur­ban ancak imam namaz kıldırdıktan veya kişi kurban bayramı na­mazını kıldıktan sonra kesilir demişlerdir.

752 nolu Cübeyr hadisini İbn Hibban kendi sahihinde ve Beyha-ki tahric etmişlerdir. Ancak isnadında farklı tesbit ve görüşler ortaya çıkmıştır: İbn Adiy, Ebu Hüreyre hadisinden rivayetle bu anlamda bir hadis nakletmiş tir. Ancak isnadında Muaviye b. Yahya es-Sadefî bulunuyor ki, bu zat zayıftır, İbn Ebî Hatim ise, Ebu Said hadisinden rivayetle bu anlamda bir hadise yer vermiş ve babasının bu rivayetin mevzu1 (uydurma) olduğunu söylediğine dikkat çekmiştir.

İbn Kayyım el-Cevzî ise, Cübeyr b. Mut'im hadisinin munkati' olup sübut bulmadığını belirtmiştir. Oysa İbn Hibban gibi bir hafız bu hadisin mevsul olduğunu belirtmiştir. Yukarıda belirtiğimiz gibi, bunu kendi sahihinde nakletmiştir.

İmam Şafiî ve diğer bazı ictihad seviyesinden olan ilim adam­ları bu hadisle istidlal ederek teşrik günlerinin hepsinin kurban ke? me günü olduğunu belirtmişlerdir.

Şüphesiz bu anlamda birkaç rivayet daha bulunuyor ki, hadisi kuvvetlendirmekte ve istidlale salih olduğuna imkan verdirmektedir. Şevkanî'nin İbn Kayyım ve Evzaî'den naklettiği şu hadis de konuyu pekiştirmektedir: "Mina'nın heryanı kurban kesmeye elve­rişlidir ve teşrik günlerinin hepsi kurban kesmek içindir." [159]

İmam Ebu Hanife, îmam Malik ve İmam Ahmed bu rivayetlerle istidlal etmişlerdir. Onlara göre, kurban kesmenin vakti üç gündür: Bayramın birinci günü ve teşrik günlerinin ilk iki günüdür. Nitekim Hz. Ömer b. Hattab, Hz. Ali, îbn Ömer ve Enes'den (Allah hepsinden razı olsun) bu anlamda rivayet yapılmıştır. [160]

 

Çıkarılan Hükümler
 

1- Kurban   kesme   vakti,   güneş   doğup   bayram   namazı kılındıktan, hutbe okunduktan sonra başlar veya namaz kılacak, hutbe okuyacak kadar bir zaman geçtikten sonra başlar ve dört gün de-ım eder. Bu, İmam Şafiî'ye göredir.

2- Kurban kesme vakti, imam namaz kıldırıp hutbe okuduktan [ kurbanını kestikten sonra başlar. Bu, İmam Malik'e göredir.

3- Kurban kesme vakti, imam namaz kıldırıp hutbe okuduktan ıra başlar. Bu imam Ahmed'e göredir.

4- Kurban kesme vakti, imam bayram namazını kıldırdıktan anra başlar ve üç gün devam eder. Bu, İmam Ebû Hanife'nin kavlidir.

5- Köy, mezra ve çölde oturanlar için kurban kesme vakti, fecir oğunca başlar. Bu, İmam Ebu Hanife'nin içtihadıdır.

6- Kurban kesmek, Hanefîlere göre vacip, diğer üç mezhebe ;öre, müekked sünnettir. Ancak bu müekkedlik kifaye üzeredir. Yani v halkından biri keserse diğerlerinin üzerinden kalkmış olur.

7- Geceleyin kurban kesmek, İmam Ebu Hanife ve İmam Şafiî'ye göre mekruhtur; İmam Malik ve İmam Ahmed'e göre caiz değildir.

Burada Hanefî ve Şafiî mezhebinde kolaylık vardır. Kurban »üresinin dört gün olduğunu belirleyen İmam Şafiî'nin içtihadında da solaylık söz konusudur. [161]

 


Konu Başlığı: Ynt: Kurban Kesmenin Vakti ve Süresi
Gönderen: Elif Benal 8 üzerinde 24 Aralık 2014, 19:29:43
Teşekkürler ödevime çok yardımcı oldu :)


Konu Başlığı: Ynt: Kurban Kesmenin Vakti ve Süresi
Gönderen: Gülbahar Aktay üzerinde 24 Aralık 2014, 19:59:52
Kurbanın kesilme zamanı nahr (Bayramın birinci, ikinci ve üçüncü) günleriymiş. Fakat birinci günde kesilmesi daha faziletliymiş.bizi bilgilendirdiğiniz için teşekkürler.


Konu Başlığı: Ynt: Kurban Kesmenin Vakti ve Süresi
Gönderen: Vatan Var Olsun ! üzerinde 24 Aralık 2014, 20:22:56
Rabbim razı olsun mezheblere göre kurban kesmenin vaktini ve hükmünü öğrenmiş olduk.


Konu Başlığı: Ynt: Kurban Kesmenin Vakti ve Süresi
Gönderen: Liyla üzerinde 27 Aralık 2014, 19:30:36
Mezheplere göre ibadetlerin uygulanışı farklı olabilir. Bu normal .Çünkü sonuç olarak hepsinde amaç kurban kesmek .


Konu Başlığı: Ynt: Kurban Kesmenin Vakti ve Süresi
Gönderen: Liyla üzerinde 27 Aralık 2014, 19:31:46

Mezheplere göre ibadetlerin uygulanışı farklı olabilir. Bu normal .Çünkü sonuç olarak hepsinde amaç kurban kesmek .


Konu Başlığı: Ynt: Kurban Kesmenin Vakti ve Süresi
Gönderen: Ceren üzerinde 27 Aralık 2014, 20:06:40
Aleykümselam.Mezheplere göre kurban kesmenin süresini ve vaktini öğrenmiş olduk..


Konu Başlığı: Ynt: Kurban Kesmenin Vakti ve Süresi
Gönderen: Elif Benal 8 üzerinde 29 Aralık 2014, 15:27:26
Kurban kesmek dinin bir emridir... Durumu olan her müslüman Kurban Kesmelidir...Mezheplere göre kesilişi farklı olabilir ama her mezhepin amacı kurban kesmektir...


Konu Başlığı: Ynt: Kurban Kesmenin Vakti ve Süresi
Gönderen: Metin 8/A üzerinde 29 Aralık 2014, 18:22:10
Tabii olarak da adak keffaret ve nafile ibadetler bu-dışmda tutularak kişinin imkanları elverdiği zaman ve yerde yerine getirilmesi bir kolaylık olarak belirlenmiştir.

Kurban, genellikle Kurban Bayramı günlerinde kesilir. Ancak bayram teşrik günleriyle birlikte dört gündür. Müctehidlerden bazısına göre, kurban bayramı günü ile teşrik günlerinin birinci ve ikinci günlerinde kurban kesilir. Bazısına göre ise, bayram günü ve onu izleyen üç gün içinde kesilir. [148]Konu Başlığı: Ynt: Kurban Kesmenin Vakti ve Süresi
Gönderen: Fatma Yaşar üzerinde 29 Aralık 2014, 18:43:23
genellikle kurban, kurban bayramı gününde kasilir.
ama mezheplere görede değişebilir...


Konu Başlığı: Ynt: Kurban Kesmenin Vakti ve Süresi
Gönderen: ✿ Yağmur ✿ üzerinde 29 Aralık 2014, 21:51:24
Esselamu aleykym
Ben liyla arkadasimiza katiliyorum çok doğru söylemiş ..Mezhepler sadece işin eleştirme kısmı asıl Niyet o işin doğru ve ölçülü yapılmasıdır..Rabbim kurbanı adabına uygun ve amacı tam olarak kesmeyi nasip etsin


Konu Başlığı: Ynt: Kurban Kesmenin Vakti ve Süresi
Gönderen: 8c nazlı üzerinde 30 Aralık 2014, 14:46:44
Kurban bayramında kurban kesilir. Ama meshplere göre kesilişi farklı olsada kurban ibadetimiz için kesiliyor.


Konu Başlığı: Ynt: Kurban Kesmenin Vakti ve Süresi
Gönderen: serkan8c üzerinde 31 Aralık 2014, 01:04:00
Esselamu aleyküm
Kurban , Kurban Bayramı günlerinde kesilir . Kesilecek hayvana ise iyi davranılmalıdır , Kesilecek hayvana eziyet verici davranışlardan kaçınılmalıdır . Herkeze kurban kesmek nasip etsin .


Konu Başlığı: Ynt: Kurban Kesmenin Vakti ve Süresi
Gönderen: Yunus Emre üzerinde 12 Ocak 2015, 13:31:54
simdi oyle kurban kesiyolarki insanin ici sizliyor allahim herkeze akil fikir versin


Konu Başlığı: Ynt: Kurban Kesmenin Vakti ve Süresi
Gönderen: kadir 8D üzerinde 13 Ocak 2015, 18:25:05
HÜKÜMLERİ BİLMİYORDUM Allah RAZI OLSUN ÖĞRENDİM


Konu Başlığı: Ynt: Kurban Kesmenin Vakti ve Süresi
Gönderen: Derya 7/B üzerinde 14 Ocak 2015, 22:20:34
Kurban kesilme zamanı 1. 2. ve 3. gün olduğu için bu zamanda kesilen kurban daha iyidir


Konu Başlığı: Ynt: Kurban Kesmenin Vakti ve Süresi
Gönderen: emine94 üzerinde 15 Ocak 2015, 16:44:54
 Allah rızası için kesilen kurbana (Udhiyye), bunu kesmeğe de "tazhiye"denilir. bilginiz olsun :)


Konu Başlığı: Ynt: Kurban Kesmenin Vakti ve Süresi
Gönderen: Fatma Yaşar üzerinde 15 Ocak 2015, 16:47:18
kurban kurban bayramı günleri namzdan sonra   kesilir


Konu Başlığı: Ynt: Kurban Kesmenin Vakti ve Süresi
Gönderen: Mehmed. üzerinde 03 Şubat 2019, 15:13:56
Ve aleykümüsselam Rabbim paylaşım için razı olsun