ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Açık Öğretim & İlitam Dunyasi ๑۩۞۩๑ > Sakarya İlitam > Ders Soruları > 4. Sınıf Sınav Soruları > Tasavvuf I Sınav Soruları
Sayfa: [1] 2   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Tasavvuf I Sınav Soruları  (Okunma Sayısı 31007 defa)
26 Kasım 2010, 20:38:44
Zehibe

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 31.704Site
« : 26 Kasım 2010, 20:38:44 »Tasavvuf I Sınav Soruları1)Reşahât Aynü�l-hayât adlı eser aşağıdaki tarikatlardan hangisini konu edinir?
 
Halvetiyye
 
Nakşbendiyye

 
Şâziliyye
 
Melâmiyye
 
Kadiriye

2)islâmın ruh eğitimi demek olan tasavvufun, genel eğitim konusu ile münasebetinin bulunması gayet tabiidir. Değişik ruh yapılarına sahip insanları durumlarına göre nasıl terbiye ettiğini tetkik etmek, tasavvufun daha iyi anlaşılmasını sağlayacak ve İslâm�ın eğitim yönü hakkında fikir verecektir.�
Yukarıdaki ifadeler tasavvuf ile hangi ilmin irtibatını göstermektedir?
 
Tasavvuf-Sosyoloji
 
Tasavvuf-Psikoloji
 
Tasavvuf-Terbiye
 

Tasavvuf-Siyaset
 
Tasavvuf-Ahlak

3)Mistik düşüncelerdeki benzerlik ve farklılıklar göz önünde tutulduğunda aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
 
Bütün büyük dünya dinlerinde mistisizmin ifade ediliş biçimleri arasında bir hayli fark vardır.
 
Farklı dinlerdeki mistik tecrübeleri ifade eden kavramların bazı ortak yanları bulunmaktadır.
 
Dünyadaki bütün mistik doktrinler birbirinin tamamen aynı olan kavramsal yapılar içermez.
 
Mutlak hakikat tecrübesi her zaman aynı kavramla ifade edilmiştir.

 
Tecrübe ve anlayışta belirgin bir şekilde birlik görülür.


4)Peygamber�in (s.a.), �Gelecekte dünyanın genişleyeceğini, bolluğa kavuşacağını görüyorum. Bolluk zamanında ipek perdeler ve atlas yastıklar kullananlar çıkacak. Sizden birinizin boynunun vurulması, dünyaya dalmasından daha iyidir.� dediği sahabi aşağıdakilerden hangisidir?
 
Abdurrahman b. Avf

 
Hz. Ömer
 
Selman-ı Fârisî
 
Sa�d b. Ebî Vakkâs
 
Hz. Ali

5)Tasavvvuf Klasik eseri sayılan ve Kuşeyrî ve Gazzâlî gibi mutasavvıflara kaynaklık eden eser aşağıdakilerden hangisidir?
 
Keşfü�l-mahcûb
 
Hatmü�I-velâye
 
Riâye li-hukûkıllah

 
el-Luma�
 
Kûtü�l-kulû

6)iblî, Haris Muhâsibî, Cüneyd ve Zünnûn gibi ilk mutasavvıflar, semâı medhetmişler, semâ meclislerine devam etmişler, Serrâc, el-Luma'da; Ebû Bekir Kelâbâzî, et-Taarruf'ta; Kuşeyrî, Risâle'de; Gazzâlî, İhyâ'da; Sühreverdî, Avârifu'l-maârif�te bu konuya yer vermiş ve uzun değerlendirmelerde bulunmuşlardır.
Yukarıdaki ifadeler Tasavvufun hangi alanla irtibatına işaret etmektedir
 
Tasavvuf -Mimari
 
Tasavvuf �Musiki

 
Tasavvuf -Sosyoloji
 
Tasavvuf -Terbiye
 
Tasavvuf -Eğitim

7)Aşağıdakilerden hangisi Ashabın zühdi hayatının esaslarından değildir?
 
Daha çok kılık kıyafet, yeme-içme gibi dünya nimetlerine değer vermeme
 
Allah�a karşı teslimiyet ve tevekkül içinde olma
 
Ticaret yapıp kazandıklarından bir kısmını tasadduk etme

 
Zikir ve nafile ibadetle meşgul olma
 
İbadet ve tefekkür için tenha yerleri tercih etme

8)Aşağıdakilerden hangisi Tasavvuf kelimesine kök olarak öne sürülen başlıca kelimelerden değildir?


 
Asr-ı saadetteki ashâb-ı suffenin Saff-ı evvel’inden

 
Ense saçı ve kıl demek olan sûfetü'l-kafâ’dan
 
Yün anlamına gelen sûf’tan
 
Duruluk ve temizlik anlamına gelen safa ve safvet’ten
 
Kendilerini halka hizmete veren Benu's-sûfe’den

9)(Aşağıdaki Tasavvuf ile ilgili söylenenlerden hangisi yanlıştır?)


 
İslâm Peygamberi'nin şahsında temsîl ettiği manevî otoritenin, müesseseleşmiş ve günümüze kadar yaygınlaşarak gelmiş şeklidir.
 
Tasavvuf; İslâm'ın ruh hayatıdır.
 
Tasavvuf insanları dünyadan tamamen uzaklaştırmayı amaç edinmiş bir ilimdir.

 
Tasavvuf; İslâmî ilimlerin zirve noktası, zübdesi ve özüdür.
 
İnsanın iç dünyasını îmara ve kötü duygularını tashihe çalışan bir ahlâkî sistemdir.

10)(Dünyada haksız yere kibirlenip büyüklük taslayanları, âyetlerimi gereği gibi anlamaktan uzaklaştırırım” (el-A‘râf, 146) âyeti göz önünde tutulduğunda aşağıdakilerden hangisi Allah’ın âyetlerini anlamaya manidir?


 
Hased

Hepsi

 
Dünya sevgisi
 
Ucûb
 
Kibir

11)
(Mistisizmle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?)


 
Görünenin ötesine veya görünmez olana geçme tecrübesi şeklinde genel anlamıyla her dinde rastlanan bir olgu değildir.

 
Zamanla sınırlı olan ve gelişenden ezelî ve zamansız olana geçiş tecrübesini ifade eder.
 
Mistisizm, insanın görünen nesnelerin ardındaki gerçeklik, sonsuzluk ve birliğe ulaşma yönündeki ruhî tecrübesi ve bu tecrübeyi ifade eden doktrine verilen addır.
 
Grekçe sır anlamına gelen musterion kelimesinden türetilmiştir.
 
Bütün bir hakikat problemine aklî ve daha çok sezgiye dayalı melekelerle özel biçimde yaklaşmak manasına gelir.

12)Tasavvufla felsefenin ortak alanları aşağıdakilerden hangisidir?


 
Ruh-Dünya-Allah
 
Nefs-Ruh-Varlık
 
Dünya-Allah-İnsan
 
İnsan-ı Kamil-Allah-Varlık
 
Allah-İnsan-Varlık


13)Bir rivayete göre ilk defa "sûfî" lakabıyla anılan zat aşağıdakilerden hangisidir?


 
Ebû Muhammed Murtaiş
 
Ebû Muhammed Cerîrî
 
Ebû Nasr Serrâc
 
Ebû Bekir Kettânî

Ebû Hâşim


14)Günümüze ulaşan ilk Kitâbü’z-zühd müellifi aşağıdakilerden hangisidir?


 
Ebû Mes’ûd b. İmrân el-Mevsılî
 
Ahmed b. Hanbel
 
Abdullah b. Mübârek
 

Vekî b. el-Cerrâh
 
Hatîb el-Bağdâdî

15)Keşfü’l-mahcûb isimli eserin müellifi kimdir?


 
Hâris b. Esed Muhasibi
 
Ebû Nasr Serrâc
 
Abdülkerim Kuşeyrî
 
Ebû Bekir Kelâbâzî
 
Ali b. Osman el-Cüllâbî el-Hücvirî


16)Aşağıdakilerden hangisi zâhir–bâtın ayırımının ortaya çıkardığı çift manalı kelimelerdendir?


 
Rics
 
Cihad
 
Tahâret
 
Fevahiş
 
Hepsi


17)Osmanlı dönemi tasavvuf ricali, tarikatları ve tekkeleriyle ilgili yapılmış doktora çalışmaları ve müellifleri göz önünde tutulduğunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  Hür Mahmut Yücer: “XX. Asırda Anadolu’da Tasavvuf”
  Metin İzeti: “Balkanlarda Tasavvuf”
  Reşat Öngören: “XVII. Asırda Anadolu’da Tasavvuf”
  Necdet Yılmaz: “XVIII. Asırda Anadolu’da Tasavvuf”
  Ramazan Muslu: “XIX. Asırda Anadolu’da Tasavvuf

18)Aşağıdakilerden hangi müellif eserinde itikadi konularla birlikte tasavvufî kavramları da açıklamıştır?
  Ali b. Osman el-Cüllâbî el-Hücvirî
  Ebû Bekir Kelâbâzî
  Hâris b. Esed Muhasibi
  Hakîm Tirmizî
  Ebû Nasr Serrâc

19)“Tasavvuf kurduğu müesseselerle ferd planında olduğu kadar, toplum planında da hizmetler ifâ etmiştir. Tasavvuf bir halk hareketi olduğundan, tarikat ve tekkeler, tasavvufun kurduğu sosyal kurumlar olarak hizmet etmişlerdir. Bilgili-cahil, zengin-fakir herkes, tasavvufun kaynaştıran bünyesinde yek-vücûd haline gelmiştir. Tekkeler, imaretler, sosyal hayatın birer parçası konumundadır.”

Yukarıdaki ifadeler Tasavvufla hangi ilmin irtibatına işaret etmektedir?

 
  Tasavvuf-Sosyoloji

  Tasavvuf-Ekonomi
  Tasavvuf-Ahlak
  Tasavvuf-Psikoloji
  Tasavvuf-Felsefe 

20)Aşağıdaki Tasavvuf Klasiklerinden Eser- Müellif eşlemesinde hangisi yanlıştır?
  Kûtü’l-kulûb- Ebû Bekir Kelâbâzî

  el-Luma’- Ebû Nasr Serrâc
  Riâye li-hukûkıllah-Hâris b. Esed Muhasibi
  er-Risâle-Abdülkerim Kuşeyrî
  Hatmü’I-velâye-Hakîm Tirmizî 

21)Felsefî ve dinî mistikler ayırımı göz önünde tutulduğunda aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?  Bir'e ve bütüne ulaşma Plotinus (205-270) ve İskenderiye Okulu’nun temsil ettiği felsefî mistisizm’dir.
  Dini mistiklere göre vecdin hedefi doğrudan doğruya Tanrı'ya varmak, O’nun kendisiyle birleşmek, visâl halinde olmak ve O’nda kaybolmaktır.
  Felsefi ve dini ayrımı yapılmakla birlikte, felsefî mistisizm ile dini mistisizm arasında yakın bir ilişkinin ve akrabalığın varlığından söz edilir. Hind mistisizminin Plotinus’un yakın akrabası olması gibi.
  Felsefi mistikler vecd’in amacını Bir’e ve bütüne varmakta bulmakla beraber, Tanrı'yı bu bir ve bütünde mündemiç görmezler.
  Felsefî mistiklere göre vecd’in gayesi, zihin yolu ile varılması mümkün olmayan Bir’e, bütüne ulaşmaktır.

22)“Dualar, tevhidler, naatler, münâcât, ilâhî, vird, zikir ve medhiyeler… İbn Arabî, İmam Gazzâlî, İbn Fârıd, Yâfiî, Nablûsî, Atâullah İskenderânî ve Ebû Hayyân gibi şahıslar nesir ve nazımda şaheserlerini meydana getirmişlerdir.”

Yukarıdaki ifadeler Tasavvufun hangi alanla ilgisine işarettir?
...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
« Son Düzenleme: 10 Aralık 2010, 14:19:16 Gönderen: Reyyan »
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.301


View Profile
Re: Tasavvuf I Sınav Soruları
« Posted on: 19 Ekim 2017, 17:29:05 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Tasavvuf I Sınav Soruları rüya tabiri,Tasavvuf I Sınav Soruları mekke canlı, Tasavvuf I Sınav Soruları kabe canlı yayın, Tasavvuf I Sınav Soruları Üç boyutlu kuran oku Tasavvuf I Sınav Soruları kuran ı kerim, Tasavvuf I Sınav Soruları peygamber kıssaları,Tasavvuf I Sınav Soruları ilitam ders soruları, Tasavvuf I Sınav Sorularıönlisans arapça,
Logged
26 Kasım 2010, 23:43:13
yüsra72

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 81


« Yanıtla #1 : 26 Kasım 2010, 23:43:13 »

Reşahât Aynü’l-hayât adlı eser aşağıdaki tarikatlardan hangisini konu edinir?
 
Halvetiyye
 
Nakşbendiyye***( bu sorunun cevabından emin değilim ama bunu işaretledim)
 
Şâziliyye
 
Melâmiyye
 
Kadiriye

islâmın ruh eğitimi demek olan tasavvufun, genel eğitim konusu ile münasebetinin bulunması gayet tabiidir. Değişik ruh yapılarına sahip insanları durumlarına göre nasıl terbiye ettiğini tetkik etmek, tasavvufun daha iyi anlaşılmasını sağlayacak ve İslâm’ın eğitim yönü hakkında fikir verecektir.”
Yukarıdaki ifadeler tasavvuf ile hangi ilmin irtibatını göstermektedir?
 
Tasavvuf-Sosyoloji
 
Tasavvuf-Psikoloji
 
Tasavvuf-Terbiye***
 
Tasavvuf-Siyaset
 
Tasavvuf-Ahlak

Mistik düşüncelerdeki benzerlik ve farklılıklar göz önünde tutulduğunda aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
 
Bütün büyük dünya dinlerinde mistisizmin ifade ediliş biçimleri arasında bir hayli fark vardır.
 
Farklı dinlerdeki mistik tecrübeleri ifade eden kavramların bazı ortak yanları bulunmaktadır.
 
Dünyadaki bütün mistik doktrinler birbirinin tamamen aynı olan kavramsal yapılar içermez.
 
Mutlak hakikat tecrübesi her zaman aynı kavramla ifade edilmiştir.****
 
Tecrübe ve anlayışta belirgin bir şekilde birlik görülür.


[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
« Son Düzenleme: 26 Kasım 2010, 23:48:06 Gönderen: yüsra72 »
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
26 Kasım 2010, 23:45:49
yüsra72

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 81


« Yanıtla #2 : 26 Kasım 2010, 23:45:49 »

. Peygamber’in (s.a.), “Gelecekte dünyanın genişleyeceğini, bolluğa kavuşacağını görüyorum. Bolluk zamanında ipek perdeler ve atlas yastıklar kullananlar çıkacak. Sizden birinizin boynunun vurulması, dünyaya dalmasından daha iyidir.” dediği sahabi aşağıdakilerden hangisidir?
 
Abdurrahman b. Avf****
 
Hz. Ömer
 
Selman-ı Fârisî
 
Sa’d b. Ebî Vakkâs
 
Hz. Ali

 Tasavvvuf Klasik eseri sayılan ve Kuşeyrî ve Gazzâlî gibi mutasavvıflara kaynaklık eden eser aşağıdakilerden hangisidir?
 
Keşfü’l-mahcûb
 
Hatmü’I-velâye
 
Riâye li-hukûkıllah****
 
el-Luma’
 
Kûtü’l-kulû

iblî, Haris Muhâsibî, Cüneyd ve Zünnûn gibi ilk mutasavvıflar, semâı medhetmişler, semâ meclislerine devam etmişler, Serrâc, el-Luma'da; Ebû Bekir Kelâbâzî, et-Taarruf'ta; Kuşeyrî, Risâle'de; Gazzâlî, İhyâ'da; Sühreverdî, Avârifu'l-maârif’te bu konuya yer vermiş ve uzun değerlendirmelerde bulunmuşlardır.
Yukarıdaki ifadeler Tasavvufun hangi alanla irtibatına işaret etmektedir
 
Tasavvuf -Mimari
 
Tasavvuf –Musiki****
 
Tasavvuf -Sosyoloji
 
Tasavvuf -Terbiye
 
Tasavvuf -Eğitim
1 )
Aşağıdakilerden hangisi Ashabın zühdi hayatının esaslarından değildir?
 
Daha çok kılık kıyafet, yeme-içme gibi dünya nimetlerine değer vermeme
 
Allah’a karşı teslimiyet ve tevekkül içinde olma
 
Ticaret yapıp kazandıklarından bir kısmını tasadduk etme***
 
Zikir ve nafile ibadetle meşgul olma
 
İbadet ve tefekkür için tenha yerleri tercih etme

[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
28 Kasım 2010, 00:00:05
acizane

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 12


« Yanıtla #3 : 28 Kasım 2010, 00:00:05 »

Cevaplara  katılmayabilir siniz

1)Aşağıdakilerden hangisi Tasavvuf kelimesine kök olarak öne sürülen başlıca kelimelerden değildir?


 
***Asr-ı saadetteki ashâb-ı suffenin Saff-ı evvel’inden
 
Ense saçı ve kıl demek olan sûfetü'l-kafâ’dan
 
Yün anlamına gelen sûf’tan
 
Duruluk ve temizlik anlamına gelen safa ve safvet’ten
 
Kendilerini halka hizmete veren Benu's-sûfe’den
2)  (Aşağıdaki Tasavvuf ile ilgili söylenenlerden hangisi yanlıştır?)


 
İslâm Peygamberi'nin şahsında temsîl ettiği manevî otoritenin, müesseseleşmiş ve günümüze kadar yaygınlaşarak gelmiş şeklidir.
 
Tasavvuf; İslâm'ın ruh hayatıdır.
 
***Tasavvuf insanları dünyadan tamamen uzaklaştırmayı amaç edinmiş bir ilimdir.
 
Tasavvuf; İslâmî ilimlerin zirve noktası, zübdesi ve özüdür.
 
İnsanın iç dünyasını îmara ve kötü duygularını tashihe çalışan bir ahlâkî sistemdir.3)  (Dünyada haksız yere kibirlenip büyüklük taslayanları, âyetlerimi gereği gibi anlamaktan uzaklaştırırım” (el-A‘râf, 146) âyeti göz önünde tutulduğunda aşağıdakilerden hangisi Allah’ın âyetlerini anlamaya manidir?


 
Hased
 
***Hepsi
 
Dünya sevgisi
 
Ucûb
 
Kibir
4)   (Mistisizmle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?)


 
***Görünenin ötesine veya görünmez olana geçme tecrübesi şeklinde genel anlamıyla her dinde rastlanan bir olgu değildir.
 
Zamanla sınırlı olan ve gelişenden ezelî ve zamansız olana geçiş tecrübesini ifade eder.
 
Mistisizm, insanın görünen nesnelerin ardındaki gerçeklik, sonsuzluk ve birliğe ulaşma yönündeki ruhî tecrübesi ve bu tecrübeyi ifade eden doktrine verilen addır.
 
Grekçe sır anlamına gelen musterion kelimesinden türetilmiştir.
 
Bütün bir hakikat problemine aklî ve daha çok sezgiye dayalı melekelerle özel biçimde yaklaşmak manasına gelir.


[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
28 Kasım 2010, 00:15:03
acizane

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 12


« Yanıtla #4 : 28 Kasım 2010, 00:15:03 »

Tasavvufla felsefenin ortak alanları aşağıdakilerden hangisidir?


 
Ruh-Dünya-Allah
 
Nefs-Ruh-Varlık
 
Dünya-Allah-İnsan
 
İnsan-ı Kamil-Allah-Varlık
 
***Allah-İnsan-Varlık
Bir rivayete göre ilk defa "sûfî" lakabıyla anılan zat aşağıdakilerden hangisidir?


 
Ebû Muhammed Murtaiş
 
Ebû Muhammed Cerîrî
 
Ebû Nasr Serrâc
 
Ebû Bekir Kettânî
 
***Ebû Hâşim

3 )
Günümüze ulaşan ilk Kitâbü’z-zühd müellifi aşağıdakilerden hangisidir?


 
Ebû Mes’ûd b. İmrân el-Mevsılî
 
Ahmed b. Hanbel
 
***Abdullah b. Mübârek
 
Vekî b. el-Cerrâh
 
Hatîb el-Bağdâdî

2 )
“İslâmın ruh eğitimi demek olan tasavvufun, genel eğitim konusu ile münasebetinin bulunması gayet tabiidir. Değişik ruh yapılarına sahip insanları durumlarına göre nasıl terbiye ettiğini tetkik etmek, tasavvufun daha iyi anlaşılmasını sağlayacak ve İslâm’ın eğitim yönü hakkında fikir verecektir.”
Yukarıdaki ifadeler tasavvuf ile hangi ilmin irtibatını göstermektedir?
 


 
***Tasavvuf-Terbiye
 
Tasavvuf-Ahlak
 
Tasavvuf-Psikoloji
 
Tasavvuf-Siyaset
 
Tasavvuf-Sosyoloji1 )
Keşfü’l-mahcûb isimli eserin müellifi kimdir?


 
Hâris b. Esed Muhasibi
 
Ebû Nasr Serrâc
 
Abdülkerim Kuşeyrî
 
Ebû Bekir Kelâbâzî
 
***Ali b. Osman el-Cüllâbî el-Hücvirî


[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
28 Kasım 2010, 14:26:20
dedecim

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 41


« Yanıtla #5 : 28 Kasım 2010, 14:26:20 »

5 )
Aşağıdakilerden hangisi zâhir–bâtın ayırımının ortaya çıkardığı çift manalı kelimelerdendir?


 
Rics
 
Cihad
 
Tahâret
 
Fevahiş
 
Hepsi  c


[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
28 Kasım 2010, 20:57:30
emine42

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 14


« Yanıtla #6 : 28 Kasım 2010, 20:57:30 »

Allah RAZI OLSUN.
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
29 Kasım 2010, 19:50:45
Halis_52

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 642


« Yanıtla #7 : 29 Kasım 2010, 19:50:45 »

Reşahât Aynü’l-hayât adlı eser aşağıdaki tarikatlardan hangisini konu edinir?
 
Halvetiyye
 
Nakşbendiyye***( bu sorunun cevabından emin değilim ama bunu işaretledim)
 
Şâziliy
Melâmiyye
Kadiriye

Hocam cevap doğru (Nakşibendiyye) işte kanıtı

http://www.fenomenyayincilik.net/index.php?route=product/product&product_id=88
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

30 Kasım 2010, 18:21:31
Esraş

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 49


« Yanıtla #8 : 30 Kasım 2010, 18:21:31 »

Allah razı olsun arkadaşım
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
01 Aralık 2010, 06:32:39
cananay

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 30


« Yanıtla #9 : 01 Aralık 2010, 06:32:39 »

2 ) Osmanlı dönemi tasavvuf ricali, tarikatları ve tekkeleriyle ilgili yapılmış doktora çalışmaları ve müellifleri göz önünde tutulduğunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  Hür Mahmut Yücer: “XX. Asırda Anadolu’da Tasavvuf” 
  Metin İzeti: “Balkanlarda Tasavvuf” 
  Reşat Öngören: “XVII. Asırda Anadolu’da Tasavvuf” 
  Necdet Yılmaz: “XVIII. Asırda Anadolu’da Tasavvuf” 
  Ramazan Muslu: “XIX. Asırda Anadolu’da Tasavvuf
3 ) Aşağıdakilerden hangi müellif eserinde itikadi konularla birlikte tasavvufî kavramları da açıklamıştır?
  Ali b. Osman el-Cüllâbî el-Hücvirî 
  Ebû Bekir Kelâbâzî 
  Hâris b. Esed Muhasibi 
  Hakîm Tirmizî 
  Ebû Nasr Serrâc 
4 ) “Tasavvuf kurduğu müesseselerle ferd planında olduğu kadar, toplum planında da hizmetler ifâ etmiştir. Tasavvuf bir halk hareketi olduğundan, tarikat ve tekkeler, tasavvufun kurduğu sosyal kurumlar olarak hizmet etmişlerdir. Bilgili-cahil, zengin-fakir herkes, tasavvufun kaynaştıran bünyesinde yek-vücûd haline gelmiştir. Tekkeler, imaretler, sosyal hayatın birer parçası konumundadır.”

Yukarıdaki ifadeler Tasavvufla hangi ilmin irtibatına işaret etmektedir?

 
  Tasavvuf-Sosyoloji 
  Tasavvuf-Ekonomi 
  Tasavvuf-Ahlak 
  Tasavvuf-Psikoloji 
  Tasavvuf-Felsefe 
5 ) Aşağıdaki Tasavvuf Klasiklerinden Eser- Müellif eşlemesinde hangisi yanlıştır?
  Kûtü’l-kulûb- Ebû Bekir Kelâbâzî 
  el-Luma’- Ebû Nasr Serrâc 
  Riâye li-hukûkıllah-Hâris b. Esed Muhasibi 
  er-Risâle-Abdülkerim Kuşeyrî 
  Hatmü’I-velâye-Hakîm Tirmizî 

[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
01 Aralık 2010, 14:13:40
yüsra72

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 81


« Yanıtla #10 : 01 Aralık 2010, 14:13:40 »

2 ) Osmanlı dönemi tasavvuf ricali, tarikatları ve tekkeleriyle ilgili yapılmış doktora çalışmaları ve müellifleri göz önünde tutulduğunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


  Hür Mahmut Yücer: “XX. Asırda Anadolu’da Tasavvuf” 
  Metin İzeti: “Balkanlarda Tasavvuf”**** 
  Reşat Öngören: “XVII. Asırda Anadolu’da Tasavvuf” 
  Necdet Yılmaz: “XVIII. Asırda Anadolu’da Tasavvuf” 
  Ramazan Muslu: “XIX. Asırda Anadolu’da Tasavvuf
3 ) Aşağıdakilerden hangi müellif eserinde itikadi konularla birlikte tasavvufî kavramları da açıklamıştır?


  Ali b. Osman el-Cüllâbî el-Hücvirî 
  Ebû Bekir Kelâbâzî *****
  Hâris b. Esed Muhasibi 
  Hakîm Tirmizî 
  Ebû Nasr Serrâc 
4 ) “Tasavvuf kurduğu müesseselerle ferd planında olduğu kadar, toplum planında da hizmetler ifâ etmiştir. Tasavvuf bir halk hareketi olduğundan, tarikat ve tekkeler, tasavvufun kurduğu sosyal kurumlar olarak hizmet etmişlerdir. Bilgili-cahil, zengin-fakir herkes, tasavvufun kaynaştıran bünyesinde yek-vücûd haline gelmiştir. Tekkeler, imaretler, sosyal hayatın birer parçası konumundadır.”

Yukarıdaki ifadeler Tasavvufla hangi ilmin irtibatına işaret etmektedir  Tasavvuf-Sosyoloji  *****
  Tasavvuf-Ekonomi 
  Tasavvuf-Ahlak 
  Tasavvuf-Psikoloji 
  Tasavvuf-Felsefe 

5 ) Aşağıdaki Tasavvuf Klasiklerinden Eser- Müellif eşlemesinde hangisi yanlıştır?

  Kûtü’l-kulûb- Ebû Bekir Kelâbâzî  *****
  el-Luma’- Ebû Nasr Serrâc 
  Riâye li-hukûkıllah-Hâris b. Esed Muhasibi 
  er-Risâle-Abdülkerim Kuşeyrî 
  Hatmü’I-velâye-Hakîm Tirmizî 

[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
02 Aralık 2010, 03:44:55
seyyal

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 3


« Yanıtla #11 : 02 Aralık 2010, 03:44:55 »

Sınav Şartlarını Kabul Ediyorum
 
1 ) Felsefî ve dinî mistikler ayırımı göz önünde tutulduğunda aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?  Bir'e ve bütüne ulaşma Plotinus (205-270) ve İskenderiye Okulu’nun temsil ettiği felsefî mistisizm’dir. 
  Dini mistiklere göre vecdin hedefi doğrudan doğruya Tanrı'ya varmak, O’nun kendisiyle birleşmek, visâl halinde olmak ve O’nda kaybolmaktır. 
  Felsefi ve dini ayrımı yapılmakla birlikte, felsefî mistisizm ile dini mistisizm arasında yakın bir ilişkinin ve akrabalığın varlığından söz edilir. Hind mistisizminin Plotinus’un yakın akrabası olması gibi. 
  Felsefi mistikler vecd’in amacını Bir’e ve bütüne varmakta bulmakla beraber, Tanrı'yı bu bir ve bütünde mündemiç görmezler. 
  Felsefî mistiklere göre vecd’in gayesi, zihin yolu ile varılması mümkün olmayan Bir’e, bütüne ulaşmaktır. 

2 ) “Dualar, tevhidler, naatler, münâcât, ilâhî, vird, zikir ve medhiyeler… İbn Arabî, İmam Gazzâlî, İbn Fârıd, Yâfiî, Nablûsî, Atâullah İskenderânî ve Ebû Hayyân gibi şahıslar nesir ve nazımda şaheserlerini meydana getirmişlerdir.”

Yukarıdaki ifadeler Tasavvufun hangi alanla ilgisine işarettir?

   Tasavvuf-Eğitim 
  Tasavvuf-Edebiyat 
  Tasavvuf-Ahlak 
  Tasavvuf-Felsefe 
  Tasavvuf-Terbiye 

3 ) Aşağıdakilerden hangisi kalbin özellikleriyle ilgili değildir?  Kasvetli kalp günah lekeleriyle kirlenmiş, kararıp katılaşmış kalptir. 
  Övülen kalp, safvet özelliğine sahip, içinde Allah sevgisinden başka bir şeyin yer almadığı “selim kalp”tir. 
  “Sonra kalpleriniz katılaştı da katılıkta taş gibi oldu. Hattâ daha da ileri. Taşlardan öyleleri vardır ki, içinden ırmaklar fışkırır.” âyeti kasvetli kalbi anlatır. 
  Kur’an’da kalbin safvet ve kasvet şeklinde birbirine zıd iki vasfından söz edilir. Bunlardan biri övülürken, diğeri yerilmektedir. 
  “Zalimler topluluğuyla oturma!” (el-En'âm, 6/68) âyeti kalbi kasvetli olanlarla oturmamayı teşvik eder. 

4 ) Ebû Dâvûd’un kaydettiğine göre Hz. Peygamber (a.s.) …………… (r.a.)’e şöyle buyurmuştur: “Ya …………… infak et! İnfak etmekle Arş’ın sahibinin senin malını azaltacağından korkma!” hadisindeki boşluklara aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?  Hz. Âişe, Aişe 
  Hz. Osman, Osman 
  Ebû Hureyre, Ebâ Hureyre 
  Hz. Ebû Bekir, Ebâ Bekir 
  Bilal-i Habeşî, Bilal 

5 ) İlk Tasavvvuf Klasik eseri sayılan ve Kuşeyrî ve Gazzâlî gibi mutasavvıflara kaynaklık eden eser aşağıdakilerden hangisidir?  Hatmü’I-velâye 
  Keşfü’l-mahcûb 
  Kûtü’l-kulûb 
  el-Luma’ 
  Riâye li-hukûkıllah 


[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
03 Aralık 2010, 00:24:34
hakan7285

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 1


« Yanıtla #12 : 03 Aralık 2010, 00:24:34 »

arkadaşlar ne diyelim Allah razı olsun eliniz dert görmeesin
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
04 Aralık 2010, 01:07:42
@LEYLİ@

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 23


« Yanıtla #13 : 04 Aralık 2010, 01:07:42 »

1)Mutasavvıflardan bazıları genellikle hece veznini kullanan, sanat endişesinden uzak, talimi mahiyette şiir söyleyen tekke edebiyatı mensubu olarak kabul edilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi Tekke Edebiyatı mensuplarından değildir?  Hacı Bayram Velî 
  Yunus Emre 
  Ahmed Yesevî 
  Şeyh Galib  @@@
  Eşrefoğlu 

2)Aşağıdakilerden hangisi mistik tecrübenin özelliklerinden değildir?  Pasiftir 
  Kendisini zorla kabul ettirir 
  Kalıcıdır  @@@
  Vasıtasızdır 
  İzahı imkansızdır 

3)Nereye yönelirseniz Allah’ın yüzü (zâtı veya kıblesi) oradadır.” (el-Bakara 2/115) âyeti aşağıdaki kavramlardan hangisini doğrudan ifade eder?  Vâsıl 
  Zâhid 
  Mutmein 
  Müstakim 
  Muhsin@@@

 4)Aşağıdaki Tasavvufun özellikleri ile ilgili söylenenlerden hangisi yanlıştır?


 
Tasavvuf kitabî bir ilimdir. @@@
 
Tasavvuf, tatmak ve yaşamakla, manevî tecrübe ile anlaşılan hâl İlmidir, kaal ilmi değildir.
 
Tasavvuf bilgisinin konusu "ma'rifetullah"tır.
 
Tasavvuf tatbikî bir ilim olduğundan, mürşid ya da şeyh denilen üstad nezdinde ve terbiyesi altında öğrenilir.
 
Tasavvuf mâverâe'l-akl bir ilimdir

YENİ SORULAR!..
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
05 Aralık 2010, 00:13:38
sevket

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 3


« Yanıtla #14 : 05 Aralık 2010, 00:13:38 »

5 )
Tasavvuf Klasileri arasında kendisinden öncekilerden farklı olarak tekke hayatı ve halvet âdâbı gibi konulara da yer veren eser aşağıdakilerden hangisidir?

er-Risâle
el-Fütûhâtü’l-Mekkiyye
Kûtü’l-kulûb
Fusûsü’l-hikem
Avârifu’l-maârif****

[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
07 Aralık 2010, 11:32:12
ahmett

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 51


« Yanıtla #15 : 07 Aralık 2010, 11:32:12 »

herkese selamunaleyküm çalışmalar iyi bizim için bu fedakarlığı yapan herkese teşekkürler. Bizde bir çalışma yok bulunduğum köye internet verilmiyo bu durumda haftada bir ilçeye gelince internete girebiliyoruz .İnterneti olan kardeşlerimiz Nimeti İyi değerlendirsin inşAllah. çook zor oluyo dersleri takib etmek .Sözün Özü Bu Site olmasa biz BİTTİK ya huu..
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
07 Aralık 2010, 23:30:06
ebulhasa

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 3


« Yanıtla #16 : 07 Aralık 2010, 23:30:06 »

yüce mevla bu sitede emeği gecen herkesten  celbi hesenat defi seyitla  ödüllendirsin

[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
09 Aralık 2010, 09:21:54
Cihan

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 5


« Yanıtla #17 : 09 Aralık 2010, 09:21:54 »

1 ) Günümüze ulaşan ilk Kitâbü’z-zühd müellifi aşağıdakilerden hangisidir?
  Hatîb el-Bağdâdî 
  Vekî b. el-Cerrâh 
  Ahmed b. Hanbel 
  Ebû Mes’ûd b. İmrân el-Mevsılî 
  Abdullah b. Mübârek 

2 ) Aşağıdakilerden hangi müellif eserinde itikadi konularla birlikte tasavvufî kavramları da açıklamıştır?
  Hakîm Tirmizî 
  Hâris b. Esed Muhasibi 
  Ali b. Osman el-Cüllâbî el-Hücvirî 
  Ebû Nasr Serrâc 
  Ebû Bekir Kelâbâzî 

3 ) Tasavvufla felsefenin ortak alanları aşağıdakilerden hangisidir?
  Nefs-Ruh-Varlık 
  Dünya-Allah-İnsan 
  Allah-İnsan-Varlık 
  İnsan-ı Kamil-Allah-Varlık 
  Ruh-Dünya-Allah 

4 ) Osmanlı dönemi tasavvuf ricali, tarikatları ve tekkeleriyle ilgili yapılmış doktora çalışmaları ve müellifleri göz önünde tutulduğunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  Reşat Öngören: “XVII. Asırda Anadolu’da Tasavvuf” 
  Necdet Yılmaz: “XVIII. Asırda Anadolu’da Tasavvuf” 
  Ramazan Muslu: “XIX. Asırda Anadolu’da Tasavvuf” 
  Hür Mahmut Yücer: “XX. Asırda Anadolu’da Tasavvuf” 
  Metin İzeti: “Balkanlarda Tasavvuf” 

İlim dünyasına bir vefa borcu olarak bu sorularda benden başarılar dilerim
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
09 Aralık 2010, 21:25:37
Cessas

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 35


« Yanıtla #18 : 09 Aralık 2010, 21:25:37 »

SA, REYYAN HOCAM TASAVVUFTKİ SORULARIN CEVAPLARINI YZSANIZ MEMNUN OLURUZ.. ZİRA SİZİNKİNİ BAZ ALIYOR VE DİĞERLERİNKİYLE KARŞILAŞTIRIYORUZ..KOLAY GELSİN, Fİİ EMANİLLEH.
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
10 Aralık 2010, 14:19:46
Zehibe

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 31.704Site
« Yanıtla #19 : 10 Aralık 2010, 14:19:46 »

SA, REYYAN HOCAM TASAVVUFTKİ SORULARIN CEVAPLARINI YZSANIZ MEMNUN OLURUZ.. ZİRA SİZİNKİNİ BAZ ALIYOR VE DİĞERLERİNKİYLE KARŞILAŞTIRIYORUZ..KOLAY GELSİN, Fİİ EMANİLLEH.

Aleykum selam, soruları düzenledim.Selam ve dua ile...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
10 Aralık 2010, 17:18:01
emine42

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 14


« Yanıtla #20 : 10 Aralık 2010, 17:18:01 »

1) Behcetü'n nüfus adlı hadis şerhi aşağıdaki müelliflerden hangisine aittir?
     a)Ebu Bekir Kelebazi        b)Hakim et-Tirmizi   c)Ahmed er-Rifai   d)Sadreddin Konevi   
                   e)İbn Ebi Cemre++++

2)Mistisizm ile Tasavvuf arasındaki farklar göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
   CEVAP: Mistisizm terbiye metotları fertlerin karakter yapısına göre farklılık arz ettiği halde tasavvufta bu farklılık ve zenginlik yoktur.

3)"elbiseni temizle" ayetini "huyunu güzelleştir" olarak açıklayan kimdir?
    CEVAP: Hasan-ı Basri
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
12 Aralık 2010, 10:41:52
vahit

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 2


« Yanıtla #21 : 12 Aralık 2010, 10:41:52 »

arkadaşlar tasavvuf I ankaranın mı???
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
12 Aralık 2010, 13:19:50
68ÜNSAL

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 6


« Yanıtla #22 : 12 Aralık 2010, 13:19:50 »

) Felsefî ve dinî mistikler ayırımı göz önünde tutulduğunda aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?  Bir'e ve bütüne ulaşma Plotinus (205-270) ve İskenderiye Okulu’nun temsil ettiği felsefî mistisizm’dir. 
  Dini mistiklere göre vecdin hedefi doğrudan doğruya Tanrı'ya varmak, O’nun kendisiyle birleşmek, visâl halinde olmak ve O’nda kaybolmaktır. 
  Felsefi ve dini ayrımı yapılmakla birlikte, felsefî mistisizm ile dini mistisizm arasında yakın bir ilişkinin ve akrabalığın varlığından söz edilir. Hind mistisizminin Plotinus’un yakın akrabası olması gibi. 
  Felsefi mistikler vecd’in amacını Bir’e ve bütüne varmakta bulmakla beraber, Tanrı'yı bu bir ve bütünde mündemiç görmezler. 
  Felsefî mistiklere göre vecd’in gayesi, zihin yolu ile varılması mümkün olmayan Bir’e, bütüne ulaşmaktır. 
sorunun cevabını bilen varsa işaretleyebilir mi?
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
12 Aralık 2010, 21:15:34
eliff

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 34


« Yanıtla #23 : 12 Aralık 2010, 21:15:34 »

) Felsefî ve dinî mistikler ayırımı göz önünde tutulduğunda aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?  Bir'e ve bütüne ulaşma Plotinus (205-270) ve İskenderiye Okulu’nun temsil ettiği felsefî mistisizm’dir.
  Dini mistiklere göre vecdin hedefi doğrudan doğruya Tanrı'ya varmak, O’nun kendisiyle birleşmek, visâl halinde olmak ve O’nda kaybolmaktır.
  Felsefi ve dini ayrımı yapılmakla birlikte, felsefî mistisizm ile dini mistisizm arasında yakın bir ilişkinin ve akrabalığın varlığından söz edilir. Hind mistisizminin Plotinus’un yakın akrabası olması gibi.
  Felsefi mistikler vecd’in amacını Bir’e ve bütüne varmakta bulmakla beraber, Tanrı'yı bu bir ve bütünde mündemiç görmezler.******
  Felsefî mistiklere göre vecd’in gayesi, zihin yolu ile varılması mümkün olmayan Bir’e, bütüne ulaşmaktır.
sorunun cevabını bilen varsa işaretleyebilir mi?

[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
12 Aralık 2010, 23:37:46
Cessas

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 35


« Yanıtla #24 : 12 Aralık 2010, 23:37:46 »

S.a Reyyan hanım, tasavvuf sorularından  10. soruda hata olduğunu düşünüyorum:     
Tasavvuf I Sınav Soruları « 1 2 »
            10)(Dünyada haksız yere kibirlenip büyüklük taslayanları, âyetlerimi gereği gibi anlamaktan uzaklaştırırım” (el-A‘râf, 146) âyeti göz önünde tutulduğunda aşağıdakilerden hangisi Allah’ın âyetlerini anlamaya manidir?


 
Hased

Hepsi
 
Dünya sevgisi
 
Ucûb
 
Kibir
             

                Bu ayeti kerime göz öninde bulundurulduğu zamn, yani bu ayeti kerime açısından soruya cevap vereceksek doğru şık "kibir" şıkkı olmalı..genel manada cevap istenseydi dediğiniz doğru olurdu..
   ..başarılar..sa
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
13 Aralık 2010, 00:13:49
Cessas

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 35


« Yanıtla #25 : 13 Aralık 2010, 00:13:49 »

Aleykum selam, soruları düzenledim.Selam ve dua ile...             sa, tasavvuf sorularından 21. sorunun cevabını bulamadım, size zhmet olmazsa onun cevabı yazabilirmisiniz..cezaakellahu hayran..sa
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
« Son Düzenleme: 13 Aralık 2010, 00:14:56 Gönderen: Cessas »
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
13 Aralık 2010, 00:53:56
yüsra72

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 81


« Yanıtla #26 : 13 Aralık 2010, 00:53:56 »

21)Felsefî ve dinî mistikler ayırımı göz önünde tutulduğunda aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?  Bir'e ve bütüne ulaşma Plotinus (205-270) ve İskenderiye Okulu’nun temsil ettiği felsefî mistisizm’dir.
  Dini mistiklere göre vecdin hedefi doğrudan doğruya Tanrı'ya varmak, O’nun kendisiyle birleşmek, visâl halinde olmak ve O’nda kaybolmaktır.
  Felsefi ve dini ayrımı yapılmakla birlikte, felsefî mistisizm ile dini mistisizm arasında yakın bir ilişkinin ve akrabalığın varlığından söz edilir. Hind mistisizminin Plotinus’un yakın akrabası olması gibi.
  Felsefi mistikler vecd’in amacını Bir’e ve bütüne varmakta bulmakla beraber, Tanrı'yı bu bir ve bütünde mündemiç görmezler. ****


  Felsefî mistiklere göre vecd’in gayesi, zihin yolu ile varılması mümkün olmayan Bir’e, bütüne ulaşmaktır.

[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
13 Aralık 2010, 12:18:09
elifsnmz

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 8


« Yanıtla #27 : 13 Aralık 2010, 12:18:09 »

"Tebe-i tabiîn" döneminde iyice genişleyen İslâm dünyasında refah seviyesi yükseldikçe halkın ibadet ve zühd konularına yönelenlerine yeni bir takım adlar verilmeye başlandı.” Aşağıdaki adlardan hangisi bu dönemde sufilere verilen isimlerdin değildir?  Nâsik 
  Abid 
  Salik 
  Zâhid 
  Bekkâ 


[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
13 Aralık 2010, 12:37:51
elifsnmz

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 8


« Yanıtla #28 : 13 Aralık 2010, 12:37:51 »

“Kişi mü’min olduğu halde zina etmez, hırsızlık yapmaz.” (İbn Mâce, Fiten 3) hadisi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?  Kişinin haram fiil işlediğinde İslâm’dan çıkmamakla birlikte, iman açısından yara aldığını gösterir. 
  Hırsızlık yapan hırsızlık anında hem Müslüman hem de mü’mindir. 
  Zina eden zina anında Müslüman olmakla birlikte mü’min değildir. 
  Kişi haram fiil işlediğinde İslam’dan çıkmakla birlikte, iman açısından bir yara almaz. 
  Hiçbiri 


[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
14 Aralık 2010, 14:18:32
ahmett

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 51


« Yanıtla #29 : 14 Aralık 2010, 14:18:32 »

şunun cevabı ne acaba
 Asıl adı Levâkihul-envâr fî tabakâti’l-ahyâr olan eser aşağıdakilerden hangisidir?  Tezkiratü’l-evliyâ 
  el-Kevâkibü’d-dürriyye 
  Tezkiratü’l-evliyâ 
  Tabakâtü’l-evliyâ 
  et-Tabakâtü’l-kübr
ben ee dedim ama bilmem hiç derslere bakmadım

[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1] 2   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &