ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Hadis Eserleri > Ahkam Hadisleri >  Guslün Sıfatı Gusül Nasıl Yapılır?
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Guslün Sıfatı Gusül Nasıl Yapılır?  (Okunma Sayısı 3335 defa)
22 Ağustos 2010, 02:02:01
Zehibe

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 31.682Site
« : 22 Ağustos 2010, 02:02:01 »

 
Guslün Sıfatı Gusül Nasıl Yapılır?


 

Bilindiği gibi İslâm, ibâdeti âdetten ayırmak için ona resmiyet kazandırmış, herkesin arzusuna değil, şâri'in muradına göre yerine getirilmesini emretmiştir. Aksi halde ibâdet, ibâdet olmaktan çıkar, mutad şeyler arasına girer...

O bakımdan sırf temizlik için yapılan banyo ile vâcib olan veya sünnet sayılan bir guslü aynı kefeye koyamayız. Birincisi mutad günlük veya haftalık temizlikler arasında yer alır; ikincisi, hem te­mizlik, hem beden ve ruh sağlığı, hem ilâhî rızayı tahsil, hem de uhrevî mükâfatlara vesiledir.

Bunun için farz, vâcib, sünnet ve adabına uygun yapılan bir guslün elbetteki sevap ve fazileti çok büyüktür. Örnek Resülüllah (a.s.) Efendimiz'dir. Onun bu husustaki kavli ve fiilî sünnetleri bi­ze en doğruyu öğretir.

İlgili hadîsler:

Hz. Aişe (r.a.) Validemiz'den yapılan rivayette, demiştir ki:

"Peygamber (a.s.) Efendimiz cenabetten dolayı gusletmek iste­diğinde, önce iki elini yıkamakla başlardı. Sonra da sağ eline aldığı suyu sol eline boşaltıp edep yerini yıkar, sonra da namaz için alınan abdest gibi bir abdest alırdı. Sonra da eline su alıp (başındaki) kılların altına nüfuz edecek şekilde parmaklarını kılların altına sokar, o kadar ki, iyice kendini (kir ve kuru yer kalmaktan) beri kıldığını görünceye kadar devam eder ve böylece iki avucuna su doldurup başının üzerine üç defa döker ve sonra da bedeninin diğer kısım­larına akıtıp yıkar, en son olarak da iki ayağını yıkardı."[323]

İki şeyhin yaptıkları diğer bir rivayette şu ilâve yer almıştır:

"Sonra iki eliyle kıllarının arasını hilâllar, tâki bedeninin yü­zeyini iyice su ile yıkayıp tamamladığına kanaat hasıl edince, üze­rine üç defa su akıtırdı..."

Hz. Aişe (r.a.) Validemizden yapılan rivayette demiştir ki:

"Resûlüllah (a.s.) Efendimiz cenabetten dolayı guslederken, içi­ne süt sağılan çanağa benzer bir kap ister, (içindeki suyu) avucuyla alır ve başının sağ tarafından başlar, sonra iki avucuyla alıp ba­şının üzerine dökerdi."[324]

Hz. Meymune (r.a.)'dan yapılan rivayette,  demiştir ki:

"Resûlüllah (a.s.) Efendimiz'in gusletmesi için su koydum. Ön­ce iki elini boşaltıp ellerini iki veya üç defa yıkadı. Sonra sağ eline aldığı suyu sol eline boşaltarak edep yerlerini yıkadı ve elini yere sürdü. Sonra ağzına su alıp çalkaladı, burnuna su çekti, son yü­zünü ve iki elini (kollarını) yıkadı, sonra başını üç defa yıkadı, son­ra da suyu bedenine döktü yıkadı. Sonra bulunduğu yerden biraz uzaklaşıp iki ayağını yıkadı. Kendisine kurulanması için bir bez parçası getirdim, istemedi ve vücudundaki suyu eliyle silkmeye baş­ladı..."[325]

Hz. Aişe (r.a.) Validemiz'den yapılan rivayette, demiştir ki:

"Resûlüllah (a.s.) Efendimiz guslettikten sonra (ayrıca) abdest almazdı..."[326]

Cübeyir b. Mut'ım (r.a.)'den yapılan rivayette, demiştir ki:

"Resûlüllah (a.s.) Efendimiz'in yanında cenabet guslünden söz ediyorduk. Buyurdu ki:

"Bana gelince, iki avucumun dolusuyla su alıp başımın üzerine dökerim, ondan sonra da (su alıp) bedenimin diğer yerleri üzerine akıtarak yıkarım..."[327]

Hadîslerin açık delâletinden şu hükümler anlaşılmaktadır:

1- Guslederken önce iki eli yıkamak sünnettir.

2- Su aldığı yer, musluk veya benzeri bir şey değilse, bir tas veya benzeri bir kap da kullanılmıyorsa, yıkanan sağ el ile kaptan su alıp sol ele boşaltmak suretiyle edep yerlerini yıkamak da sün­nettir.  Musluk ve benzeri yerlerden su almıyorsa, doğrudan sol el ile alıp edep yerleri yıkanır.

3- Gusletmeden önce, belirtilen temizlik yapıldıktan sonra na­maz abdesti gibi bir abdest almak da sünnettir.

4- Gusülde baş ve sakaldaki kılları hilâllayıp suyu altına nü­fuz ettirmek suretiyle temizlik yapmak müstehabdır.

5- Belirtilen yerleri yıkayıp temizledikten sonra önce başın üzerine üç defa bolca su döküp ovmak ve sonra bedenin diğer kı­sımlarına suyu akıtıp yıkamak vâcibdir. Yani başı bir defa, bedeni de bir defa iyice yıkamak farz, iki ve üç defa yıkamak sünnettir.

6- Başı yıkarken önce sağ tarafından başlamak müstehabdar.

7- Gusülhâne'de yıkanılıyorsa, ayaklar bedenden akan suyun içinde ise, onları yıkamayı en sona bırakıp biraz kenara çekildik­ten sonra gerektiği şekilde yıkamak hem farzın yerine gelmesini, hem de sünnete uyulmasını sağlar.

8- Gusülde edep yerlerini yıkadıktan sonra eli ya sabun ya da benzeri temizleyici bir şeyle yıkamak müstehabdır.

9- Guslettikten sonra bir bezle kurulanmak ihtilaflıdır. Alim­lerin çoğuna göre, menduptur. Resûlüllah'ın (a.s.) Hz. Meymune'nin verdiği bez ile kurulanmamasının başka sebepleri vardır...

10- Guslettikten sonra abdest almaya gerek yoktur. Çünkü bü­yük hadesin kalkmasıyla küçük hades de kalkmış kabul edilir.

Hadîslerin ışığında müctehid imamların ve diğer ilim adamla­rının görüş, tesbit, istidlal ve ihticacları:

a) Hanefîlere göre:

Gusle başlarken elleri bileklere kadar üç defa yıkamak, sonra edep yerini yıkayıp pisliği gidermek, sonra da namaz abdestine benzer abdest almak, sadece ayakları yıkamayıp en sona bırakmak sünnettir.

Aynı zamanda edep yerinin yıkanmasını gusülde öne almak, ister üzerinde necaset bulunsun, ister bulunmasın, sünnettir. Bunun gibi, gusülden önce abdest de almak sünnettir. el-Hasan'dan yapılan rivayete göre, abdest alırken başını meshetmez. Ama sahih kavle göre, mesheder. Sonra da suyu başına ve bedeninin diğer kısım­larına üçer defa dökmek suretiyle yıkar. Birinci defa su döküp baş ve bedenini yıkamak farz, ikinci ve üçüncü defa yıkamak, sahih savle göre sünnettir.

Suyu bedene dökmenin keyfiyeti ise şöyledir: Önce sağ omuzuna üç defa, sonra sol omuzuna üç defa, sonra da başına ve bedeni­nin diğer kısımlarına üçer defa döküp yıkar. En sahih olan şekli de budur. Sonra da yıkandığı yerden biraz aralanıp iki ayağını yıkar. Şayet ayakları yüksekçe bir cisim üzerinde bulunuyorsa, ilk abdest aldığı zaman yıkaması daha uygun olur.[328]

b) Şâfiîlere göre:

Guslün başlangıcında niyet getirilir. Bedenin dış kısmının tama­mı yıkanır, o kadar ki, tırnakların altı, kılların dip kısmı, kulakların kıvrımları ve edep yerlerinin zahirî kısmı yıkamanın kapsamı içine alınır. Ağza su alıp çalkamak, burna su çekmek vâcib değildir, sün­nettir. Göz ve burundaki kılları yıkamak da öyle...

Guslün en kâmili, bedendeki pislikleri yıkayıp gidermektir. Gerek necaseti gidermek için, gerekse guslün farzını yerine getirmek için birer defa yıkamak kâfi gelir, yani farz yerine gelmiş olur. Edep yerlerindeki pisliği giderdikten sonra abdest almak, sünnete uymayı sağlar. Bedendeki koltuk altı, göbek çukuru gibi yer­lere suyun nüfuzunu sağlar. Saç ve sakalının kıllarını hilâllar. Bu amelyeden sonra başına su döküp yıkar, sonra sağ tarafına ve son­ra da sol tarafına su döküp yıkar. Sözünü ettiğimiz bu tertip israf­tan uzak, suyun bedene ulaşmasına güven verici bir anlam taşır. Vücudu ovmak ve belirtilen yerlere üçer defa su dökmek sünnettir. Bütün bunları ardarda yapar, abdestte olduğu gibi...[329]

c) Hanbelîlere göre:

Tastamam gusletmek için şu on, hususu yerine getirmeye özen gösterilir:                                                         

1- Gusle niyet edilir.

2- Besmele getirilir.

3- Eller üç defa yıkanır.

4- Edep yerlerinde ve diğer kesimlerde bulunan pislik giderilir.

5- Namaz abdesti gibi abdest alınır.

6- Saçların altına geçecek şekilde başa üç defa su dökülür yı­kanır.

7- Bedenin diğer yerlerine de su akıtılıp yıkanır.

8- Sağ yanından yıkanmaya başlanır.

9- El ile bedenin her tarafı -mümkün olduğu nisbette- ovulur.

10- Yıkandığı yerden biraz geri çekilip iki ayağın yıkanması sağlanır.

Ayrıca henüz başına ve sakalına su dökmeden parmakları iyi­ce ıslatıp kılların arası hilâllanır.

Nitekim İmam Ahmed, "gusül, Hz. Aişe (r.a.)'nın rivayet ettiği hadîse göre yerine getirilir" demiştir.[330]

d) Mâlikilere göre:

İmam Mâlik bu konuda Urve tarikıyla Hz. Aişe'nin Resûlüllah'ın (a.s.) guslünü tarifini esas alarak istidlalde bulunmuştur. Muvatta'da Hz. Aişe'den şu üç rivayeti yapmıştır:

"Resûlüllah (a.s.) Efendimiz cenabetten dolayı guslederken, ön­ce ellerini yıkamakla başlar, sonra namaz abdesti gibi abdes alır, sonra parmaklarını suya sokup saçlarının altını hilâllar, sonra ba­şına iki eliyle avuç dolusu su döker, sonra da suyu bütün bedenine akıtarak yıkardı."

"Resûlüllah (a.s.) Efendimiz cenabetten dolayı guslederken farak (16 rıtıl büyüklüğünde bir ölçek) den olan kaptan (su alıp) guslederdi." Hz. Aişe’den (r.a.) kadının nasıl gusledeceğinden sorulunca şöyle demiştir:

"İki avucunu su ile doldurup, başına döküp yıkar ve elleriyle başını ovup temizler..."[331]

Ayrıca Mâlikîler İbn Ömer'in (r.a.) cenabetten dolayı yaptığı guslü ihticaca uygun görmemişlerdir. Nâfi'in yaptığı rivayete göre, Abdullah b. Ömer (r.a.) cenabetten dolayı guslederken, önce sağ eline su doldurup onu yıkar ve sonra edep yerine su döküp orayı yıkar, sonra ağzına su alıp çalkar, burnuna su çekip sümkürür, son­ra yüzünü yıkar ve gözlerine su serper. Sonra sağ elini, (kolun) ve arkasında sol elini (kolunu) yıkar. Sonra başını yıkayıp bedenine su dökerek yıkanmasını (tamamlar)."[332]

Konuyla ilgili rivayetler ve tahliller:

919 no'lu Hz. Aişe hadîsinden, gusülden sonra abdest almaya gerek olmadığı anlaşılıyor. Ancak gusle başlarken namaz abdesti gibi abdest almayan kimsenin sadece gusletmekle abdesti de yerine gelmiş olur mu? Bu hususta ilim adamlarının görüşü farklıdır: İbn Battal, bu durumda da abdest almanın gerekmediği hakkında icma' vardır, demişse...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.033


View Profile
Re: Guslün Sıfatı Gusül Nasıl Yapılır?
« Posted on: 24 Mayıs 2019, 23:49:45 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Guslün Sıfatı Gusül Nasıl Yapılır? rüya tabiri, Guslün Sıfatı Gusül Nasıl Yapılır? mekke canlı, Guslün Sıfatı Gusül Nasıl Yapılır? kabe canlı yayın, Guslün Sıfatı Gusül Nasıl Yapılır? Üç boyutlu kuran oku Guslün Sıfatı Gusül Nasıl Yapılır? kuran ı kerim, Guslün Sıfatı Gusül Nasıl Yapılır? peygamber kıssaları, Guslün Sıfatı Gusül Nasıl Yapılır? ilitam ders soruları, Guslün Sıfatı Gusül Nasıl Yapılır?önlisans arapça,
Logged
30 Ocak 2019, 15:47:09
Ceren
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 24.569


« Yanıtla #1 : 30 Ocak 2019, 15:47:09 »

Esselamu aleykum.gusul alırken farza uygun sekilde akan kullardan olalim inşAllah. Rabbim razı olsun bilgilerden kardeşim. ..
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
30 Ocak 2019, 18:22:39
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 15.416Site
« Yanıtla #2 : 30 Ocak 2019, 18:22:39 »

Ve Aleykümüsselam Rabbim paylaşım için razı olsun Rabbim bizleri Peygamberimizin sünnetlerinden ayırmasın
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
31 Ocak 2019, 01:02:45
Sevgi.
Dost Üye
*****
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 14.222« Yanıtla #3 : 31 Ocak 2019, 01:02:45 »

Aleyküm Selam. Bilgiler için Allah razı olsun. Rabbim bizleri Peygamber Efendimizin sünnetlerinden mahrum eylemesin inşaAllah
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &